9. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 12. 2008

DOKUMENT

Nepochválí-li tě někdo jiný, musíš se pochválit sám...

Selfpromo z pera Petra Dimuna: Hlavní příčiny volebního vítězství ČSSD v krajských a senátních volbách 2008

"manažerské shrnutí" interní analýzy jako příloha tiskové zprávy ČSSD

Není zvykem, aby samotné tiskové oddělení jakékoliv strany rozesílalo sebechvalné "analýzy". Není zvykem, aby vedoucí tiskového oddělení doprovodil text těmito slovy: "Tento náš průzkum ukázal přednosti politiky ČSSD oproti police ODS, což bylo hlavní příčinou volební porážky této největší vládní strany" a ta slova vsunul do úst předsedovi. I kdyby to měla být pravda. Text, sestavený podle našich informací Petrem Dimunem a odeslaný Ondřejem Macurou jménem Jiřího Paroubka ovšem stojí zato vydat. Sociálním demokratům lze pouze doporučit, aby do tiskového oddělení začali přijímat poněkud méně intelektuálně frustrované a poněkud více a kreativněji myslící jedince. Problémem vítěze senátních a krajských voleb není samotný koncept ani realizace politiky, ani skutečná politická analytika (opravdovou interní analýzu volebních výsledků ČSSD přinášíme jako odkaz pod Dimunovým textem - pro srovnání), ale komunikace s médii a veřejností. Inteligence osob, které ji mají na starosti. │ŠOK

Hlavní příčiny volebního vítězství ČSSD v krajských a senátních volbách 2008

S ohledem na některé zavádějící interpretace výsledků krajských a senátních voleb v médiích se ČSSD rozhodla zveřejnit svoji rozsáhlou interní analýzu, založenou na dlouhodobých a pravidelných průzkumech a analýzách veřejného mínění. Z nich vyplývají následující závěry:

ČSSD získala na svou stranu oproti volbám do sněmovny v červnu 2006 voliče ze sociálních vrstev a věkových skupin, které jí dosud buď nevolili, anebo jejichž podíl byl tehdy menší, než v případě ODS (věková skupina 18-29 let nárůst o 7%, 30-44 let nárůst o 11%, vzdělání s maturitou nárůst o 7%, vysokoškoláci nárůst o 17%, u podnikatelů nárůst o 6% a u studentů nárůst o 10%). ODS ztratila nejvíce u voličů ve věkové skupině mezi 29-44 lety (o 20%) a u vysokoškoláků (méně o 17%).

ČSSD zvítězila kromě výše uvedených důvodů také proto, že v průběhu posledního roku před volbami získávala na svou stranu netradiční voliče – voliče nejmladší generace, s vysokoškolským vzděláním, nové voliče ze střední a vyšší střední vrstvy, a přitom si dokázala udržet své tradiční voliče. Volby naznačily strukturální proměnu voličského potenciálu ČSSD s rovnoměrnějším zakotvením ve všech a sociálních vrstvách společnosti. Jde zřejmě o projev zásadní proměny kulturně-politické atmosféry v zemi. Ta dává ČSSD šance hlouběji zapustit kořeny do českého politického prostředí a stát se na dlouhou dobu silným politickým lídrem v zemi.

Oslabení celkového voličského potenciálu ODS, především u jejích dosud tzv. skalních voličů.

Volební porážka ODS nepůsobí tragicky až tak svým rozměrem (ztráta 12 hejtmanů) jako spíše obnažením fatálních strukturálních slabin této strany. Většina potenciálních voličů ODS se k volbám nedostavila. Relativně nízká voličská účast voličů ODS však není hlavním důvodem volební porážky, jak poněkud zbrkle stále tvrdí někteří komentátoři a analytici. Není to o tom, že voliči ODS tentokrát nechali svou stranu na holičkách, zvláště ve srovnání s voliči ČSSD, kteří svou stranu podrželi. Jak už bylo řečeno, stejnou volební účast resp. neúčast jako voliči ODS vykazovali i voliči ČSSD. Hlavním důvodem volební porážky ODS je dramatické oslabení jejího celkového voličského potenciálu v  průběhu posledního roku před volbami. Zatímco ještě v září 2007 si strana udržovala podporu 31% potenciálních voličů, v září 2008 klesla tato podpora na 27% voličů. To způsobilo, že i při srovnatelné volební účasti potenciálních voličů ODS a ČSSD musela ODS s ČSSD logicky prohrát.

ODS ve srovnání s volbami do PS v roce 2006 oslabila ve skupinách voličů, o které se dlouhodobě primárně opírala – mezi nejmladšími voliči, mezi voliči mladší střední generace, mezi vysokoškolsky vzdělanými voliči, mezi příslušníky střední a vyšší střední vrstvy a mezi voliči politického středu. Právě ústup z politického středu způsobil největší úbytek voličů ODS. ODS se stává politicky a sociálně příliš exkluzivní stranou.

Volební porážka ODS jde jednoznačně na konto centrální vládní politiky této strany. Ani nejlépe vedená kampaň na úrovni krajů nemohla tuto porážku odvrátit, jestliže ČSSD efektivně povýšila krajský volební střet na celostátní, čímž posílila a uvědoměle usměrňovala skrytou tendenci volebního rozhodování velké většiny voličů ve volbách na nižší úrovni – volit proti málo populární vládní straně. To je koneckonců běžný postup v jakékoliv demokratické zemi u opozičních stran u voleb komunálních či regionálních.

Oslabení voličského potenciálu Strany zelených a KDU-ČSL

Totální volební propad Strany zelených byl způsoben tím, že její potenciální voliči jsou nadstandardně neochotní účastnit se voleb a že v průběhu posledních měsíců před volbami se začal snižovat celkový voličský potenciál strany k hranici 5%. Strana zelených má v podobě, do které ji účastí v pravicové koaliční vládě nutí její předseda Martin Bursík jen malé šance zabránit tomu, aby se definitivně nepropadla pod hranici volitelnosti v příštích volbách do PS.

Volby potvrdily trvale slábnoucí pozici KDU-ČSL na české politické scéně. Demografická struktura voličů této strany se vyznačuje nadstandardním podílem voličů v předdůchodovém a důchodovém věku a slábnoucím podílem voličů mladšího produktivního věku. Potřebné generační obměně voličského potenciálu strany, která by jej dlouhodobě stabilizovala, brání její přílišná kulturně politická uzavřenost a vazba na katolicismus. Strana je nespíše odsouzena k pozvolnému oslabování a možná i k propadu mezi neparlamentní politické strany.

ČSSD se etablovala jako důvěryhodná a lepší alternativa k vládě

Na základě konkrétních opozičních kroků ČSSD převládalo ve veřejnosti přesvědčení, že tato strana zvládá svou opoziční roli celkově dobře. Většinové přesvědčení v tomto směru měli voliči všech stran s výjimkou voličů ODS. Ale i 2/5 z nich kladně oceňovaly opoziční ČSSD. U voličů Strany zelených je o pozitivní opoziční roli ČSSD přesvědčeno 57%, u KDU-ČSL je to dokonce 64% jejích voličů.

Jestliže v únoru 2007 byla ČSSD vnímána jako kompetentnější strana než ODS ve 3 ze 17 společenských oblastí, pak v listopadu 2007 to bylo již v 11 ze 17 a dnes je to ve 14 ze 17 společenských oblastí. ČSSD se po dlouhé době dotáhla na ODS, pokud jde o hodnocení kompetentnosti v oblasti zahraniční politiky a předstihla ODS v oblasti politiky Evropské unie. ČSSD byla ale stále hodnocena hůře než ODS v oblasti ekonomiky a v oblasti podpory malého a středního podnikání. Pokud jde ovšem o ekonomiku, některé naše hlubší výzkumy prokazovaly, že se jedná o určitý mýtus přetrvávající dlouhodobě ve vědomí velké části veřejnosti. Z těchto výzkumů např. vyplynulo, že ČSSD lépe než ODS svým programem přispívá k nižší inflaci, k rozvoji vědy a vývoje, k rychlejšímu ekonomickému růstu a k většímu přílivu zahraničních investic. Naopak většina občanů si myslela, že ČSSD je o něco horší než ODS ve schopnosti snižovat dluhy veřejných financí. Zřejmě tento dojem nejvíce motivuje k obecnému názoru, že ČSSD je celkově ekonomicky méně kompetentní než ODS. Každopádně zvýšené obavy značné části veřejnosti z negativního ekonomického vývoje, které bylo možné vysledovat na přelomu září a října, doprovázené kritickými diskusemi o připravenosti Topolánkovy vlády tomuto vývoji čelit, zcela jistě přispěly k dalšímu oslabení tohoto obecného názoru. K celkové rostoucí voličské podpoře ČSSD přispíval evidentně fakt, že v naprosté většině oblastí společenského života byla vnímána jako mnohem kompetentnější ve srovnání s ODS.

ČSSD je přijatelnou alternativou pro nerozhodnuté a jako přirozená druhá volba pro voliče ostatních stran

Trend získávání dominující role ČSSD v celém politickém spektru ČR v posledních dvou letech je nejnázorněji demonstrovatelný na vývoji jejího celkového voličského rezervoáru, tzn. toho segmentu voličské populace, která nevylučuje volbu ČSSD ve srovnání se segmentem, který tuto volbu vylučuje.

Za necelé poslední 2 roky se zvýšila podíl voličů nevylučujících volbu ČSSD o 20 procentních bodů, zatímco v případě ODS se snížil o 10 p. b. Měsíc před krajskými a senátními volbami nevylučovalo volbu ČSSD do PS 50% potenciálních voličů, zatímco v případě ODS to bylo jen 31% voličů. Za stejné období poklesl podíl kategorických či potenciálních voličů ODS z 38% na 22% (- 16 p.b.), zatímco v případě ČSSD vzrostl z 34% na 46% (+12 p.b.). ČSSD se tak během necelých dvou let, v období fungování současné vládní koalice, stala zdaleka nejpřijatelnější stranou českého politického spektra. ODS mezitím upevnila svou pozici strany, která společnost výrazně polarizuje s tím, že téměř polovina potenciálních voličů by ji zásadně nevolila a zároveň dramaticky klesá podíl těch, kteří jsou ji ochotni volit.

Opravdický analytický text ČSSD ke srovnání

PhDr. Oto Novotný, Mgr. Marek Německý, Ph.D., oddělení politických analýz ČSSD: Komplexní analýza výsledků krajských voleb v roce 2008 12

                 
Obsah vydání       9. 12. 2008
10. 12. 2008 ČTK falšuje historii - vyměnila Karla Srpa za Sašu Vondru Karel  Srp
9. 12. 2008 Zápis z přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem republiky Václavem Klausem
9. 12. 2008 Kdo má pravdu, Klaus či europoslanci? Jan  Čulík
9. 12. 2008 La Repubblica: Češi nejsou připraveni na předsednictví Evropské unie John  Dunn
8. 12. 2008 S Topolánkem do ofsajdu, neboli Evropa je víc než jen sumou nacionalistických národních států Uwe  Ladwig
8. 12. 2008 Václav Klaus de la Mancha a pár podivných kukaček v hnízdě ODS Ivo  Šebestík
9. 12. 2008 Pohled zvnějšku
9. 12. 2008 Naprosto zbytečná nehoráznost Petr  Litoš
9. 12. 2008 Brzeziński: Izraelský lobbying za útok na Írán může poškodit vztahy s USA
8. 12. 2008 Václav Klaus je prezidentem České republiky Jan  Piegl st.
9. 12. 2008 Bezradní ekonomové
9. 12. 2008 Evropská identita a hodnoty Petr  Sak
9. 12. 2008 Jan Ruml vypráví o svých zážitcích z nedávné cesty do země Hugo Chaveze Daniel  Veselý
9. 12. 2008 Neviditelní humanisté a neviditelná vyváženost Štěpán  Kotrba
9. 12. 2008 Jsme odsouzeni k likvidaci kamionovou dopravou? Jan  Prokeš
9. 12. 2008 Nepochválí-li tě někdo jiný, musíš se pochválit sám...
9. 12. 2008 Hlas lidu aneb co reprezentuje zkratka ODS
9. 12. 2008 Bursík: dobrá zpráva...
9. 12. 2008 Koncept bezpečnosti České republiky od ODS -- zřeknutí se suverenity ve prospěch Spojených států? Mojmír  Babáček
8. 12. 2008 Dopady realitní a finanční krize na průmysl ICT budou fatální Štěpán  Kotrba
8. 12. 2008 ODS: načechrejme péra, začne nová éra Milan  Daniel
8. 12. 2008 MDA opět nerealisticky simulovala raketový útok Karel  Dolejší
7. 12. 2008 Topolánek: Hvězdné nebe nad hlavou - a Talmanová, ke mně Karel  Dolejší
7. 12. 2008 ODS stále bojuje s bolševismem Bohumil  Kartous
6. 12. 2008 Návrat Topolánka k Jakešovi či jen nebezpečná hloupost Miroslav  Polreich
6. 12. 2008 Jak zlikvidovat lobbismus a klientelismus a posílit demokracii Alex  Koenigsmark
8. 12. 2008 Cui bono "české předsednictví", čili komu skutečně přinese prospěch Jaroslav  Kuba
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008