10. 12. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 12. 2001

Historický základ shromažďovacího práva v naší zemi aneb Kam se dívat nejprve, abychom nešli zpátky

Ve čtvrtek 6. prosince prošel v prvním čtení poslaneckou sněmovnou vládní návrh zákona shromažďovacího (o němž již Britské listy dříve referovaly). Vládní návrh nejenže nepřiměřeně ztěžuje výkon shromažďovacího práva, nejenže ani v nejmenším neřeší některé dílčí nejasnosti ve stávající úpravě zákona č. 84/1990 Sb., ale dokonce vytváří celou řadu dalších vlastních nepřesností, které ani interpretace nebude moci vyřešit. Takovýto legislativní pokus nelze chápat jako přínos naší zemi před vstupem do Evropské unie, zvláště nahlédneme-li kupříkladu do úpravy našich sousedů (Polsko, Německo, Rakousko) nebo do historie.

Tento "legislativní zmetek" z rukou ministerstva vnitra si dovolím rozebrat z právně-historického pohledu. Uvidíme, že nedosahuje ani absolutistických standardů habsburského mocnářství. František Josef si vůbec s lidskými právy nelámal hlavu, možná i proto byl velmi výrazně překonán historickým vývojem. V otázce lidských práv stejně lhostejný Stanislav Gross byl pak vývojem předběhnut nejméně o 130 let...

Z historických právních předpisů vyplývá, že ani v Rakousko-Uhersku se do shromáždění nestřílelo tak často, jak jsme o tom byli přesvědčování ve školách. Použití donucovacích prostředků samozřejmě tehdejší právní řád nevylučoval, i když ty měly za úkol zejména ochranu státního zřízení jako takového spíše než prvoplánové omezování základních práv a svobod.

Prozkoumejme tedy návrh z pohledů zákonné úpravy shromažďovacího práva z roku 1867 blíže.

Lhůta k podání oznámení ke konání shromáždění (§ 4 odst. 2 sněmovního tisku č. 1163) je 7 pracovních dní.

Toto ustanovení ani z historického hlediska nemůže být zlepšením, natož přínosem. O lhůtě pro podání takového oznámení hovoří § 2 z. č. 135/1867 Ř. z. o právě shromažďovacím, kde se praví: "Kdo chce svolati shromáždění lidu aneb vůbec shromáždění, ku kterémuž každý přijíti může, nebyv za hosta pozván, oznámiž to nejméně tři dni dříve, nežli se má shromáždění sejíti, písemně úřadu v § 16 jmenovanému, a připomeň, k jakému konci, kde a kdy se shromáždění sejíti má." František Josef by se asi ze srdce nasmál, když jeho byrokratickému aparátu s tehdejším vybavením stačily pouhé 3 dny před konáním shromáždění, a to nikoli pracovní, ale jakékoli.

Co se lhůt týče, šla rakouská legislativa devatenáctého století ještě dále. Pro shromáždění spolků zřízených dle spolčovacího zákona č. 134/1967 Ř. z. (což je obdoba našeho zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) stanovil v § 15 lhůtu pouhých 24 hodin. Tato byla lhůtou řádnou a nebylo třeba žádných "závažných důvodů", o jakých se dosti vágně zmiňuje vládní návrh.

V § 15 se doslova píše: "Kdykoli spolek se chce shromážditi, má to představenstvo nejméně 24 hodin dříve oznámiti úřadu v § 12 jmenovanému, připomenout, kde a kdy shromáždění se bude odbývati, a mělo-li by shromáždění býti veřejné, má i toto odpověděti."

Spontánní shromáždění jsou do jisté míry indikátorem změny v demokratické společnosti, mohou však představovat i hrozbu základním hodnotám stejně v demokracii, jako v monarchii. Je až s podivem, že i v takovém zřízení, jakým bylo R-U, se zásahy proti shromážděním tohoto druhu řídily zásadou celkem vzato liberální: "... odbývalo-li by se shromáždění nějaké proti tomu, co v tomto zákoně nařízeno, a vzešlo-li by tím náhlé nebezpečenství veřejnému pořádku a bezpečnosti, ..." - potom má úřad právo shromáždění rozpustit nebo zakázat (§ 17 z. č. 135/1867 Ř. z.).

Jsou tu tedy k oprávněnosti zásahu proti takovému shromáždění nutné dvě následující podmínky, (1) muselo by se jednat o porušení zákona, které by stejně mělo za následek zásah i v případě řádně svolaného shromáždění a (2) zároveň o ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti. Tyto podmínky musí nastoupit kumulativně, což ve své podstatě znamená konkludentní povolení spontánního shromáždění (pokud neporušuje zákon).

V případě zákonné úpravy shromažďovacího práva v R-U nelze hovořit o nějakém volnomyšlenkářském dýchánku, ale ani zde se nesetkáme s takovým pokusem o šikanu svolavatele ze strany veřejné moci, jako je tomu v případě § 8 pís. f vládního návrhu - "Svolavatel je povinen po skončení shromáždění zajistit úklid místa konání shromáždění a trasy průvodu".

Taktéž stanovení absolutní objektivní odpovědnosti svolavatele za pokojný průběh shromáždění by více slušelo absolutistickému režimu než mladé rozvíjející se demokracii, kterou se náš stát hrdě nazývá. Tento nonsens nelze totiž přehlédnout ve spojení §§ 9 a 20 vládního návrhu. Podobných koncepčních nesmyslů se zákonodárci R-U bravurně vyvarovali, a proto takto utiskující ustanovení v úpravě starého mocnářství nenalezneme.

Druhá věta § 9 (sněmovního tisku 1163), kde svolavatel je povinen požádat příslušný útvar Policie o pomoc při zajištění pokojného výkonu práva shromažďovacího, je již bezprecedentním pokusem o přesun odpovědnosti z Policie na svolavatele. Zákon č. 135/1867 Ř. z. o právě shromažďovacím nezná takový institut, který by ospravedlňoval nečinnost příslušných orgánů. Naopak přímo stanoví povinnost těchto orgánů sledovat dění na shromáždění, objektivně ho vyhodnocovat a v případě nutnosti z vlastního popudu zasáhnout.

Vybírat z davu "faktického" svolavatele (viz § 11 vládního návrhu) je přinejmenším neúčelné, spíše však nebezpečné pro zachování svobody obsažené v osobním výkonu shromažďovacího práva. Mnohem vhodnější by bezesporu bylo, objektivně sledovat shromáždění a úkony proti němu i jednotlivým účastníkům provádět jako proti shromáždění bez svolavatele. Lze se tak vyhnout vágním termínům a nesrovnalostem, jako to již dávno činil a v bohaté praxi vyzkoušel rakousko-uherský shromažďovací zákon.

Ani tuhost policejního režimu, jakou se vyznačovalo R-U, nikdy nevyústila v opatření natolik zasahující do svobody projevu vyjádřené svobodou shromažďovací, aby přikazovala občanům, jak se mají obléci, jdou-li na shromáždění svého spolku, setkání s poslanci nebo prostě ven do ulic. Je tedy těžko stravitelné pokoušet se po více než sto letech a překonání autoritativních systémů různých druhů zavádět v naší zemi taková omezení, která se nám pokouší vnutit vládní návrh 1163 v § 10 pís. d - "Účastník je povinen nezakrývat si obličej způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci, je-li proti shromáždění prováděn zákrok útvaru policie." Navíc porovnáme-li vybavenost policie dnešních dnů a policie R-U nelze odůvodnit smysl tohoto ustanovení vzhledem k míře nebezpečí, které by v důsledku neopodstatněného omezení svobody projevu a shromažďovací, vyvstalo pro lidskoprávní standardy uznané a požadované mj. Evropskou unií.

Odvolání je dalším poněkud mlžným bodem vládního návrhu, neboť nepochopitelným způsobem v §§ 14 a 15 degraduje stávající ustanovení o odvolání (§ 11 zákona č. 84/1990 o právu shromažďovacím).

§ 11 odst. 2 z. č. 84/1990 přesně určoval, že na žádost svolavatele mu úřad vydá písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění, které pak přiloží k návrhu na opravný prostředek k příslušnému soudu a ten rozhodne do tří dnů.

Avšak vládní návrh problematiku upravuje zcela vágně. Svolavatel, jehož shromáždění bylo zakázáno, nedostane do rukou písemné vyhotovení rozhodnutí, neboť úřad mu ho zašle až po uplynutí lhůty pro podání odvolání, svolavatel před tím nebude moci dělat nic, protože nebude schopen k návrhu na opravný prostředek připojit ono písemné vyhotovení. Až se kýženého tiskopisu dočká, bude mu opravdu už jen pro informaci.

Jak je možno dovodit již z velmi stručné úpravy starého R-U obsažené v § 3 z. č. 135/1867 Ř. z. "Odepře-li úřad ....... , staň se to písemně a buďtež uvedeny příčiny toho." - návrh zde vypouští zásadu platnou ve shromažďovacím právu již téměř 200 let, nutnost hmatatelného písemného rozhodnutí, které svolavatel nepotřebuje jen pro svou informaci, ale zejména k provedení dalších procesních úkonů.

Sankce za porušení zákona jsou sice v návrhu odstrašujícím způsobem zvýšeny, mnohem vhodnější by však bylo přemýšlet o alternativách dalších postihů. Žádná z historických úprav si nenechala vzít možnost výběru z několika stejně silných sankcí. Určitou výhodou bylo, že tresty vyměřoval soud, který má i dnes širší možnosti.

Dát úřadům možnost postihovat pachatele přestupků například "veřejně prospěšnými pracemi" je ovšem téma pro složitější novelizaci, a tedy i důvod tento sněmovní tisk 1163 důkladně přepracovat a spojit se změnou dalších právních předpisů.

                 
Obsah vydání       10. 12. 2001
7. 12. 2001 Policie zatkla a obvinila reportéra Britských listů Tomáše Pecinu Jan  Čulík
9. 12. 2001 Proč maluji svého Usámu Jan  Paul
10. 12. 2001
9. 12. 2001 Tomáš Pecina navrhuje vyšetřovateli důkazy na svou obhajobu Tomáš  Pecina
10. 12. 2001 Základní princip demokracie - svoboda projevu Jan  Čulík
9. 12. 2001 Ochromí rozšíření EU o nové členské země Evropu ve prospěch americké vládní pravice?
8. 12. 2001 Proč je třeba omezit svobodu shromažďování Stanislav  Gross
8. 12. 2001 Historický základ shromažďovacího práva v naší zemi aneb Kam se dívat nejprve, abychom nešli zpátky Robert  Cholenský
9. 12. 2001 Britský protiteroristický zákon se asi neprosadí a s americkým jsou potíže
9. 12. 2001 Britský ministr vnitra: Nejsem žádný dělník ze sídliště, aby se na mě vytahoval nějaký soudce
10. 12. 2001 Cenzura o Afghánistánu ve sdělovacích prostředcích Marek  Liebscher
7. 12. 2001 České televizi: nebudu odpovídat reportérce, zaujaté ve prospěch Policie ČR Tomáš  Pecina
8. 12. 2001 Protestuji proti šikanování Tomáše Peciny, i když jeho psaní někdy nemohu snést Petr  Štěpánek
10. 12. 2001 Hlavou proti zdi Filip  Rožánek
10. 12. 2001 Podporuji Tomáše Pecinu! Pavel  Kořenský
9. 12. 2001 Policie vyřídila naši stížnost na chybějící služební čísla policistů Tomáš  Pecina
9. 12. 2001 Chanuka: Temnotu neodeženeš palicí, musíš ji proměnit na světlo
9. 12. 2001 Anatomie šikmé plochy - systému, který se někam posouvá
8. 12. 2001 Bývalý agent BIS Hučín byl obžalován ze sedmi trestných činů Štěpán  Kotrba
7. 12. 2001 Mikulášské provolání k národům Štěpán  Kotrba
27. 11. 2001 ÚOOÚ ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
10. 12. 2001 Základní princip demokracie - svoboda projevu Jan  Čulík
9. 12. 2001 Chanuka: Temnotu neodeženeš palicí, musíš ji proměnit na světlo   
9. 12. 2001 Britský protiteroristický zákon se asi neprosadí a s americkým jsou potíže   
9. 12. 2001 Proč maluji svého Usámu Jan  Paul
9. 12. 2001 Ochromí rozšíření EU o nové členské země Evropu ve prospěch americké vládní pravice?   
9. 12. 2001 John Whitbeck: OSN musí vyvořit nové mírové řešení na Blízkém Východě   
9. 12. 2001 Tomáš Pecina navrhuje vyšetřovateli důkazy na svou obhajobu Tomáš  Pecina
8. 12. 2001 Historický základ shromažďovacího práva v naší zemi aneb Kam se dívat nejprve, abychom nešli zpátky Robert  Cholenský
8. 12. 2001 Proč je třeba omezit svobodu shromažďování Stanislav  Gross
7. 12. 2001 Bude šéf Talibánu propuštěn na svobodu?   
7. 12. 2001 Choďte s mikulášskou nadílkou, dostanete baseballovou pálkou Tomáš  Nejedlík
7. 12. 2001 Srovnání: Guardian versus Lidové noviny Luboš  Kreč
7. 12. 2001 Policie zatkla a obvinila reportéra Britských listů Tomáše Pecinu Jan  Čulík
7. 12. 2001 Harvardský Holding: Příliš mnoho důstojníků Radek  Mokrý
6. 12. 2001 Jak čelit různým šílencům a zločincům Jan  Čulík

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
10. 12. 2001 Hlavou proti zdi Filip  Rožánek
10. 12. 2001 Podporuji Tomáše Pecinu! Pavel  Kořenský
10. 12. 2001 Základní princip demokracie - svoboda projevu Jan  Čulík
9. 12. 2001 Tomáš Pecina navrhuje vyšetřovateli důkazy na svou obhajobu Tomáš  Pecina
9. 12. 2001 Proč maluji svého Usámu Jan  Paul
9. 12. 2001 Britský protiteroristický zákon se asi neprosadí a s americkým jsou potíže   
9. 12. 2001 Anatomie šikmé plochy - systému, který se někam posouvá   
9. 12. 2001 Válečná modlitba Mark  Twain
9. 12. 2001 Britský ministr vnitra: Nejsem žádný dělník ze sídliště, aby se na mě vytahoval nějaký soudce   
8. 12. 2001 Proč je třeba omezit svobodu shromažďování Stanislav  Gross
8. 12. 2001 Protestuji proti šikanování Tomáše Peciny, i když jeho psaní někdy nemohu snést Petr  Štěpánek
8. 12. 2001 Historický základ shromažďovacího práva v naší zemi aneb Kam se dívat nejprve, abychom nešli zpátky Robert  Cholenský
7. 12. 2001 Policie zatkla a obvinila reportéra Britských listů Tomáše Pecinu Jan  Čulík
7. 12. 2001 České televizi: nebudu odpovídat reportérce, zaujaté ve prospěch Policie ČR Tomáš  Pecina
6. 11. 2001 Všichni jsme extremisté Josef  Novák