27. 2. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 2. 2002

Recioproční dohoda mezi Národní galerií a firmou art. cz

Publikujeme kompletní text dohody o spolupráci, uzavřené v červnu 2002 mezi Milanem Knížákem a Ondřejem Sýkorou za Národní galerii v Praze a za podnik Art.cz.

Smluvní strany

Národní galerie v Praze se sídlem na Staroměstském náměstí 12, 110 15 Praha 1
zastoupená prof. Milanem Knížátkem, Dr. A., generálním ředitelem
(dále jen NG)
IČO 00023281
na straně jedné

a

www.art.cz, Ondřej Sýkora, Bělehradská 272, 530 09 Pardubice,
zastoupená panem Ondřejem Sýkorou
pobočka: Na Pankráci 17-19, 140 24 Praha 4
(dále jen Art.cz)
IČO: 69175357
DIČ: 248-7912093321
na straně druhé

uzavřely tuto

Reciproční dohodu o výměně služeb

Podle ustanovení 151 občanského zákoníku

Čl. I

Předmět dohody

Předmětem této dohody je vzájemná výměna služeb mezi NG a Art.cz vztahujících se k vzájemné propagaci.

Čl. II

Povinnosti Art.cz

Art.cz se zavazuje umístit na svém portálu informaci o NG v samostatném oddílu (označeném Národní Galerie v Praze) přístupném z hlavní navigace homepage www.art.cz, v rozsahu cca jedné normostrany textu ke každé stále expozici NG, (celkem 5 stálých expozic) a minimálně dvou obrázků ke každé expozici. Dále se zavazuje umístit na homepage vždy informaci o minimálně jedné výstavě konané v NG, textem i obrazem. Na struktuře prezentace se obě strany dohodly a její stručný popis je přílohou této dohody. Cena těchto služeb je Kč 10.500,-- včetně DPH za dobu platnosti této smlouvy, tj. za dva roky.

Čl. III

Povinnosti NG

NG se zavazuje umístit logo a reklamní slogan Art.cz na těchto svých propagačních materiálech : Ve čtvrtletním programu NG v obou jazykových mutacích, na vybraných pozvánkách k vernisážím (cca 5krát ročně), konkrétní výstavní projekty budou vybrány po dohodě se zástupci Art.cz, a na internetové stránce NG v novém designu na adrese www.ngprague.cz v oddílu partneři přístupném z homepage. Cena těchto služeb je 10.500,-- včetně DPH za dobu platnosti této smlouvy, tj. za dva roky.

Čl. IV

Platební podmínky

Obě smluvní strany se dohodly, že výměna služeb proběhne bez uskutečnění platby za dodání služeb. Obě smluvní strany si tento objem zájemně vyfakturují do 31. 12. 2002 s tím, že na fakturách bude uvedeno "Neproplácet-reciproční plnění".

Čl.V

Technické podmínky

NG si vyhrazuje možnost dodat obrazové materiály k prezentaci na internetové stránce ART.cz i na diapozitivech.

Art.cz se dále zavazuje umožnit NG rozhodovat o obsahu obrazové i textové části prezentace NG na www.art.cz.

Čl. VI

Závěrečná ustanovení

Veškeré vztahy, které nejsou přímo upraveny touto dohodou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Veškeré změny a doplňky této dohody jsou možné pouze v písemné formě, po dohodě všech smluvních stran, jinak jsou neplatné.

Tato dohoda byla sepsána ve dvojím vyhotovení, z nichž každá ze smluvních stran obdržela po jedné.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu 2 let.

V Praze dne 22.6. 2001

Milan Knížák

Ondřej Sýkora

NG

ART.CZ

                 
Obsah vydání       27. 2. 2002
27. 2. 2002 Britské listy vyhrály spor nad RRTV Tomáš  Pecina
27. 2. 2002 Ministr kultury chrání Milana Knížáka Jan  Paul
27. 2. 2002 Pavel Dostál: Milan Knížák, ředitel Národní galerie, smí prodávat svá díla prostřednictvím soukromé firmy, s níž má NG dohodu Pavel  Dostál
27. 2. 2002 Miroslav Tajč: "Milan Knížák nepoužívá Národní galerii pro vlastní kšefty"
27. 2. 2002 Proč tolikrát o Milanu Knížákovi? Jan  Čulík
27. 2. 2002 Recioproční dohoda mezi Národní galerií a firmou art. cz
27. 2. 2002 Vyvlastnenie po kapitalisticky - nemôžem súhlasiť Daniel  Krajcer
27. 2. 2002 Irácký student Majid Majed smí opět cestovat Tomáš  Pecina
27. 2. 2002 Otevřený dopis: Knížák by měl odejít z Rady České televize
27. 2. 2002 Cikán mi nesmí do baráku Jan  Paul
27. 2. 2002 Bůh zaplať za protivné Knížáky Ivana  Haslingerová
27. 2. 2002 Opět pryč s Knížákem? Jiří  Pancíř
27. 2. 2002 Diskriminace Čechů v zahraničí - dobře, že se paní Fuchsová nevzdává Vladimír  Rott
27. 2. 2002 CVVM: občané požadují od politiků "vysokou morálku"
27. 2. 2002 Velvyslanci arabských zemí kritizují výroky Miloše Zemana
27. 2. 2002 Británie bude dávat mladistvým recidivistům elektronické identifikační náramky
27. 2. 2002 Britský telecom snižuje poplatek za broadbandový přístup k internetu na 780 Kč měsíčně
27. 2. 2002 Za vjezd do centra Londýna zaplatíte 250 Kč
26. 2. 2002 Mezinárodní spravedlnost očima nevládní organizace Jiří  Kopal
26. 2. 2002 Petiční výbor Sněmovny odmítl nový shromažďovací zákon Tomáš  Pecina
26. 2. 2002 Proč Česká republika neratifikovala statut Mezinárodního trestního soudu? Jiří  Kopal
26. 2. 2002 Konference o mezinárodní spravedlnosti v Moskvě Jiří  Kopal
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů