3. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 3. 2004

Kľúčovými slovami sú "konkurencieschopnosť" a "inovácie"

Aká súdržná je EÚ?

Daniel Škobla, EÚ

V týchto dňoch Európska komisia predstavila verejnosti tretiu správu o ekonomickej a sociálnej kohézii. V jej úvode sa konštatuje, že za posledné tri roky, ktoré uplynuli od publikovania predchádzajúcej správy, sa ekonomický rast v EÚ spomalil, čo malo negatívne sociálne dôsledky sprevádzané opätovným zvyšovaním nezamestnanosti. Podľa autorov to poukazuje na existenciu niektorých základných problémov, ktoré musia byť prekonané. Ako referenčný rámec sa spomínajú USA a za jednu z kľúčových príčin relatívneho ekonomického zaostávania EÚ za USA správa označuje nižšiu produktivitu práce, ktorú spôsobuje nižšia úroveň inovácií v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Aká je situácia v ekonomickej a sociálnej súdržnosti v rámci samotnej EÚ? Disparity v domácom produkte a v zamestnanosti sa v rámci EÚ za posledných desať rokov, najmä od polovice 90. rokov zmenšujú. V rozmedzí rokov 1994 až 2001 (údaje za roky 2002 a 2003 správa ešte nespracovala) bol rast HDP v najchudobnejších krajinách (v novej terminológii EÚ tzv. konvergenčných krajinách -- Írsko, Španielsko, Grécko, Portugalsko) o 1 percento vyšší ako priemer EÚ, pri súčasnom raste zamestnanosti (s výnimkou Grécka) a produktivity. Stále však pretrvávajú veľké ekonomické rozdiely medzi jednotlivými krajinami a regiónmi. Tento fakt sa pripisuje štrukturálnym nedostatkom, ktoré sa nepodarilo odstrániť.

Pretrvávajúce disparity, ako sa konštatuje, pramenia z rozličného "vybavenia" regiónov v oblasti ľudských zdrojov, sociálneho kapitálu, inovácií a stavu životného prostredia. Aby regióny prekonali ekonomické zaostávanie potrebujú byť konkurencieschopné. Konkurencieschopnosť determinujú dva súbory podmienok. Prvý predstavuje dostatočná úroveň infraštruktúry (doprava, telekomunikácie, energetické siete, dobré environmentálne technológie) a ľudský kapitál (vzdelaná pracovná sila). Druhý súbor podmienok spočíva v tom, že v rámci novej, na vedomostiach založenej ekonomiky musia mať jednotlivé regióny a krajiny kapacity pre inovácie, ako aj pre efektívne využívanie už existujúceho know-how a technológií. Ako konštatujú autori, problém pretrvávajúcich disparít je dnes naliehavejší ako predtým práve v súvislosti z rozšírením únie.

***

Zaujímavým momentom štúdie je podčiarknutie jednej dôležitej, ale často opomínanej skutočnosti. Tou je na prvý pohľad banálny fakt, že na sociálnu súdržnosť majú vplyv najmä jednotlivé "národné" makroekonomické politiky a nie iba regionálna politika EÚ. Dôležitá časť správy (Part 2) sa preto zaoberá vzťahom medzi "národnými" verejnými výdavkami a regionálnym rozvojom. Verejné výdavky na úrovni členských štátov sú, samozrejme, oveľa vyššie ako zdroje z EÚ fondov. To znamená, že ich potenciálny vplyv na ekonomickú a sociálnu súdržnosť je oveľa väčší. Dôležitá je aj skutočnosť, že hoci politika verejných výdavkov nie je vo väčšine prípadov zameraná na konkrétne lokality a je v geografickom zmysle plošná, priamo ovplyvňuje vývoj disparít a súdržnosti medzi regiónmi.

Ako sa v správe konštatuje, európsky sociálny model, ktorý tvorí základ identity EÚ je hlavnou koncepciou vyrovnávania rozdielov v príjmoch a v životných príležitostiach. V roku 2001 išlo až 40 percent rozpočtových výdavkov krajín EÚ na sociálnu ochranu a ďalších 24 percent na školstvo a zdravotníctvo.

Aký je trend vývoja verejných výdavkov? Na sledovanie vývoja verejných výdavkov sa používajú dva základné ukazovatele: vymedzujú sa ako percentá z HDP a ako podiel z celkových rozpočtových výdavkov. Vo všeobecnosti sa dá pozorovať v priebehu posledných rokov celkový mierny pokles verejných výdavkov. Poklesli tak administratívne výdavky, ako aj výdavky na verejné služby vrátane výdavkov na sociálne programy. V rokoch 1995 -- 2001 poklesli predovšetkým výdavky na sociálnu ochranu (administratívne náklady aj sociálne dávky), a to o 1 percento HDP -- výdavky na zdravotníctvo a školstvo zostali nezmenené. Podiel výdavkov na sociálnu ochranu, školstvo a zdravotníctvo sa v pomere k celkovým výdavkom zvýšil z 59 percent na 64. Výdavky na sociálnu ochranu v pomere k celkovým rozpočtovým výdavkom vzrástli vo všetkých krajinách okrem Holandska, Fínska a Švédska, kde zostali pod úrovňou roku 1995. Výdavky na zdravotníctvo v pomere k HDP vzrástli všade, s výnimkou Luxemburska, Rakúska a Fínska.

Sociálne výdavky v rokoch 1995 -- 2001 v priemere nerástli, ale naopak, poklesli o 1 percento HDP v situácii, keď populácia starne a počet dôchodcov narastá. Bolo to čiastočne spôsobené znížením nezamestnanosti, ale najmä tým, že sa prejavuje vplyv neoliberálnych politík -- škrtať sociálne výdavky všade tam, kde sa to len dá. Jednotlivé krajiny sa v tomto ohľade opäť líšili -- napríklad v Nemecku, Grécku a Portugalsku sociálne výdavky vzrástli. Poučenie pre Slovensko: napriek neoliberálnej ideologickej ofenzíve výška výdavkov na sociálnu ochranu, zdravotníctvo a školstvo v EÚ v princípe výrazne neklesá a dokonca mierne vzrastá spoločne so vzrastom HDP. To, že sa prerozdeľovanie udržuje na pomerne vysokej úrovni, je vnímané autormi správy pozitívne -- verejné výdavky sú podľa nich účinný nástroj na vyrovnávanie regionálnych rozdielov a posilňovanie súdržnosti. V tomto svetle sa ako deviácia môže javiť ekonomická politika súčasnej slovenskej vlády a radikálne reštriktívna náplň jej "reforiem".

***

EÚ má jednu dlhodobú východiskovú makroekonomickú dilemu. Zdá sa, že existuje určité napätie medzi tzv. Paktom stability a rastu (ktorý bol zavedený v období vytvorenia jednotného menového priestoru EMU -- známe "maastrichtské kritériá") a politikami ekonomickej a sociálnej súdržnosti. Zámerom Paktu stability a rastu, dieťaťom ekonomického neoliberalizmu, je zaviesť fiskálnu disciplínu ako permanentnú črtu ekonomík EÚ. Jednou z dôležitých podmienok paktu je napríklad udržiavanie rozpočtového deficitu pod úrovňou 3 percent HDP. Takto stanovené podmienky do výraznej miery oberajú štáty o manipulačný priestor pri spúšťaní rozvojových politík (napríklad stimuláciou dopytu, investíciami do regiónov, atď.) a aj v období hospodárskej recesie permanentne tlačia na škrtanie výdavkov tak, aby sa dosiahla rozpočtová rovnováha.

Ekonomická teória však hovorí, že v období recesie je rozpočtový deficit dobrý pre zamestnanosť a znižovať deficit, respektíve nástojiť na jeho znížení v takomto období nie je dobrá myšlienka. Ekonomická teória tiež definuje priamu závislosť medzi nezamestnanosťou a infláciou. Nižšia nezamestnanosť, znamená vyššiu infláciu a naopak. V rámci Paktu stability zabudované mechanizmy však tlačia na nízku infláciu, tým nepriamo majú za následok vyššiu nezamestnanosť. Napätie medzi opatreniami Paktu stability a snahou odštartovať ekonomický rast je veľmi reálne. Nedávne rozhodnutie Nemecka a Francúzska, krátkodobo porušiť fiskálnu disciplínu stanovenú Paktom stability bolo spôsobené pociťovanou nevyhnutnosťou národných vlád rozpočtovými výdavkami dolaďovať výkyvy v ekonomickom cykle.

Autori tretej správy o ekonomickej a sociálnej súdržnosti na jednom mieste otvorene poznamenávajú, že v sledovanom období sa ovocie z Paktu stability a rastu neprejavuje:

"Je málo vedomostí o následkoch fiskálnej konsolidácie pre rôzne regióny a sociálne skupiny. Keď poklesli pôžičky, fiskálna konsolidácia viedla k redukcii úrokov. To, bohužiaľ, zmrazilo potenciálne voľné finančné zdroje, ktoré by sa mohli použiť na ďalšie sociálne a rozvojové programy. Vyvinul sa tlak aj na celkovú úroveň výdavkov a jeho výsledkom bola celková redukcia verejných výdavkov v pomere k HDP. Prísnejšie hospodárenie malo údajne pozitívne vplývať na zlepšenie kvality verejných programov. Otázkou však zostáva, či kvalitnejšie programy skutočne vyústili do efektívnych politík regionálnej súdržnosti. V krátkodobom výhľade fiskálna disciplína môže brzdiť ekonomickú aktivitu, čo je v neprospech slabých regiónov. (...) Pravdepodobne iba v dlhodobej perspektíve stabilné makroekonomické prostredie Paktu stability vytvorí podmienky, ktoré budú napomáhať rast. Všetky regióny môžu z toho prosperovať, hoci v súčasnej recesii sa to neprejavuje."

Nová ekonomika, založená na inováciách a komunikačnej technológii, na ktorú sa orientuje EÚ v rámci tzv. lisabonskej stratégie, má perspektívu. Nová, na vedomostiach založená ekonomika v princípe spôsobuje rast produktivity a rast HDP. Z hľadiska stratégií podnikov sa však nedá povedať, že inovácie sú bezproblémovou cestou k vyššej produktivite a vyššiemu zisku. Namiesto lepších produktov firmy môžu zvyšovať svoj zisk vyrábaním falošného účtovníctva. Najpálčivejší problém, spojený so stratégiami podnikov, súvisí najmä so znižovaním počtu zamestnancov. Treba si uvedomiť, že v súčasnosti v priemere až 70 percent všetkých nákladov na produkciu tvoria náklady na pracovnú silu. Najmä v období recesie prehĺbenej diktátom makroekonomickej disciplíny je tlak na zvyšovanie produktivity prepúšťaním reálnou stratégiou firiem.

***

Správa nezabúda na ľudské práva a sociálny štát. Konštatuje sa v nej, že ekonomický rozvoj musí ísť ruka v ruke s bojom proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Podpora sociálnej inklúzii a boj proti diskriminácii, píše sa, sú kľúčovými nástrojmi podpory zamestnanosti a zvyšovania životnej úrovne zvlášť vo vidieckych oblastiach a malých obciach. Zabezpečenie komplexnej podpory najviac marginalizovaným a ohrozeným skupinám (ako sú etnické menšiny alebo osoby s nízkym vzdelaním) je dôležité pre celkové zachovanie životnej úrovne a sociálnych vymožeností v EÚ.

No problém je ten, že nielen pomoc pre najchudobnejších, ale aj preteky v inováciách a konkurencieschopnosti vyžadujú peniaze. Reštriktívne neoliberálne národohospodárstvo však tieto peniaze skôr neposkytuje, ako poskytuje. Bude zaujímavé, ako sa s touto dilemou EÚ vyrovná.

Autor je sociológ

Tretiu správu o ekonomickej a sociálnej súdržnosti nájdete >

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       3. 3. 2004
3. 3. 2004 Publikují česká média skutečně jen to, co lidé v ČR chtějí? Jan  Čulík
3. 3. 2004 Východní bouře Romů a co dál? Ivan  David
3. 3. 2004 Rekviem za odvinuté zavináče Štěpán  Kotrba
3. 3. 2004 Občianske nepokoje na Slovensku Martin  Muránsky
3. 3. 2004 Zeměpisná označení: jsou čeští výrobci připraveni na zánik současné právní ochrany po vstupu do EU? Ludmila  Štěrbová
3. 3. 2004 Deníček sněmovní panny VII. Alexandra  Virgová
3. 3. 2004 Pochopit Hitlera a Beneše Martin  Groman
3. 3. 2004 Je vysílání "majora Zemana" trestný čin?:) Jan  Čulík
2. 3. 2004 Irsko odepře sociální dávky všem občanům EU kromě Britů
3. 3. 2004 Naše bedna a modrý pták Miroslav  Cingl
2. 3. 2004 Čulík pohlédl do zrcadla Ivan  Jemelka
3. 3. 2004 Do důchodu odešel po 58 letech vysílání britsko-americký "Ferdinand Peroutka"
3. 3. 2004 Funguje mobilní připojení GPRS firmy Eurotel jen ve velkých městech? Jan  Čulík
3. 3. 2004 Hry, které hrají celé národy Immanuel  Wallerstein
3. 3. 2004 Slovensko: Školné na vysokých školách Jaroslav  Hrenák
3. 3. 2004 Usilovali sme sa prežiť Radovan  Geist
3. 3. 2004 Sedem statočných
3. 3. 2004 Aká súdržná je EÚ?
3. 3. 2004 Predvolebná rošáda prezidenta Putina Adrian Peter Pressburg
3. 3. 2004 Na východe nič nové? Peter  Takáč
2. 3. 2004 Je infotainment nevinný? Martin  Škabraha
2. 3. 2004 Česká televize neuvažuje o bankovním úvěru
2. 3. 2004 143 osob usmrceno při explozích v Iráku
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce