15. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Papež Jan Pavel II.
15. 2. 2005

Slovensko -- kolónia Vatikánu

Po prijatí zmluvy o katolíckej výchove a vzdelávaní a zmluvy o duchovnej službe v ozbrojených silách a zboroch sa v tichosti pripravuje podpis ďalšej zo série tzv. čiastkových zmlúv, ktoré sa odvíjajú od Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou (vatikánskej zmluvy). Zmluva o uplatňovaní výhrad svedomia pripravená pod gesciou ministerstva spravodlivosti zatiaľ čaká na požehnanie vlády, aby potom mohla byť veselo odsúhlasená parlamentom.

Mnohí si zatiaľ ani neuvedomujú (a iní si to uvedomujú až veľmi dobre) ďalekosiahle dôsledky tejto zmluvy na fungovanie štátu, demokracie a dodržiavanie ľudských práv. Zmluva sa týka niekoľkých základných oblastí, v ktorej si fyzické i právnické osoby budú môcť uplatniť výhradu svedomia, teda "odmietnuť konať to, čo vo svojom svedomí pokladajú za nedovolené podľa vieroučných a mravoučných zásad" vyhlásených Magistériom Katolíckej cirkvi.

Zasahovanie Vatikánu do vnútroštátneho práva

Ide konkrétne o činnosť v ozbrojených silách, zdravotnícku činnosť, najmä vo vzťahu k interrupciám, umelým alebo asistovaným oplodneniam, sterilizácii či antikoncepcii, výchovno-vzdelávaciu činnosť, poskytovanie právnych služieb, pracovnoprávne vzťahy a "konanie súvisiace s genocídou, popravami zajatcov bez súdu, mučením, vojenskou krutosťou a perzekúciou bezbranného civilného obyvateľstva". Posledná menovaná oblasť je azda najväčším právnickým nezmyslom, ktorú erudovaný minister spravodlivosti mohol vôbec dopustiť. Z textu návrhu zmluvy by sa na základe toho mohlo usudzovať, že slovenský právny poriadok povoľuje genocídu, popravy zajatcov bez súdu či mučenie, a preto je úbohé Slovensko, či už chce či nechce, nútené prijať zmluvu o výhrade svedomia.

Ešte väčším nebezpečenstvom je, že podľa návrhu zmluvy tu bude cudzí štát -- poverená inštitúcia Svätej Stolice --, ktorý bude mať právomoci interpretovať a uplatňovať slovenské zákony, čo je v úplnom rozpore s demokratickými zásadami. Môže dokonca dôjsť k situácii, keď súdy sa budú pri svojom rozhodovaní opierať o interpretáciu Svätej Stolice, a tak nepriamo uplatňovať kanonické právo, t. j. učenie katolíckej cirkvi. Zmluva tiež umožňuje, aby zmiešaná komisia vytvorená zo zástupcov Slovenskej republiky a Svätej stolice pripomienkovala slovenské zákony. Takéto zámery nemožno nazvať ináč ako vytvorenie novej vatikánskej kolónie na Slovensku.

Ohrozené reprodukčné zdravie

Prípadné schválenie a následná realizácia zmluvy o výhradách svedomia v praxi by mala nedozerné dosahy aj na oblasť reprodukčného zdravia a reprodukčných a sexuálnych práv občanov. Zmluva totiž umožňuje uplatniť si výhradu svedomia pri vyučovaní sexuálnej výchovy na školách, ktorá je podľa všetkého v rozpore s katolíckou morálkou, ako aj pri predpisovaní antikoncepcie či vykonávaní interrupcií, a to tak individuálnymi lekármi, ako aj v celých zdravotníckych zariadeniach.

Otvára sa tak závažná otázka, či sexuálna výchova bude vôbec v školách zabezpečovaná a či žiakom nebudú odopreté základné informácie o plánovanom rodičovstve, ochrane pred sexuálne prenosnými chorobami či bezpečnom sexe a či občania -- a najmä ženy -- budú mať vôbec prístup k základným službám reprodukčného zdravia, ak si v ich okolí väčšina lekárov a zdravotníckych pracovníkov uplatní výhradu svedomia.

Aká výhrada svedomia?

Ďalším problémom je, či návrh zmluvy o výhradách svedomia je vôbec v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach (EDĽP), ktorým je viazaná aj Slovenská republika. Ten v článku 9 ochraňuje oblasť osobného presvedčenia a náboženského vierovyznania, t. j. oblasť, ktorá sa miestami označuje ako forum internum, teda vnútorná sloboda. Tento článok zaručuje, že nikoho nemožno nútiť zmeniť vlastné presvedčenie a zmýšľanie. EDĽP však už neochraňuje právo na konanie (in foro externo) podľa subjektívnych názorov, náboženstva či presvedčenia človeka. Koniec koncov, aj podľa slovenskej ústavy možno podmienky výkonu práv týkajúcich sa slobody myslenia, svedomia či náboženského vyznania obmedziť zákonom, ak ide o "opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných".

Je teraz už len na poslancoch, aby posúdili, či navrhovaná zmluva o výhradách svedomia nie je v rozpore s týmto ustanovením ústavy. Je na nich, či budú rešpektovať základný demokratický princíp rovnosti pred zákonom, dodržiavania zákona a nediskriminácie tých s iným ako katolíckym vierovyznaním. Už len od poslancov závisí, či odmietnu návrh zmluvy o výhradách svedomia, alebo, naopak, prispejú k ďalšej klerikalizácii Slovenska a posilňovaniu moci katolíckej cirkvi vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       15. 2. 2005
15. 2. 2005 Reportéři musejí prozradit své zdroje, anebo půjdou do vězení
15. 2. 2005 Osoby žalované mezinárodní velkofirmou za pomluvu mají nárok na bezplatnou právní pomoc
15. 2. 2005 I my jsme součástí hmotného světa
15. 2. 2005 Dnešní rolí komunismu je vyvádět svět z míry Martin  Škabraha
15. 2. 2005 Největším Američanem byl nominován Homer Simpson
15. 2. 2005 V iráckých volbách zvítězili stoupenci Íránu
15. 2. 2005 Vysoký pracovník CNN odstoupil kvůli kontroverzi o Iráku
15. 2. 2005 Nevolnost Josef  Provazník
15. 2. 2005 Michael  Marčák
15. 2. 2005 Může skandál kolem Stanislava Grosse vést k něčemu dobrému? Jan  Čulík
14. 2. 2005 Po Praze se povídá... Oskar  Krejčí
15. 2. 2005 Aféra "Cín"? Sn, ne St
15. 2. 2005 Morální hnůj v české společnosti
15. 2. 2005 Straně věřte, volové! Miloš  Dokulil
14. 2. 2005 Největší Čech a Jára Cimrman Jan  Čulík
15. 2. 2005 Podniková rekreace pro voliče komunistů Ivo  Bystřičan
15. 2. 2005 Bystřičane, ty jsi tak hloupej, až mně Tě je líto Jiří  Jírovec
15. 2. 2005 Michael  Marčák
15. 2. 2005 Slovensko -- kolónia Vatikánu Judita  Takáčová
15. 2. 2005 Kjótsky protokol vstúpil do platnosti Radovan  Geist
14. 2. 2005 Skandály Grossových: zrno a plevy Zdeněk  Jemelík
14. 1. 2005 Být na místě Stanislava Grosse Boris  Cvek
14. 2. 2005 Jsou tací, jací jsme my Štěpán  Kotrba
14. 2. 2005 Svět není jen arénou manipulátorů a podvodníků Jan  Čulík
14. 2. 2005 Při atentátu v Bejrútu usmrcen bývalý libanonský premiér
14. 2. 2005 Zabíjení v Drážďanech - nutnost nebo zločin?
14. 2. 2005 Světová obchodní organizace: reálné nebo příliš smělé cíle? Ludmila  Štěrbová
13. 2. 2005 Psí řetěz Bohumil  Kartous
14. 2. 2005 Mýtus levicového voliče Radim  Valenčík
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce