10. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 8. 2005

Všem prefekturám ve Francii: K otázce rave parties

Nicolas Sarkozy

Dopis francouzskeho ministra vnitra k problematice freeparties z 26. 9. 2003

Techno hudba je součástí našeho života a je nemožné kolem ní chodit jako kolem horké kaše, at se nám to líbí nebo ne. Stoupenců filozofie free party se počítá na 300 000 a spousta z nich mohou být naše děti. Systematická a slepá prohibice s konečnou platností není cestou k inteligentnímu řešení. Zákazy vedou k tomu, že se celé hnutí dále radikalizuje a nutí ho k tomu, aby se skrývalo a porušovalo zákon.

Zdroj: Ministerstvo vnitra Francouzské republiky ZDE

Politika, která byla zvolena v posledním roce, přinesla pozitivní výsledky. Nenastaly zde žádné obstrukce pro legálně zajištěné free party. Lidé chápou, že je lepší mít místo živelné akce dobře zorganizovanou free party, a organizátoři chápou, že musí přijmout zodpovědnost. Ukázali to na teknivalech v Larzacu a Marigny.

Tím, že dáváme free parties právní rámec, sledujeme cíle práva a veřejného pořádku. Návštěvníci free parties nejsou divoši, kteří spadli z nebe. A to, co děláme na národní úrovni, musí být uskutečněno také na úrovni místní. Free party musí následovat normy. Jsou festivaly jako každé jiné. Pravidla platí jak pro venkovní festivaly, tak i pro více tradiční události. Místní autority mohou hrát užitečnou roli jako zprostředkovatelé. Otázka pozemků není zásadní problém. V Larzacu se během čtyř dnů našly čtyři takovéto pozemky.

Minulé pondělí jsem sezval jednatele a prostředníky s oficiálními zvolenými zástupci i organizátory free parties. Cílem bylo vytvořit klima pro dialog a vzájemnou důvěru. Požádal jsem je, a žádám i vás, opustit požadavek, že teknivaly musí být povolené. Je důležité ukončit tuto strategii, která problémy neřeší, ale naopak dále eskaluje.

V nejbližší době obdržíte aktuální pokyny, které budou obsahovat dva zásadní body:

  • Předáte nám vyčerpávající seznam všech pozemků, které patří státu nebo veřejné správě, s realistickým posouzením možnosti, že by na těchto pozemcích mohla proběhnout free party.
  • Budete systematicky informovat DLPAJ (La direction des libertés publiques et des affaires juridiques; oddělení Ministerstva vnitra zabývající se občanskými svobodami a právními záležitostmi) o všech požadavcích na autorizaci, které byly odmítnuty jednotlivými prefekturami, a o důvodech jejich odmítnutí.

V každém případě nesmí dojít k neochotě ze strany administrativy. Nežádám vás o to, abyste organizovali free parties, ale postarat se o to, aby byly pořádány v přijatelných podmínkách pro obyvatele i návštěvníky parties. Někteří z vás už ukázali dobrý příklad u free parties menšího rozsahu, jako například v září v Eure, Loire Atlantique nebo Aisne.

Nebojte se kritiky. Kritika vždy slábne v konfrontaci s efektivními výsledky. A já vám mohu zaručit, že celá vláda sdílí vůli naleznout inteligentní řešení pro free parties.

Nicolas Sarkozy, ministr vnitra Francie

 

A word about Rave parties

The techno music is a part of our world and is impossible to circumvent whether we like it or not. There are more then 300 000 followers of the free party philosophy, many of which much could be our own children. Systematic and blind prohibition is definitely not a way to an intelligent solution. Prohibition only makes the whole movement more radical and force them to clandestinity and law violation.

The policy that was followed the past year has had positive outcomes. There were no obstructions for legally secured raves. People understand that it is preferable to have an organized free party instead of a wild thing, and the organizers understand they have to accept responsibilites. They showed this with teknivals of Larzac and Marigny.

By putting raves in a legal frame, we pursue a goal of law, order and general public safety. The ravers are not savages who would arrive from nowhere. And what we do at national level must be also done at the local level. Rave parties have to follow standards. They are festivals as any other. Rules apply to festivals in the open air as well as to more traditional events. The local authorities can play a useful role of mediators. The question of grounds is not such a big issue. In four days on Larzac, we found four grounds.

Last Monday I brought together secretaries and mediators with the elected officials and organizers of free parties. The objective was to create a climate of confidence and dialogue. I asked them and I ask you to abandon the request that teknivals have to be authorized. It is necessary to end this strategy, which only keeps supressing the problems.

Soon you will have new instructions with two strong points:

  • You will transmit to us the exhaustive list of all the grounds belonging to the State or the public sphere with a realistic appreciation of the possibility of using these grounds for a rave party.
  • Systematically inform the DLPAJ of all the requests for authorization refused by the prefecture and of the reasons for the refusal.

In any case, there shouldn't be any unwillingness of the administration. I do not ask you to help organize rave parties, but to take care so that they are held under good conditions for both the residents and the ravers. Some of you already showed a good example, and smaller rave parties were helt in September for example in the Eure, the Loire Atlantique or Aisne.

Don't fear criticism. They attenuate vis-a-vis the effectiveness. And I can ensure you that the whole government shares the will to find an intelligent solution for rave parties."

Nicolas Sarkozy, Minister Of Interior of Francie

Réunion des préfets: Un mot des Raves Parties

La musique techno est une réalité incontournable que cela nous plaise ou non. On recense plus de 300 000 adeptes des free parties dont beaucoup pourraient être nos propres enfants. Ce n'est pas en interdisant aveuglément et systématiquement que nous trouverons une solution intelligente. Nous ne ferons que radicaliser plus encore ces mouvements, que les inciter à la clandestinité et au rejet de la loi.

La politique menée depuis un an produit des fruits très positifs. Il n'y a pas eu de drame humain pour les raves autorisées et encadrées. Les citoyens reconnaissent qu'il est préférable d'avoir une free party encadrée plutôt que sauvage. Et les organisateurs se sont considérablement responsabilisés comme l'ont montré les teknivals du Larzac et de Marigny.

En encadrant les raves, nous poursuivons en outre un objectif d'ordre public et de sécurité publique pour tout le monde. Les ravers ne sont pas des sauvages qui arrivent de nulle part.

Ce que nous faisons au niveau national, vous devez le faire au niveau local. Nous y avons tous intérêt. Les raves parties doivent se banaliser. C'est une fête comme une autre. Ceci vaut pour les fêtes en plein air mais aussi pour les soirées traditionnelles payantes qui certes relèvent des maires mais pour lesquelles il y a encore des difficultés et où la préfecture peut jouer un rôle utile de médiateur.

Et la question des terrains n'est pas toujours un problème insurmontable. En quatre jours sur le Larzac, nous avons trouvé quatre terrains.

J'ai réuni lundi dernier vos directeurs de cabinets et vos médiateurs pour une rencontre avec les élus et les organisateurs de raves parties. L'objectif était de créer un climat de confiance et de dialogue. Je leur ai demandé et je vous demande de partir du principe que les raves doivent être autorisées, et non pas l'inverse. Il faut cesser cette stratégie insupportable qui consiste à repousser le problème dans le département voisin.

Une nouvelle instruction vous arrivera prochainement avec deux indications fortes :

  • la première est de nous transmettre la liste exhaustive de tous les terrains appartenant à l'Etat ou à la sphère para publique avec une appréciation réaliste de la possibilité d'affecter le terrain à une rave partie.
  • La seconde est d'informer systématiquement la DLPAJ de toutes les demandes d'autorisation refusées par la préfecture et des motifs du refus.

En tout état de cause, il ne doit pas y avoir de mauvaise volonté de l'administration. Je ne vous demande pas de participer à l'organisation des raves parties, mais de veiller à ce qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions pour les riverains comme pour les ravers. Certains d'entre vous ont déjà montré la bonne voie et de plus petites raves parties se sont fort bien déroulées en septembre, par exemple dans l'Eure, dans la Loire Atlantique ou l'Aisne.

N'ayez pas de crainte des critiques. Elles s'atténuent face à l'efficacité. Et je peux vous assurer que tout le Gouvernement partage cette volonté de trouver une solution intelligente aux raves parties.

J'en viens enfin aux sujets qui concernent l'organisation même du ministère et de son administration territoriale.

Source Ministère de l'intérieur Nicolas Sarkozy

                 
Obsah vydání       10. 8. 2005
10. 8. 2005 Šéf Konzervativní strany varoval před přílišnou soudcovskou nezávislostí a "soudním aktivismem"
10. 8. 2005 O vlastenectví a o šovinismu
10. 8. 2005 Kachny, hausnumera a Rakousko-Uhersko Karel  Dolejší
10. 8. 2005 Michael  Marčák
10. 8. 2005 CzechTek 2005: Technaři přiznávají, že dosavadní taktika jejich protestů selhala Štěpán  Kotrba
10. 8. 2005 CzechTek jako symbol boje za skutečnou a jedinou demokracii Josef  Provazník
10. 8. 2005 Drazí krajané! Frank  Koerner
10. 8. 2005 Velké prázdniny s lůzou Ivo V. Fencl
10. 8. 2005 CzechTek 2005: Absence zdravotníků na místě zásahu je "psychologicky pochopitelná" Jan  Rovenský
10. 8. 2005 Jako lékař se cítím dotčen Petr  Wagner
10. 8. 2005 Michael  Marčák
10. 8. 2005 Rakousky specifický postoj k islámu Richard  Seemann
10. 8. 2005 Cena ropy dosáhla 64 dolarů za barel - rapidně se zvyšuje cena benzínu
10. 8. 2005 Jak britští asijští komici reagují na útoky ze 7. července
11. 8. 2005 Michael  Marčák
9. 8. 2005 Google nesmíte používat k vyhledávání informací o něm
10. 8. 2005 Michael  Marčák
10. 8. 2005 Všem prefekturám ve Francii: K otázce rave parties
9. 8. 2005 CzechTek 2005: Státní rostlinolékařská správa v Tachově označila poškození pozemků za bagatelní Štěpán  Kotrba
9. 8. 2005 Další nepravda ministra vnitra: Jedna louka, která patří více majitelům Štěpán  Kotrba
11. 8. 2005 Michael  Marčák
9. 8. 2005 Psychologické pozadí útoku na Czechtek Michal  Spáčil
9. 8. 2005 Co se právě hraje v Athénách pod Akropolí? Jan  Čulík
8. 8. 2005 Deset let internetu jako masového jevu
9. 8. 2005 Jak soud v Příbrami shledal spisovatele Jana Beneše vinným z trestného činu
9. 8. 2005 Jak poslanec ztloukl publicistiku Oldřich  Průša
9. 8. 2005 Bipolární řešení společenských problémů Miroslav  Uhlíř
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
10. 8. 2005 CzechTek jako symbol boje za skutečnou a jedinou demokracii Josef  Provazník
10. 8. 2005 CzechTek 2005: Absence zdravotníků na místě zásahu je "psychologicky pochopitelná" Jan  Rovenský
10. 8. 2005 Drazí krajané! Frank  Koerner
10. 8. 2005 Všem prefekturám ve Francii: K otázce rave parties   
10. 8. 2005 CzechTek 2005: Technaři přiznávají, že dosavadní taktika jejich protestů selhala Štěpán  Kotrba
10. 8. 2005 Jako lékař se cítím dotčen Petr  Wagner
10. 8. 2005 Vyjádření Ministerstva životního prostředí k akci CzechTek 2005   
9. 8. 2005 Psychologické pozadí útoku na Czechtek Michal  Spáčil
9. 8. 2005 Tekno-saturnálie Michal  Rusek
9. 8. 2005 Česká avantgarda 1905 a 2005 Miroslav Václav Steiner
9. 8. 2005 Další nepravda ministra vnitra: Jedna louka, která patří více majitelům Štěpán  Kotrba
9. 8. 2005 CzechTek 2005: Státní rostlinolékařská správa v Tachově označila poškození pozemků za bagatelní Štěpán  Kotrba
8. 8. 2005 Czechtek a objektivita   
8. 8. 2005 Každý den se něco děje Miloš  Dokulil
8. 8. 2005 Prázdnota civilizace aneb CzechTek 2005 Boris  Cvek