25. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 10. 2006

Je nezbytné zrušit komunisty

Každého, kdo sice ví o Marxovi tisíckrát tolik co celé ministerstvo vnitra, ale propagoval by některé jeho myšlenky, by od teď bylo možné považovat za kriminálníka.

Ministerstvu prostě a jednoduše vadí, že mladí komunisté aplikují dobovou ideologii na současnost. To je stejné jako zakazovat šaškárny v podobě rekonstrukcí historických bitev...

Co je závažnější, to je snaha zakazovat Marxe.

Já vcelku chápu, že ministerstvo vnitra zakázalo KSM. Jedná se o akt, který je v souladu s českým právem. Přesněji řečeno, je to akt, který je v souladu s interpretací českého práva, protože snad ke každému právnímu rozhodnutí existuje právní oponentura.

Tak je to i s ubohou KSM, která byla ministerským rozhodnutím označena za protizákonnou, a tudíž právně existující pouze s vědomím kriminalizace další aktivity.

Je to interpretace vratká ve své podstatě, ale pevná ve svém ztělesnění. Ztělesnění této interpretace spočívá v prosté opoře veřejného mínění. Tím není myšlena společnost, ale to, co ve skutečnosti tvoří veřejné mínění -- masu tvarovanou určitými mocenskými celky, médii, trendy, sociálním postavením, životní úrovní a mnoha dalšími vlivy do tlustých a primitizovaných názorových proudů vyjadřujících se jazykem těch několika málo redakčních spolků, které za veřejnost mluví.

Jedná se tedy o interpretaci, kterou značná část pramenů vedoucích ke společnému soutoku zvanému veřejné mínění podporuje.

Tato interpretace má tuto podporu, ale to evidentně neznamená zároveň potvrzení nějaké objektivní pravdy, ačkoliv si na ni z pochopitelných důvodů činí nárok. Zda je ale toto tvrzení tak přesvědčivé si nejsem jist.

Stačí prostě jen zapochybovat o tom, že úředníci ministerstva vnitra jsou schopni interpretovat právo tak, aby se sami ve svých rozhodnutích nedostávali za hranici zákona.

Hned v první výzvě znepokojeného ministerstva (27.11. 2005) ministerská právnička Benešová poukazuje na "některé aspekty činnosti Komunistického svazu mládeže", jež považují na ministerstvu za důvod k omezení činnosti. Hned na prvním místě stojí slavná věta:

"KSM usiluje o revoluční překonání kapitalismu a nastolení ekonomických -- odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským -- a společenských -- zavedení socialistické demokracie -- podmínek pro budování socialismu, jako prvního stupně k vytvoření společnosti komunistické, jejíž vybudování je konečným cílem."

Tak podle ministerstva tím chce KSM porušovat ústavu a zákony. O právu na majetek samozřejmě mluví v rámci Ústavy ČR Listina základních práv a svobod. Formulace v článku 11 říká:

(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.

Co kdyby mladí komunisté řekli, že ministerstvem citovaná věta vůbec není protiústavní, protože vůbec nejde o omezení práva vlastnit majetek, ale pouze o změnu režimu vlastnictví? Že v režimu společenského vlastnictví právo vlastnit majetek zůstává stejné, pouze forma vlastnictví se změnila?

Také by se dalo říct, že vlastnické právo všech vlastníků bude mít stejný obsah a ochranu, i když "výrobní prostředky" budou ve vlastnictví společenském.

A bylo by při možném soudním sporu jistě zajímavé zjišťovat, co to vlastně jsou ty výrobní prostředky". Třeba by se mohlo v době znalostní ekonomiky jednat o know how, o němž se mohou mladí komunisté coby o výrobním prostředku domnívat, že nárok na jeho vlastnictví má celá společnost nerozdílně.

Mladí komunisté by třeba mohli tvrdit i to, že dědění je zaručeno nejlépe a zrovna společenským vlastnictvím, protože tak nikdo nemůže být skutečně vyděděn.:)

Dokážu si taková tvrzení představit a dokážu si představit i jejich použití, ať už z přesvědčení nebo z oportunismu. Nevím proto, kde berou ministerští úředníci takovou jistotu, že právě jejich výklad je založen na odpovídajícím přístupu k ústavě a zákonům.

Je i další způsob, jakým učinit rozhodnutí ministerstva o uvalení klatby na mladé staré komunisty nesamozřejmým. Podle některých, v současnosti už velmi bizarně a vskutku "historicky" působících formulací je zřejmé, že mladí komunisté cestují ve svém myšlení v čase hluboko do minulosti. Bojují tak sice za "lepší" společnost revolučními prostředky verbálního charakteru (dál by se nedostali ani v tom nejkrásnějším snu), ale ve světě okolo nich se jezdí převážně na koních, parní lokomotiva budí děs i úžas a ve společnosti ještě existují ty nefalšované masy pracujících:

"KSM si je vědom toho, že kapitalismus nemůže být jednoduše reformován. KSM proto bojuje za revoluční svržení kapitalistického řádu masami pracujících."

Vadí ministerstvu tato věta? A proč? Vždyť mladí komunisté nemluví o této společnosti, o společnosti, kterou chce ministerstvo údajně chránit. Oni mluví o společnosti, která existuje pouze v jejich představách, o společnosti, jejíž osud je na našem právním řádu pramálo závislý, protože se z velké části odehrává ve fantazii myšlenkových fosilií. Totéž platí jak pro druhý, tak také pro první citát "kriminálních činů".

Nechť ministerstvo předvede jako svědka ty masy pracujících, bez jejichž účasti se rozpadne ta horká ideologická "novinka" z devatenáctého století na prach. A pokud snad ministerstvo nějakou masu skutečně předvede, nechť zjistí, zda chce tato masa skutečně svrhnou kapitalistický řád. Ministerstvu prostě a jednoduše vadí, že mladí komunisté aplikují dobovou ideologii na současnost. To je stejné, jako zakazovat šaškárny v podobě rekonstrukcí historických bitev...

Tohle všechno byly hlavně spekulace, ačkoliv ze strany ministerstva také. Co je závažnější, to je snaha zakazovat Marxe.

"Zároveň je potřeba zohlednit skutečnost, že podle § 4 zákona č. 83/1990 Sb. nejsou dovolena mimo jiné sdružení, jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů (...) V souvislosti s politickým programem proklamovaným KSM, o jehož realizaci KSM usiluje, však dochází dle názoru ministerstva zároveň ke kolizi činnosti KSM též s tímto zákonným ustanovením. Na základě četných citací KSM z děl Marxe, Engelse a Lenina (...), z jejichž učení KSM vychází, nelze než konstatovat, že KSM se k ideologii marxismu -- leninismu nestaví neutrálně, že mu nejde o pouhé informování veřejnosti (...), nýbrž o jeho úmyslnou propagaci, a to v kontextu se záměry vyjádřenými v "Politickém programu KSM".

Je-li pro marxismus -- leninismus typické, že ve spojitosti s revolučním přechodem od kapitalismu k socialismu a poté ke komunismu, hlásá nutnost násilné revoluce, třídního boje a potřeby diktatury proletariátu, jakož i třídní zášť, je nepochybné, že KSM usiluje svým programem o několik ze shora uvedených cílů, pro něž není existence občanského sdružení dovolena."

Neuvěřitelné. Ministerstvo zde uvádí jako jeden z příkladů porušování zákona mladými komunisty citace z Marxe, Engelse a Lenina. Každý by měl odteď vědět, že nebude-li se k myšlenkám "ze shora uvedených" pánů stavět neutrálně, může být umlčen. To by také bylo možné považovat za sdělení adresované na katedry filosofie, sociologie a dalších humanitních oborů, že případné "narušení neutrality" k Marxovi je považováno za trestný čin. Každého, kdo sice ví o Marxovi tisíckrát tolik co celé ministerstvo vnitra, ale propagoval by některé jeho myšlenky, by od teď bylo možné považovat za kriminálníka.

Úplnou senzací je formulace poslední věty citovaného odstavce. Je-li pro marxismus -- leninismus typické to a to, pak je to protizákonné. Kupodivu se ale nedozvídáme, zda je pro marxismus -- leninismus skutečně protizákonnost typická, a tak ani nevíme, zda si to paní doktorka Benešová z ministerstva myslí, nebo se na to ptá. Zůstává tedy nezodpovězena nejedna otázka, jenže ministerstvo vnitra asi nepovažuje za nutné zodpovídat si otázky, ale především rozhodovat. A to mu jde bezesporu skvěle:)

Já pevně věřím, že mě mladí komunisté nezklamou, že nezanechají své, nyní už protizákonné činnosti a že u soudu budou hrdinně ignorovat možnost obhajoby pomocí pokřivených zákonů této zvrhlé kapitalistické společnosti, aby mohli vytrvat ve svém revolučně mučitelském rozpoložení. Třeba tak vyjde více najevo, že tato společnost prostě ještě nedospěla do takového stadia demokracie, aby mohla otevřeně diskutovat o svých vlastních handicapech, o svých nemocech. Neumí si je přiznat a ve své slabosti je musí tabuizovat. Timothy Garton Ash může otevřeně kritizovat nesmyslné zaklínání některých projevů, ale my bychom měli být sami k sobě tolerantnější. Jsme přece Češi:)

                 
Obsah vydání       25. 10. 2006
24. 10. 2006 Zakažme bibli a Platóna Ondřej  Slačálek
25. 10. 2006 Němečtí ministři "věděli o mučicích centrech CIA"
25. 10. 2006 Svalnaté modré gesto Pavel  Pečínka
25. 10. 2006 Je nezbytné zrušit komunisty Bohumil  Kartous
25. 10. 2006 Kde je Šafr? Fabiano  Golgo
25. 10. 2006 58 procent Američanů zastává názor, že invaze do Iráku byla chyba
25. 10. 2006 New York Times musí prozradit své zdroje
25. 10. 2006 Zoufalý Buchert Jana  Bobošíková
25. 10. 2006 Divadla v ohrožení Václav  Dušek
25. 10. 2006 Perm sobě!
25. 10. 2006 ■ ■ ■ J. H. Krchovský
25. 10. 2006 Dialog U husy, noviny, volby a vynikající výkon ČT Alex  Koenigsmark
25. 10. 2006 Přísný Sarkozy Lubomír  Molnár
25. 10. 2006 V ČR se bojuje na papíře Michal  Vimmer
25. 10. 2006 Názory a program Petr  Hušek
25. 10. 2006 Únik mozků z Německa Uwe  Ladwig
25. 10. 2006 Peníze, nebo život Wenzel  Lischka
25. 10. 2006 Kreml -- energetický nepřítel? Oskar  Krejčí
25. 10. 2006 Třída proti třídě Oskar  Krejčí
25. 10. 2006 Morbidita, Fajtl, Lidl, Peřina Oldřich  Průša
24. 10. 2006 Svoboda tisku v ČR a na Slovensku je "větší než v Británii a v USA" :)
24. 10. 2006 O mejdanu mezi hroby v českých novinách
24. 10. 2006 V Česku zuří válka policajtů, přiznává už i Mladá fronta Dnes
20. 10. 2006 Server mladých komunistů je mimo provoz Štěpán  Kotrba
24. 10. 2006 Irák: Britští voliči požadují návrat britské armády do konce letošního roku
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
24. 10. 2006 Co by snad být nemuselo Miloš  Dokulil