21. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 8. 2003

Policie ČR se omluvila za "závažná pochybení" svých příslušníků

Na podzim jsem posílala text stížnosti na jednání policistů, kteří se dopustili vůči studentovi V. Plzákovi několika porušení zákona, píše Helena Svatošová z Ligy lidských práv. Teď přišlo vyřízení - ve všem dali za pravdu, omluvili se a policisté prý byli disciplinárně pokáráni - tedy, je to reakce až na opakovanou druhou stížnost. Posílám, ať je v Britských listech i nějaký pozitivní příklad. Právní pomoc poskytl V. Plzákovi (tehdejší dobrovolník LLP) Michal Bernard.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Správa hlavního města Prahy
oddělení kontroly a stížností
po.box.51
140 21 Praha 4

C.j.: PSP- 911/0KS-ST -497-2002

Praha 22. ledna 2003

Počet listů : 2

Vážený pan
Valentýn Plzák
(adresa)


Vyrozumění o výsledku prošetření opakované stížnosti

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 Vládní vyhlášky č. 150/58 Ú.l. Vás seznamuji s výsledkem prošetření opakované stížnosti ze dne 31.10. 2002, týkající se jednak nesouhlasu s výsledkem prošetření prvotní stížnosti ze dne 22.8.2002, prošetřené pracovníkem skupiny kontroly a stížností PČR OŘ Praha 1 , a jednak žádosti o důsledné prošetření jednání a postupu policistů vůči Vám dne 19.8.2002 v souvislosti s Vaším zajištěním na MO PČR Krakovská.

Sděluji Vám, že jsem předmětnou opakovanou stížnost nechal důsledně prošetřit, k jejímu obsahu se vyjádřili či byli ve formě zápisu dle Vl. vyhl.č. 150/58 Ú .1. slyšeni všichni policisté, kteří s Vámi dne 19 .8.2002 jednali a k jejich postupu bylo opatřeno odborné stanovisko nadřízené policejní součásti. Současně jsem též ve smyslu ustanovení § 6 odst. 7 cit. Vl. vyhlášky přezkoumal, zda Vámi podaná prvotní stížnost byla správně vyřízena, zda byly prošetřeny všechny její části a zda závěry jejího šetření odpovídají zjištěnému stavu.

Prošetřením všech částí Vaší opakované stížnosti jsem oprávněn konstatovat, že v postupu policistů, kteří se podíleli na úkonech spojených s Vašim zajištěním dne 19.8.2002 a dokumentací podezření z Vašeho protiprávního jednání byla shledána závažná pochybení a spisový materiál stížnostního spisu byl tak předložen policejnímu orgánu Inspekce ministra vnitra k posouzení, zda v daném případě není dáno též podezření ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158/1a) tr. zákona.

Právním rozborem předmětné věci bylo shledáno, že k Vašemu zajištění uvedeného dne nebyly naplněny zákonné důvody uvedené v ustanovení § 14/1d) zák.č. 283/91 Sb. a nebylo třeba Vás proto omezit na osobní svobodě. O svých úkonech na místě činu, t.j. v objektu Pedagogické fakulty UK v Praze 1 , M. Rettigové č. 4 měli policisté sepsat úřední záznam, včetně výsledků svých šetření a tento předat místně příslušné policejní součásti k dalšímu opatření, neboť jak z Vašeho vyjádření na místě, tak i z vyjádření paní Lipské nevyplynulo žádné podezření ze spáchání trestného činu a od samého počátku bylo zřejmé, že v dané věci jde o podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití podle § 49/1c) zák.č. 200/90 Sb.

V uvedené souvislosti též pochybil policista dozorčí služby MO PČR Krakovská, který informace poskytnuté mu policejní hlídkou, která Vás na místní oddělení předvedla, správně nevyhodnotil a neprovedl opatření směřující k Vašemu okamžitému propuštění.

V žádném případě též neměl připustit další jednání s Vámi, kdy jste byl na tamním WC v podstatě podroben osobní prohlídce, která tak byla policisty provedena v příkrém rozporu s ustanovením §§ 82/3, 83b/l,4 tr. řádu. Pochybení bylo rovněž shledáno v postupu policistů, kterým jste vydal 3 ks. pistolových nábojů, přičemž v rozporu s ustanovením § 25/1,3 zák.č. 283/91 Sb. Vám o tom nebylo vydáno žádné potvrzení a vydání nábojů nebylo uvedeno ani v sepsaném úředním záznamu policistů.

Pokud se týká pořízení Vaší fotografie, rovněž tato byla pořízena v rozporu s ustanovením § 42e cit. zákona, neboť k dokumentaci roztrženého trička mělo být policisty postupováno dle ustanovení § 24/1 cit. zákona, věc měla být ohledána, a případně samostatně vyfotografována, bez záběru Vaší osoby .

Porušení služební kázně bylo rovněž konstatováno u policistky , která Vás uvedeného dne vyslýchala ve formě protokolu o podání vysvětlení, neboť své mínění osobní povahy k šetřené věci nevhodným způsobem ventilovala a postupovala tak v rozporu s interní právní normou upravující chování policistů při služebním styku s občany. S uvedenými pochybeními policistů rovněž souvisí následné Vaše nedůvodné umístění v izolované místnosti pro předvedené a zajištěné osoby (která na policejní součásti nemá charakter policejní cely), kde jste byl střežen prostřednictvím kamery s umístěním monitoru v místnosti dozorčí služby.

Při prošetření Vámi podané opakované stížnosti se objektivně neprokázalo Vaše tvrzení o nevhodném chování policisty z 2. policejního vozidla, ke kterému mělo dojít v místě Vašeho zajištění. Policisté druhé policejní hlídky, kteří převezli na MO PČR Krakovská paní Lipskou, Vaše tvrzení odmítají a pro absenci jiných důkazních prostředků nevhodné chování policisty tak nelze prokázat.

Provedeným přezkumným řízením ke způsobu prošetření Vaší prvotní stížnosti, která byla dne 23.9.2002 prošetřena pracovníkem skupiny kontroly a stížností PČR OŘ Praha 1 pod sp.zn. Č.j.: OR1- 32/SKS-ST -2002 bylo shledáno, že Vaše prvotní stížnost nebyla důsledně ve všech svých částech prošetřena a bylo tak při jejím prošetření postupováno v rozporu s ustanovením §§ 6/1 , 1 0/1 Vl. vyhl.č. 150/58 Ú .1., čímž bylo zapříčiněno nesprávné vyřízení prvotní stížnosti a nereagence na pochybení policistů při konaných úkonech s Vámi.

Prošetřením opakované stížnosti zjištěné pochybení policistů, jak shora uvedeno, bylo právně kvalifikováno jako kázeňské přestupky jednotlivých odpovědných policistů podle § 32/1 zák.č. 186/92 Sb., které byly předány k vyřízení řediteli PČR OŘ Praha 1 v rámci jeho kázeňské pravomoci. Opakovanou stížnost hodnotím jako oprávněnou.

Podáním této .zprávy považujeme věc u nás za vyřízenou a za shledaná pochybení policistů přijměte prosím naši omluvu.

Vyřizuje : mjr. Pultar

mjr. Mgr. Jan Stupka

vedoucí 2. skupiny

                 
Obsah vydání       21. 8. 2003
21. 8. 2003 O mentalitě svlačce Jan  Čulík
21. 8. 2003 Dr. David Kelly předpověděl svou smrt v lese
21. 8. 2003 Útok na OSN v Bagdádu: Hrst názorů ze světového tisku
21. 8. 2003 Facka zprava aneb štěkání podle Jemelky Štěpán  Kotrba
21. 8. 2003 Poučení z krizového vývoje - dvacáté první srpny a přítomnost Michal  Jurza
21. 8. 2003 Jenom dvě stě kilometrů, nebo ještě blíže... Filip  Rožánek
21. 8. 2003 Policie ČR se omluvila za "závažná pochybení" svých příslušníků
21. 8. 2003 Machiavelli a jeho odkaz synu vladaře Josef  Vít
21. 8. 2003 Ředitel pražské zoo: neplivejte hystericky na naši instituci
21. 8. 2003 Podepište petici za společnou česko-izraelskou známku Petra Ginze
21. 8. 2003 Dementi: Radek Sárközi neodchází z UOK Radek  Sárközi
21. 8. 2003 Jak je to s pralesy na Šumavě -- laický pokus o odpověď Jan  Rovenský
20. 8. 2003 Vojna v Iraku sa oficiálne skončila, ale casus belli sa iba hladá... Daniel  Krajcer
20. 8. 2003 Proč nepíše Jan Urban jako američtí novináři Jan  Čulík
20. 8. 2003 Sociologie organizace Michela Croziera a úřady Václav  Prochor
20. 8. 2003 Okupácia 1968: KSS je hlboko zakotvená vo svojej minulosti Juraj  Marušiak
18. 8. 2003 MFD: Dlouhonohá "dokonale opálená" blondýna a PR pro krachujícího Fischera Jan  Čulík
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 8. 2003 Policie ČR se omluvila za "závažná pochybení" svých příslušníků   
21. 8. 2003 Proč se mlčí o občanském odporu ze srpna 1969? Karel  Mašita
21. 8. 2003 Jak je to s pralesy na Šumavě -- laický pokus o odpověď Jan  Rovenský
21. 8. 2003 Poučení z krizového vývoje - dvacáté první srpny a přítomnost Michal  Jurza
21. 8. 2003 O mentalitě svlačce Jan  Čulík
21. 8. 2003 Facka zprava aneb štěkání podle Jemelky Štěpán  Kotrba
20. 8. 2003 Proč nepíše Jan Urban jako američtí novináři Jan  Čulík
20. 8. 2003 Sociologie organizace Michela Croziera a úřady Václav  Prochor
18. 8. 2003 Kolik peněz si může ještě dovolit Český rozhlas vyhodit "do éteru" Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 Hospodářský růst -- tabuizované téma? Jaroslav  Krajči
18. 8. 2003 Vatikán nařídil biskupům, aby utajovali sexuální zneužívání, páchané katolickými kněžími   
18. 8. 2003 Romové jsou sice páté kolo u vozu, avšak... Alžběta  Janíčková
18. 8. 2003 Marta Kubišová: Tí, čo boli pri revolúcii, sa na nej stále vezú Miroslav  Brada
18. 8. 2003 ČRo 6 - tažný kůň s klapkami na očích, který zatáčí pouze vpravo Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 MFD: Dlouhonohá "dokonale opálená" blondýna a PR pro krachujícího Fischera Jan  Čulík