26. 10. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 10. 2001

Britské ministerstvo vnitra: "V Ruzyni nediskriminujeme Romy"

Ve čtvrtek 25. října 2001 konečně obdržel Jan Čulík dopis prostřednictvím svého britského poslance od lorda Rookera, náměstka britského ministra vnitra, na interpelaci svému britskému poslanci ve věci britských imigračních kontrol na ruzyňském letišti z poloviny srpna 2001. Celé řadě otázek v Čulíkově dopise se lord Rooker vyhnul. Ve své odpovědi tvrdí, že britské imigrační kontroly na pražském letišti nejsou zaměřeny proti Romům, ani není jejich cílem bránit českým občanům v žádosti o azyl v Británii. Odpověď je neuspokojivá a její vyhýbavost potvrzuje, že jde o vážný problém. Po konzultaci s některými britskými nezávislými institucemi a odborníky se na britské ministerstvo vnitra obrátíme prostřednictvím poslance znovu.

Poslanec Tom Harris
Dolní sněmovna
London SW1A 0AA

(datováno 5. října 2001, datum zabíleno, aby nebylo vidět, že poslanec odeslal dopis Janu Čulíkovi až 24. října 2001)

Milý Tome,

děkuji Vám za Váš dopis ze 4. září, adresovaný Jacku Strawovi, jehož přílohou byla korespondence od voliče ve vašem volebním okrsku dr. Jana Čulíka, adresou 325 Kilmarnock Road Glasgow G43 2DS. Věc byla předána mně, protože mám v této vládě odpovědnost za imigraci a asyl. Dr. Čulík vyjadřuje znepokojení ohledně legálnosti přeodbavovacích kontrol na letišti v Praze a ohledně toho, že toto opatření diskriminuje příslušníky české romské komunity.

Po dlouhém jednání mezi britskou a českou vládou bylo dosaženo dohody v rámci právního rámce, aby mohly být na pražském letišti prováděny předodbavovací kontroly. Dohoda byla uzavřena výměnou diplomatických nót, které byly založeny na předchozí konzulární dohodě mezi Spojeným královstvím a Československem. Cílem opatření je vytvořit pružnou a krátkodobou reakci na vysoký počet cestujících, kteří přijíždějí z České republiky a kteří nemají právo na vstup do Spojeného království.

Vláda silně popírá každé tvrzení, že byly předodbavovací kontroly na pražském letišti zavedeny proto, aby se tak zabránilo českým občanům žádat ve Spojeném království o azyl. Společně s ostatními signatáři Mezinárodní konvence o uprchlících z roku 1951 nemá Spojené království žádné povinnosti přijímat žádosti o azyl podané mimo naše území ani povolit možným žadatelům o azyl cestovat k nám.

Také odmítám každé tvrzení, že jsou předodbavovací kontroly prováděny rasově diskriminačním způsobem a že existuje úmysl zaměřovat se při tom na romskou komunitu. Během doby, kdy je toto opatření v provozu, jsou povinni všichni cestující do Velké Británie z Prahy předstoupit před konzulární kontrolu Spojeného království, bez ohledu na jejich národnost či etnický původ. Cestující, kteří se podrobí této kontrole, jsou buď vpuštěni do Spojeného království, anebo jim je vstup odmítnut po objektivním zhodnocení toho, zda plní kritéria, která jsou součástí imigračních předpisů.

Dr. Čulík zpochybňuje naše právo provozovat kontroly mimo území Spojeného království. Ustanovení pro takové kontroly byla konkrétně zahrnuta do Zákona o imigraci a o azylu z roku 1999 (oddíl 3A(2)(a). Dr. Čulík také zpochybňuje právo imigračních úředníků vykonávat kontroly u britských občanů. Avšak imigrační služba má právo zkoumat všechny cestující, aby zjistila zda mají právo vstoupit do Spojeného království. Lituji veškerých nepříjemností, jichž se dostalo manželce dr. Čulíka na pražském letišti, avšak toto opatření je nutné, aby bylo zabráněno zneužívání a aby byla udržena integrita naší imigrační kontroly.

Jeff Rooker

náměstek ministra vnitra


Tom Harris Esq MP
House of Commons
London
SW1A 0AA

Our Ref: PO 16083/01

Dear Tom,

Thank you for your letter of 4 September to Jack Straw enclosing correspondence from your constituent Dr. Jan Čulík of 325 Kilmarnock Road, Glasgow, G43 2DS. This has been passed to me as I have responsibility for Immigration and Asylum within the Government. Dr. Čulík expresses concern as to the legality of pre-clearance checks at Prague Airport and that the operation discriminates against members of the Czech Roma Community

Following lengthy consultations between the British and Czech Governments, agreement was reached which provided a legal framework to allow for pre-clearance checks at Prague Airport. The agreement was concluded with an exchange of diplomatic notes based on an earlier Consular agreement between the United Kingdom and Czechoslovakia. The arrangement is designed to provide a flexible and short term response to deal with the high number of passengers arriving from the Czech Republic who are ineligible for entry to the United Kingdom.

The Government strongly denies any allegation that the introduction of pre-clearance checkes at Prague airport was to prevent Czech citizens from claiming asylum in the United Kingdom. In common with other signatories to the 1951 UN Convention on Refugees there are no obligations on the United Kingdom to accept asylum applications made outside our territory, or to allow would be asylum seekers to travel here.

I also refute any allegation that pre-clearance checks operate in a racially discriminatory manner and that any intention to target mebers of the Roma community exists. During the period of its operation all passengers travelling to the United Kingdom from Prague are requested to present themselves at the United Kingdom Consular Control regardless of their nationality or ethnic origin. Passengers presenting themselves at the control are given or refused leave to enter the United Kingdom after an objective assessment of whether they meet the criteria as set out in the Immigration Rules.

Dr. Culik questions our right to operate controls outside of the United Kingdom. Provision for such controls were specifically made within the Immigration and Asylum Act 1999 (section 3A (2)(a)). Dr Culik also questioned the right for immigration officials to carru out an examination of British Citizens. Again, the Immigration Service has the power to examine all passengers to establish their entitlement to enter the United Kingdom. I regret any inconveniecen caused to Dr. Culik's wife at Prague Airport but the operation is necessary to tackl the abuse and to maintain the integrity of our immigration control.

Jeff Rooker
Minister of State
Home Office
50 Queen Anne's Gate
London SW1H 9AT

                 
Obsah vydání       26. 10. 2001
28. 10. 2001 Při leteckých úderech proti Kábulu zahynulo v neděli "13 civilistů"
28. 10. 2001 Při teroristickém útoku na křesťanský kostel v Pákistánu zahynulo 16 osob
28. 10. 2001 Blair mobilizuje Británii, propadající pochybnostem o válce
28. 10. 2001 Útoky antraxem proti USA "organizují místní neonacistické skupiny"
27. 10. 2001 USA znovu vybombardovaly skladiště Červeného kříže
27. 10. 2001 Ranění musejí utíkat do Pákistánu, afghánské zdravotnictví se rozložilo
27. 10. 2001 Kábul zažil další noc intenzivního bombardování
27. 10. 2001 Další civilní cíle vybombardovaly Spojené státy na území Severní aliance
27. 10. 2001 Afghánský exil odsuzuje americké útoky
27. 10. 2001 UNHCR: Jsme připraveni na humanitární katastrofu
25. 10. 2001 BBC: Civilní oběti afghánského bombardování hledají pomoc
26. 10. 2001 Střela, která těsně minula americké stihačky
25. 10. 2001 Americké bombardování kazetovými bombami vyvolává hněv
25. 10. 2001 Rumsfeld mění názor: Bin Ladena chytíme anebo usmrtíme
25. 10. 2001 Britské ministerstvo vnitra: "V Ruzyni nediskriminujeme Romy"
26. 10. 2001 Jak úřady protiprávně zakázaly demonstraci Jakub  Trnka
26. 10. 2001 Protestuji proti rozhodnutí Miloše Zemana "zlikvidovat Respekt" Jeroným  Janíček
25. 10. 2001 Na trh byla uvedena Windows XP: Microsoft chce kolonizovat i internet
25. 10. 2001 Významný krok k legalizaci marihuany   Jitka
26. 10. 2001 Umělec apeluje na umělce: zvažte svoji odpovědnost! Jan  Paul
25. 10. 2001 Nové povinnosti české policie Tomáš  Pecina
25. 10. 2001 Pohled z Indie: Americká válka je brutalita namazaná burákovým máslem Arundhati  Roy
24. 10. 2001 Ivan Kytka: k profesionalizaci zpravodajství ČT jsem nedostal mandát
25. 10. 2001 Pozor na ztrátu svobody projevu Jan  Čulík
25. 10. 2001 MV: Lobkowitzova "Cesta změny" zaregistrována
26. 10. 2001 Více hnoje znamená vždy méně holinek Jan  Paul

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
28. 10. 2001 Útoky antraxem proti USA "organizují místní neonacistické skupiny"   
26. 10. 2001 Střela, která těsně minula americké stihačky   
25. 10. 2001 BBC: Civilní oběti afghánského bombardování hledají pomoc   
25. 10. 2001 Americké bombardování kazetovými bombami vyvolává hněv   
25. 10. 2001 Britské ministerstvo vnitra: "V Ruzyni nediskriminujeme Romy"   
25. 10. 2001 Filadelfie: Cestující nesměl do letadla kvůli románu, který měl s sebou   
25. 10. 2001 Ivan Gabal: Pro odlišné názory teď není v ČR místo   
25. 10. 2001 Pohled z Indie: Americká válka je brutalita namazaná burákovým máslem Arundhati  Roy
24. 10. 2001 Pro propagandisty z televize Nova: Pravý vlastenec vznáší tvrdě kritické otázky   
23. 10. 2001 Kontroverze nad údajným sestřelením amerického vrtulníku   
23. 10. 2001 Amerika změnila strategii: podporuje nyní Severní alianci   
23. 10. 2001 Britský ministr zahraničí Jack Straw: Podporuji americké úsilí zavraždit bin Ladena (ale ne moc nadšeně)   
22. 10. 2001 O povaze slov a komunikaci Radek  Batelka
22. 10. 2001 Islám se stal svým vlastním nepřítelem   
22. 10. 2001 Odborník na Afghánistán: Proč tato válka nepovede k úspěchu