2. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
katastrální mapa území po které vede silnice k louce, na které se konal CzechTek 2005
2. 8. 2005

PRÁVO VLASTNÍKA JE VLASTNIT, PRÁVO NÁJEMCE JE UŽÍVAT

CzechTek 2005 - silnice k pozemku měla být veřejně přístupná

Podařilo se zjistit, že cesta - ve skutečnosti silnice se svodidly a asfaltovým povrchem, pokračující pak tvrdým mlatem, kterou chtěli od pátečního rána využít lidé, kteří se sjížděli na Czechtek, vede přímo na pozemky firmy Italinvest, která pro Czechtek pozemky pronajala. Tato silnice, respektive pozemky na kterých leží, jsou v katastru nemovitostí evidovány se způsobem využití "ostatní komunikace". Stejné využití mají v katastru nemovitostí uvedené například všechny ulice a silnice v Praze, včetně třeba ulice Nad Štolou, kde sídli Ministerstvo vnitra -- katastrální území Holešovice, parcelní číslo KN 2207...

Ortofotomapa ZVĚTŠIT >

Pokud se skutečně jedná o komunikaci de iure, pak ta, pokud není součástí uzavřeného areálu, je veřejně přístupná, jak plyne z ustanovení zákona o pozemních komunikacích resp. z § 34 zákona o obcích. Jedná se buď o místí obslužnou komunikaci nebo komunikaci účelovou.

Pokud se jedná o místní obslužnou komunikaci, ta je v souladu se zásadou obecného užívání (viz níže) přístupná všem, a to bezúplatně. Pokud by to byla účelová komunikace, pak by jakékoli omezení (pozor: omezení, nikoli zákazu) její přístupnosti musela na žádost vlastníka projednat ve správním řízení příslušný silniční úřad -- tedy nikoli Policie ČR. Avšak i v případě omezeni rozsahu užívání této komunikace by tato účelová komunikace musela byt z logiky věci alespoň přístupná všem vlastníkům přilehlých pozemků (tedy i společnosti ITALINVEST s.r.o.), popřípadě jejich oprávněným uživatelům (Václav Šroub jako nájemce a osoby účastnící se onoho setkání příznivců elektronické hudby jako jím pověřené osoby). V žádném případě pak tedy policie ČR nemohla a nebyla oprávněna blokovat přístup na pozemky společnosti ITALINVEST, neboť jsou ze zákona přístupny jejich vlastníkovi, resp. oprávněným uživatelům.

Uživatelem oprávněným louku užívat byl od 29. 7. do 5. 8. na parcelách 919/13 - 25 Václav Šroub a "blíže nespecifikované osoby, určené dle uvážení pana Šrouba", jak je patrné ze smlouvy.

Notářem ověřená smlouva, dokládající souhlas vlastníka pozemku se vstupem na pozemek ZDE

Lokalita

katastrální mapa - detail - v tiskovém rozlišení ZDE
silniční mapa - celek - v tiskovém rozlišení ZDE

Ve směru od dálničního sjezdu na pozemky na kterých se měl Czechtek uskutečnit, jsou majiteli pozemků pod silnicí tyto subjekty:

  • KN 919/51 - Pozemkový fond České republiky Husinecká 11a, č.p.1024, Žižkov, Praha, 130 00
  • KN 761/4 - Město Přimda, nám. Republiky , č.p.112, Přimda, 348 06
  • KN 919/26, 49, 1, 7 - Pozemkový fond České republiky, Husinecká 11a, č.p.1024, Žižkov, Praha, 130 00
  • KN 919/52, 11 Blažena Hlasová - č.p.279, Stráž, Stráž, 348 02, Miroslav Svoboda - Jana Ziky , č.p.1739, Tachov, 347 01
  • KN 919/53, 25, 24 - ITALINVEST s.r.o., Klicperova 2, č.p.570, Smíchov, Praha, 150 00,

Zdroj: Mapový list: GUST2880,Z.S.XIV-21-10, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, Zámecká 1551, 34701 Tachov, tel: 374616661, fax: 374722179, ředitel: Bc. Jiří Feitl. Všechny zmíněné pozemky patří do katastrálního území Mlýnec pod Přimdou; kat. 773816

Všechny tyto informace si lze ověřit v on-line přístupu do katastru nemovitostí ZDE

Silnice je v námi zajištěné mapě vyznačena rudě. Dále pak navazuje 16288 m2 parcely 919/25 a 12360 m2 parcely 919/24 -- celkem 11 parcel - 18 hektarů dle zveřejněné smlouvy pronajatých od firmy Italinvest -- z nich je na mapě vidět naprostá menšina, pronajaté pozemky pokračují mnoho set metrů směrem na západ a tvoří celistvý kus. Nevýchodnější z pronajatých pozemků jsou na mapě vidět -- jsou označeny růžově.

Citace právních norem:

Zákon č.13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

§ 6 Místní komunikace

(1) Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.

(2) Místní komunikace může být vystavěna jako rychlostní místní komunikace, která je určena pro rychlou dopravu a přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis. 2) Rychlostní místní komunikace má obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice.

(3) Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení do těchto tříd:

a) místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace,

b) místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí,

c) místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace,

d) místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz.

(4) Prováděcí předpis blíže vymezí znaky pro rozdělení místních komunikací do jednotlivých tříd.

§ 7 Účelová komunikace

(1) Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad může na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka.

(2) Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad.

§ 19 Obecné užívání

(1) V mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích 2) a za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (dále jen "obecné užívání"), pokud pro zvláštní případy nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis 9) jinak. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.

Zákon 28/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

§ 34

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

                 
Obsah vydání       2. 8. 2005
3. 8. 2005 Všichni cestující přežili
2. 8. 2005 Vyjádření účastníků CzechTeku k informacím policie a ministra Bublana
2. 8. 2005 Vážený pane premiére, s tou vaší "klidnou dovolenou" jděte do .....* Štěpán  Kotrba
2. 8. 2005 Vyjádření MVČR k Czechteku
2. 8. 2005 Czechtek: šance pro ODS? Jan  Čulík
2. 8. 2005 Urvěte si kus Czechteku Bohumil  Kartous
2. 8. 2005 "Patnáct let po revoluci, a už nás zase řežou"
2. 8. 2005 CzechTek 2005 - Můžete zastavit párty, ale nedokážete zastavit budoucnost Ládis  Kylar
2. 8. 2005 Demokracie usilují o inkluzivnost a o toleranci Jan  Čulík
2. 8. 2005 Stát byl bit Ondřej  Slačálek
2. 8. 2005 Akt soucitu: za mrtvé a za každou ránu
2. 8. 2005 Pokud jste to náhodou už někde někdy nečetli...
1. 8. 2005 Změní rány tonfou váš názor ? Štěpán  Kotrba
1. 8. 2005 Rave pArtiEs a opravník oblíbených omylů Štěpán  Kotrba
1. 8. 2005 Je nutno zastavit nástup totality v této zemi
1. 8. 2005 Pro Czechtek platí zákon o právu shromažďovacím Jaroslav  Štemberk
31. 7. 2005 Stručně - Czechtek a paragrafy Helena  Svatošová
2. 8. 2005 CzechTek 2005 - silnice k pozemku měla být veřejně přístupná Štěpán  Kotrba
2. 8. 2005 Ojediněle se vyskytující hlukové události
2. 8. 2005 Banky, nebo "skladníci"? Patrik  Nacher
2. 8. 2005 Galon za 4 dolary
2. 8. 2005 Krčmář Kramera dezinterpretuje a uráží Martin  Škabraha
2. 8. 2005 Není Mareš jako Mareš
2. 8. 2005 Den akce ve Wunsiedelu -- 20. srpen 2005 Marek  Vondra
2. 8. 2005 Podnikatelský teror v pražské restauraci Modrá lavička Jan  Čulík
1. 8. 2005 Czechtek: Proč pořád v ČR?
1. 8. 2005 Mnozí technaři se chovali jako prasata
1. 8. 2005 Jak to bylo skutečně s Czechtekem?
1. 8. 2005 Neděle v Brně: "Policie - fašisti !" Jiří  Janáček
31. 7. 2005 WTO: zklamání, nikoli katastrofa - nebo naopak? Ludmila  Štěrbová
1. 8. 2005 Skončila letošní Letní filmová škola - většina nových českých filmů byla nevýrazná Jan  Čulík
30. 7. 2005 O sporné redakční politice hradišťských Filmových listů Petr  Šafařík
2. 8. 2005 Pietní shromáždění na místě romského koncentráku
1. 8. 2005 S Břetislavem Rychlíkem o jeho tvorbě a o České televizi Jan  Čulík
1. 8. 2005 Drahoš nikdy neměl být ředitelem ČT Jana  Dědečková
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
2. 8. 2005 Vyjádření účastníků CzechTeku k informacím policie a ministra Bublana   
2. 8. 2005 Vyjádření MVČR k Czechteku   
2. 8. 2005 Vážený pane premiére, s tou vaší "klidnou dovolenou" jděte do .....* Štěpán  Kotrba
2. 8. 2005 Demokracie usilují o inkluzivnost a o toleranci Jan  Čulík
2. 8. 2005 Stát byl bit Ondřej  Slačálek
2. 8. 2005 CzechTek 2005 - silnice k pozemku měla být veřejně přístupná Štěpán  Kotrba
2. 8. 2005 CzechTek 2005 - Můžete zastavit párty, ale nedokážete zastavit budoucnost Ládis  Kylar
2. 8. 2005 Czechtek: šance pro ODS? Jan  Čulík
2. 8. 2005 Podnikatelský teror v pražské restauraci Modrá lavička Jan  Čulík
2. 8. 2005 Urvěte si kus Czechteku Bohumil  Kartous
2. 8. 2005 Akt soucitu: za mrtvé a za každou ránu   
2. 8. 2005 Ojediněle se vyskytující hlukové události   
2. 8. 2005 "Patnáct let po revoluci, a už nás zase řežou"   
1. 8. 2005 Drzý výsměch: Městská policie Praha "je bezmocná" Jan  Čulík
1. 8. 2005 Důsledky Czechteku jdou špatným směrem Bohumil  Kartous