23. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 1. 2003

Médiá sa málo venujú menšinám

Pokiaľ ide o menšiny, najviac informácií prinášajú médiá samozrejme o Rómoch. Oveľa menšiu pozornosť venujú Maďarom , Židom, homosexuálom, utečencom a ďalším. Negatívne informácie o nich nie sú v médiách také časté ako o Rómoch, no množstvo prejavov napr. politických predstaviteľov šíri medzi čitateľmi, poslucháčmi a divákmi netoleranciu voči menšinám.

Slovenský helsinský výbor realizuje od marca 2001 projekt monitoringu vybraných slovenských médií. Sleduje prácu novinárov v troch denníkoch -- Nový čas, Nový deň a Sme -- a redaktorov spravodajstva TV Markíza a STV, teda relácie Televízne noviny a Noviny STV. Cieľom projektu je zachytávať, ako najsledovanejšie tlačené a elektronické médiá prezentujú tri vybrané národnostné menšiny (maďarskú, rómsku a židovskú), utečencov a homosexuálov, ich problémy a aký celkový obraz médiá vytvárajú o týchto skupinách. Počas obdobia marec -- jún 2001 zaznamenali 876 informácií týkajúcich sa maďarskej menšiny, 505 informácií z prostredia rómskej menšiny, 73 informácií o Židoch, 95 informácií o utečencoch a 44 informácií týkajúcich sa homosexuálov. V niektorých príspevkoch bolo niekoľko tém a vyznenie informácie bolo u Maďarov v 5 prípadoch pozitívne (0,6%), v 664 prípadoch neutrálne (75,8%) a v 207 prípadoch negatívne (23,6%).

Podľa monitoringu médií, ktorý uskutočnilo Memo 98 v roku 2000, prezentáciu problematiky národnostných menšín vo vysielaní spravodajských relácií charakterizovalo najmä nízke, menej než dvojpercentné zastúpenie problematiky národnostných menšín, pričom viac ako 90 percent tohto času venovali médiá rómskej národnostnej menšine. Sledované médiá odvysielali v spravodajstve spolu 12 hodín 34 minút a 47sekúnd informácií o menšinách, čo je však len 1,62 percenta vysielacieho času spravodajských relácií. Pritom iným menšinám ako Rómom venovali len 1 hodinu a 57 sekúnd.

STV venovala v spravodajstve menšinám spolu 1:44:12 hod., čo je 1,68 percenta vysielacieho času spravodajských relácií. Rómovia boli vo vysielaní spravodajstva zastúpení 1:36:14 hod. TV Markíza odvysielala o menšinách v spravodajstve spolu 1:53:27 hod., t. j. 1,85 percenta vysielacieho času, pričom rómskej menšine bol venovaný čas 1:47:03.

Televízia Luna odvysielala o menšinách spolu 0:59:14 hod. spravodajského času, čo je 1 percento vysielacieho času spravodajských relácií. Informácie o Rómoch predstavovali 0:54:42 hod. Slovenský rozhlas venoval v spravodajstve menšinám 3:49:50 hod, čo je 1,58 percenta vysielacieho času spravodajských relácií. Rómovia boli v menšinovom spravodajstve zastúpení celkovo 3:25:31 hod.

Twist venoval menšinám spolu 3:07:03 hod, to je 1,71 percenta vysielacieho času spravodajských relácií. Čas venovaný Rómom bol 2:43:39 hod. Informácie sa najviac týkali nasledovných okruhov tém: politika štátu ako taká, sociálna sféra, školstvo, kultúra, samospráva, kriminalita, pomoc štátnych organizácií pri riešení problémov menšín, neznášanlivosť voči menšinám a verejná mienka. Pokiaľ ide o netolerantnosť k menšinám, spolu bolo tejto téme venovaných 0:56:56 hod..

STV venovala tejto téme celkovo 0:06:14 hod., t. j. 11,43 percenta času zameraného na jednotlivé témy. TV Markíza 0:05:51 hod., t. j. 13,13 percenta. TV Luna 0:01:56 hod., čo je 17,17 percenta z času pre témy. Slovenský rozhlas odvysielal 0:32:56 hod., čo je 24,86 percenta. Zaujímavým zistením bolo, že verejnej mienke nevenovalo ani jedno nijakú informáciu.

V súvislosti s prezentáciou informácií o národnostných a etnických menšinách počas volebnej kampane 2002 monitorovalo občianske združenie MEMO 98 v minulom roku informácie o maďarskej, rómskej, nemeckej, českej, rusínskej, ukrajinskej, poľskej a židovskej menšine. Sledovalo spravodajské relácie Slovenskej televízie, TV Markíza, TV JOJ, TA 3, Slovenského rozhlasu a Rádia Twist, ktoré priniesli informácie podávané redaktormi, štátnou a verejnou správou, politickými stranami, tretím sektorom, ako aj vyhodnocovanie relácií ovplyvňujúcich verejnú mienku, prezentáciu politických strán a príslušníkov menšín k vytváraniu pozitívnych, neutrálnych alebo negatívnych postojov k menšinám.

V mesiacoch máj - júl 2002 odvysielali monitorované médiá spolu 141 správ v hlavných spravodajských reláciách v celkovej dĺžke 3:33:15 hod. Súčet informácií o menšinách je však až 158, to znamená, že v niektorých správach odzneli informácie o dvoch, resp. viacerých menšinách. Rómskej menšine bolo venovaných 85,82 percenta správ. Dvadsať správ sa týkalo maďarskej menšiny, pričom väčšina z nich sledovala problematiku krajanského zákona, resp. jeho možného vplyvu na postavenie maďarskej menšiny v SR. Pokiaľ ide o Židov, v sledovanom období odznelo sedem správ o tejto menšine -- väčšina (5) sa týkala sprístupnenia hrobky rabína Ch. Sofera v Bratislave. V mesiaci jún dominovali v médiách správy súvisiace s maďarským menšinovým zákonom. V predvolebnom období pribudli aj negatívne reakcie na Stranu maďarskej koalície.

Aj tento prieskum, tak ako predchádzajúce, ukázal, že problematike menšín sa naďalej venuje nedostatočný priestor a že v niektorých prípadoch sa médiá až prehnane sústreďujú na Rómov. Až 19,09 percenta vyhodnotených informácií bolo nekorektných, pričom až v 32 správach došlo k porušeniu Odporúčania pre rozhlasové a televízne vysielanie. Monitoring zaznamenal aj prezentáciu rasovo zafarbených alebo vulgárnych názorov predstaviteľov majoritnej spoločnosti alebo národnostnej menšiny.

Publikované príspevky s názormi na menšiny:

Reakcie na sobáše homosexuálov

Víťazoslav Móric (Prvá Slovenská národná strana): Tento štát nediskriminuje inak orientovaných ľudí, nediskriminujem ich ani ja, keď ich nazývam buzeranti. Pýtal som sa svojho kolegu biológa Muranského, či aj medzi chrobákmi sú takto čudne sexuálne orientované chrobáky. Ten mi dal jasnú odpoveď, chrobačia spoločnosť by takéhoto jedinca vykázala na okraj živočíšneho spoločenstva, lebo nezabezpečuje, aby chrobáky nevymreli.

(Agentúra SITA, denník PRAVDA, 2. 2. 2002)

Pravda o Maďaroch a Cigánoch

Ján Slota: Nie je pravda, že nemám rád ľudí inej pleti, ja nemám rád kriminalitu, a, žiaľ, páchajú ju najmä Cigáni. Ale pre mňa je slušný Cigán - ktorý pracuje - taký istý človek ako iný. Ani Maďari, tí, čo sú za našimi hranicami, mi neprekážajú. Na Slovensku máme len pomaďarčených Slovákov. Ani s nimi nemám problém, pokiaľ sa hlásia k Slovenskej republike a k tomuto národu, nemám nič proti tomu, aj keby rozprávali hotentotsky, mne je to jedno. Neexistuje ale, aby si tu vyvesovali maďarské zástavy a spievali na slávnostiach maďarskú hymnu. Potom nech idú tam, kde ich srdce ťahá. Nech idú.

(denník SME, 30. 9. 2001)

Zdroje: Memo98 -- Monitoring médií v súvislosti s prezentáciou informácií o národnostných a etnických menšinách počas volebnej kampane 2002

Slovenský helsinský výbor -- Monitorovanie porušenia ľudských práv

Monitoringy sa zameriavajú najviac na spravodajstvo. Veľmi užitočné by bolo zmonitorovať aj humoristické relácie, pretože práve v nich sa odvysiela veľa prejavov netolerancie voči menšinám. Popri Rómoch tvorcovia humoristických relácií využívajú ako postavy v humoristických scénkach predovšetkým homosexuálov a Maďarov. Scénky s nimi publikum dosť obľubuje. Herci, ktorí hrajú postavu príslušníka menšiny, sa usilujú svojím prízvukom a melódiou hlasu čo najviac rozosmiať publikum. V poslednom čase sa objavujú napr. v televíznej relácii Uragán, ktorú vysiela Slovenská televízia, alebo relácii Twister rádia Twist, pričom ide o tých istých tvorcov.

Ako správne zobraziť etnické menšiny

Nepoužívať vo vysielaní terminológiu urážajúcu menšiny a takú, čo vyvoláva pocity odlišnosti. Rozoznať, ktoré výrazy ponižujú, ohovárajú a zneužívajú jednotlivcov na základe ich etnickej, rasovej alebo náboženskej príslušnosti. Pri živom vysielaní k nim zaujať stanovisko, odmietnuť ich.

Vyhýbať sa opakovaným charakteristikám - stereotypom - vlastností menšín prostredníctvom zdôrazňovania ich rasy a etnickej príslušností.

Zamedziť nepodložené a nedomyslené asociácie o spojitosti menšín a sociálnych problémov a vyhnúť sa zobrazovaniu fiktívnej reality, ktorá vyvoláva predsudky. Zabezpečiť adekvátne zastúpenie menšín v éteri a zastúpenie redaktorov, komentátorov, moderátorov z radov menšín.

Opatrne narábať so štatistikami a pravdivo zobrazovať rozdiely vo vnútri menšín. Neukazovať naturalizované skupiny ako exotické exponáty. Nevyslovovať domnienky o kultúrnom pozadí jednotlivcov na základe mena alebo náboženstva. Naučiť divákov a poslucháčov, ktoré výrazy sú rasistické a xenofóbne.

V spravodajstve poskytovať pravdivé informácie a zabrániť vytváraniu senzácií s rasovými prvkami.

Skúmať zaobchádzanie s menšinami, poskytnúť priestor ich predstaviteľom, skúmať rôzne názory v rámci menšín.

Vyvarovať sa úmyselným a neúmyselným dezinformáciám poskytujúcim priestor na xenofóbiu a rasizmus a vyvarovať sa názorov, ktoré môžu vyvolať nepokoj, strach. Pri vysielaní informácií a názorov podporujúcich rasizmus a xenofóbiu treba zaujať odmietavé stanovisko, hľadať dôkazy na ich vyvrátenie, resp. podporu, poukazovať na protispoločenskosť takýchto názorov.

Ako správne zobraziť etnické menšiny v európskych krajinách, Odporúčania pre rozhlasové a televízne vysielanie, číslo 1, 2, Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy, Academia Istropolitana, Bratislava

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku Slovo.

                 
Obsah vydání       23. 1. 2003
23. 1. 2003 Mohou dva idioti rozpoutat světovou válku? Martin  Škapík
23. 1. 2003 Bude se nikotin používat proti Alzheimerově chorobě?
23. 1. 2003 Médiá sa málo venujú menšinám Martina  Ferenčíková
23. 1. 2003 Druhá po Libuši Zdeněk  Jemelík
23. 1. 2003 "Až po vás, Václave"
22. 1. 2003 Prezidentská volba: Události minulé nám ukazují, jak mohou vypadat události budoucí Petr  Baubín
22. 1. 2003 Úvaha presidentská: O prospěchu obce Jakub  Žytek
23. 1. 2003 Blairova vláda zavede v Anglii dodatečné univerzitní školné
23. 1. 2003 Jacques Derrida - symbol západního pseudointelektuálního diletantismu?
22. 1. 2003 Interfax: "Američané zaútočí na Irák v únoru"
23. 1. 2003 Brno: Sjezdovka ve Wilsonově lese
23. 1. 2003 Dálnice R43: Ministr přiznal, co magistrát tají
21. 1. 2003 Byla válka proti Hitlerovi vedena morálně?
22. 1. 2003 Finančnice - na motivy K.J. Erbena
21. 1. 2003 Lékařský život v Československu zbavený mýtů Ivan  Müller
21. 1. 2003 Jak jsem přežil Vítězslav  Horn
21. 1. 2003 Vést či nevést válku proti Iráku? Miloš  Kaláb
22. 1. 2003 O jednání s Radiomobilem
21. 1. 2003 Elysejská smlouva: Zaburácí znovu francouzsko-německý motor? Josef  Brož
22. 1. 2003 Dánsko a Amerika: zamlžuje aktivismus pravdu?
16. 1. 2003 Britské listy ve videokavárně v Příbrami v tištěné formě
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 1. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Rasismus RSS 2.0      Historie >
23. 1. 2003 Médiá sa málo venujú menšinám Martina  Ferenčíková
19. 1. 2003 ČR a integrace menšin Martin  Ondreját
18. 1. 2003 Timeshift: Před padesáti lety to bylo v Británii jako dnes v Česku Jan  Čulík
12. 1. 2003 Židovské město: fašisté neprošli Petr  Záras
9. 1. 2003 Romové: Hanba jednoho kontinentu   
9. 12. 2002 Být černoch není povolání   
4. 11. 2002 Asociální chování "barevných" způsobuje jejich "ideologie resentimentu"   
30. 10. 2002 O Romech a o rasismu Jan  Hruška, Jan Čulík
24. 10. 2002 Slovensko: potrefené husy se ozývají Jan  Čulík
22. 10. 2002 Vyhlásme vojnu rasizmu na Slovensku! Ladislav  Ďurkovič
22. 10. 2002 Michel Houellebecq nevinen   
22. 10. 2002 Co zase uniklo panu Sedláčikovi v kauze Mário? Libor  Bláha
21. 10. 2002 Rasismus na fotbale - na Slovensku i jinde   
21. 10. 2002 Ještě o Bratislavě: anglická Fotbalová asociace uprostřed kontroverze