30. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 6. 2005

Cenzura v Bulletinu advokacie

Je advokátní komora skutečně garantem kvality právních služeb poskytovaných advokáty?

Na červenec tohoto roku připadá 15. výročí obnovení svobodné advokacie v českých zemích. Vedení advokátní komory toto nepříliš dlouhé výročí (počátky advokacie u nás sahají do 17. století a jako svobodné povolání se advokacie naplno konstituovala v roce 1868) poněkud předběhlo maratónem okázalých oslav uspořádaných v květnu 2005. Doba, kdy advokacie před rokem 1990 nebyla svobodným a nezávislým povoláním, představuje dlouhých 42 let. V porovnání s nimi je oněch oslavovaných 15 let svobody dobou příliš krátkou.

Časopis advokátní komory Bulletin advokacie často cituje rozsáhlé studie z dějin advokacie v českých zemích. Mnohdy jde dokonce o podrobná historická pojednání o advokátech v jednotlivých regionech, bohužel mezníkem je rok 1939, respektive rok 1948. K dispozici tak jsou především obsáhlé materiály o dějinách advokacie a poskytování právních služeb advokáty v 18. a 19. století (zde platí -- čím vzdálenější doba, tím podrobnější studie) a ve století dvacátém pojednání o advokacii do roku 1948. Dokonce v obšírném textu o dějinách advokacie na internetových stránkách České advokátní komory jsou advokacii od roku 1948 do roku 1989 vymezeny pouhé 4 řádky! Po sáhodlouhých výkladech, jak to vypadalo v předcházejících stoletích, se "historie" po únoru 1948 rázem smršťuje na lakonické konstatování, že soukromé praxe zanikly... Postavení advokacie a role advokátů v letech 1948 -- 1989 je tak součástí společenské schizofrenie, snahou za každou cenu vyhnout se tématům, jejichž otevření by se mohlo citelně dotýkat současnosti. O roli poúnorové advokacie jsou podrobné studie ze zdrojů mimo okruh advokátní komory (viz kupř. pasáž o advokacii v publikaci Viléma Hejla Zpráva o organizovaném násilí).

Když jsem před dvěma měsíci své zkušenosti z Českou advokátní komorou publikoval na stránkách Britských listů, vycházel jsem především z toho, že advokátní komora nereagovala na mé dopisy, ignorovala soudní rozhodnutí významná pro výkon advokacie a posléze cenzorským zásahem do monitoringu tisku týkajícího se advokacie z přehledu tisku pro Bulletin advokacie vyřadila mé články o advokacii uveřejněné v Britských listech a v některých tištěných časopisech, včetně časopisů ryze odborných.

Z reakcí čtenářů -- advokátů jsem zjistil, že mé zkušenosti s advokátní komorou nejsou ničím ojedinělým. Nejsem sám, na jehož dopisy advokátní komora neodpovídá. A jsou zde dokonce závažnější témata, která advokátní komora ignoruje. Díky mým článkům v Britských listech jsem se dozvěděl o případu, kdy advokát opakovaně upozorňoval advokátní komoru na rozpor s ústavním pořádkem při způsobu výkonu advokacie některými členy advokátní komory a jeho dopisy zůstaly bez odpovědi.

Advokát nakonec na závažné porušení ústavy určitými advokátní komorou tolerovanými způsoby výkonu advokacie upozornil v odborném právnickém tisku. Jde o článek advokáta JUDr. Marka Steinera -- "Příliš drahá 'bezplatnost' právních poraden" (Právní rádce č. 6/2005). JUDr. Marek Steiner je znám jako autor řady odborných článků a jako odborník na ústavní právo. Rozhodně není dobrou vizitkou advokátní komory, když na jeho opakované dopisy zarytě mlčí.

Téma citovaného článku je poměrně složité, aby mohlo být podrobně popsáno. Proto je zmíním alespoň v krátkosti. Určité způsoby výkonu advokacie praktikované ve spolupráci mezi některými advokáty a městskými, popř. obecními úřady jsou v rozporu s ústavním pořádkem. Je zde porušován čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle něhož se každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Praktiky tzv. "bezplatných" poraden, zřizovaných některými obecními (městskými) úřady v součinnosti s advokáty ve svém důsledku vedou k zpochybnění zásady nestrannosti a nezávislosti těchto úřadů při jejich plnění úkolů státní správy a samosprávy a rovněž k porušení zákona o advokacii. Je totiž nepřípustné, aby advokát vykonával advokacii jako závislou činnost dle instrukcí obecního úřadu.

Stát svěřil advokátní komoře výkon správy v oblasti poskytování právních služeb formou advokacie. Jestliže se advokátní komora na svých internetových stránkách hrdě hlásí k tomu, že vykonává samosprávu v advokacii a chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty, deklaruje pouze to, co je její povinností ze zákona. Skutečnost je však jiná. Je poměrně snadné a schůdnější vykonávat dozor v rámci obvyklé kárné agendy (prohřešky advokátů jako jsou nedostavení se k jednání soudu, nesprávné vyúčtování odměny advokáta apod.) než se zabývat složitou problematikou zasahující do ústavního pořádku.

                 
Obsah vydání       30. 6. 2005
30. 6. 2005 Navzdory zuřivému odporu katolické církve Španělsko legalizovalo homosexuální manželství
30. 6. 2005 Je advokátní komora skutečně garantem kvality právních služeb poskytovaných advokáty? Aleš  Uhlíř
30. 6. 2005 Malé děti si hrají v prostředí plném nebezpečných chemikálií
30. 6. 2005 1968: Jak se nás komunisté báli Jan  Štěpánek
30. 6. 2005 Jaký je rozdíl mezi myšlenkou a údem? Alex  Koenigsmark
30. 6. 2005 Británie: Brutální zacházení se žadateli o azyl
30. 6. 2005 Hodina pravdy a spořádanosti v České televizi Bohumil  Kartous
30. 6. 2005 Prohlášení Martin  Škabraha
30. 6. 2005 V této zemi vládne absolutní sociální smír. My nevíme, co jsou stávky. Jiří  Paroubek
30. 6. 2005 Dům u hřbitova Václav  Dušek
30. 6. 2005 Channel Four natočí zdramatizovaný dokument o životě vězňů v zálivu Guantánamo
30. 6. 2005 Británie: Firmy, které okrádají zákazníky podvodným a drahým připojením na internet, budou tvrdě trestány
30. 6. 2005 (Jižní) Evropa obětí veder v důsledku klimatických změn
30. 6. 2005 Softwarové patenty a demokracie v EU Jaroslav  Zvěřina
30. 6. 2005 Majetková přiznání zákonodárců zpřístupněna
30. 6. 2005 NE softwarovým patentům!
30. 6. 2005 Kolik spolupachatelů genocidy ve Rwandě žije ve Francii? Simone  Radačičová
1. 7. 2005 Ekonomie není etika
30. 6. 2005 K sudetským Němcům
30. 6. 2005 Alternativní zdroje energie jsou nerealistické
30. 6. 2005 Bořivoj Čelovský: Většina lidí neví, že čtou německé noviny
29. 6. 2005 Výsměch lidskosti
30. 6. 2005 Odsun brněnských pedagogů bude morálně zcela oprávněný Vladimír  Rott
29. 6. 2005 Obchodní marže a zisk Stanislav A. Hošek
30. 6. 2005 Je libo velký stres, nebo malý důchod? Vladislav  Černík
29. 6. 2005 Podvod projektů v rámci "veřejněsoukromých partnerství"
29. 6. 2005 Veselé kraviny Bohumil  Kartous
29. 6. 2005 České banky jsou špatně regulovány
29. 6. 2005 Dálnice D8 - kapitulace se nekoná, ministr Ambrozek by měl odstoupit Karel  Vaníček
29. 6. 2005 Zpráva o tom, že Evropa pro ústavu dozrála Lukáš  Jelínek
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce