Monitor Jana Paula:

"Youcat", zbrusu nový katechismus katolické církve, a v něm stará nauka v současném jazyce

2. 9. 2011 / Jan Paul

Aféra kolem pedofilních kněží, která před nedávnem zaplnila média, už sice utichla, ale pro popularitu naší největší církve to byla další citelná rána, z které se musí vzpamatovat. Potíž je, že k hysterii se přidávali lidé, kteří o křesťanském náboženství nevědí skoro nic, natož aby měli v ruce Bibli, nebo znali cokoliv z křesťanské nauky. Pro ně je křesťanské náboženství a víra totéž, co církev, aniž by chápali, že v církvi se projevují dva fenomény, lidský, reprezentující víru a Božský, reprezentující Stvoření, Zjevení a Vzkříšení, tedy duchovní prostor, v kterém se křesťané pohybují, a dle mého soudu nejen křesťané.

Kdyby tuto dualitu církve pochopili, uvědomili by si, že v případě pedofilních kněží neselhal nekonečně dobrý Bůh, ale chybující člověk. Odsuzování Boha a náboženství jako takového na základě lidských selhání representantů církve považuji v současné době za kulturní primitivismus, tito lidé se vracejí svým myšlením do středověku, a dělají stejnou chybu, jako tehdy katolická církev. Už slyším konvenční odpověď ve formě otázky: Proč Bůh dopustil takovou zrůdnost, proč dopustil to a to? Jenomže selže li člověk, neznamená to, že selhal Bůh, který je natolik velkorysí, že člověku nechává svobodu volby.

Bůh není diktátor, bude samozřejmě jednou soudit hříšníky, ale než se tak stane, dává jim šanci k obrácení, příležitost k pokání, připraven zahrnout je milostí, ale to je jiné téma. Média budou psát v souvislosti s katolickou církví vždy raději o pedofilním služebníku Božím, než o knězi, který v nějaké zapadlé vesničce rozmluvil místnímu rolníkovi sebevraždu po té, co ho opustila žena, zemřely děti a shořel dům. A přitom to je právě ta skutečně pastýřská duchovní práce kněze, o kterou senzacechtivá média nejeví zájem, a tak se obraz tohoto světa a obraz církve nutně jeví jako tragický. Život ale není černobílý.

Média téměř nezaznamenala nedávné vydání nového katolického katechismu YOUCAT, který považuji za převratnou událost. Snad poprvé dostává laik ale i člověk věřící do ruky knihu, která přehledným a srozumitelným způsobem detailně vysvětluje nauku křesťanského náboženství. A co je nejpodstatnější, činí to jazykem veskrze současným v kulisách dnešního světa, a nikoliv archaickým, jak tomu doposud bylo u běžných katechismů, které člověk se současným vědeckým poznáním světa v podstatě nebyl schopen číst. Pár příkladů za všechny z katolického katechismu "Život z víry" vydaného nakladatelstvím Civitas v roce 1995 :

Strana 170, kapitola 63. Tajemství života : "Člověk přichází na svět buď jako chlapec nebo jako děvče". No kdo by to byl řekl? A dále, cituji : "Stud je zvláštní jemnocit, který člověku brání, aby se zbytečně před druhými obnažoval, a velí mu aby se choval slušně k tělu vlastnímu i k tělu bližního. Kdo tento stud v sobě ničí a zneužívá těla k hříchu, sám sebe i druhé velmi poškozuje". Z tohoto a z mnoha dalších katolických katechismů zcela zmizela sexualita, ale nejen to, často i logika, a to nemluvě o obsahové a jazykové kvalitě. Například na straně 146, v kapitole 53. Zneužívání svobody:

"Ještě pořád někde na zaměkouli zuří války. Letadla roznášejí smrt a děs. Pod jejich činností se všechno bortí, nové zbraně nedávají naději". Atd. atd., Není třeba komentovat, mě to připomíná čítanku do první třídy obecné školy. Ano, staré katechismy jsou strnulé, nudné, avšak právě vydaný katechismus YOUCAT se přizpůsobuje dynamice tváře tohoto světa, protože chce oslovit právě tohoto člověka. Snaží se přehledně, otevřeně a vyčerpávajícím způsobem odpovědět na všechny palčivé a ožehavé otázky, které provázejí dnešního mladého člověka, a tomu je tento katechismus hlavně určen.

Zaujme nejen příjemná a typograficky jednoduše řešená obálka, ale i grafická úprava celé knihy, která využívá všech současných metod grafického designu s využitím ilustračních fotografií. Vše je uvnitř přehledně uspořádáno, psáno formou otázek a odpovědí a doplněno citáty z Bible. Úvod nepostrádá ani pokyny k práci s knihou a vzadu nechybí rejstřík pojmů. Za zrodem této knihy stojí papež Jan Pavel II. který uložil biskupům celého světa sepsat tuto knihu, která by odpověděla na mnoho otázek, mezi nimi třeba na tu, jak dnes začlenit křesťanství do současné kultury, a nebo, zda se nepřežilo křesťanství jako takové.

Předmluvu ke knize YOUCAT napsal sám papež Benedikt XVI, a zdaleka v ní nepoužívá fráze, jak tomu bylo u jiných katechismů. Zde vyjímám : "Měli byste vědět, čemu věříte. Měli byste znát svou víru stejně důkladně, jako zná odborník operační systém svého počítače. Ve své víře byste měli být zakořeněni mnohem hlouběji než generace vašich rodičů, abyste dokázali účinně a rozhodně čelit výzvám a pokušením této doby. Potřebujete Boží pomoc, nemá-li vaše víra vyschnout jako kapka rosy, nechcete-li podlehnout lákadlům konzumu, nemá-li se vaše láska utopit v pornografii, odmítáte-li zrazovat slabé a nechávat napospas svému osudu nevinné oběti.

Z německého originálu YOUCAT. Jugendkatechimus der katholischen Kirche, vydaného nakladatelstvím Pattoch v Mnichově v roce 2011 přeložila Jindra Hubková a v roce 2011 vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří. Doporučená cena 295 Kč.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 2.9. 2011