19. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 2. 2003

Fráze opakované bez vnitřního přesvědčení?

Poznámky k analýze minulosti a otázkám současnosti levicového hnutí

Levicové hnutí, pravděpodobně pouze v Evropě, je od roku 1989 ve značném chaosu. Přestože tradiční levicové strany v řadě států vládnou nebo silně ovlivňují mocenské struktury, nevytvářejí reálnou alternativu vývoje. Možná se už tyto strany staly jen strukturami pro zajištění moci ctižádostivých jedinců odlišnou rétorikou v neměnitelném systému. Pokud ale ještě usilují o své cíle z 20. století - boj za práva neprivilegovaných vrstev společnosti - měly by hledat odpovědi na otázky vzniklé rozpadem reálného socialismu.

Regulace trhu státem existovala už v době vytváření moderních států. Z moci panovníka byl chráněn obchod a podporována výroba současně s tolerancí prostoru pro iniciativu jedinců. Král zajistil limit ceny práce při nedostatku pracovních sil po vlně moru, ale také limit cen obilí v době neúrody. Představu volného trhu nepožadovaly ani města - chtěly omezování cel, ale mílové právo a cechovní zřízení byly prvky monopolismu. Politické svobody požadovala hlavně šlechta, poddaní a chudina ve městech usilovala o ochranu krále - tedy státu. Vývoj v Evropě byl rozdílný - od tuhého absolutismu ve Francii, přes spoluúčast parlamentu na moci v Anglii, regionální rozdrobenost Německa až ke šlechtické anarchii v Polsku. Role církve před reformací byla dvojí: usilovala o kulturní povznesení i zmírnění bídy chudých dobročinností, nikdy ne silou: protože od dob císaře Karla Velikého byla nejen morální autoritou, ale současně také významným držitelem pozemských statků i politickou silou. Pozemkový majetek církve byl v principu nezcizitelný a postupně narůstal: čím víc církev získávala majetek, tím víc ztrácela autoritu (tento fakt se hodí i na současnost).

Reformace podle obdivovatelů kapitalismu uvolnila ducha podnikavosti. Jenže republika Benátky kvetla i dříve pod katolickou církví a její úpadek přivodil spíše přesun obchodních cest v souvislosti se zámořskými objevy než tuhý centralismus. Hlavní hnací silou reformace byla sekularizace církevního majetku a průvodním jevem netolerance vůči odlišným názorům. Postavení bohatých se ovšem vůči státu posílilo, chudina ztrácela ochranu: zbýval však únik do kolonií. Katolické státy dokázaly zapojit majetek církve do ekonomického oběhu jiným způsobem a nezaostávaly, zato východ se dostal do nedobrovolné role ochrany Evropy proti Turkům - zatímco Španělé plenili Ameriku a Angličané jejich flotily při návratu s koloniálním bohatstvím.

Osvícenství vneslo do dějin Evropy aktivně teorii přirozených práv člověka. Vliv církve a víry byl oslaben, rozum a podnikavost jednotlivců rychle podporovaly technický vývoj. Panovníci se snažili cestou reforem shora zajistit určitý soulad mezi ekonomickým a sociálním stavem společnosti, a chudí stále doufali v ochranu státu. Většinou ale dopadli jako sedláci u Chlumce: rostoucí moc Třetího stavu nepřála sociálním právům. Opět byl vývoj v Evropě rozdílný, v Rusku se udržela silná moc feudální struktury (ale nikdo kvůli tomu nezpochybnil jeho příslušnost k Evropě), v Anglii z ní evolučním postupem zůstala jen vnější forma zahalující skutečnou moc buržoazie, ve Francii ani takové řešení nevyhovovalo: nastal věk revolucí pod heslem Volnost - Rovnost - Bratrství. V revolučním Konventu se formovala první politická levice, jenže to ještě nebylo zastoupení zájmů chudiny. Byla to radikální buržoazie usilující oslabit nebo odstranit regulační vliv státu, čili prosadit hlavně Volnost. Tento proud v revoluci zvítězil s těmito výsledky: o Rovnosti se přestalo mluvit, protože nový systém v relativně svobodných volbách byl opakovaně porážen monarchisty. Bratrství bylo rychle nahrazeno expanzí a kosti jedné generace chudých Francouzů byl rozesety od Egypta přes Itálii, Španělsko, střední Evropu až po mrazivé pláně Ruska. Reakcí byl růst nacionalizmu a zvláště Německo i Itálie si začaly uvědomovat nutnost sjednocení, expanzivita buržoazie byla omezena konzervatizmem.

Kapitalismus 19. století po ukončení válek byl vítězstvím podnikavých a bohatých vrstev společnosti.Při plném rozvoji volného trhu usiloval omezit stát na ochranu soukromého majetku, který byl povýšen (na rozdíl od ideologie církve) na hlavní hodnotu života. Bránil rozšiřování politických práv do sociální sféry a vybudoval koloniální říše sloužící zájmům centra. Uvnitř tohoto systému proto postupně rostl odpor od vytváření odborových center až po formování skutečných politických stran levice, které požadovaly plná politická práva. Koncem 19. století už "hrozilo" politické vítězství skutečné levice v demokratickém systému - ale bylo zmařeno nacionalizmem a světovou válkou a pod dojmem prožitých hrůz zesílila revoluční levice.

Socialismus 20. století rozdělil Evropu: revoluce zvítězila jen v Rusku a po další válce vyvolané ekonomickou krizí byl nový systém navíc importován do střední Evropy, která k jeho formě vzhledem k poměru sil mohla jen omezeně přidat vlastní představy. Systém likvidoval soukromé vlastnictví a zcela nadřadil stát nejen nad tržními silami, ale i nad dosaženými politickými svobodami, které už uvnitř kapitalizmu levice úspěšně využívala. To byl neblahý vliv tradic Ruska, které bylo zvyklé na iniciativu shora a ovládání neruských národů na periférii carské říše - oba tyto principy bohužel SSSR v podstatě převzal. Pro střední Evropu to mělo smíšené následky: poražená vrstva bohatých sice bezmocně zuřila, ale dvě generace pracujících si zvykly na slušný sociální standard daný usnesením strany, proti kterému nebylo radno nic namítat. Systém předpokládal, že po zestátnění všech sfér vznikne také "nový socialistický člověk" ale běžný občan se stal pasivním konzumentem, zatímco ctižádostiví a iniciativní jednotlivci se uměli tomuto systému přizpůsobit pokrytectvím. Při "permanentní revoluci" se z revolučních principů staly fráze opakované bez vnitřního přesvědčení.

Kapitalismus západní Evropy jako protiváhu posiloval sociální stát a zprvu se obával nového ekonomického systému oprávněně: společenské využívání zdrojů mohlo být efektivnější než systém soukromého zisku, ale likvidace nezávislého myšlení tuto výhodu anulovala. Už v době berlínské krize se ukazovala nedůvěra části občanů k reálnému socializmu, pražské jaro ukázalo rizika snah o jeho reformu a nezdary polské ekonomické modernizace za Giereka strnulost celého systému, ve kterém byla odborná místa obsazována ideologickým výběrem. Vznik polské Solidarity, to bylo už masové dělnické hnutí proti chybám systému.

Pokus o reformy mladší generací ruských politiků nemusel být až tak moc neočekávaný, zato politický diletantismus Gorbačeva byl překvapivý - ve srovnání s Čínou. Tam uvolnění změn v ekonomické sféře při důsledné politické kontrole dává dlouhodobě stabilní výsledky, ač přitom sociální diferenciace roste a hrozba korupce je omezována až drastickými způsoby. Reformy v SSSR, bez koordinace s ostatními státy bloku, probíhaly přesně opačně jako neustálý konflikt progresívní a konzervativní části vedení státu - přičemž to "progresivní" křídlo se opíralo o skupiny, které měly zájem spíše na likvidaci než na reformě systému. Výsledkem byl otevřený střet vedení a možnost pro Jelcina spolu s nacionalisty elegantně odstavit Gorbačeva. Pak už byl volný prostor pro úplnou likvidaci systému a rozchvácení značného státního bohatství skupinami oligarchů zcela bez ohledu na zájmy celé společnosti - během pár let vznikla kasta "nových Rusů" a masa zmatených mizerně placených nebo vůbec neplacených zaměstnanců.

Vývoj v Československu mohl navázat na zmařenou reformu roku 1968 jen při maximální obratnosti vůdců levice - ti ovšem chyběli. Končící systém nikdo nelitoval, nenabízel ani svobodu slova, ani spotřební život blízký úrovni Západu. Přesto si Havel zprvu nemohl dovolit úplně odstavit Dubčeka do pozadí, ale ten pro něj nebyl rovnocenným soupeřem. Také uvnitř OF se pravice organizovala značně obratněji a ČSSD za Horáka nabízela jen antikomunismus, nikoli plán reálné reformy. Skutečný střet vedli jen Klaus a Pithart s dvěma koncepcemi privatizace - zvítězila maximálně rychlá verze s právními mezerami a tak se také zde vytvářela pochybným způsobem nová elita (doplněná navíc restituenty). Až krachy bank a nízká vymahatelnost úvěrů odhalily chyby a jejich kritika s příchodem Zemana oživila ČSSD, ale ani potom tato strana neměla (ani dodnes nemá) jasnou alternativní koncepci. A tak na závěr předkládám otázky existující odedávna, na které byly dávány rozdílné odpovědi v průběhu dějin a na které by měla evropská levice po rozpadu systému "reálného socialismu" umět jasně odpovědět:

  1. je role státu v protikladu s volným ekonomickým trhem ?
  2. zaručuje soukromé vlastnictví nejefektivnější využití zdrojů ?
  3. jsou politické svobody a občanská společnost zárukou sociálních práv ?
  4. lze většinové principy šířit donucením ?
  5. má smysl usilovat o vytvoření nového typu člověka nebo je nutno rezignovat na tento cíl ?

Feudalismus na tyto otázky odpovídal: NE - ANO - NE - ANO - ANO

Kapitalismus změnil systém odpovědí: ANO (stát má co nejméně zasahovat) - ANO - ANO - ANO - NE

"Reálný" socialismus odpovědi také změnil: ANO (ale opačně podřídil trh kontrole státu) - NE - NE - ANO - ANO

Skutečný socialismus by měl podle mého názoru odpovídat takto: NE (stát by měl efektivně a účelně zasahovat proti deformacím trhu, které v krizi vedly až ke 2.světové válce) NE (státní a družstevní vlastnictví může i v tržním prostředí dbát o zájmy celku v kontrastu k maximalizaci zisku) NE (občanské svobody selhávají a jsou i zneužitelné v systému s velkými sociálními rozdíly) NE (alternativou je koexistence s odlišnými společenskými systémy, pokud neohrožují sociální rovnováhu) NE (ani církve ani stát nejsou schopny zbavit jedince snah po vyniknutí, práva na odlišnost a důstojnost existence)

                 
Obsah vydání       19. 2. 2003
19. 2. 2003 NYT: Díváme se jinak na svět, protože máme jiné televizní zpravodajství!
19. 2. 2003 David Harvey: Američané jdou do války, protože potřebují odbyt pro svůj přebytečný kapitál
18. 2. 2003 Chirakovy výroky: Evropská bouře ve sklenici vody? Josef  Brož
19. 2. 2003 Kauza Plastic People a DG 307 jako další důkaz komunistické justiční zvůle Karel  Mašita
19. 2. 2003 Střet fundamentalismů Dominik  Lukeš
19. 2. 2003 Popularita Tonyho Blaira a jeho vlády klesá
18. 2. 2003 Tony Blair odmítl specifikovat, jaký bude v Iráku režim po sesazení Saddáma Husajna
19. 2. 2003 I mezi Araby vládnou neshody ohledně Iráku Ivana  Bošinová
19. 2. 2003 Co si myslí arabští politologové o současné situaci
19. 2. 2003 Médii téměř bez povšimnutí proběhla zpráva, že papež přijal Tárika Azíze Štěpán  Kotrba
19. 2. 2003 10 000 řidičů nezaplatilo poplatek za vjezd do Londýna
19. 2. 2003 ČSSD: strana, která vykazuje normalizační sterilitu Ivan  David
19. 2. 2003 Cesty k víře Josef  Veger
18. 2. 2003 Chceme nejdražší a nejpomalejší ADSL v Evropě aneb kdo za to může? Miloslav  Sova
18. 2. 2003 Anarchisté se snaží probudit odboráře z letargie - zřejmě marně... Štěpán  Kotrba
18. 2. 2003 Fráze opakované bez vnitřního přesvědčení? Milan  Sova
19. 2. 2003 Alternativní pohled na skutečnost Petr  Vařeka
18. 2. 2003 Jak zbavit Irák Saddáma Husajna
18. 2. 2003 Čtyřicítka na krku a syndrom FHP ohrožují českou pravici Radek  Mokrý
18. 2. 2003 USA proti Iráku anebo USA proti EU? Fabiano  Golgo
19. 2. 2003 Protichůdný směr ČSSD a Socialistické internacionály Miroslav  Polreich
19. 2. 2003 Dokument: Rezoluce Socialistické internacionály k Iráku
19. 2. 2003 Môže za to Helena alebo úloha mužských komplexov v dejinách ľudstva Oľga  Pietruchová
19. 2. 2003 "Tajní" v Kremli Viktor  Kovaľov
19. 2. 2003 Mein Kampf: Adolf Hitler o sebe a svojich cieľoch Peter  Greguš
19. 2. 2003 Mein Kampf a 21. storočie Peter  Greguš
19. 2. 2003 Včera, dnes a zítra
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 2. 2003 Kauza Plastic People a DG 307 jako další důkaz komunistické justiční zvůle Karel  Mašita
19. 2. 2003 Popularita Tonyho Blaira a jeho vlády klesá   
19. 2. 2003 NYT: Díváme se jinak na svět, protože máme jiné televizní zpravodajství!   
19. 2. 2003 Střet fundamentalismů Dominik  Lukeš
19. 2. 2003 Cesty k víře Josef  Veger
19. 2. 2003 Co si myslí arabští politologové o současné situaci   
19. 2. 2003 Alternativní pohled na skutečnost Petr  Vařeka
19. 2. 2003 David Harvey: Američané jdou do války, protože potřebují odbyt pro svůj přebytečný kapitál   
19. 2. 2003 Dokument: Rezoluce Socialistické internacionály k Iráku   
19. 2. 2003 Protichůdný směr ČSSD a Socialistické internacionály Miroslav  Polreich
19. 2. 2003 ČSSD: strana, která vykazuje normalizační sterilitu Ivan  David
18. 2. 2003 Chirakovy výroky: Evropská bouře ve sklenici vody? Josef  Brož
18. 2. 2003 Anarchisté se snaží probudit odboráře z letargie - zřejmě marně... Štěpán  Kotrba
18. 2. 2003 Fráze opakované bez vnitřního přesvědčení? Milan  Sova
18. 2. 2003 Čtyřicítka na krku a syndrom FHP ohrožují českou pravici Radek  Mokrý