17. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 5. 2004

Co řekne křesťan na pornografii?

Sexualita je věčným tématem lidské kultury, vytříbenosti, hloubky, ale i lidské primitivnosti, zločinu a špíny. Různé kmeny a civilizace si v oblasti sexuality vytvořily navzájem odlišná pravidla, leccos tabuizovaly, leccos zase vyzvedly do výše příkladného chování. Dá se říci, že hlavním společným rysem všech těchto většinou nepsaných regulí bylo sociální rozvrstvení: mocné vrstvy si užívaly sexuální svobody, naopak nižší vrstvy byly pod tím větším tlakem zákazů a sexuálního zneužívání, čím totalitárnější bylo uspořádání té které společnosti. Nejvíc na sexuální morálku starých společností prakticky všech typů (až na malé výjimky) doplácely ženy, jejichž postavení bylo víc než otřesné.

Křesťanská sexuální morálka, jak ji známe dnes, vzešla z barbarských dob sexuálního řádění, tj. z dob Římského impéria a z dob civilizační temnoty po jeho úpadku. Špičkou ledovce, jež může velmi dobře demonstrovat to, nač první křesťané museli reagovat, jsou např. orgie na dvoře císařů Caliguly a Nerona. Obtížně si tehdy šlo spojovat sexualitu s nějakým hlubokým osobním vztahem, jak to patrně chtěl Ježíš, pokud správně rozumím Mt 19,5-6. Jistěže ani v dobách obecných sexuálních orgií opravdová milostná a manželská láska nevymizí úplně, nicméně není stále na očích, není spontánním vzorem, není obecně sdílena a hledána. Pavlovy listy můžeme proto považovat za celkem umírněné, nenabraly vyloženě antisexuální směr, nýbrž odsuzují sexuální nevázanost (a takto Pavel chápe i homosexualitu). Později v dobách raného středověku byla křesťanskou církví, zvláště na Západě, vnímána sexualita stále hůře, takže se např. patrně Augustinovou zásluhou stala synonymem hříchu, nečistoty a lidského prokletí (přenos dědičného hříchu sexuální cestou). Reálný stav sexuální morálky v církvi byl však otřesný, což zřejmě jen stupňovalo sexuální purismus a celou schizofrenii. A jistě v tom brzy hrála významnou roli i mocenská ambice středověkého papežství, neboť tvrdé, ba přímo nesnesitelné restrikce v sexuální oblasti jsou tím nejlepším způsobem, jak zlomit lidi a ponížit je na tvory nižší kategorie. Schizofrenie církve se tak dotkla celé Evropy: málokdo dodržoval (otázkou zůstává, zda vůbec mohl dodržovat!) to, co se považovalo pokrytecky za obecně správné. Hlasy mnoha osvícených lidí se v průběhu evropských dějin zvedaly proti tomuto stavu, nicméně teprve nedávno začaly v oblasti sexuální morálky za součinnosti vědců, umělců, humanistických aktivistů a teologů opravdu rozsáhlé změny.

V Novém Zákoně najdeme překvapivě málo pasáží o sexuální morálce. Asi nejvýznamnější ze všech jsou Ježíšova slova o starozákonním přikázání "Nezcizoložíš!". Ježíš nás učí (Mt 5,27-29): "Slyšeli jste, že bylo řečeno: "Nezcizoložíš." Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla." Ježíšův radikalismus se týká celého života, nikoli jen sexu, jeho slova nejsou výrazem zamítnutí sexuality vůbec, nýbrž představují obdivuhodnou důslednost. Ježíš zde popírá chtivost vůbec, chtivost jako princip zla. To je u Ježíše obvyklá věc, on přece vždy převrací hledisko -- klade důraz na motiv, nikoli na vnější podobu skutku. Cizoložství je pro Ježíše cosi nebezpečného, zlého, neboť v něm vítězí chtivost nad vztahem; kořen zla je tu spatřen a nekompromisně zachycen v chtivosti samotné.

Chtivost není touha. Ježíšova slova samozřejmě neznamenají, jak jsem přesvědčen, že když pocítíte k někomu sexuální přitažlivost, že už je to hřích. To by byl každý a všechen sex zlý, to bychom byli všichni zplozeni ze zlého skutku a Bůh by v Genesis žehnal zlu (1,28). A jistě není zlo ani sex, který nemůže vést k potomstvu -- jednak Nový zákon klade střed sexuální morálky někam jinam než do plození potomků (totiž do "a budou ti dva jedno tělo; takže již nejsou dva, ale jeden"), jednak nikdo rozumný asi nebude neplodným lidem zakazovat sex. Jak se ovšem liší touha od chtivosti? Je to ono převládnutí egoismu nad vztahem, kdy se člověk stává v nějakém větším či menším smyslu otrokem svých potřeb čili přestává být partnerem. Sexuální potřeby, na rozdíl od potřeby jíst, pít, vyměšovat atd., jsou směrovány k někomu druhému, a teprve uvnitř vztahu se mohou osvobodit od jařma chtivosti a opravdu se rozvinout. A vztah není nic jiného než aplikace obecného přikázání lásky na fungující, oboustranně hluboce chtěné soužití dvou lidí. Sex tak neustrne ve chtivosti, a stává se láskou.

Sexuální otevřenost ve filmech, v časopisech, v básních, na obrazech atd. může být vnímána různě: může jak probouzet chtivost, tak rozvíjet sexualitu uvnitř vztahu. Čím hlouběji je sex v umění spojen s celým člověkem (tedy se vztahem nebo s touhou po vztahu), tím méně, jak se zdá, lze mluvit o pornografii. Nezřídka se můžeme setkat, například u bítníků, s téměř šokující otevřeností, která je motivována snahou říci, jak to bylo, přemýšlet nad tím, vyjádřit se a hledat se. Taková cesta představuje jedno z nejlepších svědectví jak o důležitosti vztahu, tak o destruktivnosti chtivosti.

Masové rozšíření pornografie má však zcela jiné motivy. Avšak ani tady nelze situaci snadno posoudit. Předně bych se chtěl zamyslet nad tím, zda pornografie má zůstat legální. Někdo tvrdí, že je třeba ji zakázat, protože je nemorální. Každý má ale právo na svůj morální kodex, tj. na své svědomí, a úlohou státu není strážit tu či onu morálku nebo ji vnucovat. Stát má zabraňovat činům, které jsou pragmatickým konsensem identifikovány jako pro společnost škodlivé a destruktivní. Proto vážnější námitkou zůstává tvrzení, že pornografie škodí -- že škodí těm, kdo se k ní propůjčují, i těm, kdo ji konzumují. A nejvíce prý ohrožuje děti. Tyto hlasy ovšem nezaznívají příliš od odborníků, nýbrž naopak od lidí, již se právě svou morálkou vůči pornografii vyprofilovali negativně.

Myslím tedy, že by pornografie měla být legální, avšak že by zároveň neměla být nikomu tak či onak vnucována -- a že člověk, jenž před ní chce chránit své děti, by měl být zákonodárcům při tvoření norem ohledně pornografie nejbližší. Samozřejmě by měla být přísně zakázána každá pornografie, o jejíž faktické škodlivosti -- zejména pro ty, kdo se k ní propůjčují nebo spíše kdo jsou k ní propůjčováni -- nelze pochybovat, tedy pornografie s dětmi. Z této logiky také plyne zásada, že pokud někdo pouze vypadá jako dítě, avšak ve skutečnosti je po všech stránkách dospělý, může být dobrovolně objektem pornografie, ačkoli se výsledný efekt jeví třeba sebevíce nechutně.

Možná bychom si v tom, co je nechutné a co nechutné není, měli také připustit občas trochu sebereflexe. Ne snad, že by bylo žádoucí trénovat vřelé pochopení pro chtíč jiných lidí a spolu s nimi mu podlehnout, to vůbec ne... ale možná bychom se nemuseli považovat za tak příliš čisté a možná, že když už si uvědomíme, že naše čistota je perlička v bahně egoismu, byť se chováme podle všech norem slušnosti, že taková perlička, ne menší (a možná i dost větší), je v duši nevětsky, prostituta nebo pornomagnáta. To ani v nejmenším nedělá z pornografie nic velikého a krásného, ale ponechává to otevřené dveře člověku, který byť by byl tím či oním sebevíce ušpiněný, je stále bytostí, za niž Bůh umřel na kříži. My lidé zajisté nemáme právo ty dveře přibouchnout před nikým a nikdy.

                 
Obsah vydání       17. 5. 2004
17. 5. 2004 Sebevražedný atentát usmrtil šéfa irácké vládní rady
18. 5. 2004 Rumsfeld obviňován z týrání vězňů
16. 5. 2004 Americké stráže natáčely bití vězňů v táboře Guantánamo
17. 5. 2004 Pluk, který se octl uprostřed kontroverze s falešnými fotografiemi, bude stíhán za usmrcení iráckého vězně
17. 5. 2004 Jakub Patočka: "Novinář smí být zároveň i politikem" Jan  Čulík
17. 5. 2004 Brazilec v Americe v arabském oděvu
15. 5. 2004 Šéfredaktor bulvárního listu The Mirror propuštěn za falešné fotografie
17. 5. 2004 Překvapivě jednostranné zpravodajství (nejen) televize Nova Jan  Čulík
17. 5. 2004 Podrývání globální bezpečnosti
17. 5. 2004 Silný kafe: Film, který otevírá českou kinematografii mezinárodní dimenzi Jan  Čulík
17. 5. 2004 Choking Hazard -- zábavná punková parodie na krvavé horory Jan  Čulík
18. 5. 2004 Odpuštěné, nebo pouze zadržené hříchy? Zdeněk  Bárta
17. 5. 2004 Co řekne křesťan na pornografii? Boris  Cvek
17. 5. 2004 Stíny myšlení pana Luboše Dobrovského Josef  Vít
15. 5. 2004 Britští politikové a mučení v Iráku Jan  Čulík
17. 5. 2004 Kuba: Až sto tisíc lidí ve vězení Simone  Radačičová
17. 5. 2004 Vyloučení Milana Horáčka bylo zrušeno Petr  Uhl
17. 5. 2004 Záměrné zkreslování historických fakt o Palestině a Izraeli Jana  Malá
17. 5. 2004 Češi podporují Bushe Milan  Valach
17. 5. 2004 Adresováno Petru Kužvartovi: O Budějovickém náměstí v Praze
17. 5. 2004 Bránit vraždám prostitutek, nebo raději rychle identifikovat jejich mrtvoly? Miloš  Kaláb
17. 5. 2004 Konference o politické kultuře
17. 5. 2004 Zaměstnanci finančních orgánů chtějí zachovat 13. a 14. platy
14. 5. 2004 Vladimír Špidla: "Nemyslím si, že náš politický vývoj směřuje k referendové demokracii" Štěpán  Kotrba
14. 5. 2004 Dokonale zbytečná knížka Jakub  Leiter
14. 5. 2004 Klobása je důkazem předchozího zahraničního vlivu, pane prezidente... Fabiano  Golgo
14. 5. 2004 Zlo v člověku je kryto velmi tenkým civilizačním nátěrem...
12. 5. 2004 Jak jsem pracoval v Haló novinách Tomáš  Koloc
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
17. 5. 2004 Jakub Patočka: "Novinář smí být zároveň i politikem" Jan  Čulík
17. 5. 2004 Překvapivě jednostranné zpravodajství (nejen) televize Nova Jan  Čulík
17. 5. 2004 Choking Hazard -- zábavná punková parodie na krvavé horory Jan  Čulík
17. 5. 2004 Silný kafe: Film, který otevírá českou kinematografii mezinárodní dimenzi Jan  Čulík
17. 5. 2004 Co řekne křesťan na pornografii? Boris  Cvek
17. 5. 2004 Bránit vraždám prostitutek, nebo raději rychle identifikovat jejich mrtvoly? Miloš  Kaláb
17. 5. 2004 Češi podporují Bushe Milan  Valach
16. 5. 2004 Americké stráže natáčely bití vězňů v táboře Guantánamo   
14. 5. 2004 Vladimír Špidla: "Nemyslím si, že náš politický vývoj směřuje k referendové demokracii" Štěpán  Kotrba
14. 5. 2004 Klobása je důkazem předchozího zahraničního vlivu, pane prezidente... Fabiano  Golgo
14. 5. 2004 Zlo v člověku je kryto velmi tenkým civilizačním nátěrem...   
12. 5. 2004 Euthanasie je skutek milosrdenství Boris  Cvek
12. 5. 2004 Jak jsem pracoval v Haló novinách Tomáš  Koloc
12. 5. 2004 Epidemie AIDS ve východní Evropě a ve střední Asii   
11. 5. 2004 Na "válku proti terorismu" doplácejí chudí