22. 10. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 10. 2002

ČR: Náběh k policejnímu státu?

Ministerstvo vnitra České republiky vydalo velmi kontroverzní desatero, jímž se mají občané údajně řídit při blížícím se zasedání NATO. Občanské právní hlídky však upozornily, že dokument nerespektuje české zákony a v mnoha ohledech je náběhem na policejní stát. Je dobře, že server idnes publikoval v úterý podrobný právní rozbor tohoto policejního desatera od Občanských právních hlídek (viz zde), který zveřejňujeme níže. Server idnes cituje k záležitosti Jiřího Kopala z OPH:

Policie musí postupovat pouze v mezích určených Listinou základních práv a svobod a Ústavou a z nich vyplývajících zákonů. V tomto případě musí tedy dodržovat především platný policejní zákon. Poučky policie však tato základní ustanovení v některých bodech vůbec nerespektují. Policejní desatero je z právního hlediska nekompetentní. Předání pokynů veřejnosti takovýmto způsobem považujeme za nehodné státních institucí jakými jsou ministerstvo vnitra a policie v demokratickém právním státě. Policie pokračuje v právně rozporných vyjádřeních, která porušují Ústavu, Listinu základních práv a svobod i policejní zákon a tím i základy demokracie a právního státu.

1. Respektujte pokyny policie!

Respektujte všechna nařízení a pokyny, a to i v případě, že Vás budou omezovat! Podrobte se oficiálním pokynům bez výmluv. I když budou vaše osobní důvody důležité, policisté Vám nemohou vyhovět.

Bod jedna při postupu podle jeho znění by představoval porušení jednoho ze základních článků Listiny: čl. 4 Listiny zákl. práv a svobod:

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem.

(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.

(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

2. Doklady s sebou

Věnujte zvýšenou pozornost svým dokladům. Kontrolujte, zda máte s sebou občanský průkaz nebo jinou identifikační kartu. Z bezpečnostních důvodů můžete být vyzváni Policií ČR k prokázání totožnosti.

/ Perlustrovat občany nelze jednoduše na základě obecného kritéria "bezpečnostních důvodů"!

§ 13 policejního zákona jasně stanoví důvody, v nichž pouze lze požadovat legitimování občana:

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

(1) Prokázání totožnosti znamená prokázání jména a příjmení, data narození a trvalého, popř. přechodného pobytu osoby. Důvod ke zjišťování totožnosti určuje míru spolehlivosti, s níž se zjištění provádí.

(2) Policista je oprávněn vyzvat osobu,

a) přistiženou při jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku,

b) od které je požadováno vysvětlení podle § 12 odst. 1,

c) která odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby,

d) která se bezdůvodně zdržuje v bezprostřední blízkosti chráněných objektů,

e) která má na místě veřejně přístupném zbraň (17 odst. 2) a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,

f) která se zdržuje v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu, k dopravní nehodě, požáru nebo jiné

...

(5) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 a odstavci 3 písm.

a) prokázat svoji totožnost nebo nemůže-li ji prokázat ani po předchozím poskytnutí potřebné součinnosti k prokázání své totožnosti, je policista oprávněn takovou osobu předvést k provedení služebních úkonů za účelem zjištění její totožnosti a řádného objasnění věci. Poskytnutí potřebné součinnosti není nutné, pokud by se tím při zjišťování totožnosti více osob ve stejném okamžiku zmařil účel úkonu nebo zákroku. Po zjištění totožnosti policista předvedenou osobu propustí, nebrání-li tomu zákonné důvody.

(6) Nemůže-li policista totožnost osoby předvedené podle odstavce 5 zjistit na základě sdělených údajů ani v evidencích obyvatel, je oprávněn vyzvat tuto osobu, aby strpěla provedení nezbytných služebních úkonů, jako je snímání daktyloskopických otisků, pořizování obrazových záznamů, zevní měření těla a zjišťování zvláštních tělesných znamení; měření těla a zjišťování zvláštních tělesných znamení provádí osoba stejného pohlaví nebo lékař.

(7) Nezjistí-li policista totožnost osoby do 24 hodin od předvedení, je povinen osobu propustit.

(8) O předvedení a provedených služebních úkonech sepíše policista úřední záznam.

3. Dbejte aktivně o svou bezpečnost!

Věnujte zvýšenou pozornost své osobní bezpečnosti! Vyhýbejte se všem situacím, které jsou nepřehledné a je jasně patrné, že budí pozornost policie a pořadatelů. Taková místa urychleně opusťte. Nezkoušejte trpělivost policistů, respektujte jejich pokyny.

"Nezkoušet trpělivost" je obecně opět naprosto psychologizující neprávní pokyn. Podle § 20 "Oprávnění zakázat vstup na určená místa" policejního zákona, lze postupovat pouze takto:

Jestliže to vyžaduje účinné zabezpečení plnění úkolů uvedených v tomto zákoně, je policista oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na určená místa nebo se na nich nezdržoval. Každý je povinen příkazu policisty uposlechnout. K vyznačení nebo ohraničení určeného místa může být použito technických prostředků.

4. Buďte všímaví

Informujte policii o všem, co by mohli demonstranté použít při potyčkách, např. nově přivezené dlažební kostky, lešení, popelnice apod.

5. Přihlížet není bez rizika!

Větší shluky či skupinky lidí poutají obvykle naši pozornost. Předpokládáme, že se asi něco děje, to probouzí naší zvědavost. Je to normáIní, aIe nemusí to být pro přihlížející osoby zcela bezpečné. I když jste pasivní a chováte se korektně, jakmile vypukne násilí a ničení, musí policie zakročit. Stojíte-li blízko ohniska, ze kterého se násilí a ničení rozlévá, vystavujete se zbytečnému riziku, že budete proti své vůli vztaženi do akce proti násilnictví a vandalství. Pomozte policii tím, že urychleně opustíte místo a uchýlíte se do bezpečí. Vlastní bezpečnost je důležitější než zvědavost!

Ohniska vyhrocených konfliktů mohou vzniknout velmi rychle a nečekaně. Určitým varovným signálem mohou být hloučky nápadně či odlišně oblečených osob, také maskování (masky přes obličej) může signalizovat nebezpečí blížícího se incidentu. Vyhýbejte se těmto skupinkám. Pokud to jde, nesetrvávejte zbytečně v jejich blízkosti. V případě, že se Vám přes maximální obezřetnost nepodařilo vyhnout místům napětí, respektujte základní pravidlo osobní bezpečnosti: okamžitě hledejte pro sebe cestu, jak se dostat z místa incidentu, neztrácejte čas přihlížením! Nejde o film, jde o reálné ohrožení vaší osoby!

Uvědomte si, že na policejní akce dochází až ve skutečně vážných situacích, v žádném případě nejsou divadlem pro přihlížející!

Policejní akce mnohdy bohužel nepřicházejí jen ve skutečně vážných situacích.

Vzpomeňme na trestní oznámení OPH proti podezřelému provokatéru, který rozbíjel výlohu Mc Donalds, které nebylo vyšetřeno. Občanské právní hlídky si dovolují upozornit veřejnost a novináře na skutečnost přítomnosti policistů v civilu například při zasedání MMF a SB. Podle údajů samotné policie jich bylo v desetitisícovém davu devět stovek! I tito policisté byli zachyceni při eskalování napětí a nezákonných zásazích, a to i samotnými novináři. Vzpomeňme případ policisty v civilu Zdeňka Ježka, který bezdůvodně bil dřevěnou tyčí po hlavě nenásilného českého aktivistu. Ačkoli událost zachytili fotografové a svědci včetně novináře časopisu Týden Karla Vrány, tentýž policista nebyl potrestán a navíc se objevil hned několik měsíců po zasedání MMF v davu na 1. Máje a to opět v civilu. Novináři z časopisu Týden vyhrožoval, že uvidí, až se mu dostane do rukou...

6. Plňte jen svoje vlastní povinnosti!

Neřešte problémy ostatních. Nepřebírejte na sebe úkoly jiných osob, například pořadatelů či policistů a nezajišťujte pořádek. Nemáte k tomu oprávnění. Plňte pouze své občanské povinnosti, pomozte člověku v evidentní tísni. Ocitnete-li se jako svědek v "náročné" situaci, přivolejte kompetentní pomoc.

Podle § 43 policejního zákona máte právo se kdykoli obrátit na policistu s žádostí o pomoc, on je Vám povinen poskytnout pomoc v situaci, která podle zákona patří do jeho kompetence. Policista Vás také může požádat o pomoc podle § 48 policejního zákona v případech bezprostředního ohrožení, života či majetku.

7. Pasivní tolerance je lepší než diskuse s radikálními osobami!

Nenechejte se vyprovokovat k nezamýšleným výměnám názorů. Nenechejte se strhnout jednostrannou argumentací a dogmatickými hesly k neplánované diskusi na ulici. Veřejná prostranství nejsou tím nejlepším místem pro věcné, rozumné diskutování - a navíc fanatické, radikální a extrémně smýšlející osoby stejně o ničem nepřesvědčíte. Nevěnujte jejich pokusům o navázání kontaktu žádnou pozornost, zaujměte roli tolerujícího a současně pasivního kolemjdoucího. Letáčky, které Vám bude někdo nabízet, si bez komentáře vezměte a pokračujte normálně dál svou cestou. Nepouštějte se do rozhovoru s rozdávajícím, nevyhledávejte diskuse na veřejných prostranstvích - je to pro Vaši bezpečnost to nejlepší!

Shromažďovací právo, stejně jako svoboda projevu slouží k vyjadřování názorů, k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Obě tato základní práva jsou upravena v čl. 17 a 19 Listiny základních práv a svobod. Mnohdy se jich využívá právě na veřejném prostranství. Lidé, kteří přijdou projevit svobodu názorů na veřejné shromáždění nelze předem považovat za fanatické, radikální či extrémní. Tento bod je typickou ukázkou přehnaného vyvolávání vášní ze strany policie a ministerstva vnitra a apriorního skandalizování osob, jež z větší části demonstrují programově bez úmyslu použít násilí.

8. Informujte své blízké o svých plánech

Informujte své blízké o tom, co máte přibližně v plánu a jak chcete trávit svůj volný čas. Buďte ohleduplní ke svým blízkým a nepřidělávejte jim zbytečné starosti o vaši bezpečnost.

9. Dobře zabezpečte svůj majetek proti zlodějům i vandalům!

Velké akce vždy lákají zloděje, podvodníky, lupiče i vandaly. Buďte proto obzvláště obezřetní a zajistěte maximálně i svůj majetek. Jestliže z města odjedete, promyslete si, co můžete udělat proti tipařům, kteří vyhledávají opuštěné byty pro vykradení. Neupozorňujte na svoji nepřítomnost zataženými žaluziemi či plnou dopisní schránkou. Domluvte se s důvěryhodným člověkem, který může dohlédnout na váš byt či auto a v případě potřeby vás může vyrozumět. Z obchodů, restaurací a firem je vhodné odstranit vše, co může připoutat pozornost (poutače nad vchody, ve výkladních skříních, na chodnících). V případě, že by skutečně došlo k násilí, vandalismu a davové psychóze, je přítomnost v obchodě riskantní.

10. Omezte jízdu po Praze a do Prahy

Důležité termíny (lékaře, lékárnu, poštu, obecní úřad atd.) si pokud možno přesuňte na jiné datum tak, abyste nemuseli příliš jezdit po Praze. Doprava po Praze bude omezená, pravděpodobně budou větší intervaly v městské hromadné dopravě. Místa kolem kongresového centra budou hůře dostupná a prostupná.

OPH znovu opakují argument § 20 policejního zákona, kdy prostupnost či dostupnost místa lze omezit jen jestliže to vyžaduje účinné zabezpečení plnění úkolů uvedených v policejním zákoně. Policista je pak oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na určená místa nebo se na nich nezdržoval. Každý je povinen příkazu policisty uposlechnout. Ovšem nesmí být porušen čl. 14 Listiny, podle nějž je občanům svoboda pohybu zaručena, ani svoboda shromažďovací. Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany přírody.

Závěr právních hlídek

Zejména je potřeba zdůraznit, že policisté můžou postupovat pouze v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Občan naproti tomu může činit cokoli, co není zákonem zakázáno (čl. 2 odst. 2, 3 Listiny, obdobně čl. 2 odst. 1, 3 a 4 Ústavy).

Tyto články Listiny a Ústavy představují základní pilíře právního státu a představují obecný princip primátu občana nad státem. Varování typu "nezkoušejte trpělivost policistů" jsou zcela mimo vnímání právního státu - policista se při svém jednání neřídí vlastní blahovůlí ohledně toho, jak se bude k občanům chovat. Naopak jednání policisty coby veřejného činitele požívajícího řady pravomocí vůči občanům je přísně omezeno zákonnými mantinely. Shrnuto - z výzev vyplývá, že policie si nepřeje veřejnou kontrolu svých zásahů v ulicích a kontakt občanů s demonstranty. Na oboje mají občané nezpochybnitelné právo - což musíme připomenout.

                 
Obsah vydání       22. 10. 2002
22. 10. 2002 ČR: Náběh k policejnímu státu?
21. 10. 2002 Kundera, Nevědomost: Nikdy nevstoupíš dvakrát do téže země
21. 10. 2002 Kundera zkoumá exil a návrat
22. 10. 2002 Michel Houellebecq nevinen
22. 10. 2002 Britští poskytovatelé internetových služeb odmítli tlak ministra vnitra Blunketta
22. 10. 2002 Slovensko: "Zostavovač vlády" vo väzení! Lubomír  Sedláčik
21. 10. 2002 Ulehčení v Irsku
22. 10. 2002 Irským referendem zvítězily elity
22. 10. 2002 Rozšiřování EU na východ je stále ještě ohroženo
22. 10. 2002 Výsledek irského referenda neznamená, že Evropa může ignorovat důvody pro odmítání smlouvy z Nice
22. 10. 2002 Vyhlásme vojnu rasizmu na Slovensku! Ladislav  Ďurkovič
21. 10. 2002 Média v postmoderním světě
21. 10. 2002 Amsterodamský soud: Železný musí platit
21. 10. 2002 Kdy vyšetří Policie ČR nezákonnosti svých příslušníků, jak to požadují mezinárodní organizace? Jan  Čulík
21. 10. 2002 Vyhněte se McDonaldu na brněnském náměstí Svobody
21. 10. 2002 Ještě o Bratislavě: anglická Fotbalová asociace uprostřed kontroverze
21. 10. 2002 I skladník ve šroubárně může si přečísti... Jakub  Žytek
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
1. 10. 2002 Sponzorům OSBL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
22. 10. 2002 Pocit nadřazenosti   
22. 10. 2002 Co zase uniklo panu Sedláčikovi v kauze Mário? Libor  Bláha
22. 10. 2002 ČR: Náběh k policejnímu státu?   
22. 10. 2002 Výsledek irského referenda neznamená, že Evropa může ignorovat důvody pro odmítání smlouvy z Nice   
22. 10. 2002 Vyhlásme vojnu rasizmu na Slovensku! Ladislav  Ďurkovič
21. 10. 2002 Kundera zkoumá exil a návrat   
21. 10. 2002 Kundera, Nevědomost: Nikdy nevstoupíš dvakrát do téže země   
21. 10. 2002 Vyhněte se McDonaldu na brněnském náměstí Svobody   
21. 10. 2002 Tiskový mluvčí izraelské vlády: "západní média jsou pod přímou kontrolou Jásira Arafata"   
21. 10. 2002 Příčiny potíží českých soudních exekutorů Karel  Mašita
21. 10. 2002 Ještě o Bratislavě: anglická Fotbalová asociace uprostřed kontroverze   
21. 10. 2002 Rasismus na fotbale - na Slovensku i jinde   
21. 10. 2002 Kdy vyšetří Policie ČR nezákonnosti svých příslušníků, jak to požadují mezinárodní organizace? Jan  Čulík
21. 10. 2002 Z Třebíče do světa Milan  Krčmář
21. 10. 2002 I skladník ve šroubárně může si přečísti... Jakub  Žytek