2. 11. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 11. 2001

Žaloba: Volba generálního ředitele ČT byla protizákonná

V textu žaloby, podané včera na Radu ČT, argumentuje redaktor BL Tomáš Pecina, že utajením částí konkurzního řízení zneplatnila Rada ČT volbu nového ředitele České televize a porušila tím zákon. Pecina od soudu požaduje vydání předběžného opatření, přikazujícího Radě ČT, aby až do projednání této žaloby nepokračovala v krocích směřujících ke jmenování nového generálního ředitele České televize, zejména aby se zdržela jmenování nového generálního ředitele České televize.

Obvodní soud pro Prahu 4
Spálená 2
128 14 Praha 2

V Praze dne 1. 11. 2001

Žalobce: Tomáš Pecina, novinář

Žalovaný: Rada České televize

Žaloba

o zrušení usnesení Rady České televize a určení neplatnosti volby generálního ředitele České televize

s návrhem předběžného opatření.

I.

Žalobce je novinář a publicista podílející se na vydávání internetového deníku Britské listy, kde se věnuje zejména mediální problematice.

Žalovaný je Poslaneckou sněmovnou Parlamentu volený kolektivní orgán, jímž se podle ustanovení § 4, odst. 1, zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi (dále jen "zákon o ČT"), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu České televize (dále jen "ČT").

Žalovaný, k jehož zákonem stanoveným povinnostem patří volit generálního ředitele ČT, uskutečnil v době od srpna do října 2001 výběrové řízení na tuto funkci (dále jen "výběrové řízení") a na svém jednání dne 31. 10. 2001 rozhodl o zvolení pana Jiřího Balvína generálním ředitelem ČT. Přestože je žalovaný podle ustanovení § 7, odst. 3, zákona o ČT povinen jednat zásadně veřejně, veřejnost, a tím i žalobce, byla z podstatné části tohoto výběrového řízení vyloučena.

Žalobce se domnívá, že tímto jednáním bylo porušeno jeho subjektivní právo účastnit se jednání žalovaného a tím vykonávat veřejnou kontrolu nad činností žalovaného a České televize, jež je institucí hospodařící s veřejnými prostředky, a domáhá se touto žalobou určení neplatnosti volby uskutečněné na základě tohoto výběrového řízení.

Neboť hrozí nebezpečí z prodlení, navrhuje žalobce soudu, aby bylo vydáno předběžné opatření, jímž bude žalovanému nařízeno neprovádět až do projednání této žaloby žádné kroky směřující ke jmenování designovaného generálního ředitele. Vzhledem k tomu, že má ke jmenování teprve dojít, může včas vydané předběžné opatření zabránit vzniku protiprávního stavu.

II.

Zásadu veřejnosti jednání žalovaného vtělil zákonodárce do zákona o ČT novelou č. 39/2001 Sb. se zřejmým úmyslem posílit veřejnou kontrolu nad činností ČT a její Rady. Ustanovení § 7, odst. 3, zákona o ČT stanoví, že jednání Rady ČT, tj. žalovaného, jsou zásadně veřejná, s výjimkou těch jednání a jejich částí, kde jsou projednávány skutečnosti chráněné podle zvláštních právních předpisů (poznámka pod čarou 3a uvádí jejich demonstrativní výčet).

Veřejné výběrové řízení, vypsané žalovaným na základě zadávací dokumentace schválené na jeho zasedání dne 3. 7. 2001, tuto zákonnou podmínku respektuje a stanoví, že nedílnou součástí přihlášky účastníka výběrového řízení je souhlas s veřejným projednáváním přihlášky.

Na svém jednání dne 26. 9. 2001 však žalovaný schválil usnesení č. 138/07/01, jímž prohlásil veřejná slyšení kandidátů ve 2. kole výběrového řízení za neveřejná. Návrh tohoto usnesení cituje - patrně se záměrem uvést hlasující členy Rady ČT v omyl - nesprávně zákon o ČT, když uvádí, že demonstrativní výčet právních předpisů umožňujících vyloučit veřejnost z jednání zahrnuje i autorský zákon č. 121/2000 Sb. a občanský zákoník.

Žalobce má za to, že usnesení žalovaného č. 138/07/01 není v souladu se zákonem o ČT, a to z následujících důvodů:

1. Ze zadávací dokumentace vyplývá, že nedílnou součástí přihlášky a formální podmínkou, aby uchazeč - účastník výběrového řízení - mohl postoupit do 2. kola výběrového řízení, je souhlas s veřejným projednáváním této přihlášky. Uchazeči, kteří tento souhlas odepřeli nebo opomněli přiložit, se nemohli veřejného slyšení účastnit a byli z výběrového řízení vyloučeni v 1. kole (z tohoto důvodu byl z výběrového řízení vyloučen např. pan Jiří Janeček). Usnesení žalovaného tedy nelze podložit argumentem o oprávněném zájmu účastníků výběrového řízení, neboť ti se do výběrového řízení přihlásili s tím, že jejich přihláška bude projednána za účasti veřejnosti na veřejných slyšeních.

2. Skutečnosti projednávané při veřejném slyšení kandidátů nepodléhají ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, neboť tyto osobní údaje, jako např. bydliště a telefonní číslo uchazeče, jsou sice součástí přihlášky, avšak není důvod, proč by s nimi měla být seznamována veřejnost přítomná veřejnému slyšení.

V tomto smyslu se vyslovil rovněž předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen "ÚOOÚ"), správního orgánu, jenž podle ustanovení § 29, odst. 1, písm. a), zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, pan Karel Neuwirt na tiskové konferenci dne 3. 10. 2001.

V tiskové zprávě ÚOOÚ se k tomu uvádí doslova: "S velkou nevolí konstatoval Úřad rovněž argumentaci Rady České televize, která zdůvodňovala zákonem o ochraně osobních údajů vyloučení veřejnosti při slyšeních kandidátů ucházejících se o místo generálního ředitele ČT. Úřad pro ochranu osobních údajů konstatuje, že jde o zcela lichý a zřejmě účelový poukaz na zákon o ochraně osobních údajů."

Žalobce navrhuje, aby soud požádal ÚOOÚ o vyjádření; z dikce výše uvedeného tiskového prohlášení žalobce usuzuje, že toto vyjádření označí jednání žalovaného za nepřiměřenou aplikaci, resp. zneužívání zákona o ochraně osobních údajů.

3. Skutečnosti projednávané při veřejném slyšení kandidátů nemají status obchodního tajemství podle §§ 17-20 obchodního zákoníku, neboť přihláška ani její projednávání nezakládají žádné obchodně-právní závazkové vztahy a neexistuje podnik, k němuž by se obchodní tajemství mohlo vztahovat: účast ve výběrovém řízení není podnikáním ve smyslu obchodního zákoníku.

4. Skutečnosti projednávané při veřejném slyšení kandidátů nejsou chráněny podle zákona č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností.

5. Skutečnosti projednávané při veřejném slyšení kandidátů nepožívají ochrany ani podle žádných jiných, v zákoně o ČT neuvedených předpisů, zejména se nejedná o autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., neboť tento zákon v § 3, písm. c), vylučuje z autorsko-právní ochrany projevy pronesené při úředním jednání; co se rozumí úředním jednáním, není v autorském zákoně upřesněno, lze však usuzovat, že žalovaný jakožto orgán vykonávající dohled nad institucí hospodařící s veřejnými prostředky má takové postavení, že jednání před ním lze pro účely tohoto ustanovení považovat za jednání úřední, byť se stricto sensu nejedná o orgán veřejné správy.

Žalobce subsidiárně znovu poukazuje na to, že autorský zákon není uveden v demonstrativním výčtů právních předpisů, umožňujících vyloučení veřejnosti z jednání žalovaného, a lze tedy soudit, že zákonodárce si byl této skutečnosti vědom.

Žalobce uznává za oprávněný argument žalovaného, prezentovaný neoficiálně v médiích, že uchazeči, kteří k projednávání své přihlášky předstupovali později, by byli v případě veřejnosti jednání zvýhodněni před těmi, na něž se dostalo dřív. Tento důvod však nelze považovat za tak závažný, že by žalovaného opravňoval porušit kogentní úpravu zákona o ČT určující zásadu veřejnosti jeho jednání, a vzhledem k tomu, že pořadí projednávání přihlášek bylo určováno losem a nikoli např. podle abecedy, nejde podle mínění žalobce o uspořádání, které by bylo a priori nespravedlivé. Pokud by žalovaný měl zájem vytvořit pro uchazeče rovnou příležitost, měl tak učinit procedurálně způsobem, jenž by byl v souladu se zákonem o ČT.

Na základě těchto veřejných slyšení, uskutečněných s vyloučením veřejnosti, pak žalovaný zúžil výběr na tři uchazeče a z nich dne 31. 10. 2001 zvolil generálním ředitelem ČT pana Jiřího Balvína (usnesení č. 174/09/01 z 31. 10. 2001).

Přestože § 7, odst. 4, zákona o ČT ukládá žalovanému povinnost vyhotovit a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejnit i zápisy z neveřejných jednání (jejichž součástí nejsou skutečnosti chráněné podle zvláštních právních předpisů), žalovaný tuto povinnost nesplnil a zápisy z jeho neveřejných jednání nejsou k dispozici. Žalobce proto navrhuje, aby soud o tyto podklady požádal žalovaného, přičemž však nemůže zaručit ani hodnověrně ověřit, že navrhovaný důkaz skutečně existuje.

Důkaz:

  • zápis z 3. jednání Rady ČT z 3. 7. 2001, jehož součástí je zadávací dokumentace výběrového řízení na generálního ředitele ČT (závazné znění poskytne žalovaný, k žalobě je přiložena verze vystavená jeho na oficiálních internetových stránkách na http://www.czech-tv.cz)
  • zápis ze 7. jednání Rady ČT z 26. 9. 2001, obsahující napadené usnesení č. 138/07/01 (závazné znění poskytne žalovaný, k žalobě je přiložena verze vystavená jeho na oficiálních internetových stránkách na http://www.czech-tv.cz)
  • výslechem žalovaného ve věci vyloučení uchazeče Jiřího Janečka z výběrového řízení
  • výslechem Jiřího Janečka, moderátora ČT a účastníka výběrového řízení, na adrese Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, ve věci jeho vyloučení z výběrového řízení
  • tisková zpráva ÚOOÚ z 3. 10. 2001, obsahující odmítavé stanovisko ÚOOÚ k aplikaci zákona č. 101/2000 Sb. žalovaným
  • vyjádřením ÚOOÚ, na adrese Úřad pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3
  • zápis z 8. jednání Rady ČT z 19. 10. 2001, kde žalovaný zvolil uchazeče, kteří postoupili do 3. kola výběrového řízení (závazné znění poskytne žalovaný, k žalobě je přiložena verze vystavená jeho na oficiálních internetových stránkách na http://www.czech-tv.cz)
  • zápisy z neveřejných slyšení kandidátů výběrového řízení (poskytne žalovaný)
  • zápis z 9. jednání Rady ČT (II. části) z 31. 10. 2001, obsahující usnesení č. 174/09/01, jímž žalovaný rozhodl o volbě nového generálního ředitele ČT (závazné znění poskytne žalovaný, k žalobě je přiložena verze vystavená jeho na oficiálních internetových stránkách na http://www.czech-tv.cz)

III.

Ustanovení § 7, odst. 3, zákona o ČT určuje, že jednání žalovaného jsou veřejná, tudíž neoprávněné uzavření jednání nebo jeho části před veřejností představuje zásah do subjektivního práva všech občanů. V případě žalobce jde o zásah tím závažnější, že žalobce jako novinář informuje veřejnost o mediální problematice a přispívá tak k výkonu práva veřejnosti na kontrolu činnosti žalovaného a jím kontrolované instituce, jež hospodaří s veřejnými prostředky. Tím je žalobce legitimován k podání této žaloby.

IV.

Z důvodů uvedených v části I a II této žaloby má žalobce za to, že přijetím a realizací usnesení č. 138/07/01 žalovaný porušil své povinnosti vyplývající ze zákona o ČT a zvolil generálního ředitele ČT v rozporu se zákonem. Proto žalobce navrhuje, aby soud po projednání jeho žaloby vydal tento

rozsudek:

1. Soud prohlašuje volbu generálního ředitele České televize na základě usnesení Rady ČT č. 174/09/01 z 31. 10. 2001 za neplatnou a toto usnesení zrušuje.

2. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady řízení, jak budou určeny soudem, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, bezhotovostním převodem na účet žalobce.

V.

Protože hrozí, že na základě výběrového řízení dojde k neoprávněnému jmenování generálního ředitele ČT, žalobce navrhuje, aby soud v souladu s ustanovením § 74 a násl. občanského soudního řádu vydal následující

předběžné opatření:

Soud nařizuje Radě České televize, aby až do projednání této žaloby nepokračovala v krocích směřujících ke jmenování nového generálního ředitele České televize, zejména aby se zdržela jmenování nového generálního ředitele České televize.

Tomáš Pecina

                 
Obsah vydání       2. 11. 2001
2. 11. 2001 Své alma mater s láskou: BIS Tomáš  Pecina
4. 11. 2001 Aktualizace, neděle 17.30: Vladimír Železný a Aleš Rozehnal zadrženi policií Tomáš  Pecina, Štěpán  Kotrba
2. 11. 2001 Flash: ODS se po vítězství v ČT zajímá i o TV 3 Štěpán  Kotrba
2. 11. 2001 Dohodli se Bush a Putin o možném užití jaderných zbraní?
2. 11. 2001 Rusové jsou připraveni akceptovat americké raketové zkoušky
2. 11. 2001 Žaloba: Volba generálního ředitele ČT byla protizákonná Tomáš  Pecina
2. 11. 2001 Někteří poslanci v britské Dolní sněmovně protestovali proti bombardování
2. 11. 2001 CNN bude ve zprávách připomínat Američanům útoky z 11. září
2. 11. 2001 Válka v Afghánistánu: Není to zbytečné? Luboš  Kreč
2. 11. 2001 Dostálová: "Havel káže vodu a pije víno" Kateřina  Dostálová
2. 11. 2001 Cena pro ČT a MfD: za "různorodost novinářské práce" v kategorii "Kdo ovlivňuje koho" Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
2. 11. 2001 Jak bude ČT vypadat za Jiřího Balvína? Programové schéma Filip  Rožánek
2. 11. 2001 Proč se hádají vysoké školy s ministrem školství o peníze? Ivo V. Fencl
2. 11. 2001 Kotrba a Březina: Ve jménu mravnosti do žumpy bulváru Zdeněk  Jemelík
1. 11. 2001 Jan Keller dokončil odpovědi čtenářům Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
2. 11. 2001 Své alma mater s láskou: BIS Tomáš  Pecina
2. 11. 2001 Žaloba: Volba generálního ředitele ČT byla protizákonná Tomáš  Pecina
2. 11. 2001 Válka v Afghánistánu: Není to zbytečné? Luboš  Kreč
2. 11. 2001 Cena pro ČT a MfD: za "různorodost novinářské práce" v kategorii "Kdo ovlivňuje koho" Jan  Čulík, Štěpán Kotrba
2. 11. 2001 Dohodli se Bush a Putin o možném užití jaderných zbraní?   
1. 11. 2001 Pro osvěžení paměti: Jak je to s Vladimírem Železným   
1. 11. 2001 Zlé znamení pro jaderné odzbrojení   
1. 11. 2001 Britský vojenský historik: "Al Qaeda ve válce vítězí"   
31. 10. 2001 Rada ČT zvolila ředitelem České televize Jiřího Balvína Tomáš  Pecina, Jan Čulík
31. 10. 2001 Tariq Ali: Byl jsem zatčen v Německu, protože jsem měl knihu od Marxe   
31. 10. 2001 Spojené státy provádějí výcvik teroristů   
30. 10. 2001 Použijí Američané v Afghánistánu jaderné zbraně?   
30. 10. 2001 Pane Pecino, neprovokujte justici! Eugen  Haičman

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
2. 11. 2001 Jak bude ČT vypadat za Jiřího Balvína? Programové schéma Filip  Rožánek
2. 11. 2001 Žaloba: Volba generálního ředitele ČT byla protizákonná Tomáš  Pecina
2. 11. 2001 Cena pro ČT a MfD: za "různorodost novinářské práce" v kategorii "Kdo ovlivňuje koho" Jan  Čulík, Štěpán Kotrba
1. 11. 2001 Britské listy žalují Radu ČT Tomáš  Pecina
31. 10. 2001 Rada ČT zvolila ředitelem České televize Jiřího Balvína Tomáš  Pecina, Jan Čulík
31. 10. 2001 Rada ČT zřejmě již dnes zvolí ředitelem Jiřího Balvína Tomáš  Pecina
30. 10. 2001 Veřejné zasedání "alternativní" Rady ČT se pro nezájem veřejnosti nekonalo Tomáš  Pecina
25. 10. 2001 Milan Knížák: "Petr Sládeček byl neprofesionální" Jan  Čulík
24. 10. 2001 Pracovník firmy ATS: Telefonní hlasování voláním do televize je v pořádku Daniel  Veselý
24. 10. 2001 Ivan Kytka: k profesionalizaci zpravodajství ČT jsem nedostal mandát   
22. 10. 2001 Telefonní hlasování v ČT: "Co jste si to zase vymysleli za problém?"   
22. 10. 2001 Báječné "sjezdové retro" v České televizi Ondřej  Čapek
22. 10. 2001 V nelegálním konkursu na ředitele ČT zůstali tři kandidáti Tomáš  Pecina