11. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 8. 2003

Předpisy České pošty pro doručování zásilek

Tímto se řídí Česká pošta. Je to zbytečně byrokratické a jsou v tom nelogičnosti. Viz:

Poštovní zásilku nebo poštovní poukázku může podnik [tj. Česká pošta] vydat jen osobě, které je alespoň 15 let, nebo které byl již vydán občanský průkaz.

Za adresáta, který vzhledem ke svému věku nesplňuje výše uvedenou podmínku, může poštovní zásilku nebo poštovní poukázku převzít jeden z jeho rodičů, případně jiný zákonný zástupce. Takový postup se ovšem netýká poštovních zásilek nebo poštovních poukázek, které z rozhodnutí odesílatele smějí být dodány jen do vlastních rukou adresáta.

Může tedy někdo vysvětlit, co se stane, pošlu-li osobě mladší 15 let - či bez občanského průkazu - zásilku do vlastních rukou, ta osoba nebude doma v době, kdy se bude Česká pošta zásilku pokoušet doručit, a půjde si pak pro zásilku na poštu? Podle tohoto předpisu je v takovém případě zásilka nedoručitelná? (JČ)

1. Způsob dodání je závazně určen tím, jakou poštovní službu zvolil odesílatel; podnik je povinen jeho přání plně respektovat.

2. Adresát může způsob dodání ovlivňovat jen tehdy, není-li to v rozporu se smlouvou, kterou odesílatel uzavřel s podnikem.

3. Pokud podnik adresáta vyzývá, aby si vyzvedl poštovní zásilku nebo poštovní poukaz na poště, nebo aby učinil jiný, pro dodání nezbytný úkon, uvede na příslušném dokladu poučení o tom, jak si má adresát počínat.

Dodávání fyzickým osobám do bytu

1. Poštovní zásilky, jejichž převzetí musí být potvrzeno příjemcem, dodává podnik zpravidla do bytu.

2. Adresát si může u kterékoliv pošty vymínit, že jemu adresované poštovní zásilky a poštovní poukázky mají být dodávány jen jemu, nebo že mají být dodávány jen osobám zdržujícím se v jeho bytě.

3. Pokud adresát nezvolí postup podle bodu 2. a pokud to neodporuje smlouvě uzavřené s odesílatelem, podnik může v případě jeho nepřítomnosti v bytě v době dodávání dodat poštovní zásilku nebo poštovní poukázku i jiné vhodné osobě, zejména sousedovi apod. V takovém případě vloží do adresátovy domovní schránky oznámení o tom, komu a kdy byla poštovní zásilka nebo poštovní poukázka dodána.

4. Je zapotřebí, aby v prostoru vedle domovních schránek byly umístěny informace usnadňující orientaci v domě (přehled jednotlivých bytů podle jejich umístění v jednotlivých patrech apod.).

Dodávání fyzickým osobám na poště

1. Poštovní zásilku nebo poštovní poukázku, které byly uloženy na poště, vydá příslušná pošta jen adresátovi. Pokud si však adresát přeje, aby je vydala i jiné osobě, může takovou osobu k tomu písemně zmocnit. Takový postup se ovšem netýká poštovních zásilek nebo poštovních poukázek, které z rozhodnutí odesílatele smějí být dodány jen do vlastních rukou adresáta.

Bližší podrobnosti sdělí kterákoliv pošta.

2. Poštovní zásilku nebo poštovní poukázku může podnik vydat jen osobě, které je alespoň 15 let, nebo které byl již vydán občanský průkaz.

Za adresáta, který vzhledem ke svému věku nesplňuje výše uvedenou podmínku, může poštovní zásilku nebo poštovní poukázku převzít jeden z jeho rodičů, případně jiný zákonný zástupce. Takový postup se ovšem netýká poštovních zásilek nebo poštovních poukázek, které z rozhodnutí odesílatele smějí být dodány jen do vlastních rukou adresáta.

Bližší podrobnosti sdělí kterákoliv pošta.

3. Obdobně jako v odstavci 2 se postupuje i u osob, které jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům, nebo jejichž způsobilost byla v příslušném směru omezena.

Bližší podrobnosti sdělí kterákoliv pošta.

4. Poštovní zásilku nebo poštovní poukázku lze vyzvednout jen ve lhůtě, která byla adresátovi oznámena. Tuto lhůtu lze na žádost adresáta prodloužit až na jeden měsíc, ovšem jen u poštovních zásilek (nikoliv u poštovních poukázek) a jen tehdy, nebrání-li tomu smlouva sjednaná s odesílatelem.

Plné znění:

Poštovní podmínky České pošty s.p.

Základní poštovní služby

Článek 25

Postup při dodání poštovní zásilky, jejíž převzetí příjemce potvrzuje a která není určena do vlastních rukou adresáta

1. Ustanovení tohoto článku se vztahují na dodání doporučeného psaní, doporučeného balíku, doporučené slepecké zásilky, cenného psaní nebo cenného balíku, jestliže odesílatel nepožádal o dodání do vlastních rukou adresáta, případně dalších, jejichž převzetí příjemce potvrzuje a které nejsou určeny do vlastních rukou adresáta.

2. Poštovní zásilku s adresou podle článku 4 odst. 2, jejímž adresátem je fyzická osoba, podnik vydá v místě určeném v adrese

a) fyzické osobě, která způsobem podle článku 28 odst. 1 prokáže, že je adresátem, a která převzetí poštovní zásilky potvrdí svým podpisem, nebo

b) fyzické osobě, která se zdržuje v bytě, kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené jménem a příjmením adresáta nebo příjmením shodným s příjmením adresáta a která převzetí poštovní zásilky potvrdí svým podpisem.

3. Postup podle odst. 2 písm. b) není možný, jestliže adresát předal podniku písemné prohlášení, že podnik může poštovní zásilky dodávat jen jemu.

4. Poštovní zásilku s adresou podle článku 4 odst. 2, jejímž adresátem je právnická osoba, podnik vydá v místě určeném v adrese fyzické osobě, která její převzetí potvrdí svým podpisem a razítkem adresáta.

Prohlásí-li fyzická osoba, která se zdržuje v kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené názvem adresáta a která je ochotna poštovní zásilku převzít, že adresát razítko nepoužívá, podnik vydá poštovní zásilku této osobě, pokud se navíc prokáže způsobem podle článku 28 odst. 1.

5. Nepodaří-li se poštovní zásilku s adresou podle článku 4 odst. 2 dodat podle odstavce 2 nebo 4, podnik ji může vydat vhodné fyzické osobě, zejména některému z adresátových sousedů, která souhlasí s tím, že poštovní zásilku adresátovi předá, a která její převzetí potvrdí svým podpisem.

Pokud se tato osoba nezdržuje v bytě, kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené jejím jménem a příjmením nebo příjmením shodným s jejím příjmením, musí se navíc prokázat způsobem podle článku 28 odst. 1.

6. Postup podle odstavce 5 není možný, jestliže

a) jde o poštovní zásilku s udanou cenou přesahující 5.000Kč,

b) adresát předal podniku písemné prohlášení, že s tímto způsobem dodávání nesouhlasí,

c) adresát předal podniku písemné prohlášení, že podnik může poštovní zásilky dodávat jen jemu.

7. Pokud s tím adresát souhlasí, poštovní zásilku s adresou podle článku 4 odst. 2 může podnik též vložit do dodávací schránky. Podmínkou je, že se adresát písemně zavázal převzetí poštovní zásilky neprodleně podniku potvrdit.

8. Postup podle odstavce 7 není možný v případě podle odst. 6 písm. a).

9. Nebyl-li pokus o dodání poštovní zásilky s adresou podle článku 4 odst. 2 některým ze způsobů uvedených v odstavcích 2, 4, 5 a 7 úspěšný, nebo nebyl-li takový pokus z rozhodnutí podniku učiněn, podnik poštovní zásilku uloží. Adresátovi některým ze způsobů uvedených v článku 24 odst. 2, 3 a 6 předá písemnou výzvu, aby si poštovní zásilku vyzvedl v určené lhůtě u stanovené pošty.

10. Poštovní zásilku adresovanou podle článku 4 odst. 3 do doručovací schrány podnik vloží do určené dodávací schrány. Podmínkou je, že se adresát písemně zavázal převzetí poštovní zásilky neprodleně podniku potvrdit.

11. Postup podle odstavce 10 není možný v případě podle odst. 6 písm. a) nebo v případě služby, u níž adresát s tímto způsobem dodání nesouhlasí.

12. Není-li možno poštovní zásilku podle odstavce 10 do určené dodávací schrány vložit, podnik ji uloží. Do dodávací schrány vloží výzvu, aby si adresát poštovní zásilku vyzvedl v určené lhůtě u stanovené pošty.

13. Poštovní zásilku adresovanou podle článku 4 odst. 3 do poštovní přihrádky podnik uloží. Do určené poštovní přihrádky vloží výzvu, aby si adresát poštovní zásilku vyzvedl v určené lhůtě u pošty, u níž je poštovní přihrádka zřízena.

14. Jestliže o to adresát písemně požádá, poštovní zásilku s adresou podle článku 4 odst. 2 nebo 3 podnik uloží u dohodnuté pošty, aniž by se pokoušel o dodání některým ze způsobů uvedených v odstavcích 2 až 13.

15. Poštovní zásilku s adresou podle článku 4 odst. 4 podnik uloží u pošty, která byla pro vyzvednutí poštovní zásilky zvolena.

16. Poštovní zásilku uloženou podle odstavce 9, 12 nebo 13 podnik vydá,

a) je-li adresátem fyzická osoba, fyzické osobě, která o její vydání požádá, která způsobem podle článku 28 odst. 1 prokáže, že je adresátem, a která její převzetí potvrdí svým podpisem,

b) je-li adresátem právnická osoba, fyzické osobě, která o její vydání požádá, která se prokáže způsobem podle článku 28 odst. 1 a která její převzetí potvrdí svým podpisem a razítkem adresáta; prohlásí-li tato osoba, že adresát razítko nepoužívá, podnik vydá poštovní zásilku této osobě, pokud navíc způsobem podle článku 28 odst. 2 prokáže, že je oprávněna za adresáta poštovní zásilku převzít.

17. Jestliže se tak podnik a adresát dohodli, poštovní zásilka uložená podle odstavce 9, 12 nebo 13 se dodá některým ze způsobů uvedených v odstavcích 2, 4, 5 a 7.

18. Poštovní zásilku uloženou podle odstavce 14 podnik dodá způsobem podle odstavce 16. Pro prokázání, že fyzická osoba, která o její vydání žádá, je oprávněna za adresáta poštovní zásilku převzít, může však být podnikem a adresátem písemně dohodnut i jiný způsob než podle článku 28 odst. 2.

19. Poštovní zásilku uloženou podle odstavce 15 podnik vydá fyzické osobě, která o její vydání požádá, která způsobem podle článku 28 odst. 1 prokáže, že je adresátem, a která převzetí poštovní zásilky potvrdí svým podpisem.

20. Poštovní zásilku podnik podle odstavců 16 až 19 nedodá, jestliže uplynula lhůta 15 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena. Tuto lhůtu podnik na žádost adresáta prodlouží, nejvýše však na jeden měsíc; prodloužení této lhůty není možné, jestliže odesílatel opatřil předmět služby poznámkou "Neprodlužovat lhůtu".

Lhůta doplňkové služby podle článku 23 činí jen 3 nebo 10 kalendářních dní, jestliže odesílatel uvedl na poštovní zásilku poznámku "Uložit jen 3 dny" nebo "Uložit 10 dní"; její prodloužení na žádost adresáta není možné. Zkrácení odběrní lhůty nelze požadovat u obyčejného psaní, obyčejného balíku a obyčejné slepecké zásilky.

21. Obsahuje-li adresa podle článku 4 odst. 2 písm. b) nebo odst. 3 písm. b) pokyn, aby byla poštovní zásilka adresátovi dodána prostřednictvím prostředníka, podnik ji dodá stejným způsobem, jako by byl adresátem prostředník.

Výzvu k vyzvednutí poštovní zásilky u pošty podle odstavce 9, 12 nebo 13 však podnik nepředá prostředníkovi, ale jeho prostřednictvím adresátovi.

22. Je-li v předchozích odstavcích stanoveno, že podnik vydá poštovní zásilku fyzické osobě, která způsobem podle článku 28 odst. 1 prokáže, že je adresátem, vydá ji za stejných podmínek i zmocněnci adresáta.

23. Zmocnění podle článku 24 odst. 17 se při vydání poštovní zásilky odevzdá podniku. To neplatí, jestliže se zmocněnec adresáta prokáže osvědčením, které podnik na základě dříve odevzdaného zmocnění k přejímání poštovních zásilek pro tento účel vydal, nebo jestliže existenci dříve odevzdaného zmocnění podnik ověří jiným způsobem.

24. Zmocněnec adresáta je oprávněn též požádat o prodloužení lhůty podle odstavce 20.

25. Postup podle odstavců 22 a 24 není možný, jedná-li se o zmocněnce prostředníka.

26. Je-li podnikem pro určité místo stanoveno, že se v případě zvolené služby poštovní zásilka s adresou podle článku 4 odst. 2 nedodává v místě určeném v adrese, při dodání takové poštovní zásilky se postupuje následujícím způsobem:

a) Byla-li adresátovi zřízena dodávací schrána, poštovní zásilka se dodá způsobem podle odstavce 7.

b) Jestliže se tak podnik a adresát písemně dohodli, poštovní zásilka se dodá na jiné adrese, a to buď adresátovi, nebo jiné osobě.

c) Jestliže o to adresát písemně požádá, podnik poštovní zásilku uloží u dohodnuté pošty; pro její dodání platí odstavec 18.

d) Není-li možno postupovat podle písmene a), b) ani c), podnik poštovní zásilku uloží u nejbližší nebo nejlépe dostupné pošty. Pro její dodání platí odstavec 16; jde-li o případ podle odstavce 21, poštovní zásilka se nevydá prostředníkovi, ale adresátovi.

e) Výzvu k tomu, aby si adresát poštovní zásilku uloženou podle písmene c) nebo d) vyzvedl v určené lhůtě u příslušné pošty, podnik předá některým ze způsobů podle článku 24 odst. 2, 3 a 6.

Jestliže je podnikem pro toto místo stanoveno, že se v případě služby podle článku 12 poštovní zásilka s adresou podle článku 4 odst. 2 nedodává v místě určeném v adrese, výzva se předá některým ze způsobů podle článku 24 odst. 21 písm. a) až c). Výzva se však adresátovi nepředá v případě, že pošta dohodnutá podle písmene c) je stejná jako pošta dohodnutá podle článku 24 odst. 21 písm. c).

Není-li možno postupovat žádným z uvedených způsobů, podnik výzvu adresátovi nepředá.

27. Pokud odesílatel opatřil předmět služby poznámkou "Neukládat", podnik může poštovní zásilku uložit jen v případě podle odst. 14 nebo odst. 26 písm. c) nebo d). Dodat takto uloženou poštovní zásilku může podnik jen v den, ve který byla k vyzvednutí připravena.

28. V případě doplňkové služby podle článku 19, kdy odesílatel žádá písemné potvrzení dodejky příjemcem, podnik do potvrzení podle článku 19 odst. 3 uvede den, kdy byla poštovní zásilka uložená podle odst. 9, odst. 12 až 15 nebo odst. 26 písm. c) nebo d) připravena k vyzvednutí; v případě podle odstavce 27 se však tento den do potvrzení neuvádí.

29. Jestliže byla v případě doplňkové služby podle článku 19 poštovní zásilka dodána, podnik do potvrzení podle článku 19 odst. 3 uvede den, případně i hodinu a minutu, kdy byla dodána. Toto potvrzení, které má další náležitosti podle odstavce 28 a podle článku 27 odst. 1, neprodleně předá odesílateli.

                 
Obsah vydání       11. 8. 2003
11. 8. 2003 Spojené státy rozdmychávají jaderný konflikt, který bude obtížné zastavit
11. 8. 2003 Vývojové trendy: jaký bude svět za 20 let
11. 8. 2003 Na Američany a Brity "útočí v Iráku al Kajdá"
11. 8. 2003 Ještě jednou o České poště Jan  Čulík
11. 8. 2003 Proč právě EKONOMICKÝ růst? Michal  Rusek
11. 8. 2003 Zemřít v práci Ignacio  Ramonet
11. 8. 2003 Česká pošta: Pracuje méně, kasíruje více Štěpán  Kotrba
10. 8. 2003 Všemu člověk rozumět nemůže, České poště obzvlášť
11. 8. 2003 Česká pošta, kapitalismus, který zešílel za další Eduard  Vacek
11. 8. 2003 Česká pošta má své předpisy, vyplývající ze zákona, a ty musí dodržovat Štěpán  Kotrba
10. 8. 2003 Předpisy České pošty pro doručování zásilek
11. 8. 2003 Začínáme jednat s Českým Telecomem o ADSL Miloslav  Sova
8. 8. 2003 Plot, petice a šikana Martin  Klíma
11. 8. 2003 Mapka Czechteku 2003
11. 8. 2003 Nedožitých 55 let Jana Palacha Jaroslava  Čajová
8. 8. 2003 Peltrám potřetí: Úskalí předražených koncepcí a idea možné alternativy Štěpán  Kotrba
9. 8. 2003 Neželaná spravodlivosť Radovan  Geist
11. 8. 2003 Česká digitální média VIII.
Veřejnoprávní multiplex a programové sliby
Štěpán  Kotrba
11. 8. 2003 S tou Úniou opatrne...!? Radovan  Geist
11. 8. 2003 Cár Mikuláš II. a cisár Karol - čudní svätci Peter  Abelard
11. 8. 2003 Jak kubánský diktátor hájí svou revoluci Fidel Castro Ruz
11. 8. 2003 Nepochopení role zájmů v politice? Jan  Maršák
11. 8. 2003 Nepodarený atentát Michal  Broska
11. 8. 2003 Takže dementní dunič má práva větší než nedunič?
11. 8. 2003 České dráhy vždy pobaví
11. 8. 2003 Vítajte v Bolívii Andrej  Sablič
11. 8. 2003 Co homosexuali vlastne chcu?
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Česká pošta RSS 2.0      Historie >
11. 8. 2003 Česká pošta: Pracuje méně, kasíruje více Štěpán  Kotrba
11. 8. 2003 Česká pošta, kapitalismus, který zešílel za další Eduard  Vacek
11. 8. 2003 Česká pošta má své předpisy, vyplývající ze zákona, a ty musí dodržovat Štěpán  Kotrba
11. 8. 2003 Ještě jednou o České poště Jan  Čulík
10. 8. 2003 Předpisy České pošty pro doručování zásilek   
10. 8. 2003 Všemu člověk rozumět nemůže, České poště obzvlášť   
8. 8. 2003 Inspirace od České pošty Jiří  Císař
8. 8. 2003 Já jsem zase nedostal balík   
7. 8. 2003 Česká pošta: škrtli mou adresu a dopis doručili jinam Jindra  Vavruška
6. 8. 2003 Česká pošta: "Peníze nevyměňujeme" Jan  Čulík
5. 8. 2003 Česká pošta: kapitalismus, který zešílel, aneb "mají toho hodně" Jan  Čulík
19. 5. 2003 Odesilatel je sám povinen si nalepit známky František  Hájek
13. 1. 2003 Kolik tajemství má Česká pošta? Petr  Jánský
13. 1. 2003 Česká pošta: Vypláznout na ni jazyk a oblíznout
aneb neznalost zákona novináře neomlouvá
Štěpán  Kotrba
10. 1. 2003 Proč senátor Hadrava nejedná v kauze Železný důsledněji? Petr  Jánský