3. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 4. 2007

Diskriminovat je naše nezpochybnitelné právo

Diskriminovat znamená jinými slovy upřednostňovat něco před něčím. Pokud tedy diskriminujeme, jen vyjadřujeme svou prioritu, která může být podepřena více či méně racionálními argumenty. Ať tak, nebo tak, je to naše nezpochybnitelné právo.

Země Evropské unie jsou tlačeny k tomu, aby přijaly zvláštní zákonnou směrnici "umožňující důkladné postihování diskriminace". Na všechny členské státy je však vyvíjen v této otázce silná nátlak a v opačném případě jim hrozí sankce. Otázkou tedy bohužel není, zda "antidiskriminační zákon" přijmout, či nikoli, ale to, jak a v jaké podobě jej schválit, aby jeho dopad na svobodný život a rozvoj společnosti i trhu byl co nejmenší.

Veškeré "antidiskriminační" a "rovnost zajišťující" směrnice a zákony jsou přes svou populistickou líbivost jen vrcholem egalitářské vášně konstruovat lidskou společnost podle apriorních představ.

Celá antidiskriminační legislativa je založena na velmi podivné směsi zákazů a příkazů, které mnohdy ani nedávají přesný smysl a jsou tak snadno zneužitelné. V nejednom z případů jde ale o potírání principů volného trhu, svobody rozhodování a vůbec lidské svobody obecně.

Položíme-li si otázku, co to "diskriminace" skutečně je a zamyslíme-li se nad principy fungování svobodné společnosti, uvidíme, že antidiskriminační směrnice nejsou žádným nástrojem k "ochranně slabších", nýbrž velice nebezpečnými produkty egalitarismu, přesněji řečeno tzv. post-demokracie, které ve své podstatě směřují k negování základních principů osobní i veřejné svobody.

Obhájci antidiskriminační politiky předpokládají, že lidé mají na určité věci (práci, vzdělání, bydlení) právo, a v tomto právu jsou si všichni rovni. To je naprosto převrácený pohled na problém diskriminace. Ta má totiž fungovat jen jako ustanovení toho, jak se má stát chovat ke svým občanům. Lidé jsou si rovni jedině ve vztahu ke svému státu. Ten tak nesmí nikoho (ať na základě barvy pleti, etnika, národnosti, víry, nebo politického přesvědčení) vyloučit ze služeb, které poskytuje. Jakmile však tento jistě správný antidiskriminační princip vztáhneme i na soukromé vztahy mezi jednotlivci, znamená to popření jejich individuálních práv.

Diskriminovat je přirozené

Snaha diskriminaci nějakou zákonnou formou "zakazovat" a postihovat je nesmyslná už proto, že v podstatě znamená postihování přirozeného lidského jednání. Diskriminovat znamená jinými slovy upřednostňovat něco před něčím. Pokud tedy diskriminujeme, jen vyjadřujeme svou prioritu, která může být podepřena více či méně racionálními argumenty. Ať tak, nebo tak, je to naše nezpochybnitelné právo.

Diskriminaci dnes bereme jako cosi negativního, ale ona nás provází od nepaměti a je přirozenou součástí každodenního života. Celá společnost není a nemá být řízena pouze zákony, ale musí se řídit také nějakými nepsanými mravními imperativy, které se nejlépe prosazují právě diskriminací jejich narušovatelů. Ví-li majitel místní restaurace, že dotyčný host je nenapravitelný alkoholik a výtržník, tak jej prostě ze svého podniku vykáže.

Obdobně se to má například se vztahem majitelů domů k možným nájemníkům. Ten má též právo vybrat si z potenciálních uchazečů o byt, kterému jedinci, popřípadě rodině svůj byt pronajme. Je jasné, že dá raději přednost zajištěné rodině s dětmi, než dvěma podivným individuím, u kterých hrozí riziko, že byt zneužijí jako laboratoř na výrobu drog. Stejně tak dá nájemník přednost raději například české rodině, než rodině romské, která na něj osobně nepůsobí slušným dojmem. V tuto chvíli možná prokáže rasistické předsudky, ale má smysl jej za to postihovat antidiskriminačním zákonem? Jistěže ne, dosáhneme tím jen toho, že se dotyčný jedinec ve svých předsudcích utvrdí.

A právě tyto a podobné situace "antidiskriminační" legislativa upravuje. Kupříkladu český návrh podobného zákona (který byl loni parlamentem odmítnut) mimo jiné prosazuje, aby bylo například možné žalovat zmíněného pronajímatele bydlení, pokud se odmítnutý jedinec bude cítit nepřidělením bytu nějak diskriminován. Že bude taková věc v případě schválení nadmíru zneužívána, snad netřeba dodávat. Neuvěřitelný průnik státní moci do soukromoprávních vztahů je zde přímo cítit.

Předsudky? Tvoje minus

Velmi specifickou oblast "diskriminace" tvoří oblast zaměstnávání a přístupu ke službám. V úvodu jsem uvedl, že je sice nepřípustná diskriminace ze strany státu, ale že diskriminaci jedince jiným jedincem nebo skupinou jedinců lze pochopit jako přirozené lidské jednání. Jak se to však má v případě diskriminace například na pracovních trzích? Je to právě problematika diskriminace v práci, například přijímáním pracovníků cíleně jen určité barvy pleti, co je naprosto učebnicovým popřením teze o nutnosti "potírat diskriminaci" speciálními zákony.

Tradiční pohled je takový, že diskriminaci způsobují rasové předsudky. Toto přesvědčivě vyvrátil například americký ekonom Gary Becker ve své knize Ekonomie diskriminace.

Představme si hypotetickou situaci, kdy existuje restaurace, ve které mají majitelé trpí rasovými předsudky a chtějí zaměstnávat pouze bílé číšníky. Přitom předpokládejme, že jak bílí, tak černí číšníci odvádějí stejně dobrou práci (jinak by nemohlo jít o diskriminaci). Z pohledu socialisty nepředstavitelný projev rasismu, který je nutno řešit kvantem nařízení, zákonů a vyhlášek. Z liberálně-ekonomického pohledu majitelova svobodná volba, na kterou dříve, či později doplatí. Proč ?

Pokud totiž budou existovat restaurace, ve kterých majitelé nechtějí zaměstnávat černé číšníky, poptávka po těchto číšnících klesne a s tím klesne i jejich mzda. Oni poté budou ochotni pracovat za nižší mzdu u restauratérů bez rasových předsudků a těm logicky stoupnou zisky. Výsledkem bude větší zisk restauratérů bez rasových předsudků a porážka restauratérů s rasovými předsudky v konkurenčním boji. Z toho vyplývá, že soukromník si ve svobodné tržní společnosti luxus rasových (nebo jiných předsudků) zkrátka dovolit nemůže, neboť bude dříve nebo později zlikvidován trhem. Zavádění "antidiskriminačních" zákonů tedy i z tohoto důvodu pozbývá smyslu.

Zastavme rovnostářské šílenství

Antidiskriminační zákony nepřinášejí jen zbytečnou byrokratickou zátěž, nýbrž jsou mimo jiné, jak již bylo zmíněno, nebezpečnými výmysly jdoucími ve své podstatě proti svobodě a nezřídka zavádějící právní novoty, vážně balancující na (a někdy i za) hranicí samotné ústavnosti.

Nejenom že zamezují jakékoli exkluzivitě (nevidím například nic špatného na ryze pánských klubech, stejně jako ryze dívčích školách), ale hlavně vytvářejí dusnou atmosféru vzájemného podezřívání se a popírání sebe sama. Obojí je dávným snem všech rovnostářů a socialistů -- mít celou společnost maximálně zglajchaštovanou a tím odkázanou výhradně na moc státu.

Jedním z dalších "výdobytků", které celá antidiskriminační legislativa přináší, je princip tzv. pozitivní diskriminace. To je vydáváno málem za vrchol veškeré spravedlnosti a humanity, pravdou však je, že pozitivní diskriminace je jen a jedině diskriminací "většinového občana". Zastánci antidiskriminační legislativy tak projevují pozoruhodnou schizofrenii. Na jedné straně považují například nepřijetí ženy soukromou firmou (byť jsou k tomu sebepádnější důvody) za potlačení lidských práv, ale sami navrhují de iure uznat diskriminaci většinové společnosti státem. Pokud za platnosti nějaké antidiskriminační legislativy vyhlásí příslušný úřad pozitivní opatření, může například práci získat Rom, homosexuál, starý, mladý uchazeč, i když odmítnutý kandidát bude ve všech ohledech z kvalitativního a kvalifikačního hlediska lepší.

Co však považovat za nejvíce do očí bijící nehoráznost, je přenášení důkazního břemene na žalovaného. V praxi to znamená, že pokud bude někdo obviněn z "diskriminace", bude muset dokazovat svou nevinnu, automaticky se tak jaksi předpokládá jeho vina. Toto je neuvěřitelný a dovolím si říci, že i zlomyslný pokus obracet podstatu práva. Presumpce nevinny se ve jménu "rovnosti" a lidských práv mění na presumpci viny. Toto je naprosto zvrácený právní princip, protože dokázat, že se něco nestalo, často ani nelze.

Legislativní paskvil

Antidiskriminační legislativa nemá s právní normou nic společného. Je jen výkřikem prapodivných "občanskoprávních" skupin a zbožným přáním, jak má podle socialistů vypadat "ideální společnost". Rozhodně není normou tak, jak jí doposud chápe klasická teorie práva. Že by antidiskriminační fanatici plánovali do budoucna změnit současné právní normy a jejich výklad, coby málo "antidiskriminační" a tedy tudíž (jak jinak) diskriminační? Při pohledu na jejich současnou činnost se do budoucna opravdu nedá nic vyloučit.

Postavme se proti

Zmínil jsem, že k přijímání antidiskriminačních legislativ nutí členské státy vyhláška Evropské rady, konkrétně směrnice 2000/43 ES. V případě nepřijetí se hrozí tvrdými sankcemi. Pro ty evropské státy, které ještě zmíněnou legislativu nepřijaly a je jim případě nepřijetí vyhrožováno sankcemi, se nabízí v zásadě dvě varianty. Buď přijmout takovou verzi antidiskriminační legislativy, která napáchá relativně nejméně škody, zkrátka aby vlk (EU) nažral a koza (svoboda a volný trh), opět zůstaly relativně celé, nebo se postavit razantně proti. To, že by se v druhém případě jednalo o dosti tvrdý boj vůči bruselské mašinérii, skrz na skrz prolezlé socialisty, dirigisty, "lidskoprávními" lobbyisty a podobnými, užívajícími těžké kalibry argumentů "porušování lidských práv" a "diskriminace", snad netřeba dodávat.

Postavit se proti snaze konstruovat společnost pod líbivými hesly údajné "antidiskriminace" bychom se však měli. Stačí se podívat do států, kde podobná legislativa platí. Vytváří se tam sice dojem mírumilovné společnosti "všerovných", v podstatě jde ale jen o falešnou hru s katastrofickými vizemi do budoucna, nehledě na to, že se "antidiskriminací" jen vytváří nová -- tentokrát diskriminace schopných a ochotných.

                 
Obsah vydání       3. 4. 2007
3. 4. 2007 Problémem pro ženy je čas Věra  Říhová
3. 4. 2007 Opovažte se psát o vaření!!
2. 4. 2007 Proč ženy většinou nečtou Britské listy? Jan  Čulík
3. 4. 2007 Nečisté maturity 2007 Ondřej  Hausenblas
3. 4. 2007 Pravda, racionalita, interpretace Miloš  Dokulil
3. 4. 2007 Vzkaz panu Čunkovi a našim politikům Tomáš  Franke
3. 4. 2007 "Ta už jíst nebude", aneb o předvelikonočním půstu jinak Jan  Paul
3. 4. 2007 Michael  Marčák
3. 4. 2007 Ústa v paměti národa Petr  Špička
3. 4. 2007 Diktatura hlupáků, aneb Žít morálně jen v bohaprázdném světě? Uwe  Ladwig
3. 4. 2007 Británie "stejně jako Írán chce vyřešit problém s námořníky prostřednictvím diplomacie"
3. 4. 2007 Britští rukojmí jako "Tonkinský incident" ospravedlňující útok na Írán? Daniel  Veselý
3. 4. 2007 Michael  Marčák
3. 4. 2007 Rakouským sociálním demokratům klesají preference Richard  Seemann
3. 4. 2007 Přežijeme všechno Josef  Vít
3. 4. 2007 Host MSNBC: Rosie O'Donellová by měla být popravena Jiří  Míka
3. 4. 2007 Zvýšení DPH pro veřejnou dopravu -- kde jsou Zelení? Jiří  Absolon, Jiří  Neustupa
3. 4. 2007 Naděje na moudrost Václav  Dušek
3. 4. 2007 Co víc nám ještě chcete sebrat? Jan  Bláha
3. 4. 2007 Diskriminovat je naše nezpochybnitelné právo Ondřej  Šlechta
2. 4. 2007 Přestaňte se schovávat a přestaňte lhát, brigádní generále ! Štěpán  Kotrba
2. 4. 2007 Václav Klaus, média, klimatické změny a jejich prezentace Miloš  Dokulil
2. 4. 2007 Nezlobte se na zrcadlo, když máte křivé huby Milan  Daniel
2. 4. 2007 Tomu říkáte ponižování?
31. 3. 2007 Případ Uzunoglu: Odmítám apriorní negativistické postoje Petr  Uhl
1. 4. 2007 Kauza Uzunoglu: Legenda a skutečnost Zdeněk  Jemelík
2. 4. 2007 Dotčená ješitnost Petra Uhla Phillip  Janýr
2. 4. 2007 Prostitutky před každým zápasem, prosím! Bohumil  Kartous
2. 4. 2007 Čapkova Válka s mloky v britském rozhlase
2. 4. 2007 I opálený Čunek Čunkem zůstane Boris  Cvek
2. 4. 2007 Tony Blair nemá dostatek mezinárodních sympatií, aby rychle osvobodil zajaté námořníky Miloš  Kaláb
31. 3. 2007 Chce být Miloš Zeman Lafontainem českých důchodců? Štěpán  Kotrba
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007