31. 10. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 10. 2003

Televizi Nova: Žádost o opravu

Zdeněk Jemelík se obrátil jménem podnikatele Eugena Finkeiho na televizi Nova a požaduje opravu jejich "skandalizující reportáže" o jeho výstavě, uspořádané v New Yorku, která podle podnikatelových slov i dle Jemelíkovy analýzy byla zaujatá, neférová a nevyvážená:

Věc : Č.j.:ZJ259/03/Fin1Nova

Praha 29.10.2003

Výzva k uveřejnění odpovědi podle § 35 zák. č.231/2001 Sb.

S odvoláním na přiloženou plnou moc, kterou mi k tomuto účelu udělil p.Eugene Finkei, majitel firmy EXPOsure ONLINE, Vás vyzývám, abyste ve lhůtě dle §38 odst.(3) zák. č.231/2001Sb, tedy do 8 dnů od doručení této výzvy v souladu s ustanovením §35 téhož zákona uveřejnili jako první zprávu večerních Televizních novin odpověď následujícího znění:

"Dne 23.října 2003 jsme na prvním místě tohoto pořadu odvysílali skandalizující zprávu o průběhu prezentace výrobků 16 českých firem na výstavě, uspořádané v New Yorku ve dnech 11.-13. října 2003 pod záštitou Českého centra firmou EXPOsure ONLINE. Zařazením zprávy na první místo v hlavním zpravodajském programu jsme akci dodali charakteru mimořádného skandálu. Nezmínili jsme spoluúčast Českého centra v New Yorku a majitele EXPOsure ONLINE pana Eugene Finkei jsme s použitím neprověřených informací nařkli z nestydatého oklamání vystavovatelů. Protože klíčové informace byly zčásti nepravdivé, zčásti zkreslené, panu Eugene Finkei se omlouváme."

Jsem ochoten jednat o detailní úpravě textu před jeho uveřejněním.

Zdůvodnění:

Vámi zmíněná výstava měla oslovit českou a slovenskou krajanskou komunitu. Byla první akcí svého druhu, bez tradice, takže její uspořádání i účast na ní byly od počátku rizikem pro pořadatele i pro účastníky. Výstava byla zahrnuta do oficielního programu činnosti Českého centra v New Yorku, které se podílelo na její organizaci a propagaci. V propagačních materiálech firmy EXPOsure ONLINE a Českého centra byla označena jako "1. Czech-Slovak Fest NY 2003". Výraz "fest" byl do českého reklamního textu nešťastně převeden jako "veletrh". Výstava byla pojednána velmi skromně tak, aby vystavovatele finančně zatížila co nejméně. Protože se přihlásilo jen několik zájemců, pořadatel nevybral na poplatcích tolik prostředků, kolik potřeboval na její velkolepé provedení a širokou reklamu.

Převzali jste jazykové pochybení pořadatele, a ve zprávě jste hovořili o "veletrhu pro 25 účastníků", čímž jste opět vyvolali dojem, že šlo o závažnou záležitost. Takovou chybu lze možná prominout exulantovi, jenž odvykl používání češtiny, ale vy jste se jí měli vyvarovat. Samo slovní spojení "veletrh pro 25 účastníků" je totiž nesmyslné. Počet účastníků jste kromě toho nadsadili -- ve skutečnosti bylo vystavovatelů jen 20, z toho pouze 16 platících obchodních firem (mezi nekomerčními vystavovateli, vystavujícími na náklady pořadatele, bylo České centrum a Český rozhlas, Rádio Praha). Také nadsazením počtu účastníků a použitím nesmyslného slovního spojení jste zvýraznili závažnost neúspěchu, kterým dle vás byla tato výstava.

Nepravdivě jste uvedli, že pořadatel nezajistil reklamu. Akce byla ale zaměřena na cílovou skupinu českých a slovenských krajanů, kteří většinou odebírají čtrnáctidenní noviny Americké listy a mají možnost sledovat webové stránky Českého centra. Proto pořadatel inzeroval (2x) v Amerických listech, a to celou půlstránkou novinového formátu, vyjednal zahrnutí výstavy do programu akcí, probíhajících pod patronací Českého centra, a zajistil uveřejnění informačního textu na webových stránkách Českého centra a Generálního konsulátu České republiky v USA. Příslušné informace na webu Českého centra jsou dosud dostupné. Pořadatel mimo to vydal velmi hezký výstavní katalog. Tvrdili jste, že nebyla zajištěna propagace, přestože Vám byly reklamní materiály předloženy a tyto byly zaznamenány na kameru. Kdybyste tvrdili, že byla reklama nedostatečná, dalo by se to hodnotit jako neoprávněný projev názoru: nejste oprávněni hodnotit ve zprávách úspěšnost výstavy a přiměřenost reklamy, zvláště když k věci nemáte vlastní poznatky. Vy jste ale doslova uvedli, že reklama nebyla prakticky žádná.

Uvedli jste, že se výstava konala v předměstské tělocvičně. Ve skutečnosti se konala na Manhattanu v blízkosti Central Parku ve víceúčelové hale, patřící kostelu a škole, která také slouží jako tělocvična. Ústy jednoho z vystavovatelů jste nařkli pořadatele, že dal vystavovatelům k disposici na vystavení jejich výrobků použité stoly ze školních šaten, na které si odkládají děti věci. Ve skutečnosti výstavní nábytek byl majetkem správy kostela a haly a zčásti byl pořízen jako nový specielně pro tuto výstavu a hala byla pokryta kobercem pro tento účel zakoupeným. Zejména jste nařkli pořadatele, že jeho nabídka výstavních podmínek byla až bombastická. V dostupných náborových letácích jsem ale vámi použité formulace o "nádherné hale, luxusních stáncích a zajištění odbytu," atd. vůbec nenašel.

Podstatné je, že jste tvrdili, že každý z účastníků zaplatil panu Finkei více než 100 tis. Kč., takže ten celkem vybral přes 3 miliony Kč. Zde jste projevili neznalost malé násobilky, protože od 16 zákazníků nelze vybrat po 100 tisících tři miliony Kč. Uvedli jste, že někteří z účastníků jsou kvůli těmto vysokým nákladům na pokraji krachu. Také jste se pohoršovali nad tím, že si účastníci museli navíc zaplatit dopravu exponátů a clo. Ale vystavovatelé zaplatili na výstavních poplatcích pouze US$ 12.900, přičemž nejdražší kóje stála US$ 1.590. Jednotkové nájemné za čtvereční metr výstavní plochy bylo na poměry New Yorku velmi nízké, čemuž odpovídala skromnost provedení exposice. Jinak je samozřejmé, že si účastníci museli zaplatit clo, dopravu zboží, letenky, hotel a svou stravu. Tyto náklady nejsou nikdy kryty z výstavních poplatků.

Komentovali jste také domnělý problém při placení hotelu, zprostředkovaném panem Finkei, jenž měl údajně předat vybrané peníze majiteli hotelu až po nátlaku vystavovatelů. Tato část vaší zprávy má charakter vysloveného podezření, že snad p.Finkei pomýšlel na zpronevěru těchto peněz. K tomu je třeba uvést, že nejste oprávněni komentovat průběh vztahu mezi pořadatelem výstavy a majitelem hotelu. Není známo, že by správa hotelu obtěžovala vystavovatele kvůli prodlení platby a není k disposici žádný projev nespokojenosti majitele hotelu s firmou EXPOsure ONLINE, popř. s p.Finkei (Je k disposici vyjádření od Generálního Manažera a spolu-majitele hotelu, pana Israela Wiesera k jeho spokojenosti v standardním a bezproblémovém provedení platby). Je ostatně otázka, proč zkoumali vystavovatelé, zda je zaplaceno, když nebyli smluvním partnerem majitele hotelu. Účastníci platili za hotel US$ 50/os./noc, celkem US$ 14.450, což je levné i na pražské poměry.

Ani součet výstavních poplatků a nájemného za hotel se zdaleka nepřibližuje vámi zmiňované částce 3.000.000 Kč. S vaším tvrzením, že výstavní náklady měly pro vystavovatele katastrofální následky, kontrastuje skutečnost, že pouze 5 vystavovatelů si pronajalo hotel pouze na pětidenní cyklus, zatímco všichni ostatní (2/3) zůstali v New Yorku 10 dní. Zřejmě byla jejich finanční situace příznivá.

V této souvislosti je třeba poznamenat, že existuje podnikatelské riziko, což znamená, že podnikatel nese odpovědnost za své neúspěchy. Firmy, které se kvůli výdaji 100.000 Kč dostaly na pokraj krachu, zřejmě špatně vyhodnotily své finanční možnosti. Nejste oprávněni činit p.Finkei odpovědným za jejich podnikatelské neúspěchy. Současně upozorňuji, že firma EXPOsure ONLINE není charitativní organizace a velmi ji tíží, že její náklady na uspořádání výstavy byly pokryty platbami od vystavovatelů jen asi ze 70%.

Rozporné je vaše tvrzení o tom, že firmy na výstavě nezískaly obchodní kontakty. Podle sdělení p.Finkei, naopak všichni získali kontakty a exponáty buď na místě prodali, nebo ponechali v USA v komisním prodeji.

Vaše zpráva byla nevyvážená. Dali jste v ní slovo pouze kritikům pana Finkei, přestože jsou i vystavovatelé, kteří se s jeho hanobením neztotožňují a v případě soudního sporu budou svědčit na straně žalobce . Samotnému panu Finkei jste sice umožnili pronést pár slov, ale nedovolili jste mu uvést jednoduché věcné údaje, vyvracející vaše nepravdy.

Nelze vyloučit, že v případě dalšího opakování by se výstava dostala do povědomí krajanské komunity a její návštěvnost by se zlepšila. Způsobem, jakým jste pošpinili pana Finkei, jste pravděpodobně zmařili jeho záměr v pořádání výstavy pokračovat. Závěrečný vzkaz "s vámi na další veletrh už nikdy" je sugestivní a poškozuje obchodní zájmy pana Finkeie. Vaše vysílání se možná stalo nástrojem nekalé konkurence nebo jiných obchodních pletich.Omluva je plně na místě.

Věřím, že výzvě vyhovíte, protože požadavek pana Finkei na ochranu jeho osobní cti je oprávněný. Dávám přednost vyjednávání před soudními spory, jsem proto ochoten jednat o drobných detailních úpravách textu. V případě mého neúspěchu se pan Finkei bude domáhat uveřejnění odpovědi soudní cestou. Mimo to zvažuje trestní oznámení proti odpovědným pracovníkům redakce zpravodajství pro podezření na tr.č. pomluvy a poškozování cizích práv.Na požádání předložím podklady, z nichž jsem čerpal při vypracování této výzvy. Podotýkám, že při jejich vyhodnocení a srovnání s vaší hanlivou zprávou jsem se opíral o zkušenosti, které jsem načerpal během půlroční stáže v největší španělské veletržní organizaci a jako vystavovatel na desítkách veletrhů a výstav vč. zahraničních.

S vírou v možnost smírného řešení

Zdeněk Jemelík

                 
Obsah vydání       31. 10. 2003
31. 10. 2003 Televizi Nova: Žádost o opravu
31. 10. 2003 Jemelíkova stížnost mě zaskočila
30. 10. 2003 Rozsudek nad Karlem Srbou potvrzen
31. 10. 2003 Je Srba vinen? - Mne dnes pan soudce nepřesvědčil... Ladislav  Kahoun
30. 10. 2003 Naši přátelé váleční magnáti
31. 10. 2003 "Síla zla" novým šéfem britské Konzervativní strany? Jan  Čulík
31. 10. 2003 Čeká Brno defenestrace kvůli lesům? Mojmír  Vlašín
31. 10. 2003 Uzenáři pro zisk klamou lidi a vykrádají hovorovou češtinu Radek  Mokrý
31. 10. 2003 Pravda je omamná kvetina Martin  Muránsky
31. 10. 2003 Mají média něco sama podporovat aneb K dobročinnosti se nečuchá ?
31. 10. 2003 Proamerický kašpárek ODS poslance Jana Vidíma Josef  Brož
31. 10. 2003 V dobré společnosti: diplomati z ČR, z Ruska a z Mexika šokováni zákazem kouření v OSN
30. 10. 2003 Milý Cyrile, nevěř všemu, co píší české sdělovací prostředky Helena  Opolecká
31. 10. 2003 Soudní procesy by se měly v ČR vysílat alespoň na internetu
30. 10. 2003 Karel Marx: Amerika je typicky dělnická země
30. 10. 2003 Při útoku na Irák bylo usmrceno "až 15 000 osob", tvrdí americká studie
30. 10. 2003 Ve Washingtonu se ve velkých počtech protestovalo proti okupaci Iráku Robin  Ujfaluši
1. 11. 2003 Hospodaření OSBL za říjen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Televize Nova RSS 2.0      Historie >
31. 10. 2003 Televizi Nova: Žádost o opravu   
31. 10. 2003 Jemelíkova stížnost mě zaskočila   
8. 10. 2003 CME uzavřela dohodu o prodeji ČNTS za 53,2 milionů USD   
11. 9. 2003 Další milion a čtvrt USD pro CME   
28. 8. 2003 Je Železný opravdu mimo hru o Novu, čemu nevěřím kolem arbitráží a co s tím mají společného koně? Ladislav  Kahoun
28. 8. 2003 Proč už nikdo nikdy nemůže brát Vladimíra Železného vážně Jan  Čulík
28. 8. 2003 Leden 1997: Ještě jednou k případu CET 21, CME a televize NOVA: Jan  Čulík
28. 8. 2003 Říjen 1996: Kontrast - Komerční televize v ČR a v Británii Jan  Čulík
28. 8. 2003 Leden 1997: "Jak prostřednictvím Železného sílí vliv CME v televizi Nova" Jan  Čulík
28. 8. 2003 Leden 1997: Rozhovor s Tomášem Ježkem, ředitelem pražské burzy   
29. 7. 2003 Memento 18
O čem to svědčí?
Miloš  Dokulil
16. 6. 2003 Hájím se proti nepravdivým nařčením Helena  Havlíková
12. 6. 2003 Konec legrace i demokracie:
policie Bobošíkovou vyšetřuje stále!
Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 BHHRG: Czech media representatives harassed as EU referendum draws near   
6. 6. 2003 Málo známá oxfordská lidskoprávní skupina hájí Bobošíkovou, Železného a TV Nova jako "hlas nezávislosti"