Pár poznámek k lichvě - je nutné zpřesnit zákon

13. 1. 2011

Lichva - toto je současné znění ze zákona 40/2009 Sb., upozorňuje Milena Povolná:

§ 218

Lichva

(1) Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo

kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo

c) způsobí-li takovým činem jinému stav těžké nouze.

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Již dosud je lichva trestný čin, problém je že se netrestá, protože je ve znění zákona určena jen mlhavě.

To znamená, že jediný problém je, definice, či zpřesnění pojmů:

Hrubý nepoměr

Značný prospěch

Stav těžké nouze

Prospěch velkého rozsahu

Ještě bych doplnila další zpřesnění ke "zneužívaje":

Poskytne plnění za podmínek, které jsou pro dlužníka nesrozumitelné či nesplnitelné. Bez ohledu na jeho duševní stav či rozumové schopnosti.

Protože takto ta vypadá, že normálního člověka se vlastně lichva nikdy netýká, že je to jeho "blbost".

Hrubý nepoměr :

Požadované plnění = Dluh + úrok

Úroková míra ve vazbě na pribor České národní banky v maximální sazbě 2x pribor p.a.

Požadované plnění v době splatnosti může dosáhnout maximální hodnoty 2x Dluh

Pokud požadované plnění přesáhne dvojnásobek dluhu, je možné to označit za hrubý nepoměr.

Značný prospěch a prospěch velkého rozsahu:

Poskytnuté plnění = Půjčka = P

Požadované plnění = Souhrn splátek = Ss

Ss -- P = Zisk/ majetkový prospěch/

Za značný prospěch, či prospěch velkého rozsahu lze považovat stav, kdy Z je větší než P

Důležité je zahrnout půjčování peněz mezi činnosti licencované, pokud je vykonáváno jako činnost výdělečná. Kdo takovou činnost vykonává bez licence je to možno charakterizovat jako nedovolené podnikání.

Doplnit by se mělo i v kategorii "dobrých mravů".

Stav těžké nouze:

Pokud dlužník dosáhne hranice životního minima, nemá dostatek prostředků na bydlení, obdobně pokud se jednání věřitele dá charakterizovat jako vydírání, porušování domovní svobody či jinou tíseň, včetně braní rukojmích.

Obdobné podmínky je nutné zavést pro činnosti exekutorů, při prodeji a vymáhání pohledávek. I za těchto omezení se stále jedná o velmi výnosnou činnost, takže nelze argumentovat potlačováním svobody podnikání.

Zdůvodnění je v morální rovině a je jasné, že se těžko definuje, ale jde o to , aby společnost deklarovala, že takové jednání není považováno za čestné a spravedlivé.

Podmínka promlčení

Jen na okraj bych doplnila podmínku promlčení. Pokud věřitel neprokáže, že upozornil dlužníka ve lhůtě splatnosti, že nějaký dluh vůči němu eviduje, nemá nárok na poplatky z prodlení. Věřitelé včetně VZP čekají tři roky, aby získali penále, které je nakonec až 1,7 násobek dlužné částky.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 13.1. 2011