6. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 5. 2008

Budete třídit bioodpad? Za odměnu Vám Bursík zvýší poplatky!

Petr Petržílek

Zbavování se odpadů se stává celosvětovým problémem, jehož řešením je třídění s následnou recyklací či energetickým využitím. Jakkoli je velice obtížné lidstvo naučit zodpovědnosti za třídění komunálního odpadu, každý úspěch by měl být oslavován a obdivován. Bohužel, paradoxně ministerstvo životního prostředí v čele s šéfem Strany zelených se v případě ČR k zacházení konkrétně s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (dále jen "bioodpad"), chová spíše jako nezodpovědný darebák, než jako zodpovědná instituce.

Bioodpad je dle směrnice o skládkování odpadů definován jako jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu, jako např. potravinářské a zahradní odpady, papír a lepenka. Členské státy EU přijali v souvislosti s bioodpadem závazek, kterým se zavazují k povinnosti zajistit snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládkách.

Opatření přijaté Ministerstvem životního prostředí, které je součástí návrhu novely zákona o odpadech a které spočívá v třídění bioodpadu prostřednictvím hnědých popelnic, však již dnes jednoznačně znemožňuje splnění závazku o snižování bioodpadů v číslech, která jsou obsažena v plánech odpadového hospodářství pro druhou a třetí fázi.

Od roku 2010 bude totiž na českém trhu k dispozici velké množství suroviny – bioodpadu, aniž by byla vybudována dostatečná zpracovatelská kapacita zařízeními I. generace (kompostárny, bioplynové stanice). Zařízení II. generace (gazifikační či pyrolýzní jednotky) se pak v ČR nenacházejí vůbec. Již dnes je proto výkupní cena bioodpadů záporná a pohybuje se od minus 300 Kč/t za zelený odpad a od minus 1 200 Kč/t za kuchyňský bioodpad.

Bursík namísto poděkování, že obce a jejich občané budou za stát plnit povinnost třídit a využívat biologicky rozložitelný komunální odpad, nejen že obce trestá zvýšením poplatků, ale zužuje splnění této povinnosti pouze na třídění pomocí toho nejméně efektivního a nejdražšího systému, totiž pomocí barevných popelnic. Celkové náklady na tento způsob třídění biodpadů se na každých 10 000 obyv. vyčíslují na 1 000 000.- kč/rok (bez nákladů na vybudování zařízení na využití bioodpadů). Přitom na pro druhou a třetí fázi, kdy máme třídit až 75% odpadů, reálná kapacita barevných kontejnerů nestačí.

Kapacita kompostáren a biostanic nestačí ani pro první fázi. Na místo ekologického a ekonomického využití biodpadů tak přibude městům obcím starost a to doslova Šrámkovská - co a kam s ním? A jako vládní přídavek ještě narostou finanční náklady na byť dočasnou deponii. Ptám se tedy, jaký vlastně MŽP sleduje cíl? Je zde snaha o ekologické a ekonomické zacházení s komunálním odpadem anebo se opět jedná o „švejkovinu“ která naoko splní závazek k EU, ale fakticky způsobí pouze starosti a problémy?¨

„B“ je správně. Ovšem tento přístup ministerstva životního prostředí má ještě jeden a daleko závažnější důsledek. Odpady obecně představují obrovské zásoby nevyužité energie a zásoby recyklovatelného a tedy znovupoužitelného materiálu. Jedná se tedy o energeticky a ekonomicky využitelné suroviny, které mají zásadní význam zvláště pokud se lidstvo dostává do problémů se zdroji nerostných surovin a s energetickými zdroji. Zatímco většina vyspělých států si tato fakta uvědomuje a investuje do recyklace a obecně využívání odpadů značné prostředky a úsilí, naše vláda se snaží pouze naoko vyhovět závazkům EK, ale s negativními důsledky pro obce, občany a potažmo pro ekonomiku vůbec.

Domnívám se, že taková politika přivede naše hospodářství k odporu k ekologickému chování, což bude mít negativní důsledky na morálně etické vědomí naší celé společnosti. Proč platit vyšší poplatky za to, že třídím? Proč třídit odpady, když není zajištěno jejich následné zpracování? Trápí tyto otázky vůbec naší vládu?

Měly by a ne pouze naoko, ale to by v ní museli sedět skutečně zodpovědní ministři.... Reálná cesta v třídění bioodpadu v požadovaném množství tkví ve využití následného získávání biologické složky odpadu přímo ze směsného odpadu pomocí tzv. mechanicko-biologických úpraven odpadů a využití vytříděného bioodpadu v kvalitě „podsítné“ složky jako energetického paliva pro výrobu energií, zejména jeho zplyňováním nebo pyrolýzou. K tomu, aby si obce troufly do takových investic, nesmíme jim prostředky brát navýšením poplatků a jejich rozpuštěním v černých dírách krajských rozpočtů, naopak jim musíme cestu usnadnit přístupem k prostředkům z evropských fondů, SFŽP a zprostředkovaně zajímavou výkupní cenou energie vyrobenou v těchto zařízeních.

Autor je stínovým ministrem životního prostředí ČSSD

                 
Obsah vydání       6. 5. 2008
6. 5. 2008 Radarová inkvizice Karel  Dolejší
6. 5. 2008 Mluvčí jako klenot České televize Jan  Keller
6. 5. 2008 Divadla v časech tržního hospodářství Jan  Makovička
6. 5. 2008 Věnec sonetů (IV) Jaroslav  Seifert
6. 5. 2008 Pondělní vysílání ČT24 o protiraketové obraně
6. 5. 2008 ČT není vlivovou agenturou Ladislav  Šticha
6. 5. 2008 Srbské ikony, albánské fangle a balkánská politická masturbace Lenka  Kučerová
4. 5. 2008 Ten problém je i náš, vážení Hana  Mudrová
6. 5. 2008 Budete třídit bioodpad? Za odměnu Vám Bursík zvýší poplatky! Petr  Petržílek
6. 5. 2008 Hamáček: Mým hlavním argumentem je kontinuita zahraniční politiky ČR Jan  Hamáček
5. 5. 2008 Írán definitivně odmítl dolar - bude to důvod k válce?
5. 5. 2008 IEA vyhlašuje poplach: Světu bude chybět 12,5 milionů barelů ropy denně
4. 5. 2008 Raytheon dostal za úkol řešit zahřívání polovodičů u vysoce výkonných radarů Štěpán  Kotrba
5. 5. 2008 Francie: Naléhavá opatření proti hladovým bouřím Karel  Košťál
5. 5. 2008 Současná, ekonomicky a politicky stabilní Británie Jan  Čulík
4. 5. 2008 První máj s neonacionalisty, neonacisty, provokatéry a opilci Štěpán  Kotrba
4. 5. 2008 Immanuel Wallerstein: Rasa, gender a třída v americké politice: něco nového? Immanuel  Wallerstein
5. 5. 2008 Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti Británie Egon T. Lánský
4. 5. 2008 Čištění Ladislav  Žák
30. 4. 2008 Protest v britském deníku The Times proti udělení Nobelovy ceny
2. 5. 2008 Přehled dosavadních slyšení o americké obraně proti balistickým raketám v Kongresu Pavel  Barák
2. 5. 2008 Fukuyama: Mocná slabost Číny
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008