21. 8. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 8. 2007

Družstevnictví z pohledu římských papežů

Krátce po roce 1989 se objevily snahy zlikvidovat družstevnictví v tehdejším společném státě Čechů a Slováků. Že je prý přežitkem socialismu a nemá své opodstatnění v tržní ekonomice.

Tento postoj však odporoval jak principům tržní ekonomiky, tak také principům katolické sociální nauky. Naštěstí se družstva s pomocí Mezinárodního družstevního svazu a zahraničních družstevních institucí zachránily před totální záhubou. Družstevnictví se společně se širším chápáním sociální ekonomiky stalo jednou z hlavních součástí evropské politiky zaměstnanosti.

Od roku 1998 jsou státy vyzývány spolupracovat s družstvy při přípravě národních akčních plánů zaměstnanosti. Málo se však mluví o tom, že k družstevnictví měli pozitivní vztah také římští papežové. Nejvýrazněji se v tomto směru projevil jeden z nejvýznamnějších papežů všech dob, Jan XXIII. Papež Jan XXIII. napsal 8 encyklik, mezi kterými mají významné místo sociální encykliky Mater et Magistra (1961) a Pacem in terris (1963). Otázkám družstevnictví se papež věnuje v okružním listě Mater et Magistra.

V  bodě 84. této encykliky cituje papež z rozhlasového poselství svého předchůdce, papeže Pia XII., z 1. září 1944: „Je nutno chránit a podporovat menší a střední podnikatele v zemědělství, řemesle, obchodě a průmyslu; družstevní spojení jim má umožnit výhody velkých podniků; a kde se ještě dnes velký podnik jeví jako ekonomicky výhodnější, pak musí být pracovní smlouva doplněna smlouvou kolektivní.“

Sociální encykliky (1891 – 1991), Vydal ZVON, Praha 1996, ISBN 80-7113-154-7, s. 137

Následně papež rozvíjí vlastní úvahy:

„85. V zájmu obecného blaha a v souladu s technickým pokrokem je třeba chránit a podporovat řemeslnické podniky a rodinná zemědělská hospodářství, dále pak družstevní podniky, zejména založené na podpoře obou předešlých.

86. K otázce zemědělských hospodářství se ještě později vrátíme. Zde považujeme za vhodné zmínit se o řemeslných podnicích a družstvech.

87. Především je třeba upozornit, že tyto podniky, mají-li být schopné života, se musí svým vybavením a pracovními postupy přizpůsobit potřebám doby. Tyto potřeby vyplývají z vědeckého pokroku a ze změněných potřeb a nároků lidí. O toto přizpůsobení se musí v první řadě postarat sami řemeslníci a členové družstev.

88. Za tím účelem potřebují proto dobré všeobecné vzdělání a odbornou průpravu, a navíc se musí spojit ke spolupráci v odborných organizacích. Také stát jim musí pomáhat vhodnou školskou, úvěrovou, daňovou a sociální politikou.

89. Tato péče státu o řemeslo a družstevnictví je odůvodněna i tím, že tyto vrstvy vytvářejí hodnotné statky a přispívají ke kulturnímu rozvoji.

90. Proto otcovsky vyzýváme své milované syny na celém světě, kteří pracují v řemeslných a družstevních podnicích, aby si byli vědomi svého důležitého úkolu ve společnosti. Jejich práce má ve všech vrstvách obyvatelstva vzbuzovat smysl pro odpovědné plnění povinností, ducha spolupráce a podněcovat lidi ke kvalitním výkonům.“ (Tamtéž, s.138)“

K problematice družstev sa papež vrací i na jiných místech encykliky. V bodě 146. mimo jiné uvádí: „Zemědělští pracovníci musí být proniknuti smyslem pro solidaritu a svorně usilovat o společný postup při zakládání svépomocných či podpůrných družstev a odborných organizací. Tyto organizace jsou nezbytně nutné, protože umožňují rolníkům přístup k hospodářskému a technickému pokroku a vliv na tvorbu cen. Pomáhají též rolníkům dosáhnout rovnosti s ostatními vrstvami pracujících, kteří většinou už jsou organizováni. A konečně budou moci prostřednictvím takto organizované spolupráce dosáhnout ve veřejné správě takového vlivu, jaký odpovídá jejich postavení. Ojedinělé hlasy se totiž v dnešní době, jak se právem říká, ztrácejí ve větru.“ (Tamtéž, s. 151)

A konečně v bodě 148. papež uvádí: „Chceme na tomto místě po zásluze pochválit ony naše syny, kteří se kdekoliv na světě snaží zakládat a rozšiřovat svépomocné organizace a družstva, aby tak v každé zemi mohli zemědělci dosáhnout žádaného hospodářského blahobytu a žít spravedlivě a čestně.“ (Tamtéž s. 152)

Vzhledem k tomu, že tyto řádky byly uveřejněny před více než 4 desetiletími, musíme se v úctě sklonit před osvíceností ducha jejich autora. Dokazují též, že i nejvyšší představitelé katolické církve jsou příznivě nakloněni družstevnímu hnutí a morálně ho podporují.

Papežové – docela oprávněně - odsoudili marxismus a všechny formy násilné kolektivizace, ale horlivě podporují kolektivní vlastnictví, budováno zdola, na principu dobrovolnosti.

                 
Obsah vydání       21. 8. 2007
21. 8. 2007 Britové plánují odchod z Iráku, Američané jsou rozhněváni
21. 8. 2007 Pravicová reforma po česku Zdeněk  Maštalíř
21. 8. 2007 Jak jsou poslanci pro rodinu a pro její podporu... Petr  Wagner
21. 8. 2007 Rusko vyzbrojuje Sýrii nejnovějším systémem protiletadlové obrany
21. 8. 2007 Seznam židů - Nacistická reklama! Jan  Smolák
20. 8. 2007 Když za dobrodružstvím - tak do Mexika Miloš  Kaláb
21. 8. 2007 Družstevnictví z pohledu římských papežů Karol  Dučák jr.
21. 8. 2007 Mění Hospodářské noviny svůj profil? Vítězslav "Vitex" Dvořák
20. 8. 2007 Zn. "Hledá se stoprvní poslanec", aneb reforma podle Melčáka Michael  Kroh
20. 8. 2007 Reforma může klienty bank poškodit Miloslav  Roch
20. 8. 2007 Sloni v porcelánu Václav  Dušek
21. 8. 2007 Invalidé zaparkovat nepotřebují Hynek  Hanke
21. 8. 2007 Trh sportovců, aneb Že by fandové rozuměli sportu víc než reportéři? Uwe  Ladwig
21. 8. 2007 Borůvky jsou zřejmě mocným lékem proti rakovině
21. 8. 2007 Braňte Paroubka. Křivdí mu.
21. 8. 2007 K některým kauzám by se Britské listy vyjadřovat neměly
21. 8. 2007 Nevybíravé způsoby intelktuálně indiferentních novinářů Štěpán  Kotrba
21. 8. 2007 Kritiku docenta Pekárka vedete neférově
21. 8. 2007 Fraška v podání klubu Sisyfos Aleš  Uhlíř
21. 8. 2007 Praha očima Uwe Ladwiga
20. 8. 2007 Sisyfovské úsilí odborníka na "elektromagnetický smog" Václav  Drbohlav, Štěpán  Kotrba
21. 8. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 15. srpna 2007
20. 8. 2007 Jeremy Paxman bude autorem letošní klíčové přednášky na Edinburském televizním festivalu
20. 8. 2007 Pawlowski dluží sedm miliónů za zdravotní pojištění novinářů, za 425 milionů koupil pozemek Štěpán  Kotrba
20. 8. 2007 Stále více Rakušanů nesplácí dluhy Richard  Seemann
20. 8. 2007 Boj proti tzv. "třem zlům" - extremismu, separatismu a terorismu konečně v popředí zájmu Miroslav  Polreich

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
21. 8. 2007 Družstevnictví z pohledu římských papežů Karol  Dučák jr.
27. 7. 2007 Papežův tajemník varoval před přistěhovalectvím muslimů do Evropy Lukáš  Lhoťan
19. 7. 2007 Vatikán musí být ultrakonzervativní Boris  Cvek
18. 7. 2007 I římská konzerva se otevře... Tomáš  Koloc
18. 7. 2007 Dědictví středověku, nikoliv starověku Boris  Cvek
17. 7. 2007 Katolický kardinál se omluvil stovkám sexuálně zneužívaných obětí   
16. 7. 2007 Jen jedna pravá církev, a to ta katolická Boris  Cvek
13. 7. 2007 Co se stane, když protestanti nevěří katolíkům, aneb Proč vycházet z toho, že by bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry měl změnit své mínění? Uwe  Ladwig
26. 2. 2007 Rodinná politika, biskup augsburský a ženy jako stroje na plození dětí Uwe  Ladwig
3. 11. 2006 Pan Ucháč nemá informace Darina  Martykánová
1. 11. 2006 Zemři, nebo jdi do vězení! Darina  Martykánová
26. 10. 2006 Darwin by se divil Ladislav  Žák
14. 10. 2006 Muslimské autority přijaly papežovu omluvu   
14. 10. 2006 Poradce: "Bílý dům se vysmíval evangelikálům"   
3. 10. 2006 Katolická církev útočí na BBC