13. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 3. 2006

Je sekularizace všelékem na neduhy postmoderní společnosti?

"Po vítězství nad fašismem, nacismem a stalinismem stojí svět před novou globální totalitní hrozbou: islamismem," píše Salman Rushdie a 11 dalších intelektuálů ve francouzském týdeníku Charlie Hebdo 1. 3. 2006. a pokračují "islamismus je reakční ideologie, ubíjející rovnost, svobodu a sekularismus. My spisovatelé, novináři a intelektuálové voláme po odporu proti náboženskému totalitarismu a po podpoře svobody, rovných příležití a sekulárních hodnot"...O událostech spojených s publikací karikatur Mohameda, včetně útoků na dánské ambasády píší autoři "To, čeho jsme svědky, není střet civilizací ani protiklad mezi Západem a Východem, ale globální boj, v němž jsou konfrontováni demokraté a teokraté."

Je sekularismus skutečně východiskem z problémů současnosti?

Západní svět začal budovat sekulární společnost již v době osvícenecké, bylo by proto poučné poohlédnout se po historii posledních staletí.

Osvícenečtí myslitelé považovali náboženství za příčinu všeho zla a to ne zcela bez příčin. Celá doba vzniku moderní západní civilizace byla zmítána náboženskými válkami, kde se ve jménu Boha lásky křesťané vraždili navzájem, pokud ovšem spojenými silami "necivilizovali divochy" osvědčenou kombinací kříže, meče a otrocké práce. Náboženský dogmatismus byl i překážkou pokroku věd; svatá inkvizice byla vážnou hrozbou vědeckému bádání ještě dlouho po upálení Giordana Bruna roku 1600.

Formální sekularizace moderní západní civilizace proběhla velmi rychle a církev ztratila svou politickou i hospodářskou moc. Současně ale také byla oslabena tradiční náboženství takovou mírou, že i v zemích, které se pokládají za křesťanské, pouhý zlomek obyvatelstva, nepřevyšující 2 až 3% se může považovat za skutečné křesťany, kdežto převážná většina obyvatelstva jsou nanejvýše "kulturními křesťany".

Přes formální úspěch sekularizace a odnáboženštění společnosti i zvýšení úrovně vzdělání širokých mas, nepřinesla moderní civilizace mír, blahobyt a trvalý pokrok, ale nejničivější války a revoluce všech dob. Nezmizel ani fanatismus, dogmatismus a intolerance středověku, projevující se hesly "kdo není s námi, je proti nám" a "účel světí prostředky" ; tato hesla zaznívají i v současnosti a nejsou podpořeny meči, kušemi a primitivními děly středověku, ale nukleárními bombami a "inteligentními" střelami.

Otázkou zůstává, zda pod povrchem formální sekularizace a odnáboženštění moderní civilizace není skryto nějaké "nové náboženství", i když pod zcela jiným jménem. Náboženská kritika Západu Islamisty vychází z přesvědčení, že Západ není nenáboženský, ale hluboce "náboženský", hlavními "Božstvy" jsou ovšem peníze, moc a materiální požitky. Nařčení Západu z Idolatrie není ovšem nic nového; je v jedné linii s Marxovým "fetišismem věcí" a dále s kritikou celé řady význačných levicových myslitelů devatenáctého i dvacátého století. Stejné tóny, i když jinak formulované a odůvodněné zaznívaly i z katolických i protestantských kruhů. První moderní hnutí fundamentalismu nepochází ze středního východu, jak by se dalo očekávat, ale z USA, kde několik desítek protestantských teologů vyjádřilo svůj nekompromisní postoj vůči moderní společnosti ve dvanácti spisech, vydaných roku 1910 pod názvem "The Fundamentals".

Obviňování moderní společnosti z modlářství lze najít už na počátku osvícenectví; Jan A. Komenský věnuje tyto řádky politikům: " Že přemnozí chtějí bez Boha vládnout a spravovat svět- se svou modlou zvanou státní zájem...." (Křiky Eliášovy, Primus 1992).

Jeden z mechanismů degenerace náboženství v Idolatrii popsal velmi výztižně Karel Čapek v "Továrně na Absolutno":

"...On je nekonečný. V tom je ta svízel. Víte, každý si na Něm odměří svých pár metrů, a myslí si, že to je celý Bůh......aby sebe přesvědčil, že Ho má celého, musí zabít ty ostatní. Víte, právě proto, že mu tak strašně záleží, aby měl celého boha a celou pravdu. Proto nemůže trpět, aby měl někdo jiný jiného Boha a jinou pravdu. Kdyby to připustil, musel by přiznat, že má jen několik mizerných metrů nebo galonů, nebo žoků boží pravdy..."

Postup je jednoduchý. Nejdříve je nekonečný a ničím neohraničený Bůh redukován na konkrétní kousíček, ten se pak stane "nezcizitelným majetkem" patřičné mocenské elity, která svá vlastnická práva zdůrazní válkou proti všem skutečným i pomyslným konkurentům.

Od doby Karla Čapka se však k jím popsané metodě redukce Boha na Jeho nepatrnou částečku a její privatizace příslušnou "osvícenou" elitou přidružilo moderní tunelování, které zachová původní povrch a přitom odstraní původní náplň a případně ji nahradí něčím jiným.

Takto popsaným způsobem lze "zpracovat" nejen nekonečného Boha, ale jakoukoli vědeckou teorii či hypotézu. Kousíček Boha, odstřihnutého z nekonečna, odživotnělého a preparovaného se stane Modlou, Idolem, kousíček vědecké hypotézy, odstřižené z kontextu a účelově zmanipulované se stane ideologií, na povrchu ovšem stále zůstává původní obraz Boha či Vědy. Pak již jen zbývá sešikovat řady obránců majitelů "svatých pravd", postavit se jim do čela a vyhlásit svatou válku vůči všem vlastníkům jiných absolutních pravd. V tomto stádiu se již nikdo neptá, jakým způsobem byly "absolutní pravdy" definovány, zda pseudo-náboženskou, pseudo-vědeckou, nebo kombinací obou metod, nebo jakým způsobem se osvícené elity staly právoplatnými vlastníky absolutních pravd; kladení jakýchkoli otázek staví automaticky vyptavače do řad těch "co nejsou s námi".

Prohlášení Rushdiho a spoluautorů posílá na smetiště dějin kromě nacismu a fašismu také stalinismus, což však byla pouze jedna historická epocha komunismu a ne celý komunismus. Stalinismus skončil velmi brzy po smrti Stalina a sovětský model komunismu pokračoval ještě několik desetiletí až ke svému kolapsu v roce 1989. Komunismus ale žije i po roce 1989 v nejlidnatější zemi světa -- v Číně- a to s plnou podporou těch nejdemokratičtějších zemí, které se předhánějí v transferu veškerého svého průmyslu do zemí s levnou pracovní silou; čínský komunismus zajišťuje nejen všechny jejich požadavky, navíc láká zahraniční investory politickou stabilitou totalitárního systému. Zamlžená podpora čínského komunismu západními zeměmi je ovšem vyvážena zostřením a zviditelněním boje proti komunistické Kubě a Severní Koreji.

Mnohonásobné měřítko demokratického mezinárodního společenství se ukazuje i v mnoha dalších aspektech současnosti, především v demokratizačním úsilí používáním metod, které jsou v přímém rozporu se všemi demokratickými a lidsko-právními pravidly, nebo i v rozporu mezi propagací demokratizace a rozpačitostí nad jejími výsledky, pokud ve svobodných volbách zvítězí Hamas, nebo alžírští islamisté.

Pohled na jeviště světa, na němž se odehrává"..... globální boj, v němž jsou konfrontováni demokraté a teokraté" je tedy poněkud nejasný, obzvláště, když "demokraté" převzaly od "teokratů" nejen základní hesla, ale i metody deformace a manipulace reality.

I kdyby bylo možné porazit po "nacismu, fašismu a stalinismu" i novou "globální hrozbou" -- islamismus, případně i ve spojení s "terorismem" zůstává otázkou, co bude další "globální hrozbou". Moderní civilizace má nejspíše neustálou potřebu "vnějšího" nepřítele, jak je jeden poražen, tak se tu okamžitě objeví nový, ještě zavilejší.

Náboženství, přes všechny své slabosti, zaměřuje boj proti zlu do vnitra člověka, islámský velký jihad (svatá válka) je vnitřním bojem každého věřícího se svými vlastními slabostmi; totéž platí pro křesťanství a buddhismus, i když je použita jiná symbolika. Náboženská cesta k zlepšení světa začíná vždy sebou samým, ne zlepšování svých bližních.

Pouze samozvaní majitelé "absolutních pravd", ať již své vlastnictví odůvodňují jakkoliv, se považují za tak dokonalé, že z výšin své dokonalosti, která již žádného dalšího zdokonalení nepotřebuje, vidí jasně své velké poslání -- zdokonalit všechny ostatní na svou úroveň a to všemi prostředky, které mají k disposici, což v praxi znamená vždy použití násilí.

Pokud vidíme jeden z hlavních problémů současnosti boj o vlastnická práva "absolutních pravd", tak sekularizace společnosti tento problém neřeší; absolutní pravdy jsou člověku nedostupné jak v náboženství, tak ale také i ve vědách.

                 
Obsah vydání       13. 3. 2006
13. 3. 2006 Jde o střet mezi barbarstvím a civilizací, nikoliv o náboženský konflikt
11. 3. 2006 Slobodan Miloševič nalezen mrtev
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu
13. 3. 2006 V měsíci vánic Jakub  Grombíř
13. 3. 2006 Zaujatost a zakomplexovanost II. Jan  Čulík
13. 3. 2006 Jak ČT Moravcovým diskusním pořadem zkreslila politické poměry Jan  Čulík
11. 3. 2006 V Mladé frontě Dnes Miloševiče odsoudili i potrestali Štěpán  Kotrba
13. 3. 2006 Autorka žaloby proti Miloševičovi: Nechtěli jsme, aby byl shledán nevinným
13. 3. 2006 Rozvoj Tibetu na čínský způsob - děkuji, nechci Karel  Dolejší
13. 3. 2006 Neuvěřitelně hloupý článek Josefa Víta o Tibetu
13. 3. 2006 Petra Buzková a gymnázia -- slova versus činy Radek  Sárközi
13. 3. 2006 Francie: protesty proti novému zákonu o zaměstnávání Simone  Radačičová
13. 3. 2006 Feminismus a redefinice ženství a mužství v demokratickém Španělsku Darina  Martykánová
13. 3. 2006 Je sekularizace všelékem na neduhy postmoderní společnosti? Kamil Vladislav Vaněk
13. 3. 2006 Pověz mi, kdo je nejkrásnější Zuzana  Drhová
13. 3. 2006 Zavedení GM vojtěšky může mít vážné ekologické dopady Linda  Nová
13. 3. 2006 GM nevedou k vyššímu užívání herbicidů Ivan  Brezina
13. 3. 2006 Čésky pasník, tópry pasník... Boris  Cvek
13. 3. 2006 Solární panely
11. 3. 2006 Čulík "kritizuje, ale sám má břevno v oku svém"
11. 3. 2006 Břevno v oku... Kamil  Abbid
13. 3. 2006 Umění předvolební argumentace
13. 3. 2006 Elektorát zelených i jiných očima sociologů Štěpán  Kotrba
13. 3. 2006 Nejsem překvapen, že Senát poslancům trestní zákon vrátil Jaroslav  Zvěřina
13. 3. 2006 Buď kapitalismus nebo obyvatelnou planetu - nemůžeme mít obojí
13. 3. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 15. - 28. února 2006
11. 3. 2006 Vše je o to horší, že ČR není žádná diktatura Egon T. Lánský
13. 3. 2006 Finsko, nová "vojensko-strategická velmoc" Egon T. Lánský
13. 3. 2006 Otázky VM speciál Vít  Hinčica
11. 3. 2006 Lékaři odsoudili násilné krmení hladovkářů na Guantánamu
13. 3. 2006 Demonstrace: Mladí a neklidní se probudili se sněženkami Štěpán  Kotrba
10. 3. 2006 Zelený kruh: Pověz mi, kdo je nejkrásnější
10. 3. 2006 Mediscan Network se distancuje od gynekologa
10. 3. 2006 Šuta: "Brezinova směs výmyslů a pomluv" Miroslav  Šuta
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce