7. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 11. 2006

Proti falešnému antikomunismu

Žijeme v době prudké eskalace politického boje, který se promítá do všech oblastí společenského života. Jedním z jeho průvodních jevů je i falešný antikomunismus. Antikomunismus svůj základní obsah, kterým je odmítání totalitárního výkonu moci, již dávno ztratil a stal se ideologickým nástrojem. Slouží k upevňování vlivu a moci jednoho z politických proudů, konkrétních skupin a osob. V následujících odstavcích se stručně pokusím analyzovat uvedený problém filosoficky a zároveň zdůvodnit reálné obavy z ohrožení objektivního a kritického vědeckého bádání.

(Autor do konce června 2006 pracoval v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.)

Komunisté, hlásící se k marxistickému světovému názoru, jak byl poprvé vyjádřen v Komunistickém manifestu z roku 1848, vedli politický zápas za sociálně spravedlivou společnost. Jejich úsilí bylo pevně zakotveno v tradici lidské emancipace počínající osvícenstvím a francouzskou revolucí. Současní filosofové označují tuto tradici za dobu moderny. A právě v její vrcholné fázi komunisté dosáhli reálné moci (v Rusku roku 1917 a ve východní Evropě po roce 1945). Degenerace emancipační tradice komunisty, soumrak a pád jejich evropských režimů ke konci minulého století, se na Západě časově shoduje s koncem moderního emancipačního úsilí, s jeho smyslem, rozpadem celoevropského demokratického hnutí, s jeho atomizací a izolovaností. Nastoupila doba tzv. postmoderny, která rezignovala na to, co nám dala moderna. Nejde jenom o emancipační projekt, ale i o racionalismus, kritiku, analýzu, snahu po dosažení objektivní pravdy. Na scénu se dostala názorová manipulace, právo silnějšího, dogmatismus, fundamentalismus, mýtus, nestoudnost mocných, kulturní barbarství, tedy něco podobného, čím se vyznačovala komunisty deformovaná moderní tradice. Toto je podhoubí i dnešního postmoderního antikomunismu, jako jevu účelového a služebného, z kterého se vytrácí vědecký obsah. Tím se zároveň otevírají cesty k možné mýtizaci a záměrné falzifikaci našich moderních dějin. Důkazem toho může být umístění nacistického nápisu nad vstupní branou repliky Tábora nucené práce Vojna v Příbrami "Prací ke svobodě", zdůrazňování některých jevů, které mají potvrzovat zločinnou podstatu minulého režimu i když k nim docházelo také v západních společnostech, ignorance pozitivních faktů například v oblasti kultury, vědy, techniky, výzkumu, sociální péče apod. Tím, že parafrázuje známého německého historika Ernsta Nolteho antikomunismus oklešťuje a zjednodušuje dějiny, schematizuje je právě tak jako ekonomický systém uniformuje svět. Žádná etapa dějin není černá nebo bílá.

Jistě není bez zajímavosti, že antikomunismus sílí v době porušování mezinárodního práva a konvencí o lidských právech, v době, kdy se objevují informace o unášení lidí a mučení vězňů, o zřizování tajných věznic CIA, o vraždění neozbrojených civilistů v Iráku, Libanonu a jinde. Účelový antikomunismus tak odpoutává pozornost od současných nedemokratických tendencí, zneužívání moci a porušování práva ve světě. Postmoderní antikomunismus tím může nepřímo zastírat těžší zločiny než jakých se dopouštěl československý komunistický režim.

Máme důvod domnívat se, že je ohroženo objektivně-vědecké poznávání, ovšem je to celoevropský problém, který - jak jsem ukázal výše -- filosoficky souvisí s postmoderním diskurzem. Neznamená to ale, že se tohoto poznávání máme vzdát. Naopak. Musíme pozdvihnout jeho prapor.

V našich podmínkách se můžeme v tomto boji opřít o dědictví Tomáše Garriqua Masaryka. Můžeme ho vyjádřit heslem "žít v pravdě". Pro nás je v tomto směru důležité jeho kritické a morální myšlení. První poukazuje na povinnost kritického přehodnocování a analyzování všeobecně přijímaných postojů, které mají politické krytí, avšak jsou v rozporu s vědeckou pravdou (Masarykův boj s mýtem pravosti rukopisů a rituálních vražd). Druhý vyjadřuje zásadu morální stálosti, odpovědnosti a odporu vůči potácení se sem a tam, od jednoho pólu (komunisté) k druhému (antikomunisté).

Závěrem třeba říci, že kdyby na Západě nedošlo k opuštění modernity (slovy německého filozofa Habermase osvícenského programu), na minulý režim bychom se dnes dívali jinak, reálněji a objektivněji. Naší povinností je tento vědecký a nepolitický obraz upevňovat.

                 
Obsah vydání       7. 11. 2006
7. 11. 2006 Rozsudek nad Saddámem: Obscénní směsice spravedlnosti a pokrytectví
7. 11. 2006 Daniel Ortega vyhrál prezidentské volby v Nikaragui Štěpán  Kotrba
7. 11. 2006 Donald Rumsfeld si potřásá rukou se Saddámem Husajnem
7. 11. 2006 Tony Blair donucen veřejně říci: Jsem proti trestu smrti
7. 11. 2006 Netolerance vůči trestu smrti Marian  Kechlibar
7. 11. 2006 Francouzi jsou proti trestu smrti
7. 11. 2006 ČT 1: Jak jim mohlo ujít, že jim to ušlo? Oldřich  Průša
7. 11. 2006 RUSKÁ SEZÓNA: Sergej Ejzenštejn -- výstava kreseb
7. 11. 2006 Klaus a jak je tomu se žoldy Boris  Cvek
7. 11. 2006 Hrozí České republice bavorský scénář? Lubomír  Novotný
7. 11. 2006 Bavorizace Boris  Cvek
7. 11. 2006 Jak je to s "parazitickým plozením dětí" Lenka  Vytlačilová
7. 11. 2006 ■ ■ ■ Mikuláš  Bryan
7. 11. 2006 Ďáblova krása Alex  Koenigsmark
7. 11. 2006 Švédský model, který pro Němce není vzorem, aneb Co dělat proti vynucené prostituci? Uwe  Ladwig
7. 11. 2006 Proti falešnému antikomunismu Peter  Dinuš
7. 11. 2006 Komunisty není radno spojovat s pojmem emancipace Boris  Cvek
7. 11. 2006 Rozostření hranice mezi normalitou a deviací Petr  Sak
7. 11. 2006 Světoobčan Chmelár versus xenofob Huntingon Pavel  Urban
7. 11. 2006 Arogance a šlendrián v O2
7. 11. 2006 Tušení cílů... Sergej  Timofějev
7. 11. 2006 Целеполагание Sergej  Timofějev
7. 11. 2006 Otevřená společnost v kuloárech Daniel  Veselý
7. 11. 2006 Protiraketová obrana USA: družicový systém SBIRS Stanislav  Kaucký
7. 11. 2006 Český rozhlas: Oslava "divokého Oscara" a křest knihy "Moja a páv"
6. 11. 2006 CVVM: "nejpravdivější zpravodajství" má ČT
6. 11. 2006 Několik poznámek k § 5 Obč. zák. ("pokojný stav"). Stanislav  Křeček
6. 11. 2006 Opouštějí krysy loď? Jiří  Jírovec
6. 11. 2006 Upozornění pro cestující: v USA mohou být cizinci zbaveni svých základních lidských práv Greg  Evans
6. 11. 2006 Na mediální konferenci v Krumlově bylo po dva dny horko Štěpán  Kotrba
6. 11. 2006 "Neokonzervativcovo pozdní pokání" nebo jen další pokleslé dějství? Michal  Brož
5. 11. 2006 Prst na spoušti raket v Česku by měl jen velitel armády USA Jiří G. Müller
3. 11. 2006 § 5 OZ Jan  Potměšil
6. 11. 2006 Iluze bezpečí... A pak najednou zhasla světla... Uwe  Ladwig
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006