4. 4. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 4. 2007

Věc: podnět k zahájení řízení dle § 59 zákona 231/2001 Sb. a § 42 zákona 500/2004 Sb.

Aneb jak gumové je české mediální právo i jeho vykladači

Komentář stěžovatele Jana Škorvánka ke způsobu vyřízení jeho stížnosti , týkající se jednostrannosti reportáže v pořadu Střepiny, odvysílaném 25. 2. 2007, nazvané "Americký radar" s podtitulem "Rusové nám hrozí raketami", Radou pro rozhlasové a televizní vysílání

Střepiny 25. 2. 2007 - "Americký radar" - Archiv TV NOVA ZDE

Znění stížnosti a zpráva o jejím vyřízení Radou ZDE

Pokud správně soudím, dostanu toto vyjádření s několikadenním zpožděním e-mailem nebo poštou a tím bude kauza zametena pod koberec. Domnívám se, že Střepiny jsou právě oním typem zkratkovitého pojetí událostí uplynulého týdne, který většina pracujících lidí vyhledá, aby vzhledem k nedostatku času měla alespoň nějaký přehled o dění a nechá se jimi snadno ovlivnit. Komentář typu "téma rozděluje společnost na dva nesmiřitelné tábory, a tak se ho chci dotknout" mi rozhodně nepřipadá jako dostatečné upozornění na to, že reportáž bude osobním pohledem nebo pohledem z menšinové perspektivy.

Tato krátká reportáž sice možná "nebyla vydávána za ucelené zhodnocení celého problému či za průřez celým názorovým spektrem", ale rovněž nebyla vydávána za "pohled na vybrané argumenty nebo za důvod k zamyšlení nad správností většinového názoru". Byla jednoduše odvysílána bez jakéhokoliv vysvětlení ohledně perspektivy, z jaké je pojata a kdokoliv proto mohl nabýt dojmu, že se právě o takové objektivní ucelené hodnocení a shrnutí dosud známých objektivních skutečnostní jedná. Navíc jasně bagatelizující tón, jaký pan Brunclík v reportáži použil, měl bezpochyby evokovat nedůležitost a žabomyší charakter celého problému. Rada to však bohužel vidí zcela jinak.

Stížnost diváka

Jan Škorvánek
(...)
john.skylark@post.cz

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Krátká 10
100 00 Praha 10

Věc: podnět k zahájení řízení dle § 59 z. č. 231/2001 Sb. a § 42 z. č. 500/2004 Sb.

Odůvodnění:

S odvoláním na povinnost provozovatelů televizního vysílání, danou § 31, odst. 2 a 3 z. č. 231/2001 Sb., podávám podnět k zahájení příslušného řízení ze strany RRTV vůči provozovateli televizního vysílání TV NOVA z důvodu reportáže v pořadu Střepiny, odvysílaném 25. 2. 2007, nazvané "Americký radar" s podtitulem "Rusové nám hrozí raketami", t. č. dostupné i v archivu vysílání na webu www.nova.cz. Obsah příspěvku je dle mě svou do očí bijící jednostranností flagrantním porušení povinností, které má provozovatel vysílání ze zákona ve výše citovaném ustanovení, a s ohledem na závažnost dané materie pro ČR a formování veřejného mínění tento exces nelze přehlédnout tak benevolentně, jako další podobné prohřešky, kterými tento politicko-publicistický pořad pravidelně oplývá. Věřím, že sankční rozmezí 5 000 až 2 500 000,- Kč pro uložení pokuty dle § 60 z. č. 231/2001 Sb. bude Radou případně využito v adekvátní výši významu tématu, sledovanosti tohoto pořadu veřejností a ekonomické síle provozovatele tohoto vysílání.

V souladu s § 42 správního řádu žádám, abych byl o způsobu zpracování tohoto podnětu v zákonné lhůtě informován. Pokud bylo, nebo bude řízení v této věci skutečně zahájeno, tohoto práva se vzdávám.

V Karviné dne 28. 2. 2007

Jan Škorvánek v.r.

Reakce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Zápis z 5. zasedání, konaného ve dnech 13. 3. 2007 - 14. 3. 2007

Přítomní radní: Gomba, Kantůrková, Kostrhun, Matulka, Novák, Pospíchal, Rozehnal, Šenkýř, Vaculíková,

Omluveni: Macková, Ondrová, Žák
Ověřovatel: Bartoš
(...)
25. Různí provozovatelé -- aktuální souhrn podání ohledně rozhlasového a televizního vysílání -- podklad pro rozhodnutí o dalším postupu
(...)

- CET 21 spol. s r.o. / Nova; Šest stížností na reportáž o případném umístění amerických radarů v ČR v pořadu Střepiny, považují ji za jednostrannou.

Vyjádření OT: Monitoringem bylo zjištěno, že jde o velmi stručný příspěvek k rozsáhlé celospolečenské diskuzi na toto téma. Je zde  konstatováno, že umístěním radarů by se ČR jednoznačně přihlásila k západní demokracii, a je zpochybněna myšlenka referenda.   Vzhledem k množství nejrůznějších informací a postojů prezentovaných každodenně k této otázce, není na připomenutí zmíněných menšinových postojů nic protizákonného. Tato krátká reportáž v žádném případě  nebyla vydávána za ucelené zhodnocení celého problému  či za průřez celým názorovým spektrem. Naopak  je redaktorem uvedena v téměř osobní rovině  s tím, že (volná citace) "tématu, které rozděluje společnost na dva nesmiřitelné tábory, jsem se chtěl ve Střepinách alespoň krátce dotknout". Názory uvedené v reportáži nejsou vydávány za jedinou pravdu, nýbrž jednoznačně jako  důvod k zamyšlení nad správností většinového názoru.   Taková publicistická iniciace je přípustná, zejména v případě, že se nepouští do kategorických hodnocení, ale pouze vznáší otázky, a pokud není vydávána za nic jiného, než čím je. Obě tyto podmínky jsou v případě této reportáže splněny. V odpovědi pisatelům možno zmínit, že monitoring vysílání jednotlivých provozovatelů na toto téma byl již zadán. Rada ukládá Úřadu vypracovat odpověď pisateli.
(...)

Zdroj zápis z jednání RRTV ZDE

A co na to zákon? V čele klaka, pak cnostné rodiny...

Zákon č. 231/2001 Sb.

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
(ve znění z. č. 235/2006 Sb.)

§ 31

Obsah programů

(1) Provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání má právo vysílat programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích.

(2) Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.

(3) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

§ 59

Opatření k nápravě

(1) Jestliže provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo podmínky udělené licence, upozorní jej Rada na porušení tohoto zákona a stanoví mu lhůtu k nápravě.

(2) Délka lhůty k nápravě podle předchozího odstavce musí být přiměřená charakteru porušené povinnosti.

(3) Dojde-li k nápravě ve stanovené lhůtě, Rada sankci neuloží.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nepoužijí, poruší-li provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání zvlášť závažným způsobem povinnosti uvedené v § 32 odst. 1 písm. c), d) a e), a dále z důvodu uvedeného v § 63 odst. 1 a § 64 odst. 1.

§ 60

Pokuty

(1) Pokutu ve výši od 5 000 Kč do 2 500 000 Kč Rada uloží provozovateli vysílání a provozovateli převzatého vysílání, pokud

a) zařazuje do vysílání pořady, které bezdůvodně zobrazují umírající nebo lidi vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost,

b) neplní povinnosti podle § 31 odst. 2 a 3, (...)

                 
Obsah vydání       4. 4. 2007
4. 4. 2007 Aneb jak gumové je české mediální právo i jeho vykladači
3. 4. 2007 Proč premiér potřebuje Čunka a kdo je nebezpečnější Věra  Flasarová
4. 4. 2007 Vadí vám zločin a násilí v televizi? Tomáš  Franke
4. 4. 2007 Nekonečný kyjevský příběh Oskar  Krejčí
4. 4. 2007 Zákon klesající míry soudnosti je železný zákon Milan  Kubr
4. 4. 2007 Politik a populismus Tomáš  Samek
4. 4. 2007 K předčasné smrti hladem a žízní je odsouzeno přes tři miliardy lidí Fidel Castro Ruz
4. 4. 2007 Pacienti veřejnosti Miloš  Kaláb
4. 4. 2007 V Praze na kole Hynek  Hanke
4. 4. 2007 Malíř nepokojů Marcela  Zengrová
4. 4. 2007 Vinen není Bůh, vinni jsou lidé..., aneb Menší omyl věřících Uwe  Ladwig
4. 4. 2007 Vítězslav Tichý a jeho pozoruhodná sbírka českého filmu Jan  Čulík
3. 4. 2007 Nečisté maturity 2007 Ondřej  Hausenblas
3. 4. 2007 Problémem pro ženy je čas Věra  Říhová
3. 4. 2007 Představa lenošících mužů je zajímavá...? Michal  Mašín
4. 4. 2007 Více reportáží o cestování a zajímavostí ze světa
4. 4. 2007 Jsou ženy, které nebrzdí ani děti, ani partneři
3. 4. 2007 Postranní laloky budou hlavním předmětem diskuze
4. 4. 2007 Diskriminovat je nezpochybnitelné právo?
4. 4. 2007 Je diskriminovat naše nezpochybnitelné právo?
3. 4. 2007 Vzkaz panu Čunkovi a našim politikům Tomáš  Franke
4. 4. 2007 Xenočlunek Pavel  Kopecký
4. 4. 2007 Pesach a Velikonoce v roce 2007
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce