15. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 7. 2005

WTO: jak hluboko bude nutno snížit očekávání?

Politická vůle ministrů členských států Světové obchodní organizace, ke které opakovaně vyzýval generální ředitel organizace, doposud nestačila k tomu, aby posunula vpřed mnohostranná jednání, která již delší dobu naráží na slepé uličky.

Již jsme si zvykli na to, že Světová obchodní organizace neustále snižuje své cíle ohledně výsledků současného kola mnohostranných obchodních negociací. I když po neúspěšné konferenci v Mexiku trvalo relativně dlouho, než organizace začala vyvíjet nějakou podstatnější aktivitu, zdálo se, že členové jsou rozhodnuti po úspěšné shodě na rámci jednání v červenci minulého roku věnovat všechny své síly zdárnému dokončení tohoto kola, byť s určitým zpožděním.

Nepovedlo se.

Ještě počátkem tohoto roku bylo cílem dohodnout se před letní přestávkou na textu, který by nenechal příliš mnoho nedořešených otázek v negociacích a mohl by být bez problémů přijat konferencí ministrů v prosinci 2006 v Hongkongu.

Tento cíl byl bez velké publicity změněn na tzv. první odhad, který mohl flexibilně skrýt téměř cokoli. Předpokládalo se však, že obsahem budou zprávy předsedů negociačních orgánů zachycující pokrok v jednáních, který -- po určitém doladění na podzim tohoto roku -- bude základem pro výstup ministerské konference. Zdá se však, že po krizi v jednáních, která se projevila plně v uplynulém týdnu a kterou se pokusili odblokovat ministři vybraných členů na tzv. malé konferenci ministrů v Číně tento týden, bude nezbytné dále snížit úroveň cílů hongkongské konference a možná i posunout závěr negociačního kola.

Politická vůle ministrů členských států Světové obchodní organizace, ke které opakovaně vyzýval generální ředitel organizace, doposud nestačila k tomu, aby posunula vpřed mnohostranná jednání, která již delší dobu naráží na slepé uličky. Ačkoli na všech setkáních nejvyšších představitelů vybraných členů WTO, tzv. miniministeriálech, jichž se od počátku tohoto roku uskutečnilo několik, ministři potvrzovali svůj závazek dokončit včas negociační kolo v souladu s mandátem z konference ministrů v Doha, nepodařilo se tyto proklamace přenést do konkrétních pokroku v jednáních a do výsledků.

Situace se dokonce vyhrotila natolik, že v prvním červencovém týdnu došlo k zablokování negociací o zemědělství. A protože zemědělství se potvrzuje opakovaně jako hlavní článek všech jednání, na mrtvém bodě se ocitly i další oblasti. Tento stav se odrazil i v nezvykle pesimistickém hodnocení generálního ředitele WTO na neformálním setkání s vedoucími delegací členů dne 8. července, kdy použil výrazy jako "negociace jsou v nesnázích", "dosažený pokrok je dalek toho být uspokojující", "převládá pocit frustrace". Přímo také varoval před selháním hongkongské konference, pokud zůstane příliš mnoho negociačních témat otevřených.

Generální ředitel své zhodnocení předložil po návratu ze summitu G8, jehož nasazení pro obchodní otázky a negociace WTO ocenil, avšak nevkládal do setkání s představiteli G8 a G5 (Čína, Mexiko,Indie, Brazílie a Jižní Afrika) a výstupu ze summitu k obchodním otázkám příliš velké konkrétní naděje. Závěrečná deklarace G8 ohledně obchodu nakonec potvrdila, že na ní nelze postavit úspěch současného kola negociací WTO. I když země G8 přislíbily podstatně snížit domácí a vývozní subvence narušující obchod, časové vymezení tohoto slibu ve smyslu "věrohodného data" příliš nadějné pro nejbližší období není. Uvedené datum by snad mohlo být konkretizováno na hongkongské konferenci, jak věří anglický ministerský předseda Blair, nebo by výsledku mohlo být dosaženo do roku 2010, jak prohlásil americký prezident Bush. Všechno je však příliš málo pro současné negociace, pokud ovšem nebudou prodlouženy až za naznačený časový limit.

Ještě minulý týden však alespoň teoreticky existovala možnost, že se ledy pohnou a dojde možná i na zázraky, a to v návaznosti na malou konferenci ministrů v čínském Dalianu, která proběhla 12. -- 13. července. Ovšem protože negociace ve WTO nejsou procházkou pohádkovou říší, ale světem tvrdých obchodní zájmů, zázraky se konají pouze velmi výjimečně. Ani ministři nejvýznamnějších členů WTO nepřispěli k překonání celkové skepse panující ohledně dosažení již dosti okleštěných červencových cílů, ačkoli se věnovali jenom pěti prioritním tématům negociací (zemědělství, průmyslové výrobky, služby, pravidla, rozvoj). Jediným konkrétním pozitivním výsledkem malé konference je shoda na tom, jakým způsobem lze překonat zablokovaná jednání o redukci zemědělských tarifů.

Zdálo by se, že klíčová slova "zemědělství" a "odblokování" jsou dostatečnou zárukou pozitivního pokroku, avšak je nutno mít na zřeteli, že se jedná pouze o jeden ze tří rozhodujících pilířů zemědělských jednání. Základem pro snížení tarifů v zemědělství by měl být návrh skupiny G20 (skupina rozvojových zemí, která se zformovala a nejvíce zviditelnila na konferenci v Mexiku v roce 2003 právě v souvislosti s požadavky a výhradami k zemědělským jednáním). Tento návrh spočívá v rozdělení tarifů pro zemědělský obchod na pět pásem pro rozvinuté země a na čtyři pásma pro rozvojové země. První pásmo pro vyspělé země je omezeno 20% zatížení dovozů, v posledním jsou dovozy zatížené více než 80%. Pásma pro rozvojové země jsou stanovena s hranicemi do 30%, 30 -- 80%, 80 -- 130% a nad 130%. V každém pásmu by mělo dojít k lineálnímu snížení s vyšším procentním snížením u pásem s vyššími tarify. Procentní snížení v jednotlivých pásmech bude předmětem dalšího vyjednávání, v každém případě však procentní snížení pro rozvojové země bude relativně malé -- nižší než jedna třetina snížení ve vyspělých zemích v ekvivalentních pásmech.

Obsahem návrhu G20 je také návrh na omezení tarifních špiček na maximálních 100% pro vyspělé země a na 150% pro rozvojové země. Pro citlivé výrobky by mělo být zajištěno nižší snížení tarifů, které by však mělo být kompenzováno zvýšením množstevních dovozních kvót. G20 také navrhuje odstranit speciální zemědělská ochranná opatření proti dovozním vlnám, liberalizovat obchod s tropickými produkty, řešit erozi preferencí a situaci nejméně vyspělých a nově přistoupivších zemí. Právě pro svou rozsáhlost ohledně jednotlivých aspektů zemědělských jednání se návrh i přes celkové převažující pozitivní přijetí stal předmětem řady výhrad. Jak se výhrady promítnou do jednání v Ženevě, ukáže již následující týden. Dalšími dvěma pilíři zemědělských jednání jsou domácí podpory a exportní subvence. Zvláště domácí podpory jsou zatím velkým problémem, zatímco ve vývozních subvencích je již téměř dohodnuta minimální struktura pro konečnou dohodu.

V dalších základních oblastech jednání, tj. v liberalizaci obchodu s průmyslovými výrobky a službami, ministři nenašli žádné východisko nebo alespoň cestu k přiblížení svých zájmů. Stav jednání o průmyslových tarifech charakterizoval předseda negociačního orgánu po intenzivních konzultacích minulý týden jako bezvýchodnou situaci, která platí pro všechny nejvýznamnější elementy jednání, zejména však pro vzorec, podle kterého by měly být tarify sníženy. To, že se tuto situaci nepodařilo odblokovat ani v Číně, kde ministři explicitně deklarovali rozdílný náhled na problém, vedlo nakonec ke zrušení oznámených jednání o obchodu s průmyslovým zbožím v příštím týdnu v Ženevě.

Ani obchod službami není oblastí, ve které by členové svým dosavadním přístupem prokázali svůj zájem na liberalizaci obchodu. Všechny termíny, které byly stanoveny pro nabídky liberalizačních závazků, již byly několikrát překročeny, a přesto doposud není v jednáních angažováno dostatek členů (pouze jedna třetina). "Nedostatek" nabídek k závazkům neumožňuje efektivní a vyvážené jednání, neboť členové, kteří jsou ochotni své nabídnout rozumné tržní příležitosti, nenacházejí dostatečnou protiváhu v získání přístupu na trh ostatních zemí. V Číně se sice ministři shodli na tom, že je nutno zajistit dostatečné množství kvalitních nabídek na závazky (nový termín je rok 2006), avšak nedošli k závěru, jak toho konkrétně dosáhnout.

Závěrečná deklarace ze setkání ministrů v Číně samozřejmě potvrzuje jejich závazek dokončit jednání v roce 2006 a nezpochybnit cíle negociačního kola, zaměřeného na rozvojovou dimenzi. Na konci konference sice čínský ministr obchodu prohlásil, že se podařilo "vybudovat základní cestovní mapu do Hongkongu", avšak další byli mnohem méně nadšeni. Např. komisař EU pro obchod Mandelson neutrálně prohlásil, že nižší výsledky v červenci nesnižují ambice pro Hongkong. Ve svém pesimismu pokračoval i generální ředitel WTO, který na konci dvoudenního jednání vyjádřil "vážné znepokojení" nad stavem negociací.

Je naprosto jasné, že s přibližujícím se koncem července není WTO blíže svému záměru specifikovanému na začátku roku, tj. konturám dohody v každé negociační oblasti, která by zajistila vysokou míru úspěšnosti jednání v prosinci v Hongkongu. Zbývá jen odpovědět na otázku, jak malý pozitivní vývoj v jednáních bude ještě vydáván za úspěch a za správný směr k ukončení celého kola negociací, respektive, na jakou míru je nutno snížit očekávání od tohoto kola a jeho průběžných mezníků, aby bylo možno dosáhnout jeho splnění.

Autorka pracuje jako pracovnice Stálé mise ČR při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

                 
Obsah vydání       15. 7. 2005
16. 7. 2005 Biochemik, zatčený v Egyptě, "nemá vazbu na al Kajdu"
16. 7. 2005 Dohoda skupiny G8 z Gleneagles o pomoci chudým zemím je ohrožena
16. 7. 2005 Americký konvertita k islámu žaluje vládu USA
15. 7. 2005 Policie zatkla v Káhiře chemika
15. 7. 2005 Londýnská policie "předpokládá, že atentáty měly vazbu na Al Kajdu"
15. 7. 2005 Prezident Klaus se patrně zbláznil. Měl by skončit v klecovém lůžku? Petr  Němec
15. 7. 2005 Hnutí Duha: Nešermujte s naším jménem Dominika  Kovaříková
15. 7. 2005 Hebron -- zpráva o rozděleném městě ve Svaté zemi Lukáš  Blažek
15. 7. 2005 Plná moc Marek  Steiner
14. 7. 2005 Ráj Karel  Toman
15. 7. 2005 Co přijde po ropě? Pavel  Houdek
15. 7. 2005 Vstřícná gesta by se dělat měla Josef  Provazník
15. 7. 2005 Summit v Londýně: "Rozvíjet jednotnou evropskou digitální ekonomiku!" Štěpán  Kotrba
15. 7. 2005 Pozor na cizince! Jan  Čulík
15. 7. 2005 Jsem Brit, Pákistánec i muslim zároveň Jan  Čulík
15. 7. 2005 Etika, ekonomie a povědomí o hranicích vlastní kompetence Ondřej  Čapek
15. 7. 2005 Dovětek o ekonomii na společenském piedestalu Bohumil  Kartous
15. 7. 2005 Romům hořel dům. Požár nevznikl náhodou.
15. 7. 2005 Řeč - zrcadlo duše Zdeněk  Hromas
15. 7. 2005 "Šílená propaganda teroristů"
15. 7. 2005 WTO: jak hluboko bude nutno snížit očekávání? Ludmila  Štěrbová
14. 7. 2005 Zmatek v hlavě čtyř britských mladíků Jan  Čulík
13. 7. 2005 Nebezpečný narcismus Západu Oskar  Krejčí
14. 7. 2005 Dopis dcery Iráku britskému lidu
14. 7. 2005 Nový přístup profesora Prahalada jak odstranit problém globální chudoby Miloš  Kaláb
14. 7. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 25. června -- 1. července 2005
14. 7. 2005 Fox News: "Jak vás ohrožují Jane Fondová a BBC"
13. 7. 2005 Damir Kapidžič: Mám muslimské kořeny, ale piju alkohol Jan  Čulík
14. 7. 2005 Zelení ze Země a zelení z Marsu Pavel  Pečínka
13. 7. 2005 Mistr Jan Hus - národní hrdina nebo nebezpečný náboženský fanatik? Petr  Sláma
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce