13. 10. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 10. 2005

Jom kippur jako výzva k následování Hospodina Boha

Letos na čtvrtek 13. října připadá jeden z hlavních událostí našich židovských přátel -- Jom kippur, Den smíření. Jako křesťan se pokusím vysvětlit tento svátek. Jom kippur je jedním z největších židovských svátků a vrcholí jím deset dnů pokání, započatého židovským Novým rokem. Svou definitivní podobu dostal Den smíření až v roce 70 n. l.. Tento den je dnem postu a pokání s prosbou o odpuštění hříchů a odložení osobních svárů. Den smíření se tráví v synagoze postem a modlitbou a končí lidovými slavnostmi.

Můžu vůbec jako křesťan vystihnout atmosféru Dne smíření? I přesto, že se mi to zcela dokonale nepodaří, mohu přispět k pochopení charakteru Dne smíření svým dílem. Dílem, který vychází ze známosti biblických textů. Přikázání o dodržování Jom kippur pochází až z dávnověku, kdy tak nařídil Hospodin Mojžíšovi. My se o tomto můžeme dočíst v 23. a 16. kapitole biblické knihy Leviticu. Samozřejmě jsem si povšiml jisté zvláštnosti, se kterou bych se s vámi, vážení čtenáři, rád sdílel.

Je to biblický text v 16. kapitole knihy Leviticu -- "Hospodin řekl Mojžíšovi: 'Promluv ke svému bratru Áronovi, ať nevstupuje v libovolné době do svatyně dovnitř za oponu k příkrovu, který je na schráně, aby nezemřel, až se objevím v oblaku nad příkrovem.' " Podstatné nejen k této úvaze, ale také k mému pochopení charakteru celého Dne smíření je tento text -- až se objevím v oblaku nad příkrovem. To nejpodstatnější je sloveso objevím se. Hebrejsky, jak jsou v původním jazyce tyto biblické texty psány, je sloveso objevím se -- אראה [erae]. Uvedené sloveso má v tomto tvaru a osobě navíc jenom jedno "jednovaječné dvojče". Ten text je v jiné biblické knize a týká se jiné situace, ve které se nacházel Izrael.

Druhý výskyt slovesa objevím se אראה [erae] je v pohnuté situaci, kde hovoří prorok Eliáš -- "Elijáš mu řekl: 'Jakože živ je Hospodin zástupů, v jehož jsem službách, že se dnes před ním objevím .' " (1 Kr. 18:15 doslovný překlad) Prorok Eliáš se měl objevit před králem Achabem a následně před shromážděním celého Izraele. Za povšimnutí stojí, že to není první ani poslední příklad biblických textů, kde je biblický prorok Eliáš srovnáván s Boží přítomností, Boží Šechinou! Právě dvojí výskyt slovesa objevím se אראה [erae] v tomto tvaru, ukazuje na určitou provázanost, spojitost těchto dvou biblických textů. Řádu pro Den smíření a situaci, kdy se prorok Eliáš měl objevit před izraelským králem Achabem. Konstatování toho, že osoba proroka Eliáše je srovnávána se samotnou Boží přítomnosti nechám na čtenáři samotném. (Ex 23:20 a Mal 3:23 uvozuje stejné Boží povolání -- הנה אנכי שׁלח)

Atmosféra celé situace, kdy se prorok Eliáš objeví před izraelským králem Achabem, nám pomůže pochopit něco z podstaty samotného charakteru Jom kippur, Dne smíření.

Prorok Eliáš se objevil před králem Achabem a dal shromáždit na horu Karmel celý Izrael i čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři sta proroků Ašéřiných. Tedy proroků pro zakázanou modloslužbu v Izraeli. Na druhé straně tam byl jenom Eliáš sám, jako Hospodinův prorok. A v této situaci také promluvil Eliáš k celému Izraeli. Jeho proslov nám dává pochopit charakter Jom Kippur, Dne smíření. Jeho věta, jeho proslov je možným pochopením smyslu Dne smíření: "Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!" (1 Kr. 18:21) Tento biblický příběh a jeho rozřešení si můžete, vážení čtenáři, přečíst v 1. Královské v 18. kapitole Svatých textů Bible.

Prorok Eliáš se objevil před králem Achabem a před celým Izraelem, aby vedl lid Izraele k rozhodnutí pro Hospodina Boha Izraele. Na základě biblického studia se domnívám, že i přítomnost Boží v Den smíření neměla jenom smysl jako znamení pro odpuštění hříchů. Přítomnost Boží, se objevila rovněž kvůli tomu, aby se lid Izraele rozhodl, zda bude i nadále následovat Hospodina svého Boha, nebo se rozhodne následovat jiné bohy a božstva.

Tato úvaha je možná jenom díky spojitosti obou uvažovaných textů, díky stejné gramatice. Je to sloveso objevím se -- אראה [erae] v identickém tvaru. Zpětně můžu také konstatovat to, že když se objevil Eliáš před králem Achabem, byl to akt milosrdenství, akt smíření Hospodina Boha se svým lidem. Který započal tím, že se prorok Eliáš ukázal před izraelským králem Achabem. (1 Kr. 18 kap.)

Možná se vám tato úvaha, vážení čtenáři, zdá místy trochu komplikovaná. Ale neklade si větší ambice než tyto, že Jom kippur, Den smíření je nejenom dnem zpytování svědomí před Hospodinem Bohem. Dnem postu a pokání s prosbou o odpuštění hříchů a odložení osobních svárů Ale je také dnem, kdy člověk činí nové rozhodnutí následovat Hospodina Boha.

Jako křesťan mohu jenom zčásti pochopit jeden z nejústřednějších židovských svátků. My křesťané máme své odpuštění hříchů v Pánu Ježíši Kristu. Nechť je tento článek, povzbuzení rovněž pro nás křesťany, aby naše praktikování víry neskončilo jenom návštěvou nedělního shromáždění.

                 
Obsah vydání       13. 10. 2005
13. 10. 2005 Evropský parlament zbavil Vladimíra Železného poslanecké imunity Daniel  Strož
13. 10. 2005 Harold Pinter dostal Nobelovu cenu za literaturu
13. 10. 2005 EU potvrdila, že se v Turecku vyskytl nebezpečný virus ptačí chřipky
13. 10. 2005 Havlík: Pro ODS přišel Paroubek v tu nejméně vhodnou dobu a je pro ni tou nejnebezpečnější figurou Irena  Ryšánková
13. 10. 2005 O současné kultuře strachu
12. 10. 2005 EU: Internet se možná rozpadne
13. 10. 2005 Mám, nemám ...? Oldřich  Průša
13. 10. 2005 Fatiguée Max  Park
13. 10. 2005 Britští vědci budou studovat, jak nechat znovu narůst poškozené končetiny
13. 10. 2005 Přátelé pokleslých forem Milan  Černý
31. 10. 2005
13. 10. 2005 Příliš drahé kancléřské křeslo Richard  Seemann
25. 10. 2005
13. 10. 2005 Komu patří informace na internetu? Milan  Stibral
12. 10. 2005 Odchod velkého bojovníka Radek  Vogl
13. 10. 2005 Rasismus nebo bulvárnost v Britských listech?
13. 10. 2005 Vášnivé, fanatické vyznání ateisty Ivan Odilo Štampach
13. 10. 2005 Jom kippur jako výzva k následování Hospodina Boha Karel  Sýkora
12. 10. 2005 Vraždy, pohlavní choroby a rozpad manželství jsou častější v náboženských společnostech
12. 10. 2005 Byl jsem v Londýně okraden při hledání práce
12. 10. 2005 Polsko: liberálové versus křesťanští demokraté Oskar  Krejčí
12. 10. 2005 Petr Nedoma může v galerii Rudolfinum vystavovat, koho chce Jan  Paul
11. 10. 2005 Itálie - země telefonních odposlechů
8. 10. 2005 Hospodaření OSBL za září 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce