6. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 3. 2003

Postoj islámských zemí k Iráku zůstává beze změny

Po třetím vrcholném zasedání během jednoho týdne zůstává oficiální postoj arabských a islámských zemí k Iráku beze změny. V návaznosti na informace o vrcholném summitu Ligy arabských zemí (LAS), který se konal 1. března 2003 v egyptské letovisku Šarm aš-Šejch (podrobnosti v angličtině viz ZDE) přinášejí Britské listy překlad textu dvou ze čtyř závěrečných prohlášení summitu.

Během středy přinesla arabská média zprávu, že komise navržená LAS v bodě 7. níže uvedeného textu zmíněného usnesení by měla během čtvrtka 6. března navštívit sídlo OSN v New Yorku.

Ve středu 5. března skončilo v katarském Dauhá jednodenní mimořádné zasedání zemí Organizace islámské konference (OIK), na kterém postoj islámských zemí k irácké krizi projednávali zástupci 54 z 57 členských zemí této organizace. Závěrečné prohlášení OIK představuje pozici téměř identickou s níže uvedeným prohlášením Ligy arabských států, jakož i se stanoviskem z jednání afrických zemí v Paříži a zemí Hnutí nezúčastněných zemí v Kuala Lumpuru, která se konala v minulém měsíci. Všechna jasně odmítají možnost válečného útoku na Irák. Do oficiálního programu zasedání Organizace islámské konference nakonec nebyla zařazena ani iniciativa Spojených arabských emirátů navrhující exil pro Saddáma Hussejna a jeho vedení výměnou za odvrácení válečného útoku (anglicky viz např. ZDE), ani úterní íránské návrhy na řešení irácké krize.

I na středečním jednání v Dauhá došlo k otevřené roztržce mezi zástupci dvou členských zemí, tentokrát Iráku a Kuvajtu (anglicky ZDE a ZDE).

Publikujeme překlad textů prohlášení LAS vydaného 1. 3. 2003 z arabského originálu podle syrské tiskové agentury Saná zveřejněného 2. 3. 2003 v deníku Tišrín. Do češtiny přeložila Ivana Bošinová.

Prohlášení 15. řádného zasedání Ligy arabských států

"... S ohledem na zvláštní důležitost danou nebezpečnou situací, které čelí arabské země, v rámci národního povinností a uvědomujíce si význam a nutnost prohloubení arabské podpory, konsolidace základů a činností, ochrany zájmů arabských zemí a uskutečnění spravedlivých požadavků arabských zemí se zasedání usneslo na následujících usneseních:

A. Nebezpečí hrozeb, kterým je vystaven Irák, rizika pro arabské země, možnosti vývoje postoje vojenské konfrontace a jejím nebezpečným následkům pro oblast a arabskou národní bezpečnost

Po diskusích o nebezpečnosti situace, která souvisí s iráckou krizí a jejím vývojem potvrzuje vrcholné zasedání Ligy (LAS, pozn. překl.) své usnesení z vrcholného zasedání v Bejrútu číslo 228(v březnu 2002, pozn. překl.), to jest úplné odmítnutí útoku na Irák nebo ohrožování bezpečnosti a integrity jakékoliv arabské země.

Vrcholné zasedání Ligy znovu vítá ujištění, která byla poskytnuta Syrské arabské republice, arabskému členu Rady bezpečnosti, týkající se rezoluce číslo 1441/2002, a zvláště pak ujištění, že rezoluce neznamená záminku pro rozpoutání války proti Iráku a neobsahuje automatismus pro uchýlení se k vojenské akci. Toto vyjádření je výrazem arabského postoje zdůrazňujícího mezinárodní legitimitu v Radě bezpečnosti a význam zbrojních inspekcí v Iráku.

Liga vítá souhlas irácké vlády s návratem inspektorů a zajištění úplné svobody jejich pohybu a účinné a objektivní provádění mise, kterou je pověřila Rada bezpečnosti. Liga zdůrazňuje celosvětové postoje oponující použití síly, s ohledem na to, že válka by měla nebezpečné následky pro pokrok v oblasti a ve světě.

Ve světle diplomatického úsilí arabských zemí při zintenzivňování kontaktů se stálými členy Rady bezpečnosti, na mezinárodním poli a s republikou Irák, s cílem zaručit odvrácení války a ohledně co největší možné spolupráce s inspektory při uskutečňování rezoluce RADY BEZPEČNOSTI číslo 1441/2002.

Liga dále vzala na vědomí zprávy týkající se zbraní hromadného ničení v Iráku předložené Radě bezpečnosti OSN dne 14. února 2003 předložili vedoucími inspektorů (UNMOVIC a MAAE, pozn. překl.), které poukázaly na pozitivní posun spolupráce Iráku s inspektory.

Liga vychází ze zodpovědnosti Rady bezpečnosti za uchování mezinárodního míru a bezpečnosti a víry v to, že si Rada bezpečnosti uvědomuje svoji roli při řešení irácké krize ve všech jejích aspektech uskutečňováním příslušných rezolucí a respektování nezávislosti a suverenity Iráku a jednoty a celistvosti jeho území a uvolnění sankcí jemu uložených.

S ohledem na rizika a negativní následky, které by byly spojeny s jakoukoliv vojenskou akcí proti Iráku a jeho lidu, a pokusů Izraele o zneužití této situace kroky zaměřenými na odebrání okupovaného palestinského území palestinskému lidu, zřizování izraelských osad na tomto území a růstu utrpení palestinského lidu se (LAS, pozn. překl.) usnáší na následujícím:

(LAS, pozn. překl.):

1. Potvrzuje úplné odmítnutí útoku na Irák a ohrožení bezpečnosti a integrity jakékoliv arabské země, které bude považovat za ohrožení národní arabské bezpečnosti a za ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti. Potvrzuje nutnost řešení irácké krize mírovými cestami v rámci mezinárodního práva.

2. Vyzývá všechny země k podpoře arabských snah zaměřených na odvrácení války, k čemuž opravňuje uskutečňování rezoluce Rady bezpečnosti 1441/2002 Irákem.

3. Požaduje, aby byla zbrojním inspektorům poskytnuta doba dostatečná pro provedení a ukončení jejich mise v Iráku a vyzývá inspektory, aby ve své misi pokrčovali nezaujatě a objektivně.

4. Potvrzuje odpovědnost Rady bezpečnosti za zaručení nedotknutelnosti Iráku a jeho lidu, za zachování jeho nezávislosti, integrity a celistvosti jeho území a za potvrzení bezpečnosti sousedících s Irákem, jejich suverenity a celistvosti jejich území.

5. Potvrzuje, že zakazuje svým zemím účastnit se jakékoliv vojenské akce, která by byla namířena proti bezpečnosti, integritě a územní celistvosti Iráku nebo jakékoliv jiné arabské země.

6. Opakovaně vyjadřuje svoji podporu iráckému lidu, který dlouhá léta strádal a vyjadřuje, že nastal čas pro uvolnění sankcí uložených Iráku v rámci realizace příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN, a zvláště pak rezoluce číslo 687/1991.

7. (Pověřuje, pozn. překl.) království Bahrajn, aby vytvořilo předsednický výbor pro konzultace se stálými členy Rady bezpečnosti. Výbor se bude skládat z předsedů minulého, současného a budoucího zasedání (LAS, pozn. překl.), generálního tajemníka (LAS, pozn. překl.)a dále zemí, které vyjádří přáni se činnosti výboru účastnit. Výbor bude kontaktovat příslušné mezinárodní subjekty, zvláště pak stálé členy Rady bezpečnosti, s cílem vysvětlit jim arabský postoj. Výbor dále v rámci rezolucí z vrcholných zasedání LAS povede konzultace s iráckou vládou, s cílem čelit nebezpečným hrozbám, kterým je Irák vystaven, a dále rizikům a volbám, kterým jsou vystaveny arabské země.

8. Otázka uspořádání arabské vlasti je záležitostí, kterou určují národy této organizace, a musí být v souladu s národními a vlasteneckými zájmy, nezávisle na jakémkoli vnějším vměšování. V této souvislosti vrcholní představitelé zemí (LAS, pozn. překl.) odsuzují pokusy znamenající na vnucování změn v oblasti nebo vměšování do vnitřních záležitostí a nerespektování jejich zájmů a spravedlivých věcí.

9. Pokládá zničení zbraní hromadného ničení v Iráku za součást odstranění těchto zbraní v oblasti, a to také v Izraeli, podle odstavce 14 rezoluce RB OSN číslo 687/1991.

10. Bude dále přesně sledovat vývoj situace ohledně irácké otázky."

Text komuniké k situaci Irák -- Kuvajt

"Vrcholné zasedání Ligy se poté, co se znovu zabývalo usnesením číslo 228/2002 z vrcholného zasedání Ligy v Bejrútu, usneslo:

(LAS, pozn. překl.)

1. Připomíná ujištění republiky Irák z vrcholného zasedání Ligy v Bejrútu v roce 2002, že bude respektovat nezávislost a suverenitu státu Kuvajt, jeho bezpečnost, integritu a územní celistvost v rámci mezinárodně uznaných hranic. Liga potvrzuje nutnost podřídit se (těmto závazkům, pozn. překl.), což zabrání, aby se opakovalo vše, co se událo v roce 1990, a povede k budování a garantování politiky v rámci dobrých úmyslů a dobrých sousedských vztahů. V tomto rámci vrcholní představitelé Ligy vyzývají k zastavení propagandistických kampaní a negativních prohlášení. Cílem by mělo být vytvoření pozitivní ovzduší, které by umožnilo dobré sousedské vztahy a nevměšování se do vnitřních záležitostí.

2. Vyzývá k zahájení práce specializovaného výboru odvozeného z trilaterálního výboru, pověřeného řešit otázku pohřešovaných a zajatých Kuvajťanů z let 1990 a 1991, který zahájil svoji činnosti 8. 1. 2003. Stát Kuvajt vítá informace, které o pohřešovaných občanech Kuvajtu poskytl Irák v rámci mezinárodního výboru Červeného kříže. Zasedání Ligy silně doufá, že v této oblasti dojde ke klíčovému a hmatatelnému posunu vpřed. Vrcholné zasedání také vítá, že Irák navrátil část kuvajtského archivu, a vyzývá Irák, aby Kuvajtu vydal zbylé části tohoto archivu a jiný majetek.

                 
Obsah vydání       6. 3. 2003
6. 3. 2003 V Praze se na protest proti "politickým poměrům" upálil devatenáctiletý mladík
6. 3. 2003 EU neumí komunikovat s občany Patrice  de Beer
6. 3. 2003 Chudáci nebo boháči druhé kategorie? Vladimír  Rott
6. 3. 2003 Pohlednice z Timoru III. Jaroslav  Kováříček
6. 3. 2003 Havlovi pohrobci znepřízněni volbou Ivan  David
6. 3. 2003 Je to fakt tabu... Vojtěch  Polák
6. 3. 2003 Jak Izraelci zabíjejí civilisty na západním břehu Jordánu a v pásmu Gaza
6. 3. 2003 Izrael: Další sebevražedný atentátník usmrtil 15 lidí
6. 3. 2003 Postoj islámských zemí k Iráku zůstává beze změny
5. 3. 2003 Statewatch: mnohá práva kandidátských zemí EU budou značně omezená
5. 3. 2003 Proč mě neprávem osočují? O cestě ke Kábulu David  Soukup
5. 3. 2003 Trabant s karoserií Ferrari aneb kontinuita privatizování v Čechách Štěpán  Kotrba
5. 3. 2003 Jak se poučit ze stalinského teroru pro budoucnost? Jan  Čulík
6. 3. 2003 Rakouští "Zelení" chtějí navázat dialog s ČR
6. 3. 2003 Raději Klause, než nechat volit lid Martin  Gřeš
6. 3. 2003 Mezinárodní den žen - Kostlivec jen ve skříních socanů, nebo i ultra-liberálů? Ivo V. Fencl
6. 3. 2003 Norové jsou proti válce v Iráku
5. 3. 2003 Alžírská "bahia" Josef  Brož
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
6. 3. 2003 Norové jsou proti válce v Iráku   
6. 3. 2003 Postoj islámských zemí k Iráku zůstává beze změny   
5. 3. 2003 Čeho se bojí Lidové noviny? Milan  Valach
5. 3. 2003 Proč mě neprávem osočují? O cestě ke Kábulu David  Soukup
5. 3. 2003 Ruský ministr zahraničí nevyloučil, že Rusko užije v Radě bezpečnosti právo veta   
5. 3. 2003 Alžírská "bahia" Josef  Brož
4. 3. 2003 Nacionalismus versus kosmopolitní postoj? Jan  Čulík
4. 3. 2003 Turecký parlament neschválil rozmístění amerických vojsk   
4. 3. 2003 Summit Arabské ligy k Iráku: Ne válce, ano míru a mezinárodní legitimitě Ivana  Bošinová
4. 3. 2003 Prečo "stará" Európa, a nie USA, ergo Izrael? Daniel  Krajcer
4. 3. 2003 Kanaďané chtěli provést inspekci amerických zbraní hromadného ničení Miloš  Kaláb
3. 3. 2003 "Nezapomeňte na Afgánce" požádal Karzai Bushe Miloš  Kaláb
3. 3. 2003 Co s Východem Michal  Jurza
27. 2. 2003 Ben Bradlee: Politikové dnes lžou líp než kdy předtím Jan  Čulík
25. 2. 2003 Konflikty roku 2003 Viktor  Kovaľov