29. 10. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 10. 2003

Sociální pojištění za Rakousko-Uherska

I "staří" Čechové měli své problémy se sociální sférou. Ty však měly trochu odlišnou povahu než problémy, s jakými se právě potýkáme my. Snad neuškodí trocha nostalgie. Přibližme si, jen tak pro ilustraci, jak se vytvářelo a vyvíjelo tehdejší zákonodárství v předmětné oblasti. Nejde při tom jen o samotné historické "meritum", ale i styl jazyka a způsob argumentace.

Následující, krátký úsek textu jsem vybral z "Důvodové zprávy k čís. 4186," projednávané na 8. zasedání Poslanecké sněmovny N. S. R. Č. v roce 1923. Jde o úvod třetího oddílu nadepsaný: "Vývoj sociálně pojišťovacího zákonodárství v republice Československé a genese vládního návrhu."

Republika Československá převzala od Rakousko-Uherska sociální pojištění ve stavu kusém a nedostatečném. Při znovuzřízení samostatného státu československého dne 28. října 1918 byl totiž stav zákonodárství sociálně pojišťovacího u nás stručně tento:

1. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku platily:

1. v oboru úrazového pojištění dělníků zákon ze dne 28. prosince 1887, č. l ř. z. z r. 1888 s novelami zejména ze dne 20. července 1894, č. 168 ř, z. (rozšíření pouštění, zvláště na veškeré podniky Železniční), ze unie 8. února 1909, Č. 29 ř. z. (o povinném vedení mzdových záznamů), ze dne 11. února 1913, čís. 25 ř. z. (rozšířeni úrazového pojištění na podniky námořské plavby a námořního rybářství), ze dne 21. srpna 1917, č. 363 ř. z. (úprava dávek pojistných) a ze dne 30. prosince 1917, Č. 523 ř. z. (rozšíření úrazové pojistné povinnosti na všechny horní podniky);

2. v oboru nemocenského pojištění dělníků zákon ze dne 30. března 1888, č. 33 ř. z. s novelami ze dne 4. dubna 1889 č. 309 ř. z. a z 20. listopadu 1917 č. 457 ř. z. (částečně také zákon ze dne 16. července 1892, č 202 ř. z. o zapsaných pokladnách nemocenských);

3. v oboru provisijního pojištění horníků zákon ze dne 28. července 1889, č. 127 ř. z. o bratrských pokladnách s novelami ze dne 17. ledna 1890, Č. 14 ř. z., ze dne 30. prosince 1891, č. 3. ř. z. z roku 1892 a ze dne i 7. září 1892, č. 178 ř. z.;

4. v oboru p e n s i j n í h o pojištění soukromých zřízenců zákon ze dne 16. prosince 1906, č. l ř. z. z roku 1907 ve znění, upraveném cis. nař. ze dne 25. Června 1914, Čís. 138 ř. z.

II. Na Slovensku a Podkarpatské Rusi platily:

l. zákonný Článek XIX. z roku 1907 o nemocenském a úrazovém pojištění zaměstnanců živnostenských a obchodních;

2. zákonný článek X V I. z roku 1900 o pomocné

pokladně pro zemědělské dělníky a čeledíny s novelami žák. či. XIV. z roku 1902, žák. ČI. Vili. z roku 1913 a žák. či. XX. z roku 1913;

3. ustanovení společného horního zákoníku z r. 1854, pokud jednala o bratrských pokladnách hornických.

Z nástinu toho jest zřejmo, že zde bylo pouze pojištění nemocenské a úrazové, že však chybělo vůbec pojištění neb jakékoliv line zabezpečení zaměstnanců pro případ nezaměstnanosti a že pojištěni invalidní, starobní a pozůstalých bylo omezeno --- nehledě k zaměstnancům veřejným --- na úzké kruhy soukromých úředníků a zřízenců (pojištění pensijní, uzákoněné jen v zemích historických) a dále horníků (pojištění provisijní).

Než i zavedená již sociálně pojišťovací odvětví nevyhovovala ani co do rozsahu pojistné povinnosti, ani co do organisace, ani co do dávek.

V pojištění nemocenském činila nejvyšší nemocenská podpora podle zákona 5 K denně, dávky byly poskytovány pouze po dobu 26 týdnů, pojištění rodinných příslušníků bylo pouze fakultativní; v pojištění úrazovém činil nejvyšší započítatelný roční pracovní výdělek 3600 K, v pojištění pensijním nejvyšší možný důchod (po 40letém pojištění v VI. třídě služného) 2250 K v pojištěni provisijním průměrná roční renta 200---400 K.

Pojistná povinnost vztahovala se v pojištění nemocenském pouze na zaměstnance v podnicích živnostenských, továrnách a dolech jakož i na Železnících; vyňati z pojištění byli zejména veškeří zaměstnanci v podnicích zemědělských a lesních, dělníci domáčtí a osoby služebné. Pojištění pensijnímu pak nepodléhali vůbec obchodní pomocníci a dozorčí personál v zemědělství a lesnictví.

Organisačně bylo pojištění nemocenské roztříštěno v historických zemích na téměř 1500 pokladen, namnoze malých a života neschopných; v pojištění úrazovém bylo zvláště upraveno pojištění horníků, jehož jediný nositel měl sídlo ve Vídni, kde bylo též úplně soustředěno úrazové pojištění zaměstnanců drah; na množství finančně slabých ústavů a zařízení bylo také roztříštěno pojištění u báňských bratrských pokladen a pojištění pensijní, z nichž poslední bylo z největší části koncentrováno ve Vídni.

Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi konečně bylo zejména pojištění nemocenské a úrazové upraveno podstatně jinak než v zemích historických, hlavní jeho nositel pak byl v Pešti.....

O tom, jak to nakonec dopadlo a kam to došlo, něco víme. O tom, jak to dopadne nyní, pouze s obavami tušíme. Jen pro doplnění uvádím, že vázané vydání důvodové zprávy obsahuje 241 stran doprovázených množstvím tabulek a též grafy. O počítačích se nikomu ani nezdálo, takže připojený obrázek příkladmo a jen částečně dokumentuje výpočty použité v rámci zdůvodnění. Jde o segment z celkem čtyř stran výpočtu zabývajícího se průměrným pojistným a úrokovým výnosem. Pochybuji, že by se v tom některý z dnešních poslanců kloudně vyznal. Stejně tak si ale nejsem jist poslanci tehdejšími, pečlivost a erudice zpracovatelů by však zcela jistě mohla úspěšně soupeřit se současnými.

                 
Obsah vydání       29. 10. 2003
29. 10. 2003 Britští konzervativci odvolali šéfa své strany Jan  Čulík
30. 10. 2003 Navzdory vzniklé kontroverzi trvá Šámal na soudním mediálním představení Jan  Čulík
30. 10. 2003 ČT nebude ve svém přímém přenosu nijak komentovat vlastní obsah soudního jednání
29. 10. 2003 Poslanci chtějí omezit právo veřejnosti účastnit se rozhodování Lucie  Peláková
28. 10. 2003 Prohlášení k pokusům poslanců omezit účast veřejnosti na rozhodování
29. 10. 2003 Protest proti návrhu zrušit účast občanských sdružení při správních řízeních
29. 10. 2003 Srba a ČRo: Mediální bublina roste Štěpán  Kotrba
29. 10. 2003 Zajímavá dramaturgie: Božská Ema pro sváteční večer na ČT 1 Jan  Čulík
29. 10. 2003 Cenzura v českých médiích Milan  Valach
27. 10. 2003 ČT "zapomněla" odvysílat zprávu, že premiér Špidla odsoudil TV přenos procesu se Srbou Jan  Čulík
29. 10. 2003 Nacionalismus navždy? Milan  Valach
29. 10. 2003 Jak chce česká armáda postavit ve Slavkově radar Miroslav  Jandora
29. 10. 2003 Špatná služba, kterou musíte dál platit čtvrt roku
29. 10. 2003 Jiří Ruml: Návrat po padesáti letech? Štěpán  Kotrba
27. 10. 2003 České soudnictví nelze napravit televizním vysíláním Jan  Čulík
29. 10. 2003 Je přímé TV vysílání soudu etické? Michal  Rusek
29. 10. 2003 Vražda za bílého dne Morten A. Strøksnes
29. 10. 2003 Zeď, která se staví v Izraeli, je tím nejlepším řešením Milan  Krčmář
29. 10. 2003 Jsem pro eutanázii
29. 10. 2003 O Červenkovi a těch druhých Darius  Nosreti
29. 10. 2003 V ČR nelze koupit vojenskou zbraň jinak než na výjimku
29. 10. 2003 Sociální pojištění za Rakousko-Uherska Josef  Trnka
29. 10. 2003 Osudy československého štátu: Tragédia na pokračovanie Peter  Greguš
29. 10. 2003 Křídla smrti nad Německem Petr  Záras
29. 10. 2003 Installfest na rádiu Akropolis: o Linuxu jen to nejlepší... Štěpán  Kotrba
25. 10. 2003 1424: Chvála budiž Bohu, který ukončil měsíc šacbán a započal měsíc ramadán
28. 10. 2003 1918: Národní shromáždění československé
27. 10. 2003 Jaké zbraně a proti komu?
24. 10. 2003 Památka zesnulých jako konflikt kultury smrti Ivo V. Fencl
1. 10. 2003 Hospodaření OSBL za září 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech