Jsme rozhořčeni nakládáním s archiváliemi v Ústavu pro studium totalitních režimů

28. 6. 2010

tisková zpráva

Prohlášení České archivní společnosti k nakládání s archiváliemi v Archivu bezpečnostních složek

Česká archivní společnost, o. s., která je profesní organizací archivářek a archivářů České republiky, vyslovuje velké znepokojení nad zveřejněnými informacemi o nakládání s archiváliemi v Ústavu pro studium totalitních režimů, resp. v Archivu bezpečnostních složek, a vyjadřuje podporu pověřenému řediteli Z. Hazdrovi v záležitosti odvolání ředitele archivu L. Bukovszkého, který nese za archiválie odpovědnost. Informace o ztrátě archiválií či o zacházení s nimi a jejich následném poškození v průběhu digitalizace, stejně jako o zpřístupňování archiválií (navíc materiálů s osobními údaji) v lhůtě kratší, než třicet let, které odporuje Zákonu o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a Zákonu o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., vyvolávají u pracovníků všech typů archivů, včetně samotného Archivu bezpečnostních složek, nezměrný údiv a rozhořčení.

Stejně tak budí údiv informace, že Rada ÚSTR, resp. někteří její členové, jsou připraveni navrhnout za uvedený postup, motivovaný snahou o záchranu archiválií, odvolání Z. Hazdry. Česká archivní společnost, o. s., upozorňuje na nutnost uchování řádného stavu příslušných archiválií od počátků diskusí o vzniku ÚSTR a již dva roky marně čeká na odpověď Rady ÚSTR na svůj dopis, týkající se podmínek uložení archiválií v Archivu bezpečnostních složek, které by měly být do roku 2030 předány do Národního archivu, a návrhu jednání na toto téma.

V Praze dne 24. června 2010

Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

předsedkyně České archivní společnosti, o. s. ředitelka Ústavu archivnictví a pomocných věd historických Filosofické fakulty Jihočeské university

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 28.6. 2010