17. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 1. 2005

Jaký je smysl a cíl regulace?

Do regulované ceny telekomunikačních služeb by se měly promítat pouze účelně a efektivně vynaložené náklady

stanovisko sdružení "zástupců uživatelů Internetu ČR", reprezentovaného Jiřím Peterkou a předsedou Svazu pacientů ČR Lubošem Olejárem

Návrh zákona o elektronických komunikacích, který připravilo Ministerstvo informatiky ČR a který dne 17. 12. 2004 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, transponuje do českého právního řádu nový evropský regulační rámec elektronických komunikací. Návrh zákona je projednáván v Senátu PČR.

Sdružení Zástupci uživatelů Internetu ČR považuje za potřebné upozornit na skutečnost, že při schvalování návrhu zákona v Poslanecké sněmovně došlo k několika jeho modifikacím, které způsobily že návrh již není v souladu s evropským rámcem, který má transponovat.

ZUI ČR se obává, že tento nesoulad je velmi závažný a mohl by vést až k významnému zvýšení koncových cen pro uživatele služeb elektronických komunikací, pokud by došlo k cenové regulaci podle navrhovaného zákona.

Důvodem je špatná transpozice požadavku tzv. přístupové směrnice (direktivy 2002/19/EC), která určuje základní principy stanovení regulovaných cen, u subjektů s významnou tržní silou (tzv. SMP subjekty). Směrnice říká, že:

  • Národní regulační úřad vezme v úvahu investice operátora a umožní mu přiměřenou míru návratnosti adekvátně vynaloženého kapitálu, s uvážením souvisejících rizik (v anglickém originále: National regulatory authorities shall take into account the investment made by the operator and allow him a reasonable rate of return on adequate capital employed, taking into account the risks involved).

Poslanci však při tzv. třetím čtení přijali pozměňovací návrh, který zmíněný požadavek přístupové direktivy transponoval takto (paragraf 57, odstavec 3):

  • Při uplatnění regulace cen podle odstavců 1 a 2 vůči podniku s významnou tržní silou je Úřad povinen v rozhodnutí o ceně zohlednit investice provedené dotčeným podnikem, příslušná rizika a umožnit mu návratnost investic v přiměřeném časovém období.

Významný rozdíl je v tom, že evropská směrnice požaduje "přiměřenou míru návratnosti", hovoří o "adekvátně vynaloženém kapitálu", a její celková filosofie je založena na principu započítávání pouze účelně a efektivně vynaložených nákladů - nikoli všech nákladů, bez ohledu na jejich efektivnost, účelnost a přiměřenost. Do návrhu našeho zákona se ovšem dostala formulace, která již nehovoří o účelnosti, efektivnosti ani přiměřenosti investic a nákladů, a naopak ukládá Úřadu povinnost "zohlednit provedené investice" (tudíž nutně všechny). Stejně tak nehovoří o "přiměřené míře návratnosti", ale jen o "návratnosti" - a institut "přiměřenosti" naopak aplikuje na dobu návratnosti investic ("v přiměřeném časovém období").

Dosavadní praxe stanovování regulovaných cen v ČR, týkající se služeb pevných telefonních sítí, brala v úvahu pouze efektivně vynaložené náklady. Například u propojovacích poplatků byla opuštěna metoda tzv. plně alokovaných nákladů (FAC, Fully Allocated Costs), a byla nahrazena metodou LRIC (Long Run Incremental Costs), beroucí v úvahu náklady efektivně fungujícího operátora. Důsledkem bylo znatelné snížení propojovacích cen a následné snížení cen pro koncové uživatele.

Obáváme se, že pokud by se v České republice, v rozporu s novým regulačním rámcem, přestal brát ohled na efektivnost a účelnost vynaložených investic, regulované koncové ceny by se znovu zvýšily a příslušné služby by se pro uživatele staly hůře dostupné.

Za nesprávnou a nemístnou považujeme také další formulaci, která se do návrhu zákona dostala skrze přijatý pozměňovací návrh Hospodářského výboru (par. 56, odstavec 4):

  • Úřad je povinen při uplatňování cenové regulace brát do úvahy ochranu zájmů subjektu, jehož ceny jsou regulovány tak, aby cena plynoucí z rozhodnutí Úřadu byla přinejmenším nákladová (...)

Všude jinde návrh, v souladu s výchozím evropským rámcem, požaduje nákladovou orientaci cen, kterou definuje jako cenu pokrývající efektivně a účelně vynaložené náklady a přiměřený zisk. Pouze zde, a již odlišně od evropského rámce, však hovoří o cenách, které by měly být "přinejmenším nákladové", a tedy nikoli menší, ale spíše vyšší. Mají tedy být regulované ceny stejné nebo vyšší než ceny neregulované? Jaký je potom smysl a cíl regulace?

ZUI ČR je přesvědčena, že cílem regulace je ochrana nedostatečně konkurenčního trhu a koncových uživatelů před zneužíváním ze strany subjektů s významnou tržní silou. Uvedenou formulaci však lze interpretovat tak, že cílem regulace by měla být ochrana regulovaných subjektů před příliš nízkými cenami.

RNDr. Ing. Jiří Peterka
předseda Rady expertů ZUI ČR

Luboš Olejár
předseda ZUI

Stanovisko spolupodepsali:

Miloslav Sova
Internet pro všechny, sdružení

František Lobovský
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky

Jaroslav Winter
BMI sdružení

Luboš Olejár (* 1960) vystudoval strojní průmyslovku, se zaměřením na řízení a plánování. Od roku 1987 je městským zaměstnancem v MHD Praha.

V roce 1996 byl zvolen prezidentem Svazu pacientů ČR a dodnes působí v této veřejné funkci v neziskovém sektoru. Od roku 2000 je také jedním z představitelů pacientského sdružení na Slovensku.

V říjnu 2002 ve spolupráci se sdružením Občané proti zdražování telefonu se jako mluvčí sdružení zapojil do činnosti Fóra pro vytáčený internet zřízeného předsedou ČTÚ. Od zahájení práce Fóra je jedním z mluvčích platformy ZUI (Zástupci uživatelů internetu), která sdružuje 4 občanská sdružení. Od dubna 2003 je členem Řídícího výboru Fóra pro dial-up Internet při ČTÚ. Jako jeden z vyjednávačů za uživatele se podílí na tvorbě návrhů nových modelů připojení k dial-up internetu.

                 
Obsah vydání       17. 1. 2005
17. 1. 2005 Seymour Hersh: Američané chtějí zaútočit na íránské cíle
17. 1. 2005 Globální stmívání
17. 1. 2005 Američané vážně poškodili starověké město Babylon
17. 1. 2005 Musíte si rozhodnout, zda chcete žít ve světě pohádky, anebo nejistoty
17. 1. 2005 Michael  Marčák
17. 1. 2005 Zničme to, ale civilizovaně Bohumil  Kartous
17. 1. 2005 Posedlost nepřesnostmi... Zdeněk  Jemelík
17. 1. 2005 Školné na vysokých školách: Drsná zkušenost z Kanady Jiří  Jírovec
17. 1. 2005 TV NOVA podlehla logice teroristů? Boris  Cvek
17. 1. 2005 Policie stíhá konkursní exsprávkyni Zbrojovky Brno
17. 1. 2005 Metodika plánování a metodika dialogu Boris  Cvek
17. 1. 2005 Ďáblův advokát: "atheistova" úvaha o levici a náboženství Tomáš  Stýblo
17. 1. 2005 Jak přispěly české nadace obětem asijské katastrofy Bohumil  Kartous
17. 1. 2005 Stotisíc bezbranných obetí cynického systému Radovan  Geist
17. 1. 2005 Princ Harry, hákenkrajc a mipsáci Ivan  David
17. 1. 2005 Jaký je smysl a cíl regulace?
14. 1. 2005 Demokrácení v čistém europanském prostoru Václav  Dušek
17. 1. 2005 Michael  Marčák
16. 1. 2005 Budeme čekat na Godota? Zdeněk  Bárta
17. 1. 2005 Centralismus a roubování národních států Jindřich  Tichý
17. 1. 2005 "Etnický medikament" Jaroslav  Zvěřina
17. 1. 2005 Chaotický systém českého zdravotnictví
17. 1. 2005 Dík Vladimíru Justovi Jiří  Nezval
17. 1. 2005 Tri roky bezprávia Radovan  Geist
17. 1. 2005 Nemecký útok v Ardennách a sovietska ofenzíva Peter  Greguš
17. 1. 2005 Problémy so štandardizovaním Kuby Adrian Peter Pressburg
14. 1. 2005 Svádět fiasko s arbitráží na podvržený dokument je alibismus Václav  Žák
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce