Romský problém

25. 8. 2011 / Milan Valach

České sdělovací prostředky neoplývají objektivitou. Dominuje jim hon za senzacemi a skrytě možná i snaha o rozeštvávání jednotlivých skupin občanů proti sobě, jak jsem toho byl osobně svědkem .

Český maloměšťák, stejně jako francouzský, anglický či jakýkoliv jiný je ve své podstatě rasista. Když je v módě, hovoří o nadřazenosti bílé rasy. Změní se to, co je IN a i on otočí. Všechny kultury jsou úžasné, odhalily tajemství života. Černoši či v našem případě Romové jsou všichni úžasní apod. Co však nikdy nedokáže, co je nad jeho schopnosti, je rozlišování. Prostě zůstává rasistou, ať již odsuzuje či obdivuje. Ale jak kdysi napsal Kundera, tento homo sentimentalis obdivuje především sám sebe, na druhých lidech mu vůbec nezáleží.

V diskusi o romském problému v České republice se objevuje neuvěřitelné málo objektivních analýz situace a jejích příčin a racionálních soudů.

A pokud se objeví, mají velký problém s prosazením se do mediálního prostoru.

Rád bych zde proto upozornil na jednu zcela zásadní a obdivuhodnou, a to z pera samotných romských aktivistů. Tři z nich sepsali petici -- stanovisko k posledním událostem a projevili tím občanskou odvahu, kterou bych přál i mnoha ne-romským Čechům. Musím vyjádřit svůj hluboký obdiv k těmto lidem. A také proto si dovolím uvést zde celý text petice:

Petice proti rasovému násilí v České republice

My občané České republiky, občané romské menšiny žijící na území České republiky jako jednotlivci -- rezolutně odmítáme jakékoliv projevy rasové a jiné formy násilí, ať je páchána jakoukoliv stranou či skupinou obyvatel, ať už se jedná o tzv. mačetový útok či útok v Rumburku ze strany romské skupiny směrem k majoritní části populace. Tímto se rezolutně od takovýchto činů distancujeme a žádáme současně policii ČR, aby v obou případech provedla velmi důsledná šetření. Zároveň se obracíme na ministra vnitra vlády ČR s žádostí, aby kladl značný důraz na své podřízené (policejní komisaře) a apeloval na jejich profesionalitu při vyšetřování. Dále žádáme, aby byla po ukončení vyšetřování obou výše zmíněných incidentů uspořádána tisková konference, na které policie ČR v Rumburku jasně sdělí závěry vyšetřování.

Tímto současně apelujeme na vládu České republiky a jednotlivá ministerstva, zejm. jednotlivé odbory zabývající se romskou integrací, aby jasně definovali své kroky k řešení romské otázky v České republice a sebekriticky zhodnotili svou dosavadní činnost, neboť současný stav dokazuje, jak špatně je problematika romského začleňování z centrální úrovně řešena. Umělé vytváření ghett ve šluknovském výběžku je jasným důkazem toho, že místní samospráva nedisponuje dostatečným mechanismem a prostředky pro to, aby situaci pružně vyřešila.

Dále apelujeme na radu vlády pro záležitosti romské komunity a na radu vlády pro otázky národnostních menšin, aby k daným oběma násilným událostem zaujala své stanovisko a definovala tak své postavení poradního orgánu vlády České republiky a tím i svou váhu jako poradního orgánu podílejícího se na koncepci začleňování národnostních menšin v rámci ČR.

Jako občané velice početné národnostní menšiny obyvatelstva jsme silně znepokojeni nad posledními událostmi a tímto svým stanoviskem dáváme jasně najevo, že nám není lhostejné soužití v rámci naší společnosti jako celku a že obě události v nás samotných vyvolávají odpor, neboť jakékoliv formy násilí páchané jakoukoliv stranou jsou rozhodně v rozporu s naší identitou.

Zároveň tímto vyjadřujeme znepokojení i nad současnou ekonomicko-sociální reformou, která má a nadále bude mít silně negativní dopad na jakékoliv skupiny sociálně slabé, bez rozdílu na barvu pleti a původ. Aktuální vyhrocení situace, včetně extremistických projevů jsou důkazem toho, že situace je alarmující. Je známo, že sociální napětí s sebou nese napětí celospolečenské, včetně všech negativních projevů, tzn. také zneužití jinými ve svůj vlastní prospěch.

Shora uvedené excesy jednotlivců mají velice negativní dopad na komunitu jako celek, a tím pádem se přímo dotýkají toho, jak jsou Romové ve společnosti nyní vnímáni. Nelze uplatňovat atribut kolektivní viny, stejně tak jako nelze slepě ospravedlňovat v rámci pocitu sounáležitosti.

Autoři petice:

Drahomír Radek Horváth: nezávislý novinář, publicista, projektový asistent

Václav Zástěra: projektový koordinátor

Štefan Tišer: předseda SRNMPK o.s, člen rady vlady pro národnostní mešiny v ČR

Petici je možné podepsat ZDE

Pan Horváth má na svém blogu na adresu romské komunity mimo jiné uvedeno:

"Málokdo se ptá, co může zlepšit on sám. Obroda národa musí přijít zevnitř komunity."

To bych podepsal. Mám jen dva doplňky. Za prvé: toto platí o nás o všech. Za druhé: problémy, s nimiž se nyní střetáváme, včetně problému romského, jsme schopni vyřešit jen ve spolupráci a při vzájemné pomoci. Anebo se také všichni potopíme. Petici jsem podepsal. A co vy?

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 25.8. 2011