21. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 2. 2005

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh

Těmito úvodními slovy začíná snad nejznámější pasáž Písma -- desatero. Můžeme z tohoto biblického textu čerpat novou naději i v dnešní době? Na tuto otázku se budu snažit nalézt odpověď v tomto zamyšlení.

"Já jsem Hospodin, tvůj Bůh". (Ex 20,2) Hebrejsky toto slovo zní: "Anóchí Adónaj Elóhejchá..." אלהיך יהוה אנכי. Sloveso jsem v původním originále chybí. To je důležité pro další výklad. Teď bych vám chtěl, vážení čtenáři, říct něco o skladbě hebrejské věty. V hebrejské větě je základem sloveso. V samotné větě bývá obvykle na prvním místě. Pokud stojí nějaké slovo, či skupina slov před tímto slovesem, znamená to, že toto slovo, či slovní spojení je v hodně silném důrazu. A teď zpět k zamýšlenému textu. V naší uvažované větě je jediné sloveso -- "vyvedl jsem tě" "hocétichá" הוֹצאתיך a právě před tímto slovesem stojí -- "Já Hospodin Bůh tvůj" (dosl. překlad). Podle toho, jak jsem už naznačil, co stojí před slovesem, je v silném důrazu. A tady v této větě to je -- "Já Hospodin Bůh tvůj". Ale co to znamená? Jaký to má smysl? Znamená to, že je tady kladen důraz mnohem více na tom kým Bůh je -- "Já Hospodin Bůh tvůj", než to, co vykonal -- "vyvedl jsem tě z egyptské země, z domu otroctví". Ale jak k nám tento text může promluvit do naší situace? Pán Bůh by pro nás měl být Bohem, ať už je náš život plný zázraků a mocného Božího jednání. Nebo žijeme prostý křesťanský život a tím největším zázrakem bylo naše pokání a obrácení k Pánu Ježíši.

A nyní zpět k zamýšlenému textu: "Já Hospodin Bůh tvůj". Podle výše naznačené logiky by v silném důrazu -- v tom nejsilnějším, stálo zájmeno "Já" אנכי "anóchí". Zdá se, jakoby v tomto slově byla soustředěna veškerá energie nejen této uvažované věty, ale celého desatera. Pojďme společně přemýšlet o tomto slově. Za zmínku stojí, že v samotné hebrejštině se já dá říct dvěma způsoby: "aný" אני a "anóchí" אנכי. Mluvnicky mezi těmito tvary zájmena já není žádný rozdíl. Nicméně "anóchí" אנכי je spíše vyhrazeno Bohu. Ale jsou i pasáže písma, kde takto mluví o sobě i člověk. Ale co to znamená, tvrdí-li Bůh o sobě, že je "Já"?

Podle mě je to odpověď všem pochybovačům a skeptikům o tom, kým náš Bůh je. Vždyť tady z těchto táborů často slýcháme výpovědi typu: "Něco musí být", "Taky věřím v nějakou sílu" atp. A na to je jediná Boží odpověď rezonující skrz naskrz ne staletími, ale tisíciletími -- . A říká nám, že Bůh je osobní Bůh, Bytost, ne nějaká síla, něco neurčitého. Říká nám, že náš Bůh je živý Bůh, který se zajímá o člověka. Další myšlenka, která je s tímto spojená je, že samotné desatero je smlouva mezi Bohem a člověkem. A ono na začátku desatera nám má naznačit, že je to jenom Hospodin sám, který uzavřel smlouvu s člověkem. Ne nikdo jiný, jenom On sám. A tedy jenom On sám -- Hospodin může člověka vést k zodpovědnosti vzhledem k této smlouvě. V tomto případě Izrael, protože smlouvu Hospodin uzavřel s tímto lidem. A to je další důkaz o osobnosti Boha. Vždyť smlouvu by neuzavřela nějaká síla, či něco. Náš Bůh je osobní Bůh, který vstupuje do lidského dění s maximálním "nasazením" -- uzavírá smlouvu s člověkem. Náš Bůh chce urovnat vztah s člověkem, a proto s ním uzavírá smlouvu. Smlouvu na kterou se potom bude odvolávat, a světe div se, na kterou se také může odvolávat člověk. V tomto případě Izrael, protože tuto smlouvu uzavřel Hospodin s tímto lidem. Pán Bůh je bude volat k zodpovědnosti, pokud tuto smlouvu nenaplňují, tj. pokud nedodržují přikázání této smlouvy -- přikázání desatera. A Izrael se zase může odvolávat, že tuto smlouvu dodržuje, v prosbě o jakoukoliv věc. Například při válečném tažení se mohl dovolávat Boží ochrany, či v případě neúrody se mohl dovolávat příznivého počasí.

Boží slovo pokračuje ve zmíněné pasáži -- "Hospodin Bůh tvůj" "Adónaj Elóhejchá" אלהיך יהוה. A to je další výpověď o našem Bohu. Výraz Hospodin je překladem onoho nevyslovitelného jména JHVH יהוה. Všude, kde židé viděli toto jméno Boha, četli jiné z Božích jmen -- Adónaj אדני, což znamená doslova přeloženo Pán (jen o Bohu). A dělají to až podnes z bázně a z úcty k Bohu. Vždyť se ani přesně neví, jak se tetragram יהוה vyslovoval. Vyslovovat jej jako Jehova je asi nesprávné, výslovnost Jahve je nejspíš přesnější. Bůh, který vystupuje jako Jahve je ten, který stvořil člověka. Jenom On zná naše starosti a radosti. A je to jenom Jahve, který vdechl život člověku -- dal mu "nebeské políbení". On je člověku neustále nablízku.

Další jméno Boha, tak jak je v našem uvažovaném textu, je Elohim אלהים. Jméno Elohim אלהים bývá do češtiny překládán jako Bůh. Tento Bůh -- Elohim figuruje také ve zprávě ve stvoření. Ale z trochu jiného pohledu než Jahve. Elohim je stvořitelem celého vesmíru, hvězd, Země. Je transcendentní, všudypřítomný, vševědoucí, přesahující naše chápání. Myslím si, že obě tyto výpovědi nám mají co říct pro naši zbožnost, či zbožnost našich sborů.

Můžeme z tohoto biblického textu čerpat novou naději i v dnešní době? Určitě. Vždyť náš Bůh je osobní Bůh, On nás zná velice dobře. Zná všechny naše touhy a přání. Náš Bůh je dobrý Bůh, On nás zachránil v Kristu Ježíši. A je ochoten naplnit všechny naše potřeby. Ale pokud před něj předstupujeme, nezapomínejme na to, že je také svrchovaným Bohem, vševědoucím, všudypřítomným, transcendentním, přesahující naše úvahy o Něm. Předstupujme před něj s úctou, která mu přináleží.

A tohle všechno bychom měli mít na paměti, když se modlíme k našemu nebeskému Otci. Ve stejném smyslu je i Boží výpověď zaznamenaná v biblické knize proroka Izajáše 57,15: "Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha.". Je tady obsaženo to, co jsem se vám snažil předat, přátelé. Je to stále týž Bůh, ať už je svrchovaný a je nám tak trochu vzdálený, nebo když nás ten stejný Bůh zachránil v Kristu Ježíši a je nablízku i tomu nejposlednějšímu člověku.

Doufám, že se mi podařilo odpovědět na otázku, mohou-li nám úvodní slova desatera co říct pro naše životy.

                 
Obsah vydání       21. 2. 2005
21. 2. 2005 NYT: Evropa je rozdělena, i když se její představitelé začínají mírnit
20. 2. 2005 Bush a jeho homosexuální prostitut Fabiano  Golgo
21. 2. 2005 Britská vláda musela vědět o "tvrdých" amerických vyšetřovacích technikách
20. 2. 2005 Negace negace Bohumil  Kartous
21. 2. 2005 Grossgate revisited:the conspiracy theory Jan  Čulík
21. 2. 2005 To je těžké být kuš Oldřich  Průša
21. 2. 2005 Spásné volby a "vláda idiotů" -- české alternativy? Miloslav  Zima
21. 2. 2005 Úvahy ženevského měšťana o čistém řešení Alex  Koenigsmark
21. 2. 2005 Michael  Marčák
21. 2. 2005 Už jsme slezli se stromů Ivan  David
21. 2. 2005 Španělsko schválilo ústavu EU
21. 2. 2005 Bloggeři zachrání pravici
21. 2. 2005 Petice Zrušme komunisty odvádí pozornost Michal  Rusek
21. 2. 2005 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh Karel  Sýkora
21. 2. 2005 Okupanti, odejděte z naší země! Bushka  Bryndová
20. 2. 2005 Ruud Lubbers rezignoval kvůli sexuálnímu obtěžování
21. 2. 2005 Kjótský protokol je pouhým začátkem Bushka  Bryndová
21. 2. 2005 Emancipační strategie -- hlas minulosti? František  Šamalík
21. 2. 2005 Pedagogická komora a etický kodex učitele Radek  Sárközi
21. 2. 2005 Podnikové rekreace bývaly vynikající, i pro nekomunisty
21. 2. 2005 Rusko vyveze do Sýrie protiletecké rakety, o něž se zajímá libanonský Hizballáh Karel  Dolejší
21. 2. 2005 Největší lež ateismu Petr  Sláma
21. 2. 2005 Cirkus na cestách Václav  Dušek
21. 2. 2005 Purizmus, předsudky a pitominy Dominik  Lukeš
21. 2. 2005 Vždyť jde přeci o zrno Štěpán  Kotrba
21. 2. 2005 Doznání Josef  Provazník
17. 2. 2005 EU odmítla patentový zákon
17. 2. 2005 Jak si Donald Rumsfeld zařídil mučení zajatců v zahraničí
18. 2. 2005 Vojáci týrali vězně i v Afghánistánu
18. 2. 2005 Kdo byl Deep Throat? Fabiano  Golgo
19. 2. 2005 Zrušme komunisty
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
22. 11. 2003 Adresy redakce
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 2. 2005 Kjótský protokol je pouhým začátkem Bushka  Bryndová
21. 2. 2005 Úvahy ženevského měšťana o čistém řešení Alex  Koenigsmark
21. 2. 2005 Emancipační strategie -- hlas minulosti? František  Šamalík
21. 2. 2005 Rusko vyveze do Sýrie protiletecké rakety, o něž se zajímá libanonský Hizballáh Karel  Dolejší
21. 2. 2005 Cirkus na cestách Václav  Dušek
21. 2. 2005 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh Karel  Sýkora
21. 2. 2005 Purizmus, předsudky a pitominy Dominik  Lukeš
21. 2. 2005 Spásné volby a "vláda idiotů" -- české alternativy? Miloslav  Zima
20. 2. 2005 Negace negace Bohumil  Kartous
20. 2. 2005 Bush a jeho homosexuální prostitut Fabiano  Golgo
18. 2. 2005 Byt Ladislav  Žák
18. 2. 2005 Kdo byl Deep Throat? Fabiano  Golgo
18. 2. 2005 Vojáci týrali vězně i v Afghánistánu   
17. 2. 2005 Nestranná žurnalistika vyžaduje neúplatnou službu kritickému poznávání Jan  Čulík
17. 2. 2005 Proč musejí být česká média špatná? Jiří  Mašek