8. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 12. 2005

Mohou mít občanská sdružení i politické cíle?

tisková zpáva KSM

Ministerstvo vnitra ČR zaslalo KSM upozornění a výzvu, ve které zpochybňuje statut KSM jako občanského sdružení pod záminkou, že cíle činnosti KSM zabíhají do oblasti vyhrazené činnosti politických stran, do níž občanská sdružení dle jejich výkladu zákona nemají zasahovat. Přitom KSM se v této oblasti obecně neliší od působnosti dalších mládežnických politických organizací v ČR jako jsou Mladí konzervativci, Mladí sociální demokraté, Mladí křesťanští demokraté apod. Je tedy zjevné, že tento útok proti KSM je zcela účelový a politicky motivovaný. Je však třeba jej chápat také za zřejmou snahou omezit právo sdružovací.

Politické strany a hnutí mají právo se účastnit na politickém životě a hlavně podílet na volbách, o čemž svědčí i definice politických stran. K. Žaloudek ve své Encyklopedii politiky uvádí stranu jako organizovanou skupinu velkého počtu lidí dobrovolně se sdružující za účelem získání politické moci; Ve Velkém sociologickém slovníku je definováno, že politická strana je část společnosti, jejímž cílem je získání moci a dále je tam uveden výčet definic polit. stran různých myslitelů: K.Beyme charakterizuje strany jako organizace na rozdíl od zájmových skupin lidí se účastní voleb a snaží se získat politické úřady, K. Janda definuje strany jako organizace, které sledují cíl přivést své reprezentanty do vládních pozic.

Vyjadřovat se k veřejným problémům může jistě i občanské sdružení. KSM podobně jako jiná sdružení vidí naplňování svých cílů v pořádání či spolupořádání festivalů, akcí pro děti a mládež, filozofických a vzdělávacích kurzů a diskusí, v umožňování poznávacích zahraničních cest mladým, v diskuzích o problémech trápících mládež a akcích z toho vycházejících. KSM tedy působí v tzv. občanské společnosti, jeho snaha je zaktivizovat mladé, nabízet jim alternativy, nikoliv účastnit se politické soutěže stran a hnutí. Za 15 let své existence může KSM jmenovat stovky konkrétních aktivit jako dětské tábory, turistické akce, kulturní aktivity, vzdělávací cykly, semináře a konference, petiční akce, demonstrace.

Ministerstvo vnitra se pod nátlakem snaží vynutit, aby se KSM zřekl svého politického programu, komunistické identity a cílů a teoretických východisek Marxe, Engelse a Lenina, tedy marxismu jako celku. MV tvrdí, že tím, že KSM vychází z marxismu, chce omezovat práva a svobody občanů, šíří třídní zášť, a tedy jedná v rozporu se zákonem.

Ve svých stanovách má KSM mimo jiné následující:

"4. Programovým cílem KSM je směřovat k socialismu, demokratické společnosti svobodných, rovnoprávných občanů, společnosti politicky a hospodářsky pluralitní, samosprávné, prosperující a sociálně spravedlivé, umožňující všem pracovat, uplatňovat svou usilovnost a nadání, zabezpečující všem důstojnou životní úroveň a usilovat o bezpečnost a mír.

5. KSM je organizace dobrovolná, levicově orientovaná, která ve své činnosti vychází z učení Marxe, Engelse, Lenina a ostatních představitelů komunistického hnutí a navazuje na pokrokové tradice mládežnického hnutí.

9. Se členstvím v KSM je neslučitelná podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačování práv a svobod občana nebo jiná činnost, která je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a s mezinárodními dokumenty o lidských a občanských právech, propagace násilí, národní, národnostní, rasové a náboženské nesnášenlivosti."

A v programu:

"Komunistický svaz mládeže (KSM) je nezávislá, dobrovolná, mládežnická organizace vycházející z učení Marxe, Engelse, Lenina a dalších významných myslitelů komunistického hnutí a navazující na pokrokové tradice československého a celosvětového mládežnického hnutí.

KSM usiluje o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických - odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským - a společenských -- zavedení socialistické demokracie - podmínek pro budování socialismu, jako prvního stupně k vytvoření společnosti komunistické, jejíž vybudování je konečným cílem. Tuto snahu vyjadřuje název organizace, kde je pojem komunistický chápán jako označení vize budoucí, vysoce organizované beztřídní společnosti, kde je vláda nad lidmi vystřídána svobodnou správou věcí a řízením výrobních procesů, kde všestranný a svobodný rozvoj každého jednotlivce je základem pro svobodný rozvoj všech. V takové společnosti již život člověka nebude zajišťován na úkor jiných lidí, ani na úkor životního prostředí."

"Světový kapitalistický řád je zřízen na soukromém vlastnictví výrobních prostředků, které dovoluje malé skupině lidí vykořisťovat bohatství celého světa jen pro sebe. Produkce tak slouží pouze vládnoucí elitě, nikoli však potřebám většiny lidí. Všechny hlavní problémy světa - chudoba, vykořisťování, zaostávání tzv. Třetího světa, hospodářské krize, války, nacionalistická nenávist, útlak žen a mladých - mají svoji příčinu a trvání v kapitalismu.

KSM si je vědom toho, že kapitalismus nemůže být jednoduše reformován. KSM proto bojuje za revoluční svržení kapitalistického řádu masami pracujících. Proti systému kapitalistickému staví KSM alternativu systému socialistického. Takový systém již nebude spočívat na produkci pro zisk, ale pro potřeby lidí. To otevře cestu ke skutečnému osvobození lidstva.

KSM si je jist, že cesta k socialistické revoluci nebude krátká, jednoduchá, ani bezbolestná. Přesto je přesvědčen o její nutnosti. Před námi jsou totiž pouze dvě alternativy: SOCIALISMUS, NEBO BARBARSTVÍ!"

MV se snaží kriminalizovat marxismus, který je nedílnou součástí identity celého komunistického hnutí. Marxismus je filozofie a myšlenková základna dalších společenských věd. Vychází ze tří velkých tradic západoevropských myšlenkových proudů -- německé klasické filozofie, anglické politické ekonomie a francouzského socialismu. Základními zásadami marxismu je dialektický materialismus, vědecký socialismus a politická ekonomie. Cílem marxismu je, v rozporu s tvrzením MV skutečné osvobození člověka a rozvinutí všech jeho schopností, naplnění jeho práv a svobod člověka.

Ministerstvo vnitra ČR hrozí k 31. 12. 2005 ilegalizací KSM, pokud nezmění své chování a dokumenty. Pokud by se tak stalo, jednalo by se bezpochyby o precedens, přičemž tento postup by mohl být následně uplatňován proti dalším občanským sdružením. Je nezpochybnitelné, že cílem Ministerstva vnitra je také napadení parlamentní Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM).

Tento útok proti KSM je jen vyvrcholením dlouhodobé antikomunistické kampaně, která ještě více nabrala na intenzitě tento rok. Jejími projevy je například petice Zrušme komunisty, snaha senátorů Mejstříka a Štětiny prosadit zákon, který by kriminalizoval komunistické myšlenky, hnutí a slovo komunistický jako takové, zároveň staví komunismus a jeho myšlenky na rovinu s fašismem a jeho zločiny (tento text byl již schválen Senátem a nyní čeká na projednání v Poslanecké sněmovně). Do této antikomunistické kampaně je zapojena i např. tzv. humanitární organizace Člověk v tísni, která v rámci státního systému veřejného vzdělávání začala na základních a středních školách organizovat silně propagandistickou antikomunistickou kampaň. Na stranu otevřeného antikomunismu se otevřeně postavila Občanská demokratická strana a Křesťanská a demokratické unie -- Československá strany lidová. Součástí celé kampaně je také nedávno schválený trestní zákoník, ve kterém je trestné schvalování a popírání nacistických a tzv. komunistických zločinů.

Je třeba zdůraznit, že výše popsaný útok proti KSM je útokem na celé komunistické hnutí v ČR, a tedy i na KSČM, kterou se zatím neodvážila státní moc napadnout přímo, a proto tak činí nepřímo útokem na KSM. O blízkosti mezi KSČM, která je dnes jednou z nejsilnějších parlamentních stran v ČR a zároveň i v Evropě, a KSM svědčí i účast předsedy KSČM Vojtěcha Filipa na nedávném VII. sjezdu KSM a jeho slova, ve kterých vyjádřil přání, aby myšlenky KSM nacházely stále větší odezvu mezi vrstevníky členů KSM a aby "lidé, kteří prošli KSM, tvořili novou krev KSČM".

Milan Krajča, předseda KSM

Radim Gonda, I. místopředseda KSM

Veronika Sýkorová, místopředsedkyně KSM

Ludvík Šulda, místopředseda KSM

Zdeněk Štefek, tajemník KSM

                 
Obsah vydání       8. 12. 2005
8. 12. 2005 Ricová: Američané nesmějí mučit nikde
8. 12. 2005 Brazil Tomáš  Krček
8. 12. 2005 Harold Pinter ostře zaútočil na Bushe a na Blaira
8. 12. 2005 Americký cestující byl zastřelen na letišti v Miami
8. 12. 2005 Hole v ráji Vladislav  Reisinger
7. 12. 2005
8. 12. 2005 Jednooké stanovisko k Číně Milan  Daniel
8. 12. 2005 Tiché dohody a špatné hody Václav  Dušek
8. 12. 2005 Politický komentátor Neff konkrétní mobilní telefon přímo doporučuje! Jan  Čulík
8. 12. 2005 Kudy ven ze slepé ulice evropské ústavní krize? Josef  Brož
9. 12. 2005
8. 12. 2005 Mohou mít občanská sdružení i politické cíle?
8. 12. 2005 Parlamentní demokracie a mládežnický aktivismus Štěpán  Kotrba
8. 12. 2005 Boj s nezaměstnaností -- proč nemáme šanci? Miroslav Václav Steiner
8. 12. 2005 Realita - obchodní artikl jednadvacátého věku Filip  Sklenář
8. 12. 2005 Co stojí za teorií přirozených práv? Martin  Ondreját
8. 12. 2005 Jsme nespokojeni s tím, jak se vyšetřuje Czechtek 2005!
8. 12. 2005 K pojmu levice dnes Milan  Neubert
8. 12. 2005 Britney Spearsová v kozačkách, zavěšená do Dlouhého Bidla
7. 12. 2005 Ostravskou Karolinu bylo nutno zbourat Tomáš  Krček
7. 12. 2005 Spojování Urválka s dnešní KSČM, to je jedině dobře
7. 12. 2005 Antikomunistická kampaň posiluje konzervatismus v KSČM
7. 12. 2005 Česká republika nesmí mlčet o hrubém porušování lidských práv v Číně
7. 12. 2005 Mýtus novinářské neutrality a vyváženosti Ivan  Brezina
7. 12. 2005 Riskantní provizorium Oskar  Krejčí
7. 12. 2005 Důchodová reforma Josef  Provazník
7. 12. 2005 Muž žaluje CIA za to, že byl údajně mučen
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005