29. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Radar "HenHouse" Dněpr ve Skrundě
28. 7. 2008

Fatální důsledky radarového záření na zdraví dětí, rostlin i zvířat ve Skrundě v Lotyšsku

ŠOK│Je těžké najít jakékoli relevantní studie o vojenských radarech a ještě těžší je najít zemi, jejíž vláda by umístila vojenský radar do hustě obydlené oblasti. Přece jen byl ale takový případ popsán. V Lotyšsku u města Skrunda byl v sedmdesátých letech spuštěn radar Dněpr s dosahem cca 6000 km s pulsním provozem, určený k včasnému varování před útokem balistickými raketami. Během 20 letech provozu se začaly projevovat negativní vlastnosti zařízení na zdraví obyvatel žijících kolem základny. Situace byla natolik vážná, že byl po rozpadu SSSR lotyšskou vládou nařízen detailní výzkum dopadů uvedeného zdroje na zdraví obyvatel žijících poblíž základny.

Britské listy přinesly 14. 9. 2007 článek Ivana Sommera pod názvem "Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku". Jedná se o stručnou analýzu nejzávažnějších z dostupných podkladů a studií 50 lotyšských vědců v případu, známém jako "The Skrunda Radar Study". Toto je rozšířené připomenutí s podrobnostmi, publikované ve zkrácené písemné podobě iniciativou Neradaru.cz jako podklad pro poslance Parlamentu.

Vědci se věnovali účinkům vysílání bistatického radaru “Dnepr” na frekvenci 156-162 Mhz s výkonem 1,25 – 1,8 MW (postaven byl ale pro výkon 3 MW a vyšší) vysílajícího pulsy o kmitočtu 24.4 Hz o délce 0.8 ms. Radar byl stavěn od roku 1967 a vysílal od roku 1971 do roku 1998, kdy byl rozebrán. Ve Škrundě byl ještě i bistatický radar Darjal-UM, stavěný od roku 1985, zbořený v roce 1995 1.5 tunou dynamitu, aniž kdy byl uveden do činnosti.

Detaily o celém ruském systému včasného varování přinesl bezpečnostní analytik Standfordské univerzity Pavel Podvig.

Pavel Podvig, Center for Arms Control, Energy and Environmental Studies, Standford Univ., Science and Global Security, 10:21–60, 2002: History and the Current Status of the Russian Early-Warning System ZDE

V únoru 1996 byly všechny významnější studie publikovány v monotematickém čísle renomovaného vědeckého časopisu Science of The Total Environment 180 (ISSN 0048-9697) jako výsledky mezinárodní konference s názvem "The International Conference on the Effect of the Radio Frequency Electromagnetic Radiation on Organisms", konané v lotyšské Skrundě ve dnech 17. – 21. června 1994.

Plné znění i abstrakty článků celého čísla Science of The Total Environment 180 existují v elektronické databázi Science Direct ZDE

Mezi jinými byl úspěšný výzkum růstu borovic, řízený Dr. Valdisem Balodisem. Jeho výsledky ukazovaly významný pokles v růstu stromů, který začal být zřetelný za 3 – 5 let poté, kdy radar Dněpr začal operovat. Ints Folkmanis, člen mezinárodního výboru EDSO byl první, kdo pravidelně sledoval operace radaru (měřil jeho výkon, etc.) téměř 13 let do doby, než byl radar uzavřen v roce 1998. Tým 50 vědců různých specializací pod vedením Dr. Valdise Girtse Balodise z Lotyšské univerzity prováděl mezi lety 1989 a 1998 sérii výzkumu o účincích činnosti radaru na živou přírodu. Dr. Antons Kolodinskis, ředitel psychophysiologické laboratoře a pracovník Institutu biologie Lotyšské univerzity řídil několik výzkumných úkolů, souvisejících s biologickými a zdravotními účinky elektromagnetických polí na lidech. Jednalo se o vystavení RF záření od 0.0008 do 0.41 mW/cm2. Lékař Janis Abelitis , kardiolog, v roce 1988 řídil lékařský výzkum, zkoumající negativní účinky elektromagnetického záření na život lidí v okolí radaru Skrunda. T. Selga a M. Selga (1996) zkoumali účinky RF záření na jehlicích Pinus sylvestris L. a našli fyziologické změny stromů vystavených záření už od 0.011 do 0.41 mW/cm2. Změna chromozomů a reprodukční změny v rostlinách nastaly po vystavení RF/MW záření v rozsahu od 0.042 do 6.6 mW/cm2 . I. Magone (1996) vyšetřoval vegetativní růst a morfologii Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden. Výsledky vystavení rostlin záření radaru byly dramatické: za 55 dnů se různé morfologické a vývojové abnormality objevily u 60 až 100 % rostlin vystavených záření a jen v 1 % rostlin kontrolních. I zde docházelo k poklesu růstu.

O radaru Skrunda a jeho účincích byla zpracována řada korektních vědeckých studií, neobjednaných armádními hygieniky, ale univerzitou. Studie nezpracovávali vědečtí úředníci placení vládou a propagandisté ministerstva obrany, ale seriózní výzkumníci, ručící za výsledky svou akademickou pověstí a obhajující je na mezinárodní konferenci a poté před celosvětovou vědeckou obcí.

 • T. Kalnins, R. Krizbergs, A. Romancuks. 1996. Measurement of the intensity of electromagnetic radiation from the Skrunda radio location station, Latvia. Sci Total Environ., 180: 51-56
 • A. Kolodynski, V. Kolodynska. 2006. Electromagnetic fields: legislation and research in Latvia. Proc. Latvian Acad. Sci., 60: 34-38, Zinātnes Vēstnesis, Latvian Science Academy publicaiton. http://www.lza.lv/ZV/zv020400.htm
 • Upmalis I., Latvija – PSRS Karabāze 1939. - 1998., Zelta grauds, Rīga, p 61-77, 2006
 • A. Maurins, Skrunda issue rose once again. Diena, 1994. June 17.
 • I. Magone. 1996. The effect of electromagnetic radiation from Skrunda Radio Location Station on Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden culturesSci. Total Environ., 180: 75-80.
 • V. Balodis et al. Does the Skrunda Radio Location Station diminish the radial growth of pine trees? Sci. Total Environ., 180: 57-64
 • T. Selga, M. Selga. 1996. Response of Pnus sylvestris L. Needles to electromagnetic fields. Cytological and ultra structural aspects. Sci. Total Environ. 180: 65-73
 • Z. Balode. 1996. Assessment of radio- frequency electromagnetic radiation by the micronucleus test in Bovine peripheral erythrocytes. Sci. Total Environ. 180: 81-85
 • A.A.Kolodynski, V.V. Kolodynska, Institute of Biology, Latvian Academy of Sciences: Motor and psychological functions of school children living in the area of the Skrunda Radio Location Station in Latvia. The Science of the Total Environment, 180 (1996), 87-93.
 • A. Kolodynski, V. Kolodynska. 2006. Electromagnetic fields: legislation and research in Latvia. Proc. Latvian Acad. Sci., 60: 34-38
 • Y. Grigoriev. 2006. Mobile telecommunication: Radiobiological issues and risk assessment. Proc. Latvian Acad. Sci., Section B, Vol. 60, 2006, No. 1: 6-10
 • Lai, H. and Singh, N.P., 1995: "Acute low-intensity microwave exposure increases DNA single-strand breaks in rat brain cells". Bioelectromagnetics 16: 207-210.

Výsledky jednotlivých studií byly citovány mnohokrát jinde a v publikaci je rozebrána podrobně celková problematika nízkoúrovňového neionizujícího záření (pod 2 µW/cm2) s množstvím literárních odkazů. Jsou v ní uvedeny nejen závěry studií o radaru u Skrundy, ale i sledování vlivu záření jiných radarů na osoby v dalších zemích - např. Polsko. Situace u Skrundy se přirovnává k "živé laboratoři" dlouhodobého působení vlivu záření s nízkou intenzitou. Z více různých pozorování se uvádějí zejména následující zjištění A. A. Kolodynského a V. V. Kolodynské: Motorické a psychologické funkce dětí ve školním věku, které žijí v oblasti radiolokační stanice Skrunda v Lotyšsku.

V článku jsou prezentovány výsledky experimentů, jež se zabývaly zkoumáním dětí ve školním věku, které žijí v oblasti radiolokační stanice (RLS) Skrunda v Lotyšsku. Mezi exponovanou a kontrolní skupinou byly zjištěny významné rozdíly motorické funkce, paměti a pozornosti. Děti žijící před radiolokační stanicí vykazovaly méně vyvinutou paměť a pozornost, jejich reakční doba byla pomalejší a odolnost neuromuskulárního aparátu snížená. Do studie bylo zařazeno 966 dětí (425 chlapců a 541 dívek) ve věku 9 – 18 let. Celkem 609 z těchto dětí žilo v oblastech Kuldíga a Saldus, jež se nacházejí ve vzdálenosti do 20 km od RLS Skrunda, přičemž 224 z nich žilo přímo v exponovaných oblastech. Kontrolní skupina 357 dětí žila v regionu Preiļi.

 • Děti měly méně vyvinutou paměť a pozornost, vyznačovaly se pomalejšími reakcemi a menší výkonností motorických funkcí ve srovnání s kontrolní neozářenou skupinou,
 • projevilo se až 6x více zlomů na chromozomech erytrocytů ozářených krav oproti neozářeným.
 • od roku 1970, kdy byl radar uveden do plného provozu, se zpomalil růst borovic v okolí 4 km, při modelové studii ozařování závitky mnohokořenné, zástupce místní vodní flóry (vyskytuje se běžně i v České republice), vybrané pro svůj poměrně krátký životní cyklus. se při intenzitě záření odpovídající provozu radaru snížila délka života.

To jsou závažné informace. Nebudeme se v žádném případě snažit porovnat oba radary po technické stránce. Nebylo by to ani možné, ale jisté společné body tu jsou.

 • I tehdy byli lidé žijící v okolí radaru ujištěni, že jim žádné nebezpečí nehrozí a radar vyhovoval potřebným normám.
 • Nikdo dnes nemůže na základě nepřesných stále se měnících informací a údajů říct, zda radar v centru České republiky bude méně škodlivý než ten ve Skrundě či naopak jeho dopad bude ještě horší.
 • Jisté ale je, že ani ve Skrundě nikdo za nic nenese zodpovědnost.

Osa y: Kapacita operační paměti

Osa x: Skrunda – exponovaná oblast Skrunda – neexponovaná oblast Preiļi – kontrolní oblast

Legenda: dívky, chlapci

Popis obrázku: Střední hodnoty – směrodatné odchylky kapacity operační paměti u chlapců a dívek ve věku 15 – 16 let, kteří žijí v exponovaných a neexponovaných oblastech obce Skrunda a v kontrolní oblasti Preiļi. Rozdíly jsou významné (P < 0,05) mezi exponovanou a neexponovanou oblastí Skrunda, a také mezi neexponovanou oblastí Skrunda a oblastí Preiļi.

Osa y: Reakční doba (ms)

Osa x: Skrunda – exponovaná skupina Skrunda – neexponovaná skupina

Legenda: dívky, chlapci

Popis obrázku: Střední hodnoty - směrodatné odchylky reakční doby křížové odezvy pravou rukou na snadné stimuly u chlapců a dívek žijících v exponované a neexponované oblasti Skrunda a v kontrolní oblasti Preiļi. Rozdíly jsou významné (P < 0,05) pouze mezi dívkami v exponované a neexponované oblasti Skrunda.

Abstrakt též PubMed ZDE

14. 9. 2007 Ivan Sommer: "Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku" ZDE

                 
Obsah vydání       29. 7. 2008
29. 7. 2008 Kulturně likvidační Richter: audit byl vědomě zneužit Magistrátem
29. 7. 2008 Zdravotnictví v ČR trpí plýtváním Petr  Wagner
28. 7. 2008 Fatální důsledky radarového záření na zdraví dětí, rostlin i zvířat ve Skrundě v Lotyšsku
29. 7. 2008 Přírodovědec varuje před negativním dopadem americké základny na přírodu v Brdech
29. 7. 2008 Čunek: ve vládě nesedí ani jeden fyzik
28. 7. 2008 Budoucí americký prezident bude čelit obrovskému federálnímu deficitu
28. 7. 2008 Nejlepší sci-fi redaktor, aneb vyvolení mezi námi Štěpán  Kotrba
28. 7. 2008 Lidové noviny: Snaha zdiskreditovat "Ne základnám" stůj co stůj
28. 7. 2008 Čína ohrožuje rozhovory o volném obchodu
28. 7. 2008 Překvapivě kvalitní filmy Pavla Kohouta Jan  Čulík
28. 7. 2008 Znovu o filmu Sedm zabitých Tereza  Chrástová
26. 7. 2008 Kohoutovy a Jasného Zářijové noci: pozoruhodně zralý a promyšlený film Jan  Čulík
28. 7. 2008 Děs a bezstarostnost poúnorové doby Hana  Tomšů
26. 7. 2008 Letošní Letní filmová škola jako sociologický materiál pro studium české společnosti Jan  Čulík
27. 7. 2008 LFŠ a Jiří Králík Boris  Cvek
28. 7. 2008 Vážný problém: Podvržení webových stránek Petr  Nachtmann
28. 7. 2008 Kaplický: Chobotnice bude a bude... ...a bude Štěpán  Kotrba
28. 7. 2008 18 měsíců lhala vláda, lhala a vymýšlela si i zdravotní vládní komise Jan  Neoral
28. 7. 2008 Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
28. 7. 2008 Botanická zahrada: Na základě personálně-organizačního auditu půjdete na dlažbu
28. 7. 2008 Poděkování panu režisérovi a velkému dramatikovi Wenzel  Lischka
28. 7. 2008 Sedm pohledů na české zdravotnictví
25. 7. 2008 Krutý úsměv budoucnosti: mediální scénářování alternativ vývoje a možná realita Štěpán  Kotrba
26. 7. 2008 Space War: Naše nynější krize William S. Lind
25. 7. 2008 Mezi právem a spravedlností je stále větší propast Štěpán  Kotrba
25. 7. 2008 Výsledek policejního šetření a Vstupenka do bezdomoví Jan  Kadubec
25. 7. 2008 Aktuální Nesmrtelnost Milana Kundery Hana  Tomšů
19. 7. 2008 Hospodaření OSBL za červen 2008