19. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 2. 2003

Dokument: Rezoluce Socialistické internacionály k Iráku

Konference SI, Řím, 20. - 21. 1. 2003

Svět žije pod hrozbou války a to vyvolává strach po celém světě. Socialistická internacionála trvá na tom, že válka není nevyhnutelná. Musíme vykonat vše co je možné, abychom se vyhnuli válce, musíme dát naději míru.

Proto plně podporujeme generálního tajemníka OSN v pokračování snahy o spolupráci s členy Rady bezpečnosti ve snaze dokončit zbrojní inspekce OSN a v pokračování zajišťování požadovaných podmínek pro jejich úspěch k naplnění odpovědnosti OSN v rámci linie Kofi Annana.

Toto je úvod rezoluce, kterou přijala konference Socialistické internacionály v Římě. Rezoluci formuloval Massimo D'Alema jako výstup z mezinárodní konference o demokracii a lidských právech v Iráku. Panelové diskuze k tomuto tématu se účastnili předseda komise SI pro Střední východ Thorbjorn Jagland z Norska, Yossi Beilin a Šimon Perez z Izraele, Felipe González a ministr vnitra palestinské autonomní samosprávy Hani Al-Hassan. Socialistická internacionála dle této rezoluce trvá na tom, že použití síly k udržení nebo posílení míru nesmí vycházet z jednostranného rozhodnutí o použití síly, ale z respektu k mezinárodnímu právu a z požadavku nebo vyjádření souhlasu Rady bezpečnosti OSN.

Plný text dokumentu v češtině a angličitně BL

Socialistická Internacionála

 • trvá na tom, aby mise dosáhla úplného chemického, bakteriologického, radiologického a nukleárního odzbrojení Iráku, aby byla odstraněna jakákoli hrozba iráckému lidu a regionu. Jestliže by jejich zbytky byly objeveny, jsou to inspektoři, kdo musí dohlédnout na zničení těchto zbraní. Odzbrojovací inspektoři OSN musí dostat čas, který nutně potřebují, aby dosáhli trvalých výsledků.
 • Bere v úvahu, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1441 nepředpokládá automatické použití síly a jakýkoliv další krok musí být RB učiněn až po plném zhodnocení situace a na základě nové rezoluce. Za existujících okolností bychom měli sledovat politickou diplomacii OSN namísto války.
 • Se staví proti jednostranné vojenské akci a věří, že preventivní zásah by nebyl v souladu s mezinárodním právem a mohl by narušit mezinárodní protiteroristickou koalici a vést k hluboké krizi zahrnující další země regionu. Musí být učiněno vše, aby nedošlo k vojenské akci
 • Vyjadřuje znovu solidaritu a podporu silám, bojujícím za demokratické a pokojné změny v Iráku
 • Vyjadřuje znepokojení nad současnou humanitární situací, která postihuje zvláště ženy a děti
 • Bude pokračovat v naplnění všech bodů Casablanské rezoluce, která je konstruktivním východiskem pro členské země SI směřující k mírovému řešení
 • Je přesvědčena, že nejlepší cestou k mírovému řešení na Středním východě je zastavení násilí na obou stranách. S ohledem na to žádáme palestinské vedení, aby se ho zdrželo vůči izraelským civilistům a žádáme Izrael aby zastavil používání síly proti Palestincům, stejně jako osidlování palestinských území. Věříme, že mír je možný bude-li nabídnuta vize jasné budoucnosti palestinského lidu a státu s právem na sebeurčení. Přejeme si, aby byl plně demokratický, ve vzájemném respektu s Izraelem a zaručující jejich vzájemnou bezpečnost.
 • Vyjadřuje podporu izraelsko-palestinskému mírovému úsilí a navrácení k dohodám potlačujícím terorismus a jeho motivy.

Použití síly k udržení nebo posílení míru nesmí vycházet z jednostranného rozhodnutí o použití síly, ale z respektu k mezinárodnímu právu a z požadavku nebo vyjádření souhlasu Rady bezpečnosti OSN. Tento, jakkoli nedokonalý, avšak jediný orgán má legitimitu rozhodnout jménem mezinárodního společenství. V tomto světle vidíme současný vývoj krize v Iráku a Severní Korey. Přejeme si znovupotvrzení našeho soudu, že vojenské řešení musí vždy být zcela posledním východiskem při úsilí o mír, když ostatní politické a diplomatické prostředky byly vyčerpány a že mezinárodní společenství a jeho legitimní a reprezentativní orgány musí rozhodovat na základě jasných kritérií a nikoli na základě politického nebo ekonomického oportunismu. Rovněž nemůžeme dovolit mezinárodnímu společenství, aby se stalo rukojmím jediného státu. To je jediná cesta k udržení věrohodnosti instituce řídící mezinárodní vztahy.

My, Socialistická Internacionála, potvrzujeme náš přístup ke znovuplatnění multilaterálního přístupu v mezinárodních vztazích a vyjadřujeme respekt k roli OSN jako orgánu, který představuje nejlepší cestu k posílení této perspektivy.


The world is living under the threat of war that creates fears around the world. We the Socialist International stress that war is not inevitable. We should do everything possible in order to avoid war: we must give peace a chance.

Therefore we give full support to the UN Secretary General to continue his endeavours in cooperation with the Security Council members, towards the fulfilment of UN Weapon Inspections, and to continue ensuring that all required conditions for their success are met and for the UN to assume its responsibilities in line with Kofi Annan statements.

The Socialist International,

 • stresses that the mission is to achieve complete disarmament of Iraqi chemical, bacteriological, radiological and nuclear weapons of mass destruction, in order to remove any threat to the Iraqi people and the region. Even if they appear in a residual manner, it is the inspectors who must oversee the destruction of these weapons. The UN disarmament inspectors must have all the time they need. If necessary they should be instituted in a permanent form.
 • considers that UN Security Council Resolution 1441 does not authorise automatically recourse to the use of force, any further steps must be taken by the Security Council, after a full assessment of the situation and on the basis of a new resolution. Under the present circumstances, we should pursue the logics of UN political diplomacy, instead of a logic of war.
 • expresses its opposition to any unilateral military action and believes that a pre-emptive strike would not be in accordance with international law and furthermore could break up the international coalition against terrorism and lead to a deeper crisis involving other countries in the region; everything must be done to avoid military action;
 • expresses once again its solidarity and support to those forces fighting for democratic and peaceful change in Iraq;
 • expresses its concern with the current humanitarian situation that affects women and children especially;
 • will continue to implement the Casablanca resolution which points out constructive steps for the SI member parties work towards a peaceful solution;
 • The Socialist International feels that the best way to achieve peace in the Middle East is to stop violence and counter violence. In this regard it urges the Palestinian Authority to commit itself unreservedly to preventing and combating all attacks against Israeli civilians, and urges Israel to stop the use of force against the Palestinian population as well as stopping settlement activities in the Palestinian territories. Those who believe that peace will be possible without offering a clear vision for the future of the Palestinian people and the State to which they have a right are deluding themselves. It wishes to see this State fully democratic, coexisting with the state of Israel and with full guarantees for the security of both;
 • expresses its support for the Israeli-Palestinian peace efforts for a return to negotiations and for combating terrorism and its motives;
 • calls on the Quartet to place the Roadmap on the Israeli-Palestinian agenda immediately following the upcoming Israeli elections, and to demand its adoption by the parties.

The use of force to keep or enforce the peace must stem not from the unilateral judgement of the powerful, but from respect for international law and at the behest, or at least with the express consent, of the United Nations Security Council. This, imperfect as it is, is the only body which has the legitimacy to take decisions in the name of the international community. It is in this light that we view the recent developments in the Iraq and North Korea crisis. We wish to reaffirm our conviction that military solutions must always be the last resort in seeking a just peace, when all other political and diplomatic means have been exhausted, and that the international community and its legitimate representative bodies must act on the basis of clear criteria and with no trace of political or economic opportunism. Equally, we cannot allow the international community to be held hostage by a single state. This is the only way to maintain confidence in the institutions, which govern international relations.

We the Socialist International confirm our commitment to re-launching a multilateral approach in international relations and consider that the respect of the role of the UN and its bodies is the best way to reinforce this perspective.

Zdroj v angličtině SI

                 
Obsah vydání       19. 2. 2003
19. 2. 2003 NYT: Díváme se jinak na svět, protože máme jiné televizní zpravodajství!
19. 2. 2003 David Harvey: Američané jdou do války, protože potřebují odbyt pro svůj přebytečný kapitál
18. 2. 2003 Chirakovy výroky: Evropská bouře ve sklenici vody? Josef  Brož
19. 2. 2003 Kauza Plastic People a DG 307 jako další důkaz komunistické justiční zvůle Karel  Mašita
19. 2. 2003 Střet fundamentalismů Dominik  Lukeš
19. 2. 2003 Popularita Tonyho Blaira a jeho vlády klesá
18. 2. 2003 Tony Blair odmítl specifikovat, jaký bude v Iráku režim po sesazení Saddáma Husajna
19. 2. 2003 I mezi Araby vládnou neshody ohledně Iráku Ivana  Bošinová
19. 2. 2003 Co si myslí arabští politologové o současné situaci
19. 2. 2003 Médii téměř bez povšimnutí proběhla zpráva, že papež přijal Tárika Azíze Štěpán  Kotrba
19. 2. 2003 10 000 řidičů nezaplatilo poplatek za vjezd do Londýna
19. 2. 2003 ČSSD: strana, která vykazuje normalizační sterilitu Ivan  David
19. 2. 2003 Cesty k víře Josef  Veger
18. 2. 2003 Chceme nejdražší a nejpomalejší ADSL v Evropě aneb kdo za to může? Miloslav  Sova
18. 2. 2003 Anarchisté se snaží probudit odboráře z letargie - zřejmě marně... Štěpán  Kotrba
18. 2. 2003 Fráze opakované bez vnitřního přesvědčení? Milan  Sova
19. 2. 2003 Alternativní pohled na skutečnost Petr  Vařeka
18. 2. 2003 Jak zbavit Irák Saddáma Husajna
18. 2. 2003 Čtyřicítka na krku a syndrom FHP ohrožují českou pravici Radek  Mokrý
18. 2. 2003 USA proti Iráku anebo USA proti EU? Fabiano  Golgo
19. 2. 2003 Protichůdný směr ČSSD a Socialistické internacionály Miroslav  Polreich
19. 2. 2003 Dokument: Rezoluce Socialistické internacionály k Iráku
19. 2. 2003 Môže za to Helena alebo úloha mužských komplexov v dejinách ľudstva Oľga  Pietruchová
19. 2. 2003 "Tajní" v Kremli Viktor  Kovaľov
19. 2. 2003 Mein Kampf: Adolf Hitler o sebe a svojich cieľoch Peter  Greguš
19. 2. 2003 Mein Kampf a 21. storočie Peter  Greguš
19. 2. 2003 Včera, dnes a zítra
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 2. 2003 Kauza Plastic People a DG 307 jako další důkaz komunistické justiční zvůle Karel  Mašita
19. 2. 2003 Popularita Tonyho Blaira a jeho vlády klesá   
19. 2. 2003 NYT: Díváme se jinak na svět, protože máme jiné televizní zpravodajství!   
19. 2. 2003 Střet fundamentalismů Dominik  Lukeš
19. 2. 2003 Cesty k víře Josef  Veger
19. 2. 2003 Co si myslí arabští politologové o současné situaci   
19. 2. 2003 Alternativní pohled na skutečnost Petr  Vařeka
19. 2. 2003 David Harvey: Američané jdou do války, protože potřebují odbyt pro svůj přebytečný kapitál   
19. 2. 2003 Dokument: Rezoluce Socialistické internacionály k Iráku   
19. 2. 2003 Protichůdný směr ČSSD a Socialistické internacionály Miroslav  Polreich
19. 2. 2003 ČSSD: strana, která vykazuje normalizační sterilitu Ivan  David
18. 2. 2003 Chirakovy výroky: Evropská bouře ve sklenici vody? Josef  Brož
18. 2. 2003 Anarchisté se snaží probudit odboráře z letargie - zřejmě marně... Štěpán  Kotrba
18. 2. 2003 Fráze opakované bez vnitřního přesvědčení? Milan  Sova
18. 2. 2003 Čtyřicítka na krku a syndrom FHP ohrožují českou pravici Radek  Mokrý