3. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 6. 2005

Demokracie je vláda nevědoucích

"Tváří v tvář arogantnímu, nekomunikativnímu, diskusi dusícímu starému režimu může být závan demokracie osvobozující. A to nejen na Středním východě," napsal na neokonzervativním webu New American Century William Kristol, když přemítal nad francouzským referendem o "euroústavě". Jeho výsledek v té době ještě nebyl znám, to ale není důležité. Zajímavé je, v čem Kristol nebo jeho ideologický souputník Gary Schmitt (Los Angeles Times, 29. 5. 2005) nahlížejí podstatu zámořských událostí. Z pohledu amerických pravičáků se potenciální (pro nás již aktuální) francouzské a po něm nizozemské NE jeví jako "okamžik naděje".

Martin Škabraha Naděje, že se evropští voliči vzepřou svým arogantním politickým elitám a důrazně upozorní na existující demokratický deficit bruselské integrace. A současně naděje na vznik "silné, proamerické, proliberální, víceméně volnotržní, sociálně a morálně oživené Evropy." (Přitom je paradoxní, že Francouzi odmítli Evropskou ústavu, protože ji považovali za zosobnění pravicových anglosaských volnotržních principů a chtěli podpořit svůj ochranářský, etatistický stát, pozn. red.) Gary Schmitt upozorňuje, že ačkoliv francouzští zastánci ústavy označili své kritiky za "nic nevědoucí" (know-nothings), tito nevědoucí dobře vědí minimálně jednu věc: že záleží na tom, zda občané mohou kontrolovat vládu, která kontroluje je.

Ve stejné době jako citovaná memoranda čtu v článku Roryho Carrola (The Guardian, 31. 5. 2005) tvrzení policejního šéfa v Basře, že může důvěřovat přibližně jen čtvrtině svých pořádkových sil. Zbytek je pod vlivem místních šíitských milicí, v nichž nechybí vysloveně kriminální živly. Ve městě je sice klid a rodiny s dětmi se mohou i po setmění procházet venku; nedochází k únosům či rabování. Někteří policisté se však účastní atentátů na sunnitské stoupence starého režimu. A nedávno došlo za tichého souhlasu policie k zásahu tzv. Mahdího armády proti studentskému večírku, jenž se odehrával v až příliš západním stylu. Klid v Basře zřejmě panuje jen díky neoficiálnímu přenesení moci na nevládní šíitské organizace. Jakýkoliv razantní zákrok proti této situaci by pravděpodobně způsobil vzpouru.

Co spojuje geograficky tak vzdálené události?

Evropské i irácké jeviště především nabízí pozoruhodnou hru paradoxů. Je patrná již v pohledu amerických neokonzervativců. Nedůvěra, kterou lid projevuje vůči "politickým oligarchiím", jejichž postoj k Iráku byl neokonům trnem v oku, je sice "závanem demokracie", avšak současně je projevem odporu proti rozšiřování zóny volného (pracovního) trhu na Turecko a Ukrajinu, na němž mají Američané eminentní zájem. Svobodně projevená vůle lidu splývá s neochotou a neschopností voličů čelit změnám přicházejícím do Evropy s globalizací.

"Okamžik naděje" se tak snadno může stát počátkem dominance reakcionářských ideologií obnovujících nacionalistická schémata. Sociální stát, jehož smyslem byla solidarita s méně úspěšnými hráči hospodářské soutěže, se proměňuje v "naši", tak trochu kmenovou a tedy sobeckou pevnost, již chceme udržet proti přílivu cizích imigrantů.

V tomto jevu se ohlašuje možná největší paradox demokracie. Nemám na mysli známý fakt, že aby moc mohla být účinně realizována, musí ji lid delegovat na elitní zástupce a vzdát se tak části své suverenity, ale to, že samotný pojem lid není sám ze sebe zřejmý. Vždy je totiž třeba nejprve vymezit, kdo všechno tento lid tvoří, a kdo je z něj naopak vyloučen a nemůže se těšit patřičným právům. Suverenita onoho MY (my rovní, svobodní, svéprávní), z níž vyplývá humanistický étos demokracie, je vždy podmíněna nevyhnutelně příkrým ONI (občané druhého či ještě nižšího řádu). MY je rámcem lidové solidarity. ONI je hranicí této solidarity -- a svým způsobem i jejím zdrojem, neboť nedotčenost příliš vzdálenými problémy umožňuje zaměřit prostředky na to, co se nás (bezprostředně) týká.

Uvedený paradox nelze odstranit, vyspělé demokratické vědomí s ním však počítá a vytváří institucionální předpoklady k jeho zmírňování. Je mu jasné, že aby demokracie reálně fungovala, musí trvat na existenci "sobecky" vymezených hranic. Zároveň však upravuje správu těchto hranic tak, aby byly pokud možno průchodné; aby tedy rozšiřovaly rámec solidarity nad povinné penzum a oživovaly tak jejího ducha, aniž by se ovšem pohyb vymknul kontrole a způsobil rozvrat stávajících institucí.

Pokud se demokratické vědomí dokáže takto se zmíněným paradoxem vyrovnávat a držet si nad jeho propastnou pravdou vládu, demokratická společnost prospívá; kontrolovatelná propustnost vlastních hranic umožňuje stabilitu solidárního rámce a současně jisté jeho přesahování. Vytváří se iluze, že lid neznamená jen MY, ale trochu také ONI -- iluze, jež není zcela nereálná. Paradox demokracie je touto fikcí zmírňován a neznepokojuje.

Globalizace vnáší do otázky hranic zásadní nejistotu. Blízké a vzdálené záležitosti přestávají být snadno rozlišitelné, různé formy interakce přesahují staré rámce a paradox demokracie začíná nabývat podobu propastné pochybnosti. MY už nemá tu čitelnost jako dříve, otevřeněji pojatá solidarita se jeví jako špatně kontrolovatelná a je poznamenána nedůvěrou, což vede k jejímu omezování, snaze vrátit slovu MY (my, kteří se těšíme podpoře a zájmu bližních, spoluobčanů) jednoznačný rozměr.

Různé formy revitalizovaného nacionalismu tak nejsou překážkou, ale spíše produktem globalizace. Pochybnost o obsahu pojmu lid nás nutí k šovinistickým reakcím, neboť máme strach, že budeme z lidu vyloučeni. Jiná reakce je ta, že se z něj vyloučíme sami (místo exkluze volíme exkluzivitu) a staneme se kosmopolity spoléhajícími jen sami na sebe. To je ale cesta nemnohých.

Existuje evropský lid? Na to není snadná odpověď. Lid není žádná pevná, předem daná entita, již by stačilo nalézt, jako se pod nánosy zeminy odkrývají starověká města. Lid se tvoří ve stýkání a potýkání jednotlivců a skupin, v událostech, které lidi spojují nebo naopak rozdělují a staví proti sobě.

Hlasování o evropské "ústavě" je takovou událostí. Její jednotlivá odmítnutí nejsou signálem evropského lidu evropským politickým elitám, ale projevem toho, že se (ještě) žádný evropský lid neustavil. Je tohle "závan demokracie"? Jaké demokracie? Nejsou z jistého hlediska demokratičtější ony "arogantní elity", které v projektu integrace předpokládají zrození širšího, ne již nacionálně exkluzivního lidu jako nového rámce občanské solidarity?

Nevyžadují si globalizační socioekonomické tlaky předefinování dosavadních forem spolupráce? Neskýtá nacionální rámec pouze iluzorní ochranu?

Zanechejme na chvíli Evropu jejím otázkám a podívejme se do irácké Basry. Pochybnosti o rozsahu pojmu lid jsou tu ještě více na místě než v případě neochoty západoevropských voličů otevřít Unii chudším příbuzným z východu. Nejde jen o to, že se zřetelně prosazují až sektářská pojetí občanství, kdy se jednotlivec stává rovným mezi rovnými jen v hranicích nábožensky definovaného hierarchického společenství. Další problém spočívá v tom, že jakýkoliv pokus překlenout tyto partikularistické tendence naráží na hluboký deficit "nového Iráku", jehož proklamovaná demokratičnost je spjata s tlakem vnější moci (vnucené volby atd.); a ta není legitimována žádným lidovým konsensem. Stojí tak proti sobě teokraticky konstituovaná společenství na straně jedné a demokratický, avšak paradoxně nelegitimní (nebo nedostatečně legitimní) nárok centrální vlády na straně druhé. Demokracie bez legitimity a legitimita bez demokracie (alespoň v našem slova smyslu), to je hlavní rozpor dnešního Iráku. Jen zdánlivě se nás netýká.

Legitimitu má ten, komu lidé jako kolektiv bez donucování důvěřují. Aby byla legitimita čitelná, musí existovat dostatečně průhledný veřejný prostor, v němž platí všem srozumitelná kritéria legitimity -- např. všem srozumitelné skupinové zájmy (které pak ten, kdo si legitimitu nárokuje, musí zřetelně reprezentovat). Je jasné, že takový prostor nemusí být sice zcela unifikovaný, ale neobejde se bez základních jednotících principů, které nejsou předmětem běžných sporů a jsou přijímány samozřejmě, v podstatě jako autorita (v ideálním případě se spojuje neosobní autorita principů, např. posvátného kodexu, s přirozenou autoritou nějaké osobnosti). Jen v takovém rámci mohou probíhat i prudké spory o konkrétní podobu skupinových zájmů, aniž by docházelo k rozpadu společenství samotného a s ním k zániku ochoty jednotlivců přispívat na jeho provoz (a případně očekávat pomoc v nouzi).

Ideálem a z velké části iluzí moderní koncepce demokracie je, že se zmíněný rámec má vytvořit čistě na principu lidství vůbec, bez dalších, třeba náboženských nebo národních přívlastků. Organizace spojených národů měla být v liberálně kosmopolitní představě jen předstupněm reorganizace politických institucí na světoobčanském základě -- a podobný motiv slyšíme v socialistické Internacionále. Plnost demokracie je pak založena na maximálním rozsahu pojmu lid, který zahrnuje všechny obyvatele světa, těšící se lidským právům. Státní suverenita je vlastně v rozporu s takovou ideou, neboť politikové národního státu podléhají demokratické kontrole pouze svých voličů, zatímco lidé jiných států jsou z rozhodování vyloučeni, byť na ně akce sousední země mohou mít bezprostřední a nezanedbatelný dopad (viz česko-rakouský spor o Temelín nebo americký útok na Irák, který sice vyjadřoval vůli amerického lidu, jakkoliv zmanipulovanou, určitě byl ale v rozporu s názory obyvatel arabských zemí, jichž se útok a jeho následky, včetně třeba uprchlictví, měly bezprostředně dotknout).

Relativní menšina tak může v systému suverénních národních států snadno potlačit zájmy většiny (případně naopak), aniž by postižení měli možnost demokraticky protestovat (mohou protestovat de facto jen u své vlády, která ale zpravidla postrádá jednoznačně definované pravomoci k dosažení nápravy). Více demokracie tedy v tomto kontextu znamená více "internacionály", interreligiozity apod. Čím více partikulárních suverenit, tím větší je možnost beztrestně potlačovat zájmy druhých.

Problém je samozřejmě v tom, že příliš mnoho reprezentovaných zájmů nesmírně brzdí efektivní rozhodování a navíc může -- tentokrát jakoby z druhé strany -- narušit jeho legitimitu, protože za situace, kdy je ve veřejném prostoru množství navzájem nepřevoditelných sporů, nemůže se utvořit celospolečenský, tedy opravdu lidový konsensus a každé rozhodnutí tak při nejlepší vůli hrozí diskriminací nebo dokonce diktátem. Omezení lidu na menší, avšak čitelnou a uvnitř efektivně komunikující skupinu pak legitimitu v tomto směru posiluje -- ovšem za cenu vyloučení těch, s nimiž se neumíme (nechceme?) dohodnout...

Nechci uvedené paradoxy řešit. Nepovažuji je za řešitelné. Chci jenom upozornit na nesamozřejmost pojmů a prohlášení, které slýcháváme v souvislosti s odmítnutím nebo přijetím euroústavy a stejně tak v souvislosti se "závanem demokracie" na Středním východě. Vždycky, když někdo na obranu toho či onoho postoje tvrdí, že je "více demokratický", uvědomím si, že vlastně není jasné, co říká. Demokracie nemůže fungovat bez hranic; jenže každá hranice je nedemokratická! Co je pak více "demokraticky deficitní"? Odmítnutí otevřít solidárně hranice v lidovém hlasování, nebo rozhodnutí otevřít je v rozporu s vůlí "neochotných" voličů? Nevím. Srozumitelnost zpravidla všechny postoje získávají teprve v okamžiku, kdy za nimi hledáme ten či onen zájem.

Z "lidu" se vyklube nějaká úzce vymezená skupina, ne-li jednotlivec. To jistě není samo o sobě v rozporu s demokracií. Spíš je to důvod tvrdit, že nějaká "čistá demokratičnost" nebo "demokracie o sobě" neexistuje. Všichni jsme demokraté tak nějak "víceméně". Co je demokracie, nevíme. Otázkou je, zda jsme si vědomi tohoto nevědění...

                 
Obsah vydání       3. 6. 2005
3. 6. 2005 Británie: Úřady zasahují proti pirátům s farmaceutiky
3. 6. 2005 United Islands of Control & Profit podruhé? Petr  Šafařík
3. 6. 2005 Děti žijící v blízkosti vedení vysokého napětí trpí leukémií
5. 6. 2005 Vzkazuje vám Jeremy Paxman Jan  Čulík
3. 6. 2005 Poučení z francouzského a nizozemského NE Michael  Kroh
3. 6. 2005 Barroso: Evropská ústava není mrtvá
2. 6. 2005 John Bruton: Evropská ústava není mrtvá
3. 6. 2005 Demokracie je vláda nevědoucích Martin  Škabraha
3. 6. 2005 Vždyť přece létat časem je krásné Tomáš  Koloc
3. 6. 2005 Jak to chodí na Ruzyni
3. 6. 2005 Proč byl odvolán ředitel Českého krasu?
3. 6. 2005 V Litoměřicích se konal 11. Salon kritického myšlení Jan  Čulík
3. 6. 2005 Azyl a království Alex  Koenigsmark
3. 6. 2005 Je útlak plodný? Kvete umění při útlaku jinak? Jan  Čulík
3. 6. 2005 O čem právě hlasuji/eme... Vladimír  Rott
3. 6. 2005 Okupace politické strany a její důsledek Stanislav A. Hošek
3. 6. 2005 Je načase zrušit euro
3. 6. 2005 Jak ochočit kamiony Jiří  Kofránek
3. 6. 2005 Nechte Gatesovi jeho miliardy
2. 6. 2005 Používáte MS Office? Pak jste dinosauři! Jan  Sýkora
2. 6. 2005 Po privatizaci britských železnic: Vlaky jezdí pomaleji
2. 6. 2005 Malý - ať člověk nebo stát - je vždycky bit Josef  Vít
2. 6. 2005 Elita bohužel selhává a kritika Národní galerie má slabiny v argumentaci Jan  Paul
2. 6. 2005 Památník anebo byty? Přemysl  Janýr
1. 6. 2005 Jak se Japonsko brání globalizaci
1. 6. 2005 Elity informačního věku a útlak v Americe?
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005