13. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 11. 2007

Děkani filozofických fakult v ČR píší ministru kultury:

Nerušte Památník národního písemnictví

tisková zpráva FFUK Praha ze dne 8. 11. 2007

Děkani všech filozofických fakult České republiky se rozhodli po svém jednání v Pardubicích 24. 10. 2007 oslovit ministra kultury ČR Mgr. Václava Jehličku a vyjádřit své znepokojení nad některými skutečnostmi a informacemi, které se objevují na veřejnosti a týkající se dalšího osudu Památníku národního písemnictví.

Památník národního písemnictví představuje objektivně mimořádný subjekt především díky cenným a unikátním fondům, které spravuje. Zejména jsme se pozastavili nad prodejem zámku ve Starých Hradech, v němž je uložena velká část fondů archivu, soukromému majiteli, který nezaručil ponechání fondů na původním místě, a v této složité situaci poukazujeme zejména na nejasný koncept dalšího osudu těchto fondů. Další nejasnosti podle našeho názoru momentálně panují v otázce institucionálního postavení Památníku, které zpochybňuje možnosti využití jeho badatelského potenciálu v dalších letech.

Jsme si dobře vědomi toho, že v posledních letech Památník nevyvíjel činnost, kterou od něj veřejnost přirozeně očekávala. Chápeme proto případné transformační úvahy MK ČR. Musíme však zdůraznit, že jako badatelské pracoviště je skutečně nezastupitelný, proto by bylo nenapravitelnou chybou, kdyby kvůli nedostatečné aktivitě lidského faktoru došlo k ohrožení či dokonce zastavení činnosti pracoviště nesporně mimořádného významu.

Jménem kolegia zástupců filozofických fakult České republiky: PhDr. Michal Stehlík, PhD., děkan FF UK Praha

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., děkan FF Univerzita Pardubice

Děkani a proděkani přítomní na jednání v Pardubicích 24. 10. 2007:

Mgr. Zdeněk Bezcenný, PhD., proděkan pro pedagogickou činnost FF JČU České Budějovice

doc. PhDr. Ladislav Cabada, PhD., děkan FF ZČU Plzeň

prof. PhDr. Ladislav Daniel, PhD., proděkan pro vědu FF UP Olomouc

doc. Dr. Drs. Wilhelm Engelbrecht, cand. litt., proděkan pro zahraniční záležitosti FF UP Olomouc

PhDr. Michaela Hrubá, PhD., děkanka FF UJEP Ústí nad Labem

doc. PhDr. Alena Jaklová, CSc., proděkanka pro vědu a výzkum a zahr. vzt. FF JČU České Budějovice

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., děkan FPF SU Opava

prof. PhDr. PhDr. Josef Krob, CSc., děkan FF MU Brno

Dr.des. Albert Kubišta, proděkan pro informační zdroje FF UK Praha

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., děkanka FF Univerzita Pardubice

doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., děkanka FF OU Ostrava

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., proděkan pro vnější vztahy FF Univerzita Pardubice

PhDr. Michal Stehlík, PhD., děkan FFUK Praha

PhDr. David Šanc, proděkan pro studijní záležitosti FF ZČU Plzeň

Mgr. Martin Škvára, proděkan pro rozvoj a informatiku FF UJEP Ústí nad Labem

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., proděkan pro vědu a vývoj FF Univerzita Pardubice

doc. PhDr. Aleš Zářický, PhD., proděkan pro vědu a výzkum a zahraniční styky FF OU Ostrava

prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc., proděkan pro vědu a doktorské studium FF MU Brno

8.11.2007


Vážené kolegium zástupců filozofických fakult,

se znepokojením sleduji současný vývoj kolem instituce, ve které pracuji už více než 17 let. Vaše podpora je pro většinu odborných pracovníků Památníku národního písemnictví na jedné straně vítanou posilou a zastáním ve chvílích, kdy Památníku hrozí ztráta samostatnosti. Jak dokazují zkušenosti ze slučování odborných a vědeckých institucí (např. ze slučování ústavů akademie věd), vedou tyto praktiky od počátečních slibů rozsáhlých autonomií postupně k omezování odborné i veřejné činnosti těchto ústavů, mnohdy v horizontu několika let až k zastavení jakékoliv jejich činnosti. Na druhé straně je bohužel Vaše prohlášení textem poněkud problematickým, který může obraz PNP jako odborné instituce nespravedlivě poškodit.

Z části Vašeho tiskového prohlášení, že Památník v posledních letech nevyvíjel činnost, kterou od něj veřejnost přirozeně očekávala, by nezasvěcený čtenář či novinář mohl mít dojem, že odborné výstupy PNP jsou v posledních letech z celospolečenského hlediska zanedbatelné. Toto tvrzení ovšem svědčí o jediném, že Památník nedokázal všechno to, co po odborné stránce připravil, prosadil, realizoval, halasně hlásat do světa. Na exkurzích a praxích vedených našimi odbornými pracovníky se vystřídaly jen za poslední dva roky stovky vašich studentů, pro zájemce z řad studentů humanitních oborů připravujeme každoročně úvodní badatelské soustředění ve Starých Hradech. Která jiná státní příspěvková organizace se touto měrou stará o vysokoškolské studenty? Literární pořady připravujeme nejen pro strahovský sál Boženy Němcové, ale ve spolupráci s místními skupinami České křesťanské akademie se je pokoušíme uplatnit i na venkově, při tvorbě literárních pořadů spolupracujeme i s některými divadly. Pokud se týká publikační činnosti, vedle sborníku Literární archiv, který pravidelně vychází už od r. 1966 a kde vedle nás mnohdy publikují i Vaši studenti a zaměstnanci, se podílíme na vydávání mnohých edic a monografií; stačí si jen například povšimnout více než tisícistránkové edice Kochemova Velikého života Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše, která po několik let vznikala v prostorách PNP a vyšla právě před měsícem. Co tedy od nás veřejnost očekávala a čeho se nedočkala? Výstav? Expozice o literárních salónech a hospodách v letohrádku Hvězda (autorky Y. Dörflová a V. Dyková) patřila bezesporu k nejzajímavějším výstavám, které byly letos v Praze k vidění, nezmiňuji desítky menších výstav v prostorách Strahovského kláštera. Snad málo zpřístupňujeme sbírky? O opaku svědčí desítky nových inventářů písemných pozůstalostí českých spisovatelů a literárních historiků. Pro badatele ze zahraničí připravujeme specializované soupisy našich archiválií (rosik, polonik, germanik, v jednáních je příprava soupisu hungarik), podílíme se na mezinárodních projektech. Přednášky o jednotlivých archivních fondech nebo skupinách fondů upozorňují badatele i širší veřejnost na někdy opomíjené bohatství fondů Literárního archivu. Pokud tedy odborný pracovník naší instituce čte slova o tom, že PNP nevyvíjí činnost, cítí zároveň hlubokou křivdu.

Když se rozhodovalo o zrušení Divadelního ústavu, zdůrazňovali všichni odborníci i novináři význam ústavu jako odborného nebo vědeckého pracoviště, upozorňovali na výsledky jeho činnosti. Činnost PNP je možná v porovnání s Divadelním ústavem podstatně mnohostrannější, ale v každém případě srovnatelně společensky a vědecky přínosná. Vaše prohlášení bohužel zkresluje skutečný stav věcí. Prosím Vás proto, abyste svůj závěr o tom, že Památník nevyvíjel činnost, kterou od něj veřejnost očekávala, poopravili, případně uvedli do patřičných souvislostí.

V Kladně 9. 11. 2007

PhDr. Miloš Sládek

                 
Obsah vydání       13. 11. 2007
13. 11. 2007 Je strašák "neonacismu" v médiích zástupným problémem, který má ukrýt realitu? Monika  Binke
13. 11. 2007 Média a 17. listopad: Dvě demonstrace -- dva odlišné přístupy Karel  Šolín
13. 11. 2007 Pane Havle, Vás na demonstraci nechceme. Chceme tam Václava Havla
13. 11. 2007 Pedofilové všech zemí, spojte se! Štefan  Švec
13. 11. 2007 Úporná diskuse o tvaru nové Národní knihovny pomíjí základní skutečnosti Jan  Čulík
13. 11. 2007 Výrok dne: Prohlášení předsedy vlády
13. 11. 2007 O jednom zákroku policie, o kterém se moc nemluví
13. 11. 2007 Oslavili jsme Den vzpomínek na padlé vojáky - s kritickým pohledem na válku v Afghanistánu Miloš  Kaláb
13. 11. 2007 Problémy na pracovišti -- nemusíte být bezmocní
13. 11. 2007 Bursík se odmítl bavit s odpůrci základny, Kateřinu Jacques "irituje ironický škleb"
13. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIII. část) Josef  Brož
13. 11. 2007 Po hlavě do... privatizace Petr  Furmánek
13. 11. 2007 Hnutí majitelů domů se ztotožňuje s požadavky landsmanšaftu Stanislav  Křeček
13. 11. 2007 Bude mít Boris Jelcin netradiční pomník? Miroslava  Kožušková
13. 11. 2007 Jedním vrzem Tomáš  Řezníček
13. 11. 2007 Nerušte Památník národního písemnictví
13. 11. 2007 Zákon o zachování energie snad nebyl narušen...
13. 11. 2007
12. 11. 2007 Poděkování a tak trochu chucpe Štěpán  Kotrba
12. 11. 2007 Francouzští vysokoškoláci se připojují k protestům železničářů Karel  Košťál
12. 11. 2007 Princip nenávisti Milan  Valach
12. 11. 2007 Kanadští atomoví veteráni čekají na spravedlnost už půl století - zatím stále marně Miloš  Kaláb
12. 11. 2007 Média a kastovní systém postmoderního věku Bohumil  Kartous
12. 11. 2007 Největší banky patří k nejméně oblíbeným Patrik  Nacher
12. 11. 2007 Veršující učitel zpívajícímu právníkovi Patrick  Ungermann
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007