19. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 2. 2008

Jak vznikal majetek

Nevidět zotročení jen proto, že k němu došlo dávno a netrpěl jsem jím já, to je něco, pro co nikdy nenajdu omluvu...

Jan Zábrana, Modré sešity, 1974

V roce 1991 jsem na svých cestách Bavorskem navštívil v doprovodu místních přátel známou Walhallu, zmenšenou kopii aténského chrámu na Akropoli, poblíž městečka Donaustauf. Walhallu dal postavit v ro-ce 1841 tehdejší bavorský král Ludvík I. V roce 1991 tedy Svobodný stát Bavorsko oficiálně slavil stopa- desáté výročí dokončení této honosné stavby, zdobící pahorek nad levým břehem Dunaje. Návštěvu této kulturní památky lze jen doporučit. Doporučit lze též fakt, na který mne mí přátelé při návštěvě upozornili.

Walhallu oslavoval bavorský stát, ale nejbližší obec, tedy Donaustauf, tyto oslavy okázale ignorovala. Proč? Protože v době stavby, kdy se, takříkajíc, honily termíny, museli místní sedláci na této stavbě robotovat. Konkrétně, museli poskytnout své povozy na stavbu, zatímco jim úroda hnila na polích. A oni si to ti lidé celých těch stopadesát let pamatovali...

Robota, sedláci, páni - to je jako z Jiráska, napadne člověka. A hned si taky vzpomene na soudobé námitky, že ono to za toho Rakouska nebylo tak hrozné, jak on to popisoval, a to baroko, milostivá paní, kouknou se na tu krásu a vznešenost, to by dneska nikdo nepostavil, akorát nám to nějak chátrá a těch peněz, co to bude stát...

V prvním článku na dané téma jsme se, vybídnuti ministrem kultury, podívali na část tisícileté (jak to pan Jedlička nastínil) historie vzniku majetků církve z hlediska svědka prokazatelně nezaujatého, spisova-tele Jaroslava Durycha. Abychom nemohli být podezíráni za zaujatosti jiráskovské nebo snad nějaké ještě horší, masarykovské či nejedlovské, zkusme se podívat, jak to v těch dobách vlastně vypadalo, očima svědků nejpovolanějších, soudobých kronikářů a také císařských úředníků, pověřených zjišťováním skuteč- ných podmínek života lidí v době, kdy vznikaly majetky.

"Robota," psal Kryštof Heřman hrabě z Trautmannsdorfa, opat Tepelský (1764 -- 1789), "zavdává ne- ustále příčinu k útiskům, proti nimž i nejlépe smýšlejícím dominiem nemohou být chráněni, protože úřed- níci bývají často lidé velmi špatní, nemilosrdní, vášniví nebo ziskuchtiví." Poddaní nespokojení a utlačovaní hledí všelikými prostředky sprostit se povinností přílišných. Z toho pocházejí hádky, pokuty a ony ohavné tresty tělesné, jimiž vyhnout se nedovedli ani šlechtici nejmírnější. Roboty, jež ničí všeliký cit důstojnosti lidské a jsou příčinou, že sedláci jsou pokládáni a pokládají se sami za otroky, udržují hrubost mravů, brání rozumnému hospodaření, a užitek, jejž vrchnosti mají z nich, není nijak v poměru ke ztrátám, jež ukládají sedlákům.

Zpráva komise, jíž bylo uloženo sčítání lidu v Čechách před zřízením konskripce, dokazuje, co se stalo se zemí za této správy. Obraz je srdcervoucí a není tu opravdu proč podzírat jeho pravost. -- Lidé jsou malí, protože jsou špatně živeni, špatně šaceni, protože děti jsou posílány příliš mladé na robotu a podrobovány práci přílišné. V kraji Klatovském rodiče leží na slámě, děti nahé spí na peci. Hmyz a nečistota působí nakažlivé nemoci. Ani úředníci, ani lékaři se nestarají o ně. Nařízení, jež zaručují sedláku pokojné užívání jeho hospodářství, bývají neustále porušována. Má-li dobrého koně, pán nutí ho, aby mu jej prodal. Jestliže některé z jeho dobytčat zcepení na robotě, dá se mu za náhradu herka slepá.Libovolně se rozmnožují jeho poplatky a dni pracovní..."

To jsou slova z publikace "Die volkswirtschaftlichen Zustaende Boehmens um das jahr 1770" F. Mayer, Praha 1876, in: E. Denis, Čechy po Bílé Hoře.

Ve druhé polovině osmnáctého století byly v samotných Klatovech postaveny dva barokní kostely, ve výše zmíněném kraji Klatovském pak kostel v Plánici, byly prováděny barokní přestavby kostelů v Sušici, Poleni, Švihově a jinde. V historických a cestovních publikacích se dočítáme jen jména stavitelů, o konkrétních podmínkách financování a provádění staveb a o lidech, kteří na nich pracovali, se nedozvíme téměř nic...

V českém prostředí měl selský lid od konce 19. století zastánce v České straně agrární, pozdější Švehlově Republikánské straně venkovského a malorolnického lidu. Tato strana plně reflektovala ve svém programu historickou a ekonomickou křivdu, spáchanou v minulosti na českém národě:

"Švehla sám konstatuje již od roku 1917 úplný rozchod s českým (šlechtickým a církevním, pozn.F.Ř.) velkostatkem, o němž mu Udržal, pracující ve Vídni, referuje, že mezi nimi nenašel nikoho, kdo by nám rozuměl, nikoho, kdo by alespoň projevil vůli nás chápat. Souhlasí s názorem, že český velkostatek je nám ve velké své většině koncem války cizejší nežli kdy předtím, že je naším zřejmým nepřítelem a pokud bude majitelem nejcennější půdy v českých zemích, není naděje na ozdravení našich poměrů národních ani soci- álních. Tak dochází brzo po převratu v dubnu 1919 k pozemkové reformě, kterou Švehla provádí řídě se přitom zásadou, že půda má náležeti tomu, kdo na ní pracuje."

Ant. Paleček: Ant. Švehla, selský vůdce a budovatel státu, Praha 1934

V obecních kronikách, jejichž části jsou pramenem dnešních webových stránek obcí, najdeme připomínky robotních povinností a jejich vlivu na rozvoj té které obce. Například o obci Droužkovice na Chomutovsku se dovídáme:

"Jiří Popel z Lobkovic (který získal panství v roce 1588) byl fanatickým katolíkem, považoval proto za svou povinnost potlačit na svém novém panství již pevně zakořeněné protestantství. Pozval proto do Dražkovic jezuity, daroval jim domy, kde si měli vybudovat klášter s gymnáziem, předal jim patronátní právo nad všemi kostely panství. Protestantsky zaměřeným obyvatelům Droužkovic tak nastaly zlé časy. Nejprve byla Droužkovicím vyměřena ze všech větších vesnic největší částka, kterou platily jako poplatek plynoucí na důchod jezuitům. Více přispívaly jen Březno, Jirkov a Chomutov. Dále pak do Droužkovic přišel katolický farář, kterému císař přiřkl půdu, užívanou místními sedláky." (www.drouzkovice.cz).

"S poddanstvím těsně souvisela robota. Robotou jmenována veškerá práce, kterou museli poddaní konati závazně, když přijali pozemky od vrchnosti a to ruční, pěší a tažnou.

Robota u nás nevznikla, byla zcela neznámá a dostala se k nám ve stol. 15. a 16. z Německa.

Mimo tuto robotu musili sedláci voziti dříví, konati veškeré práce, které v případě potřeby byly nevyhnutelně nutné, ale to ovšem posuzoval zase jenom úředník.

Po Bílé Hoře bylo robotováno až 150 dní (v roce) i více, jak viděti v tabulkách připojených *).

Robotovalo se po celý týden i v neděli a ve svátek. Sedláci museli dávati potah i povozy na daleké jízdy a nedostali ani stravu povinnou, aniž se jim z povinné roboty odečetlo.

Jak to vypadalo s robotou u nás, těžko přesně zjistiti, ale dle velikosti ruční roboty a potahem, jak u jed- notlivých obcí poznamenáno, měli toho sedláci také dosti a co nebylo psáno, to vymohli již úředníci karabá- čem a slovo "karabáčník" zůstane navždy památkou smutnou těchto dob."

> A.Chleborád: Popis okresu Bechyňského, poddanství a robota

*) podrobně ZDE

Aniž bychom zaujímali stanovisko k navrhovanému vyrovnání mezi státem a církvemi, měli bychom vědět, jak dotčené majetky běhen staletí vznikaly. Zvláště tehdy, je-li nám připomínána "tisíciletá historie" a jsme-li z morálního piedestalu poučováni o tom, jak by to, co bylo ukradeno, mělo být navráceno. Padni, komu padni...

                 
Obsah vydání       19. 2. 2008
19. 2. 2008 Fidel Castro oznámil, že se nevrátí do funkce
19. 2. 2008 Jak jsem onemocněl
19. 2. 2008 Propaganda a logické klamy František  Koukolík, Jana  Drtilová
19. 2. 2008 Jak vznikal majetek František  Řezáč
18. 2. 2008 Byli by Češi ochotni jít cestou občanské neposlušnosti? Nebyli.
19. 2. 2008 Prezident, který vyhrožuje
19. 2. 2008 Zásadní novela Živnostenského zákona -- co jsme se v novinách nedočetli Jan  Potměšil
19. 2. 2008 Lidové noviny dnes: Paroubek je špatný politik Vladimír  Tupáček
19. 2. 2008 Sláva vítězům, čest poraženým Petr  Wagner
19. 2. 2008 Přišla veřejnost, politici a političky, včetně členů a členek, neboli Že by Bůh byla žena? Uwe  Ladwig
19. 2. 2008 Nutnost zavedení nekuřácké daně Wenzel  Lischka
19. 2. 2008 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu, "humanitárním bombardování" Srbska a etnickém očišťování Balkánu vojsky NATO
19. 2. 2008 Promítání filmu ZERO a debata o pozadí útoků 11. září v Evropském parlamentu Jan  Zeman
19. 2. 2008 Čím škodí lidstvo samo sobě? Oskar Krejčí zjednodušuje
19. 2. 2008 377 Emily  Dickinsonová
19. 2. 2008 Hanba nám dvakrát, jestliže... František  Řezáč
19. 2. 2008 Forma lži František  Řezáč
19. 2. 2008 Kosovo: Evropská unie porušuje svá vlastní pravidla i mezinárodní právo Jiří  Maštálka
19. 2. 2008 Je ČSSD skutečně tak beznadějný případ?
19. 2. 2008 Zajímavý úkaz
19. 2. 2008 Díky za polemiku o "normalizaci" české fyziky
18. 2. 2008 Jsou čeští fyzici málo metafyzičtí? Jiří  Štěpán
18. 2. 2008 Cesta do pravěku Bohumil  Kartous
18. 2. 2008 Ještě k volbě prezidenta Adam  Rykala
17. 2. 2008 Volba Klause objektivem fotoaparátu - jak se kdo tvářil při druhé volbě Štěpán  Kotrba
18. 2. 2008 Zvoní na poplach. Probereme se? Hana  Mudrová
18. 2. 2008 O fyzice: S těmi pojmy, prosím - opatrně Leopold  Kyslinger
16. 2. 2008 Kdo koho zradil Milan  Daniel
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008