4. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 3. 2003

Neústrojné napodobování Západu: o neblahém vývoji veřejných médií v postkomunistické Evropě

Novináři v postkomunistických zemích také odmítají přijímat za svou práci odpovědnost. "Profesionalismus" nabývá formy defenzivní zaměstnanecké ideologie, založené na odmítnutí každého, kdo by chtěl měřit profesionalitu novinářské práce. Novináři se stavějí s podezřením vůči veřejné regulaci médií a trvají na neomezené svobodě. To, co píší, často odráží hlavně jejich osobní názory a nevyjadřuje to potřeby, zájmy a názory velké části společnosti. Odmítají jakoukoliv kritiku své práce s tím, že je to "ohrožení svobody projevu".

"Vysílání veřejné služby selhalo," tak tvrdě charakterizuje Mihaly Galik situaci v Maďarsku. Poukazuje na to, že politikové neustále zasahují do práce médií veřejné služby, úmyslně aplikují nesprávně zákon o veřejném vysílání a slabá občanská společnost jim v tom nedokáže zabránit. Od vzniku komerční televize v Maďarsku roku 1997 má maďarská veřejná televize jen asi desetiprocentní sledovanost a není schopna vytvořit řádnou programovou politiku. V Bulharsku dochází k opakovaným pokusům ovládnout média veřejné služby. Celkem vzato lze podle argumentace Karola Jakubowicze , přednesené na mediální konferenci ve Florencii ve dne 1. března 2003, tvrdit, že ve většině postkomunistických zemích neplní média veřejné služby řádně svou roli. Jádrem problémů bývá:

 • Tradiční a špatně vytvořena organizační a řídící struktura, neschopná rozhodování, jejíž jednotlivé složky navzájem blokují svá rozhodnutí
 • Silný politický vliv, takže vlastně jde spíš o "parlamentní" sdělovací prostředky a nikoliv o nezávislá média
 • Časté krize managementu a vedení veřejnoprávních televizních stanic
 • Nedostatek financí a pořadů, neschopnost konkurovat komerčním stanicím
 • Příliš malý domácí trh
 • Nedostatečná angažovanost ve věci demokratických hodnot a hodnot veřejné služby, včetně politického odstupu a nezávislosti, vysoké profesionality a kvality
 • Jakubowicz poukazuje na další autory, kteří varují, že další existenci médií veřejné služby v postkomunistických zemích není možno považovat za zaručenou.

  Hlavní problém je daleko vážnější než jen nedostatek veřejné podpory pro řádná veřejnoprávní média. Hlavním problémem je, že ve společnosti nezakořenila myšlenka, že jsou média veřejné služby společensky nesmírně důležitá; veřejnost proto nepovažuje za svou prioritu média veřejné služby hájit a ochraňovat jejich nezávislost a autonomii.

  Justice není schopna zaručit řádné fungování právního rámce veřejnoprávních sdělovacích prostředků. Státní aparát považuje veřejná média buď za svůj vlastní nástroj, anebo za nepřítele.

  Důvodem je, že se postkomunistické země pokusily restrukturalizovat svá média napodobováním praxe v kapitalistických zemích. Bylo to hlavně proto, že disidenty v těchto zemích pád komunismu překvapil a neměli připravenou vlastní politiku přechodu od komunismu. Takže bylo transformační období vlastně "nucenou globalizací", mechanickým napodobováním institucí, které během dlouhé doby vznikly v západních zemích. Slovinský analytik Slavko Šplíchal poukazuje na složitější proces: proces napodobování a pak odmítání západních vzorů.

  Napodobování bylo dvojího druhu:

 • úmyslné a nucené, asi jako když jsou postkomunistické země nuceny přijímat zákony EU
 • přirozené opakování těchže procesů za srovnatelných podmínek
 • Při napodobování západních vzorů hrál roli silný americký a západoevropský vliv, stejně jako jejich finanční pomoc. Největší tlak pochází z Evropské unie a co se týče sdělovacích prostředků, z Rady Evropy, která požaduje, aby byla státní média proměněna v média veřejné služby.

  Reorganizace postkomunistických společností však bude úspěšně dokončena teprve, až budou nově vytvořené instituce "institucionalizovány", tj. podpořeny přirozeným kulturním étosem, mentálními postoji a duchem sdílené veřejné filozofie. Po organizačních změnách musejí tedy následovat kulturní změny. Je zapotřebí ochotných, výkonných a schopných občanů,prodchnutých příslušnou politickou a hospodářskou kulturou. Potíž je, že kulturní zvyklosti a zvyklosti společenského chování se proměňují daleko pomaleji než zákony a instituce. Jsou totiž projevem hlubinných kořenů civilizace a kultury. Bohužel, při postkomunistické transformaci je zapotřebí tento proces obrátit: nejprve je nutno vytvořit instituce a teprve pak je postupně internalizovat. "Vytvářené kultury" je nesmírně důležité. "Konsolidované" systémy jsou takové, kde se rozhoduje nikoliv o" daných procedurách, ale uvnitř těchto usazených a přijatých procedur.

  Jak poznamenal Anthony Smith, hlavní rozdíl ve vztazích mezi televizními stanicemi a světem politiky na Západě a v postkomunistických zemích spočívá právě v rozdílné politické a novinářské kultuře.

  Sdělovací prostředky musejí být odpolitizovány, pevně musí existovat zákonnost, lidé musejí být schopni definovat, co je to médium veřejné služby, důležitou roli musí hrát veřejné mínění a média musejí hrát roli nezávislých kritiků a strážců demokracie.

  Po pádu komunismu však nevznikla v postkomunistických společnostech občanská společnost, ale "politická společnost", vláda politických stran, život zkolonizovaly politické strany. Je paradoxní, že tak vlastně dál přežívá státostranický aparát z doby komunismu.

  K ochromení občanské společnosti paradoxně muselo dojít hned v prvních letech po pádu komunismu, protože její nejschopnější členové byli vtaženi do života politických stran. Společnost byla zároveň znovu demobilizována, umrtvena, aby mohly politické strany vládnout co nejjednodušeji. V důsledku toho se octly veřejné sdělovací prostředky v postkomunistických zemích znovu pod politickou kontrolou.

  Existují závažné důvody, proč odmítají novináři ve středo a východoevropských zemích plnit roli hlídacího psa mocných. Podle maďarského autora Jánose Horvatha vedou tradice středo a východoevropského žurnalismu k tomu, že se novináři stavějí do rolí politických leaderů a také do role šířící hegemonii. Horvath konstatuje:

  V Evropě je běžný pojem aktivního, politického novináře, novináře, který se považuje za někoho, kdo chce ovlivnit politiku a veřejnost podle svých politických názorů. Tento pocit je ještě silnější ve východní Evropě, kde stojí novináři blízko spisovatelům a umělcům. Spolu s novináři mívají spisovatelé a umělci pocit, že musejí plnit mesiášské poslání. Chtějí se stát "hlasem lidu".

  Důsledkem je pak novinářská práce, která je motivována konkrétním politickým přesvědčením a přibližuje se propagandě. Proto se například v Rusku považuje pouhá služba veřejnému zájmu za devalvaci profesionálního statutu novinářů. Novináři, kteří přijmou západní normy objektivity, se v Rusku považují za "roboty". Vítězí didaktická novinářská norma, a čtenáři a diváci jsou považováni za "žáky", občany, souvěrce a souputníky. Tomu říká Slavko Šplíchal "italianizace sdělovacích prostředků".

  Novináři v postkomunistických zemích také odmítají přijímat za svou práci odpovědnost. "Profesionalismus" nabývá formy defenzivní zaměstnanecké ideologie, založené na odmítnutí každého, kdo by chtěl měřit profesionalitu novinářské práce. Novináři se stavějí s podezřením vůči veřejné regulaci médií a trvají na neomezené svobodě. To, co píší, často odráží hlavně jejich osobní názory a nevyjadřuje to potřeby, zájmy a názory velké části společnosti. Odmítají jakoukoliv kritiku své práce s tím, že je to "ohrožení svobody projevu".

  Dalším problémem je, že novináři v postkomunistických zemích také často přijímají úplatky za reklamu ve svých článcích. Tak se stávají média otroky vlivových seskupení či komerčních společností.

  Na jedné straně je obtížné ve středovýchodní Evropě změnit hluboce zakořeněné postoje z minulosti, to je ještě obtížnější v důsledku cynismu mezi novináři, vzhledem k obrovské deziluzi, vzniklé v důsledku postojů a praxe, jaká vznikla po pádu komunismu a která má velmi málo společného s ideály, jejichž realizaci lidé s pádem komunismu spojovali.

  Zde je několik kroků, podle nich je možno poměřovat dlouhý a pomalý proces regenerace sdělovacích prostředků v postkomunistických zemích.

  Takto se vyvíjela média na Západě:

 • od konce devatenáctého století do dvacátých let dvacátého století bylo hlavním cílem médií chránit strategické zájmy státu a národa a rozvíjet technické možnosti mediálního průmyslu
 • v období "veřejné služby", které vyvrcholilo v sedmdesátých letech dvacátého století, usilovala média o realizaci základních kulturních a sociálních cílů, o realizaci sociální odpovědnosti tisku a o omezování monopolního vlastnictví tisku. Konečným cílem se stala ochrana veřejného zájmu a prohlubování demokracie, v praxi to znamenalo, že bylo nutno vytvořit ochranné struktury pro sdělovací prostředky. V tomto ohledu byly intervence státu do médií považovány za nutné.
 • internacionalizace, digitalizace a konvergence vyvolaly nyní nové paradigma mediální politiky, které se v současnosti daleko více zabývá hospodářskými cíli než sociálními a politickými cíli. Charakteristickým rysem této nynější fáze rozvoje médií je deregulace a technologický rozvoj. Podporuje se konkurence a seberegulace. Staré protikomerční paradigma se téměř úplně rozplynulo. Sama myšlenka veřejného zájmu v médiích je zpochybňována a média veřejné sféry jsou označována za něco neobvyklého.

  V postkomunistické Evropě se nyní komerční vysílatelé inspirují touto poslední etapou západoevropského vývoje a argumentují, že není třeba rozvíjet média veřejné služby. Pokud se tento argument prosadí, postkomunistické země zcela vynechají prostřední etapu vývoje sdělovacích prostředků a zase neústrojně vnesou do svých společností zvyklosti a struktury, které se pro ně v jejich etapě společenského vývoje nehodí. Otázkou je, jak to poslouží prohlubování demokracie a rozvoji veřejné sféry -- což se kdysi jasně považovalo za cíle postkomunistické transformace, uzavírá autor.

 •                  
  Obsah vydání       4. 3. 2003
  4. 3. 2003 Neústrojné napodobování Západu: o neblahém vývoji veřejných médií v postkomunistické Evropě
  4. 3. 2003 Nacionalismus versus kosmopolitní postoj? Jan  Čulík
  4. 3. 2003 Turecký parlament neschválil rozmístění amerických vojsk
  4. 3. 2003 Proč se nepíše o tom, že je Klaus symbolem divokého kapitalismu devadesátých let? Jan  Čulík
  4. 3. 2003 Václav Klaus: Internet je odvozen od slova inferno
  4. 3. 2003 Klaus: Budu se snažit stát oběma nohama na zemi Vladimír  Rott
  4. 3. 2003 Proč někdo někoho podporuje? Vladimír  Myslík
  4. 3. 2003 Prečo "stará" Európa, a nie USA, ergo Izrael? Daniel  Krajcer
  4. 3. 2003 100. výročí úmrtí českého politika Fr. L. Riegra Jaroslava  Čajová
  3. 3. 2003 Monitor Jana Paula : Tunelování Mánesa se státním dohledem? Jan  Paul
  4. 3. 2003 Summit Arabské ligy k Iráku: Ne válce, ano míru a mezinárodní legitimitě Ivana  Bošinová
  3. 3. 2003 Svět na rozcestí Jan  Čulík
  3. 3. 2003 Karol Jakubowicz: Evropská unie nám nepomůže Jan  Čulík
  3. 3. 2003 Jak se Evropská unie snaží vnímat východní Evropu pomocí právních předpisů a statistik Jan  Čulík
  1. 3. 2003 Má ČR takového prezidenta, jakého si zaslouží? Jan  Čulík
  3. 3. 2003 Klausova šance: kdokoliv bude lepším prezidentem než Havel, kdokoliv je lepším politikem než Špidla Štěpán  Kotrba
  1. 3. 2003 Železný trumf nového prezidenta ČR? Karel  Mašita
  28. 2. 2003 OST-RA-VAR: Dobré hry na ostravském divadelním festivalu Jitka  Peřinová
  3. 3. 2003 K mediální diskusi o odborně i eticky pochybené knize Vojtěch  Polák
  3. 3. 2003 Petr Bakalář už nevede semináře na FHS UK
  5. 2. 2003 Pošta redakci
  4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  4. 3. 2003 Kanaďané chtěli provést inspekci amerických zbraní hromadného ničení Miloš  Kaláb
  4. 3. 2003 T-mobile: proč jsme zpřístupnili kódy mobilů Roman  Joura
  4. 3. 2003 Neústrojné napodobování Západu: o neblahém vývoji veřejných médií v postkomunistické Evropě   
  4. 3. 2003 Václav Klaus: Internet je odvozen od slova inferno   
  4. 3. 2003 Proč se nepíše o tom, že je Klaus symbolem divokého kapitalismu devadesátých let? Jan  Čulík
  4. 3. 2003 Nacionalismus versus kosmopolitní postoj? Jan  Čulík
  3. 3. 2003 Svět na rozcestí Jan  Čulík
  3. 3. 2003 Jak se Evropská unie snaží vnímat východní Evropu pomocí právních předpisů a statistik Jan  Čulík
  3. 3. 2003 Monitor Jana Paula : Tunelování Mánesa se státním dohledem? Jan  Paul
  3. 3. 2003 Klausova šance: kdokoliv bude lepším prezidentem než Havel, kdokoliv je lepším politikem než Špidla Štěpán  Kotrba
  3. 3. 2003 Karol Jakubowicz: Evropská unie nám nepomůže Jan  Čulík
  1. 3. 2003 Železný trumf nového prezidenta ČR? Karel  Mašita
  1. 3. 2003 Má ČR takového prezidenta, jakého si zaslouží? Jan  Čulík
  28. 2. 2003 Bůh, pašovaný do paragrafů evropské Ústavy Štěpán  Kotrba
  28. 2. 2003 OST-RA-VAR: Dobré hry na ostravském divadelním festivalu Jitka  Peřinová

  EU a sdělovací prostředky v postkomunistických zemích RSS 2.0      Historie >
  4. 3. 2003 Neústrojné napodobování Západu: o neblahém vývoji veřejných médií v postkomunistické Evropě   
  3. 3. 2003 Jak se Evropská unie snaží vnímat východní Evropu pomocí právních předpisů a statistik Jan  Čulík
  3. 3. 2003 Karol Jakubowicz: Evropská unie nám nepomůže Jan  Čulík