10. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 3. 2009

DOKUMENT - OBŽALOVACÍ SPIS

Jak to chodí u Zelených při vylučování poslanců: Byl to mnohem větší rachot než z tanku

Britské listy vám přinášejí interní dokument Strany zelených, ukazující svobodu poslanců této strany při rozhodování a při hlasování, stejně jako interní mechanismy vylučování. Ústřední revizní komise SZ se na likvidaci vnitrostranické opozice připravila opravdu pečlivě... Dokument vytvořil dle dostupných informací člen ÚRK SZ Miroslav Rokos. Konečnou revizi dokumentu prováděl JUDr. Radan Večerka, tajemník kabinetu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišky. Ten, který v roce 2004 kandidoval neúspěšně v senátních volbách ve volebním obvodu Karlovarsko za Konzervativní stranu a v roce 2006 se mediálně proslavil výrokem "Bude to mnohem větší rachot než z tanku", když se snažil jako předseda sdružení obcí Vladař zakázat technoparty CzechTek ve vojenském prostoru v Doupovských horách. │RED

Ústřední revizní komise SZ dle čl. 11 odstavce 7 Stanov SZ podává Republikové radě SZ návrh na vyloučení Martina Čáslavky ze Strany zelených za to, že svou činností ve funkci předsedy tzv. Demokratické výzvy závažným způsobem poškodil zájmy SZ a opakovaně porušuje zvlášť hrubým způsobem vnitřní předpisy SZ ve smyslu čl. 11 odst. 8, písmeno a) a b) Stanov SZ.

Ústřední revizní komise SZ dle čl. 11 odstavce 7 Stanov SZ podává Republikové radě SZ návrh na vyloučení Dany Kuchtové ze Strany zelených za to, že svou činností ve funkci předsedkyně tzv. Demokratické výzvy závažným způsobem poškodila zájmy SZ a opakovaně porušuje zvlášť hrubým způsobem vnitřní předpisy SZ ve smyslu čl. 11 odst. 8, písmeno a) a b) Stanov SZ.

Ústřední revizní komise SZ dle čl. 11 odstavce 7 Stanov SZ podává Republikové radě SZ návrh na vyloučení Věry Jakubkové ze Strany zelených za to, že způsobem, jakým vykonává mandát poslankyně Parlamentu ČR za SZ, a svou veřejnou podporou činnosti tzv. Demokratické výzvy závažným způsobem poškodila zájmy SZ a opakovaně porušuje zvlášť hrubým způsobem vnitřní předpisy SZ ve smyslu čl. 11 odst. 8, písmeno a) a b) Stanov SZ.

Ústřední revizní komise SZ dle čl. 11 odstavce 7 Stanov SZ podává Republikové radě SZ návrh na vyloučení Olgy Zubové ze Strany zelených za to, že způsobem, jakým vykonává mandát poslankyně Parlamentu ČR za SZ, a svou veřejnou podporou činnosti tzv. Demokratické výzvy závažným způsobem poškodila zájmy SZ a opakovaně porušuje zvlášť hrubým způsobem vnitřní předpisy SZ ve smyslu čl. 11 odst. 8, písmeno a) a b) Stanov SZ.

Odůvodnění

I.

ÚRK obdržela ve věci tzv. „Demokratické výzvy ve Straně zelených“ (dále jen „DV“) podnět RR SZ ze dne 28. 2. 2009:

Republiková rada SZ, dle článku 11, odst. 2 Stanov, podává podnět ÚRK SZ a žádá ji o posouzení osobní odpovědnosti členů „DV“ a případný návrh pořádkových opatření v souvislosti s překračováním pravomocí a porušování povinností členů SZ vymezených v článku 6 Stanov.

ÚRK odkazuje na své rozhodnutí z 26. 2. 2009:

I. ÚRK konstatuje, že:

1. Činnost a zásady „DV“ nejsou v souladu se zněním Stanov SZ a dalších vnitřních předpisů SZ.

2. Členové „DV“ překračují práva členů SZ a porušují povinnosti členů SZ definované dle článku 6 Stanov SZ.

3. Případným financováním činnosti „DV“ SZ by mohlo dojít k porušení zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

II. ÚRK vyzývá funkcionáře a aktivní členy „DV“ k okamžitému ukončení činnosti „DV“ jakožto formálně organizovaného uskupení a její prezentace na veřejnosti.

III. ÚRK doporučuje RR projednat usnesení ÚRK ve věci „DV“ na nejbližším svém zasedání a přijmout případně další opatření.

IV. URK doporučuje PSZ aby ve smyslu čl. 30 odst. 4 a 18 odst. 2 písm g) Stanov SZ vydala směrnici upravující užívání loga a názvu strany

ÚRK konstatuje, že Stanovy SZ ve svém článku 6 určují práva a povinnosti členů SZ:

Člen strany má právo:
a) volit a být volen do všech orgánů strany,
b) vyjadřovat na půdě strany své názory na politiku strany a činnost jejích orgánů a funkcionářů, obhajovat i menšinové názory,
c) vystupovat ve straně s politickou iniciativou a tím se podílet na vytváření stranické politiky a jejího programu na příslušné úrovni,
d) obracet se na stranické orgány s návrhy, dotazy a stížnostmi, požadovat na ně odpověď a na písemné dotazy obdržet do 15 dnů písemnou odpověď; pokud je perioda zasedání stranického orgánu delší než 15 dnů, pak v téže lhůtě obdržet alespoň písemné potvrzení přijetí podnětu, v tomto případě má člen právo obdržet odpověď ve lhůtě odpovídající periodě zasedání stranického orgánu,
e) být přítomen bez práva účastnit se rozpravy a rozhodování na jednání jakéhokoliv stranického orgánu, pokud toto jednání nebude prohlášeno za neveřejné,
f) odstoupit z funkce, do níž byl zvolen; odstoupení musí být podáno písemnou formou orgánu, jehož byl členem a orgánu, který ho funkcí pověřil,
g) odvolávat se ve sporech k RSO.

Člen strany má povinnost:
a) spolupracovat na uskutečňování cílů strany a prosazování jejího programu,
b) řídit se programovými cíli a dodržovat vnitřní předpisy strany,
c) podílet se dle svého nejlepšího vědomí a svědomí na uskutečňování politiky strany,
d) účastnit se jednání stranických orgánů, jejichž je členem,
e) dbát o dobré jméno strany, získávat jí podporu na veřejnosti,
f) dbát zásad dobrých mezilidských vztahů,
g) platit řádně členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši,
h) zodpovídat se z výkonu svých stranických funkcí a působení v zastupitelském sboru tomu orgánu, který ho do funkce zvolil, navrhl nebo který ho funkcí pověřil,
i) nakládat s majetkem strany s péčí dobrého hospodáře v souladu s vnitřními předpisy strany a s obecně závaznými právními předpisy,
j) oznamovat ZO a HK změny osobních údajů, které jsou předmětem evidence, a to ve lhůtě 30 dnů,
k) poskytovat součinnost orgánům SZ při plnění jejich úkolů,
l) respektovat rozhodnutí a usnesení SZ

ÚRK dále konstatuje, že Stanovy SZ ve svém článku 11 stanovují důvody k vyloučení člena takto:

Odstavec 8:

a) pokud svým jednáním závažným způsobem poškodil zájmy SZ
b) porušoval-li opakovaně nebo porušil zvlášť hrubým způsobem vnitřní předpisy SZ
c) v případě pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin;
Odstavec 9:

Zájmy strany poškodí svým jednáním závažným způsobem ten, kdo:
a) se stane členem organizace, která je zaměřena proti SZ nebo jejíž cíle jsou v rozporu s programovými cíli SZ, nebo ten, kdo se zapojí do činnosti, která je proti SZ zaměřena nebo která je v rozporu s programovými cíli SZ,
b) vybízí k porušování zásad uvedených v Listině základních práv a svobod nebo mezinárodních úmluvách o ochraně lidských práv, jimiž je Česká republika vázána,
c) jako člen orgánu veřejné moci opakovaně porušuje Listinu základních lidských práv nebo mezinárodní úmluvy o ochraně lidských práv, jimiž je Česká republika vázána, anebo je hrubým způsobem poruší,
d) porušil etický kodex voleného zastupitele či člena parlamentu za SZ,
e) jedná neoprávněně jménem strany,
f) neoprávněně si přivlastní majetek strany nebo stranu závažně poškodí svým hospodařením, a to i z nedbalosti,
g) jako funkcionář jedná opakovaně anebo závažným způsobem v rozporu se závazným usnesením stranického orgánu,
h) kandiduje za jinou politickou stranu nebo hnutí, či kandiduje jako nezávislý kandidát na kandidátce jiné politické strany nebo hnutí, a to pokud k tomu došlo bez souhlasu předsednictva
i) v přihlášce do SZ uvedl nepravdivé údaje, které byly v rozporu s podmínkami členství

V  souladu se zdůvodněním svého dřívějšího usnesení ÚRK dále konstatuje:

 • Dle článku 6, odst. 1, písmena b) a c) Stanov SZ má každý člen SZ právo vyjadřovat na půdě strany své názory na politiku strany a činnost jejích orgánů a funkcionářů, obhajovat i menšinové názory a vystupovat ve straně s politickou iniciativou a tím se podílet na vytváření stranické politiky a jejího programu na příslušné úrovni. Zásadní rozpor činnosti „DV SZ“ se zmíněným čl. 6 odst. 1 písm. b) tkví v tom, že „DV“ se obrací i na veřejnost vně strany a k tomu má zřízeny i vlastní webové stránky. Navíc „DV“ ve svých zveřejněných zásadách vytváří organizovanou strukturu, která není v souladu se zněním Stanov SZ popisujícím strukturu SZ, tj. s článkem 12. Organizační struktura a následujícími čl. 13 až 24. „DV“ vytváří prakticky „organizaci uvnitř organizace“, což je samo o sobě velmi problematické a zejména ve spojitosti s působením vně strany nežádoucí. Existence „DV SZ“ jako formálně organizované skupiny uvnitř SZ a její činnost tedy není v souladu se Stanovami SZ a tím není v souladu ani s ostatními vnitřními předpisy SZ.
 • V tomto bodu se odkazuje opět na čl. 6 Stanov SZ. Práva vymezená v odst. 1. překračují aktivní členové „DV“ tím, že prezentují svou činnost na veřejnosti, nikoliv jen na půdě strany, navíc jako formálně organizovaná skupina vytvářející orgány a funkce mimo rámec vymezený Stanovami SZ. Je nutno zdůraznit, že vstupem do politické strany se člen dobrovolně zavazuje respektovat pravidla fungování strany vyjádřená ve stanovách a dalších vnitřních předpisech strany. Proto ve věcech týkajících se činnosti člena v politické straně se nelze automaticky řídit jinak obecně platným pravidlem, že občan může činit vše, co není zakázáno zákonem. Struktura politické strany je stanovami formalizována i proto, aby bylo zřejmé, kdo a v jakém rozsahu může vykonávat mandát funkcionáře strany, s nímž jsou spojena určitá práva, ale především odpovědnost. Vystupováním navenek směrem k veřejnosti, voličům, vyjadřováním politických názorů bez opory dané mandátem vyplývajícím z funkce vymezené ve Stanovách SZ či usnesením příslušného stranického orgánu, jsou porušována příslušná ustanovení Stanov SZ, která jasně vymezují, kdo (kteří členové SZ a jejich uskupení) je oprávněn reprezentovat stranu a vyjadřovat politické názory navenek, tedy mimo vnitrostranickou půdu.

Dále ÚRK SZ konstatuje:

 • Z vyjádření tzv. výkonného výboru „DV“ ze dne 4. 3. 2009 vyplývá, že funkcionáři a aktivní členové „DV“ neplní a i nadále nemíní splnit usnesení ÚRK č. 20/09.
 • Při jednání RR dne 28. 2. 2009 členové SZ Jiří Čáslavka, Martin Čáslavka, Dana Kuchtová a Petr Šlégr zneužili odložení oficiální tiskové konference Strany zelených ke konání prezentace za „DV“ (viz ČT24 28. 2. 2009 ) a tím významným způsobem poškodili prezentaci kandidátů SZ ve volbách do EP 2009 a tedy i SZ jako takovou. To navíc učinili poté, kdy již byli seznámeni s usneseními ÚRK, která konstatovala, že vystupováním na veřejnosti porušují členové DV Stanovy SZ a vyzvala členy DV k okamžitému ukončení činnosti DV jakožto formálně organizovaného uskupení a její prezentace na veřejnosti.

II.

Martin Čáslavka:

Člen SZ od podzimu 2008, KO Praha. Spolupředseda „DV“. V posledních týdnech často mediálně zmiňován i jako „mluvčí“ „DV“.

Vzhledem k tomu, že jako představitel institucionalizovaného uskupení členů SZ, které nemá oporu ve Stanovách SZ, vystupoval opakovaně na veřejnosti, jednal neoprávněně za Stranu zelených a naplnil tak skutkovou podstatu formulovanou v čl. 11 odst. 9 písm. e) Stanov SZ. Na tom nic nemění tvrzení jmenovaného, že vystupoval za DV, nikoli za SZ. Protože se DV sama deklaruje ve svém prohlášení jako vnitrostranická platforma SZ a považuje se za součást SZ, jednání za DV je de facto jednáním i za SZ, avšak, jak již bylo řečeno, v rozporu se Stanovami SZ.

Martin Čáslavka vzhledem k výše uvedenému závažným způsobem poškodil zájmy SZ a opakovaně porušuje zvlášť hrubým způsobem vnitřní předpisy SZ ve smyslu čl. 11 odst. 8 Stanov SZ.

Dana Kuchtová:

Členka SZ od r. 2003, KO JČK, do 09/2008 místopředsedkyně SZ. Spolupředsedkyně „DV“.

Vzhledem k tomu, že jako představitelka institucionalizovaného uskupení členů SZ, které nemá oporu ve Stanovách SZ, vystupovala opakovaně na veřejnosti, jednala neoprávněně za Stranu zelených a naplnila tak skutkovou podstatu formulovanou v čl. 11 odst. 9 písm. e) Stanov SZ.

Dále je nutno zmínit, že URK v minulosti již 2x navrhla udělit jmenované pořádkové opatření:

1.PO - jednání URK dne 31. 3. 2008 v Praze

Podnět navrhující pořádkové opatření 1. mpř. SZ Daně Kuchtové a mpř. Martinovi Tichému za tiskovou konferenci uskutečněnou 23. 11. 2007.

RK navrhuje Republikové radě, v souladu s čl. 11. odst. 3, písm. a), uložení napomenutí Daně Kuchtové a Martinu Tichému.

důvodnění: :
Vystoupením jmenovaných představitelů strany došlo k poškození mediálního obrazu strany – viz výzkum stranických preferencí zveřejněného v celostátních denících, nejnavštěvovanějších serverech a celostátním televizním a rozhlasovém vysílání (viz také Monitoring SZ). V éře zásadního vlivu mediálního světa na vytváření politického obrazu strany došlo tímto způsobem ve smyslu čl. 11, odst. 9, bod g) Stanov k poškození zájmů SZ. Viz usnesení RR ze dne 7.10.2007:

„Republiková rada SZ žádá své členy, aby politické diskuse vedli na půdě RR mezi sebou a upustili od vyvíjení nátlaku prostřednictvím médií. Hlasování: 37 – 0 – 11“

2.PO - jednání URK dne 6. 6. v Brně

Pořádkové opatření vůči Daně Kuchtové

Podnět Ivana Svobody, ZO Praha 2

Na základě čl. 11, odst. 3, bod a) podává ÚRK návrh Republikové radě SZ na napomenutí Dany Kuchtové.

Odůvodnění: :
Dle zjištění pořídila Dana Kuchtová v rámci neveřejného jednání PSZ (viz §11, odst. 7 Jednacího řádu SZ) privátní poznámky, které pak rozeslala některým členům SZ. Tyto poznámky se následně objevily v tisku. Tímto konáním bylo naplněno ustanovení čl. 11, bod 9 písm. g) Stanov. 

Dana Kuchtová vzhledem k výše uvedenému závažným způsobem poškodila zájmy SZ a opakovaně porušuje zvlášť hrubým způsobem vnitřní předpisy SZ ve smyslu čl. 11 odst. 8 Stanov SZ.

Věra Jakubková a Olga Zubová:

Poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zvolené v roce 2006 za SZ, Věra Jakubková členka SZ od r. 2006, KO SZ SMK; Olga Zubová, členka SZ od roku 2005, KO SZ StČ

Obě jmenované podpořily veřejně Demokratickou výzvu a souhlasily s tím, aby byly prezentovány na webových stránkách DV jako poslankyně Demokratické výzvy. Byly řádně zvoleny jako poslankyně za SZ a nelze tedy akceptovat jejich mediální prezentaci ve službách a ve prospěch jakéhokoli jiného uskupení, nota bene subjektu, který nemá právní subjektivitu a jeho vznik a činnosti je v příkrém rozporu se stanovami strany, za niž byly obě poslankyně do parlamentu zvoleny. Tím se zapojily do činnosti, která je zaměřena proti zájmům SZ a jednaly neoprávněně jménem strany, čímž závažným způsobem poškodily zájmy Strany zelených.

V této souvislosti lze zmínit obdobný případ z r. 2006, kdy byla na návrh ÚRK vyloučena ze SZ Eva Holubová, která jako představitelka tzv. Frakce SZ jednala neoprávněně za SZ. Obdobné rysy zmíněného případu odůvodňují obdobný postup v případě Věry Jakubkové a Olgy Zubové.

Dále obě jmenované porušovaly povinnost člena SZ spolupracovat na uskutečňování cílů strany a prosazování jejího programu. Kromě příkladů uvedených v příloze bylo zřejmým znakem odmítnutí této spolupráce jejich vystoupení z poslaneckého klubu SZ. I když nebyl schválen etický kodex poslance PS Parlamentu ČR, nelze nezmínit bod 25. Etického kodexu senátora zvoleného za SZ, tedy voleného zástupce téhož parlamentu. Analogicky lze mít za to, že je v zájmu SZ, aby poslanec PS zvolený za SZ (tím spíše člen SZ) dodržoval tytéž zásady.

Věra Jakubková a Olga Zubová vzhledem k výše uvedenému, závažným způsobem poškodily zájmy SZ a opakovaně porušují zvlášť hrubým způsobem vnitřní předpisy SZ ve smyslu čl. 11 odst. 8 Stanov SZ.

Přílohy:

 • Email 1. mpř SZ Ondřeje Lišky
 • Zpráva tajemníka Poslaneckého klubu SZ

Příloha č. 1

Ondřej Liška k jednání Věry Jakubkové a Olgy Zubové

Vážení,

jsem ještě stále v šoku z toho, co se včera odehrálo ve sněmovně. Asi už to většina z Vás zaznamenala. Dovolte mi zrekapitulovat, co se stalo:

 • Při jednání o obsazení výboru ve sněmovně neměla Strana zelených v roce 2006 při počtu šesti poslanců technicky nárok na obsazení čela žádného výboru. Přesto se nám však podařilo vyjednat dohodu s KDU-ČSL a celou rodící se koalicí, že nám jedno místo umožní. Úspěch pro Zelené. Vzhledem k situaci padla volba na Výbor pro evropské záležitosti. Na podzim roku 2006 jsem byl zvolen do čela Výboru pro evropské záležitosti, který jsem vedl až do prosince roku 2007. Za tu dobu se VEZ výrazně profiloval, zlepšil svoji práci a komunikaci navenek (od webových stránek, spolupráce se školami, komunikace s  evropskými výbory v EU), dokonce historicky poprvé začaly být pod mým vedením přizývány pravidelně i nevládní organizace k projednávání evropské legislativy (nemusím dodávat, že přes značnou nevoli některých poslanců a ministrů). Výbor se připravoval intenzivně na české předsednictví, kde hraje hned po vládě nejdůležitější roli ze všech institucí.
 • V prosinci 2007 jsem byl jmenován členem vlády a ze zákona pozbyl možnost na členství ve všech orgánech sněmovny. Hned poté jsem já i tehdejší předsedkyně klubu Kateřina Jacques začali jednat o obsazení uprázdněného místa. Jelikož nikdo v klubu zelených ani po opakovaných diskusích neprojevoval o obsazení místa zájem, zvažovali jsme, že místo přenecháme jinému koaličnímu poslanci nebo poslankyni. ODS stále váhala s projednáním této záležitosti s tím, že se bude měnit tak jako tak složení výboru v polovině období. Nabídli jsme proto koalici, ať místo obsadí někým jiným s tím, že by zelení získali předsednické nebo místopředsednická místa v jiných výborech. Opakovaně se ukázalo, že ŽÁDNÝ JINÝ poslanec koalice nemá zájem pracovat jako předseda VEZ, a to z důvodu nedostatečné kvalifikace a také proto, že to je nejnáročnější předsednické místo ze všech sněmovních výborů. Výbor se totiž schází nejčastěji ze všech výborů, posuzuje nejvíce dokumentů ze všech výborů, udílí mandáty vládě a ministrům, jeho usnesení mají váhu usnesení sněmovny (!) a také vyžaduje jazykové znalosti. Proto jsem navrhl, aby v rámci spolupráce s opozicí během českého předsednictví bylo místo nabídnuto ČSSD. ZE STEJNÝCH DŮVODŮ (náročnost, kvalifikace) odmítla místo obsadit i opozice.
 • Z těchto důvodů jsme znovu začali zvažovat obsazení našimi členy sněmovny. Na klubu byla tato otázka opakovaně projednávána a o práci ve výboru neprojevil zájem Přemek Rabas, Olga Zubová ani Věra Jakubková. Vzhledem k tomu, že Kateřina Jacques ovládá několik světových jazyků a je členkou zahraničního výboru, nehledě na dobrou znalost evropské problematiky v oblasti lidských práv a antidiskriminace, byl jsem toho názoru, že by byla vhodnou kandidátkou. Významnou roli hrála také odpovědnost za průběh českého předsednictví v Radě EU. Klub o tom jednal a Kateřina Jacques kandidaturu po úvaze přijala. Klub SZ potom hlasoval o její kandidatuře s následujícím výsledkem: Ondřej Liška – ANO, Martin Bursík – ANO, Přemysl Rabas – ANO, Olga Zubová – ANO, Věra Jakubková – ZDRŽELA SE, Kateřina Jacques – ZDRŽELA SE.
 • S tímto výsledkem se ucházela Kateřina Jacques a Strana zelených o předsednictví VEZ. VEZ ji na své schůzi do čela zvolil, opozice na místě i do médií řekla, že se volby zdrží, avšak výsledek bude plně respektovat.
 • Standardně pak plénum sněmovny potvrzuje volbu výboru. Při hlasování scházelo několik hlasů. Je běžné, že se hlasování kontroluje a někdy i opakuje. Někdy skutečně dojde k přehmatu, jindy se zneužívá k taktice. ČSSD měla příkaz zdržet se volby. Přesto někteří poslanci ČSSD nechtěli volbu Kateřiny blokovat, proto se někteří odhlásili a jeden nebo dva pro ni i hlasovali. Stejně tak jeden komunista. Při opakovaném hlasování se však ukázalo, že pro Kateřinu NEHLASOVALI kromě rebelů ODS Tlustého a Klase také poslankyně ZUBOVÁ a JAKUBKOVÁ; Kateřina Jacques nebyla zvolena přesně O DVA HLASY.

Tatáž Olga Zubová, která PRO Kateřinu hlasovala na klubu, a tatáž Věra Jakubková, která už zcela pravidelně nehlasuje s klubem, a to aniž by to předem oznámila (jak stojí v Jednacím řádu klubu), čímž zcela znemožňuje vyjednávání ve sněmovně (protože nikdo neví, kolik poslanců mají zelení).

Ve volbě jsme se dočkali neuvěřitelné ostudy. Je to především ostuda Olgy Zubové a Věry Jakubkové, ale kvůli nim také ostuda Strany zelených jako celku.

Jaká byla motivace našich dvou poslankyň? Šel jsem ihned za nimi a ptal jsem, co je k tomu vedlo. Pouze Věra Jakubková na mou otázku, kdo tedy povede VEZ, když se nikdo jiný ve sněmovně ani z koalice ani opozice za 10 měsíců hledání nenašel a ona sama nechtěla, odpověděla, že jsem si to já i druzí měli rozmyslet před rokem. To je tak destruktivní postoj, že jej ani nekomentuji.

Jsme přesvědčen, že u obou poslankyň převážila osobní zášť nad zájmem Strany zelených. Je jim již jedno, jak se SZ jeví veřejnosti a politickým partnerům. Zesměšnili jsme se nejen před koaličními stranami, ale také před opozicí, zvláště ČSSD. Členové ČSSD komentovali jejich počínání s odsudkem a s tím, že netušili, že obě poslankyně dokážou klást osobní nenávist nad zájem strany. Padala také slova o absenci pudu sebezáchovy u zelených.

Tímto hlasováním Olga Zubová i Věra Jakubková ukázaly, že nejsou schopny vykonávat mandát poslankyň ve prospěch Strany zelených a nadřadit zájem zelených nad své úzké osobní nízké emoce. Poškodily tím nás všechny.

Obracím se na Vás, členky a členy Strany zelených, abyste, pokud Vám není osud zelených lhostejný, žádali po obou poslankyních vysvětlení a vyvození důsledků ze svého jednání. Jinak zůstaneme sami sobě největším nepřítelem.

S pozdravem

Ondřej Liška

1. místopředseda Strany zelených

Příloha č. 2

Zpráva tajemníka Poslaneckého klubu SZ

I. OPAKOVANÉ NEPRAVDIVÉ TVRZENÍ O NEKOMUNIKACI NA KLUBU O.Z. + V.J.

Na jednání Poslaneckého klubu SZ, které se uskutečnilo dne 10. června 2008 zazněly z úst Věry Jakubkové a Olgy Zubové nepravdy, které není možné, pro věcné posouzení současného stavu v klubu, nechat bez komentáře.

 • Poté, co se Ondřej Liška stal ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, se uvolnilo místo předsedy Výboru pro evropské záležitosti. Kateřina Jacques od samého počátku apelovala na ostatní členy a členky Poslaneckého klubu SZ, že již vzhledem k blížícímu se předsednictví ČR Evropské unii je nezbytné toto místo znovu obsadit. Protože o uvolněné místo neprojevil nikdo z členů a členek PK SZ přes opakované nabídky zájem, bylo řešením zachování vlivu Strany zelených v Poslanecké sněmovně, dohodnutí výměny za jiný post v rámci PS PČR. V interní komunikaci Kateřina Jacques vše soustavně připomínala. Součástí řešení měla být změna jednacího řádu PS v tom smyslu, aby malé poslanecké kluby získaly pevný nárok alespoň jedno místo v orgánech sněmovny. Věra Jakubková a Olga Zubová na jednání Poslaneckého klubu SZ, které se uskutečnilo dne 10. června 2008 uvedly, že otázka odsazení míst ve struktuře Sněmovny nebyla na klubu ani v interní poště nikdy komunikována. Zároveň v médiích ostře vystoupily proti možnosti, že by některý člen či členka zeleného klubu získal místo místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR.

Skutečnost:

Kontrolou klubového rozesílače bylo zjištěno:

 • mail Kateřiny Jacques ze dne 4.1.2008 17:52 „...Pro tento účel je důležité, aby se všichni vyjádřili: ... 2. jaké pozice by kdo chtěl zastávat – chce někdo vedení v některém orgánu sněmovny...“
 • na základě citovaného mailu reagovali:

  aa) Ondřej Liška – 5.1.2008 9:25
  ab) Olga Zubová – 7.1.2008 20:43
  ac) Věra Jakubková – 8.1.2008 10:35
  ad) Ondřej Liška – 8.1.2008 10:37
 • mail Kateřiny Jacques ze dne 9.1.2008 21:26 „... V příloze tohoto mailu naleznete: ... 4. Přehled členství v orgánech, jednací řád s návrhem na změny (zde očekávám návrhy na další úpravy, změny...“
 • přílohy zmíněného mailu:

  ba) Program schůze klubu ze dne 15. ledna 2008 „... 5. Koncepce práce klubu v roce 2008, vyhodnocení dotazníku (fungování, obsazování orgánů, ...“
  bb) Poslanci a poslankyně SZ – Výbory, podvýbory, komise, delegace, instutuce, skupiny
  bc) Neformální a předběžné info o fungování klubu „1. v jakých orgánech sněmovny chtějí nadále pracovat (zda si někdo přeje změny – přehled obsazení naleznete v příloze...“
  bd) Dotazník pro členky a členy poslaneckého klubu

  na základě citovaného mailu písemně reagovali:

  bba) Olga Zubová 14.1.2008 23:34
  bbb) Věra Jakubková 15.1.2008 6:55
  bbc) František Korbel 27.1.2008 16:17
 • mail Kateřiny Jacques ze dne 19.1.2008 01:02 „3. Poslanci a poslankyně odpoví na dotazník klubu (ti, kdo tak neučinili).
 • na základě citovaného mailu reagovali:

  ca) František Korbel 20.1.2008 00:11
  cb) Olga Zubová 20.1.2008 17:13
  cc) Džamila Stehlíková 20.1.2008 22:50
 • zápis z 1. novoročního zasedání klubu v úterý 15. ledna 2008 „...Shrnutí zasedání klubu a úkoly... 3.Poslanci a poslankyně odpoví na dotazník klubu...“
 • Stručná zpráva o činnosti Poslaneckého klubu SZ v PS PČR – říjen 2007 – leden 2008 „... Snaha vyhodnotit a ještě zlepšit roční práci PK SZ – vypracován interní dotazník...“
 • mail Václava Kůse ze dne 18.2.2008 16:25 „... pro upřesnění připojuji program: 3. klub – jeho fungování, jednací řád, atd. (pokračování nedokončeného jednání z ledna)...
 • mail Kateřiny Jacques ze dne 3.3.2008 22:11 „... stále a z mého pohledu neúnosně dlouho odkládáme projednání bodů, které se týkají fungování klubu. ... Co je třeba rozhodnout a projednat všichni víme, jen pro připomenutí a velmi obecně: nové obsazení orgánů (především náhrada za Ondřeje ve VEZu)...“
 • mail Martina Bursíka ze dne 13.3.2008 10:45 „závěry z jednání K9 pro vedení SZ... 6. ... SZ ... přišla s žádostí na změnu zákona tak, aby malé poslanecké kluby pod 10 členů (tj. PK SZ) získaly pevný nárok na alespoň jedno místo v orgánech sněmovny...“
 • zápis ze zasedání klubu dne 11.3.2008 „...5. Organizační záležitosti. Bod se přesouvá. Bude samostatné jednání na některém z dalších klubů. ...“
 • Zápis ze zasedání klubu ze dne 8.4.2008 „... 3. Vnitřní věci Bod opět nelze projednat pro nízkou účast na klubu...“
 • Zápis ze zasedání klubu ze dne 1.4.2008 „... Organizační záležitosti. Bod se přesouvá. Bude jednání na některém z dalších klubů.“
 • mail Kateřiny Jacques ze dne 25.5.2008 04:53 „...konečně projednáme důležité body, které odsouváme už od ledna... 5. Strategie klubu – reakce na odchod Ondřeje Lišky z VEZu, nové obsazení orgánů sněmovny...“
 • Zápis ze zasedání klubu ze dne 27.5.2008 „... 11. reorganizace sněmovny. Předsedkyně klubu je pověřena vyjednávat o novém obsazení orgánů sněmovny. Věra, Olga, Přemek ani Káťa nemají zájem o funkci předsedy/kyně VEZ. Olga nemá zájem o vedení v žádném výboru, Přemek projevil zájem o místopředsednictví ve výboru pro životní prostředí. Další požadavky nebyly vzneseny. ...“

Závěr:

Šestiměsíční snaha o zachování vlivu Strany zelených v Poslanecké sněmovně byla jednáním Věry Jakubkové a Olgy Zubové zmařena. Věra Jakubková a Olga Zubová svým počínáním oslabily vliv Strany zelených v Poslanecké sněmovně.

2. Věra Jakubková a Olga Zubová na jednání Poslaneckého klubu SZ, které se uskutečnilo dne 10. června 2008, stejně jako v rozhovorech pro sdělovací prostředky uvedly, že nemají informace o programu Sněmovny, že nemají informace o stanoviscích garantů a že se mnohdy dozvídají věci až na plénu PS PČR.

Skutečnost:

Pracovník zeleného poslaneckého klubu Václav Kůs rozesílá na klubový rozesílač před každým sněmovním dnem Program schůze, který obsahuje následující informace:

 • bod schůze programu (zároveň uvedeno případné pevné zařazení bodu),
 • sněmovní tisky,
 • stav projednávání (1. čtení, 2. čtení, 3. čtení, zákon vrácený prezidentem),
 • název,
 • stanovisko vlády + hlasování vlády,
 • zpravodaj sněmovny (jméno + stranická příslušnost),
 • garant klubu,
 • stanovisko garanta klubu,
 • stanovisko klubu (u tisků, u kterých se předpokládá širší dopad) ,
 • poznámky.

U je přiložena informace o

 • složení orgánu,
 • počtu členů,
 • délce funkčního období,
 • tom, kdo podává návrh,
 • způsobu jmenování, volby či odvolávání.

Práce na zmíněném podkladu jsou velice časově náročné, obzvláště pokud uvážíme, že na definitivní verzi je možné pracovat až po skončení jednacího dne PS PČR, tedy po 19 hodině předchozího dne.

Nepřipravenost Věry Jakubkové a Olgy Zubové patrně pramení z jejich nedostatečné účasti na jednáních Poslaneckého klubu SZ (v roce 2008 se Věra Jakubková byla přítomna jednání klubu pouze v 56,3%, Olga Zubová dokonce pouze v 43,8%). U Věry Jakubkové jsou důsledky její absence ještě komplikovány tím, že již dva roky nemá v Praze asistenta, který by se účastnil práce na klubu.

Případy nedodání stanoviska garanta byly zaznamenány (což činí značné problémy zejména, pokud tyto nedorazí ani před gremiální poradou), ovšem tím, kdo svou povinnost vůči klubu nesplnila byla povětšinou Věra Jakubková, v menší míře i Olga Zubová. Př. mail Kateřiny Jacques ze dne 19.3.2008 „...Považuji za velký problém, když zpravodajové nehlásí a nekonzultují procedury 3. čtení (naposledy Olga a Věra). Pevně věřím, že se této chyby příště vyvarujeme.“ či zápis ze zasedání klubu ze dne 22.4.2008 „... Znovu jsou poslankyně a poslanci důrazně zádáni, aby zasílali svá stanoviska včas. Na tuto schůzi nedodala stanoviska Olga Zubová vůbec, Věra Jakubková je dodala těsně před zasedáním klubu.“

Závěr:

Pokud Věra Jakubková a Olga Zubová pociťují mezery ve své informovanosti o jednáních pléna Poslanecké sněmovny, není důvodem nedostatečná práce zaměstnanců klubu, nýbrž jejich častá neúčast na jednání Poslaneckého klubu SZ.

3. Věra Jakubková a Olga Zubová na jednání Poslaneckého klubu SZ, které se uskutečnilo dne 10. června 2008, stejně jako v rozhovorech pro sdělovací prostředky namítaly nedostatečnou vnitřní komunikaci klubu.

Skutečnost:

Jen za prvních 5 měsíců tohoto roku (od 4.1.2008 do 3.6.2008) je klubová mailová korespondence zachycena na více než 1150 listech A4. Přitom jsou z důvodu úspornosti některé maily tištěny oboustranně, někdy jdou dokonce na jednom listě vytištěny 4 zmenšené strany A4 (což je denně více než 10 stran A4). Vnitřní komunikaci tedy nelze považovat za nevelkou. V úvahu je také nutné vzít čas, který je nutný napsání a přečtení takového množství informací věnovat a zvážit, zda by jej nešlo využít hospodárněji.

Ostatně neochoty účastnit se práce na klubu avizovala Věra Jakubková již v minulosti a byli to ostatní členové klubu, kteří s tímto nesouhlasili. Apel na plnění povinností členky klubu opakovaně rozesílala i Kateřina Jacques:

 • mail Kateřiny Jacques ze dne 18.3.2008 08:57 „...Věra Jakubková učinila v posledních měsících několik nečekaných kroků, jejichž postup na klubu nekoordinovala, v některých případech nás vůbec nekoordinovala...“
 • zápis ze zasedání klubu ze dne 8.4.2008: „... Věra Jakubková ani po opakovaných výzvách neodpověděla na otázku týkající se postupu ve věci legislativního návrhu Michaely Šojdrové. Nutné zlepšit spolupráci!... na dnešní jednání klubu nepřišla bez omluvy (nejde o první případ) Věra Jakubková, nikoho neinformovala, stanoviska nezaslala...“
 • mail Věry Jakubkové ze dne 19.3.2008 14:58 „...Už dlouho přemýšlím nad tím, jak tuto nedobou situaci řešit. Možností je více. Dejme sobě i klubu šanci. Navrhuji, že se po nějakou dobu nebudu zúčastňovat klubových zasedání...“
 • mail Milana Mračka ze dne 20.03.2008 12:42 „...I vzhledem k tomu, co jsem uvedl k údajné nekomunikaci, se mi až absurdní jeví představa, že byste se neúčastnila zasedání klubů a tím přispěla k lepšímu fungování klubu. Vždyť případné překvapení jen podkovává vzájemné vztahy...“
 • mail Ondřeje Lišky ze dne 20.03.2008 12:49 „...Píšeš, že opakovaně poukazuješ na neefektivní práci klubu, na mrhání zdroji i příležitostmi, nekomunikaci, nedostatek a zadržování informací. Nepamatuji si jediný Tvůj návrh na zlepšení práce klubu. Respektive jeden jsem zaznamenal až teď, ve Tvém posledním emailu: totiž, že nebudeš chodit po nějakou domu na klub vůbec a vše řešit jen po emailu. To nelze číst jinak, než že jsi vyhlásila bojkot klubu jako takovému....“
 • mail Přemysla Rabase ze dne 25.3.2008 14:34 „...zcela souhlasím a podepisuji názor Ondřeje...“
 • zápis ze zasedání klubu ze dne 8.4.2008: „...5. Věra Jakubková odeslala dopis, v němž avizuje, že se nebude účastnit jednání klubu...“
 • mail Martina Bursíka ze dne 14.4.2008 12:44 „...Nelze se nezúčastňovat jednání poslaneckého klubu a současně pro klub pracovat. To není z logiky věci možné. ...a žádám tě, jako předseda strany, abys začala docházet na jednání poslaneckého klubu a zúčastnila se práce politické frakce...“

Závěr:

Předsedkyně zeleného klubu nepřetržitě informuje ostatní členy a členky klubu o všech připravovaných akcích. Jsou to však právě Věra Jakubková a Olga Zubová, které tím, že nekoordinují svá vystoupení a dopředu neoznamují své záměry, staví ostatní členy klubu do pozice, kdy nejsou připravení na otázky zástupců médií dotazujících se na nastalou realitu.

II. PREZIDENTSKÁ VOLBA – NEÚČAST O.Z. Olga Zubová

Bude v případě potřeby předloženo na ÚRK.

III. NEDŮVĚRA VLÁDĚ Olga Zubová, Věra Jakubková

Na program 40. schůze PS, která se konala dne 22. října 2008 byl jako jediný bod programu navržený skupinou poslanců „Vyslovení nedůvěry vládě“. Tento předem avizovaný bod byl projednáván na zasedání Poslaneckého klubu dne 21. 10. od 10 hod. Poslankyně Jakubková a Zubová se při jednání o tomto bodu vyjádřily, že neví zda vysloví nedůvěru vládě oproti nevyslovení nedůvěry od Káti, Přemka, Martina a Ondry. /hlasování 4-0-2/.

Následně také na schůzce klubu po přerušení 39. Schůze PS ve večerních hodinách, která trvala do nočních hodin, se poslankyně Jakubková a Zubová opět nevyjádřily k vyslovení nedůvěře vládě, jednání klubu opustily a odmítly se zúčastnit navrhovaného ranního zasedání klubu před zahájením 40. schůze PS.

Následující den, 22. října, se nedostavily na hlasování, aniž to oznámily předsedovi PK v souladu s Jednacím řádem PK SZ, aby mohl zajistit párování a rovnováhu hlasů v takto závažné situaci. Obě poslankyně nebyly přítomny na hlasování o vyslovení nedůvěře vládě. Tím mj. umožnily snížení kvóra k možnému vyslovení nedůvěry. Při hlasování bylo přítomno 196 poslanců /96 hlasovalo pro návrh, 97 bylo proti a 3 se zdrželi/

Pokud by poslankyně Jakubková a Zubová byly přítomny, kvórum by bylo vyšší a pokud by se i třeba jen zdržely hlasování, tak by vládní koalici alespoň pomohly víc, než svojí úplnou nepřítomností.

Za pozornost stojí i samotný projev Věry Jakubkové na plénu PS PČR ve kterém kritizovala pouze práci zelených ministrů a ministryně. citace: „ Faktem je, že zelení dnes ve vládě nerespektují názory občanů na vybudování radarové stanice v České republice. Neprosadili referendum, pozapomněli na kamiony, které je vyvezly do Poslanecké sněmovny, a opouštějí zelený pohled na zahraniční politiku. Ani s příchodem zelených se nedaří změnit pohled veřejnosti na politiku, která je veřejností vnímána jako neprůhledný byznys, v němž se mocensky a ekonomicky realizují úzké skupiny. Otázkou zůstává, zda zelená ministryně a ministři nemohou, nebo nechtějí změnit vládní politiku tak, aby dohody koaliční vlády platily a zelení přitom byli skutečnou alternativou mezi politickými stranami. Nedovedeme-li si uspokojivě odpovědět, je na místě zvážit odchod z vládní koalice.“

IV. STÁTNÍ ROZPOČET Olga Zubová, Věra Jakubková

Na obou shora uvedených zasedáních klubu dne 21. 10 v dopoledních a večerních hodinách se poslankyně Jakubková a Zubová nevyjádřily k podpoře státního rozpočtu v prvním čtení. Svojí podporu SR vyjádřila nadpoloviční většina klubu /Martin, Káťa, Přemek, Ondra – hlasování 4-0-2/.

Tentýž den při zasedání PS na pokračování své 39. schůze při dvou hlasováních obě poslankyně hlasovaly nejen v rozporu s většinovým názorem PK o nejzásadnější normě vlády (se kterou většinou spojuje i svojí důvěru od poslanců), ale i zcela nelogicky (u stejné věci jednou pro a dvakrát proti).

Hlasování probíhalo následovně:

Návrh usnesení: „PS schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu“.

19. hlasování 39. Schůze PS: poslankyně Jakubková a Zubová hlasovaly pro.

20. hlasování: poslankyně Jakubková a Zubová hlasovaly proti.
21. hlasování: poslankyně Jakubková hlasovala proti a poslankyně Zubová se zdržela.

Přítomno bylo 199 poslanců, kvórum bylo 100, pro 99, proti 90.

Tím se připojily na stranu vládní opozice, která se pokusila zablokovat přijetí základních parametrů státního rozpočtu. Toto bezprecedentní chování podtrhoval právě fakt, že jde o státní rozpočet, tedy nejdůležitější normu, kterou ani neschvaluje Senát.

V. VEZ Olga Zubová, Věra Jakubková

Na klubu dne 21. 10. Od 10 hod se rovněž probírala otázka obsazení VEZu.

Ondra navrhl na toto dlouhodobě neobsazené místo (od prosince 2007) Káťu. Na tuto skutečnost bylo poukázáno několikrát a konečně upozorněno i předsedou PS v kontextu s blížícím se termínem předsednictví EU, který žádal jednotlivé předsedy klubů o dohodu o obsazení tohoto místa.

Předem probíhala vnitroklubová diskuse, ve které se všichni členové klubu vyjadřovali mj. i k obsazení tohoto postu. Poslankyně Jakubková i Zubová napsaly, že o VEZ nemají zájem a že ani o žádné jiné místo v orgánech PS nejeví zájem.

Při hlasování na klubu Káťu podpořili: Olga, Martin, Ondra, Přemek. Poslankyně Jakubková se při hlasování zdržela. /hlasování: 4- 0- 2 = Káťa, Věra/.

Následně byla dne 30. 10. Na 39. Schůzi PS v souladu s Jednacím řádem PS (JŘ PS) Káťa zvolena za členku VEZu. Pro hlasovaly i poslankyně Jakubková a Zubová /hlasování: ze 155 přítomných poslanců hlasovalo 149 pro a nikdo proti/.

Následně byla Káťa dne 6. 11. zvolena na schůzi VEZu za předsedkyni výboru.

Dne 14. 11. Na 42. schůzi PS bylo třeba v souladu s JŘ PS projednat bod: „Návrh na potvrzení předsedy výboru PS“. Tímto by se Káťa jako již jednou PS zvolená za členku VEZu a následně zvolená za předsedkyni tohoto výboru mohla ujmout funkce předsedkyně. Při hlasování však obě poslankyně hlasovaly následovně

Hlasování č. 53 poslankyně Jakubková a Zubová se zdržely hlasování

Hlasování č. 55 poslankyně Jakubková a Zubová se zdržely hlasování

Nejen, že Káťu ve funkci nepodpořily a hlasovaly zcela opačně oproti hlasování dne 30.10., kdy pro Káťu hlasovaly, ale svojí přítomností zároveň zvedly kvórum potřebné k jejímu potvrzení i bez těchto dvou zelených poslankyní. Svoje hlasování navíc dopředu neavizovaly a proto nebylo možné vyjednat podporu za chybějící hlasy dvou poslankyň zvolených za SZ.

Obě poslankyně neměly problém podpořit např. Vojtěch Filipa (KSČM) na funkci místopředsedy PS PČR, Zuzanu Bebarovou-Rujbrovou (KSČM) na funkci předsedkyni petičního výboru či Vladimíra Koníčka (KSČM) na funkci předsedy kontrolního výboru

VI. NOVELA ZÁKONA O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - Věra Jakubková

Věra Jakubková vyslovila návrh na zamítnutí novely zákona o pozemních komunikacích obsažené ve sněmovním tisku 583 (novela mj. přináší zákaz jízd kamionů v pátek mezi 14 – 17 hod.) a pro toto zamítnutí také na plénu hlasovala. (39. schůze, 74. hlasování)

Věra Jakubková se tak postavila proti návrhu, který SZ dlouhodobě prosazuje.

VII. NOVELA ZÁKONA O PODPOŘE VÝZKUMU A VÝVOJE - Věra Jakubková, Olga Zubová

Na 42. schůzi se obě poslankyně postavily proti vládnímu návrh zákona tím, že podpořily návrh na vrácení předloženého zákona zpět k dopracování (42. schůze, 4 hlasování)

Tento krok, kterým došlo k porušení koaliční smlouvy (dle které se strany zavazují podpořit vládní návrh zákona, pokud ministři nominovaní stranou na hlasování na Vládě návrh podpoří) je o to zarážející, že se jedná o oblast, kterou zpravuje zelený ministr školství a která je ve shodě s cíli SZ.

VIII. „ Vyštvání“ Kateřiny Jacques z pozice předsedkyně zeleného klubu

– za prostředek útoku mělo sloužit i jednání Republikové rady SZ řízené Olgou Zubovou

(Skupina lidí kolem Olgy Zubové a Matěje Stropnického přijížděla na jednání RR „vyzbrojena“ dokumentem, který po krocích předvídal celý postup jednání na RR a to včetně jednotlivých příspěvků členů)

"Rozporovat zprávu o činnosti PK, poukázat na nekomunikaci, kritizovat Kateřinu, Bursíka na místopředsedu PSP, připraví Olga, Věra, účastní se všichni." – CITACE Z PŘÍPRAVY NA ZASEDÁNÍ RR V KOLÍNĚ – ZÁMĚR ODMÍTNOUT ZPRÁVU BEZ TOHO, ŽE BY BYLA ČTENA

Cílem mělo být odmítnout zprávu o činnosti klubu od Kateřiny Jacques a opět varovat, že Jakubková se Zubovou by mohly klub opustit. "Výstupem by mělo být, že RR vyzve Kateřinu Jacques k rezignaci na post předsedkyně klubu," stojí v závěru dokumentu.

IX. Postavení se proti možnosti získat pro SZ post místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR

O.Z. + V.J.

Důležitost postu místopředsedy PS se jasně ukázala při prezidentské volbě, protože možnost ovlivnění pořadu schůze je při vyrovnaných silách koalice a opozice mnohdy klíčové. O.Z. i V.J. odmítly získání pozice místopředsedy PS, protože se mylně domnívaly, že je toto místo určeno pro Kateřinu Jacques. Osobní nevraživost tak nadřadily nad zájmy strany.

X. Interpelace na vlastního ministra

V.J.

32. schůze – 12.6.2008

Interpelace slouží jako nástroj opozice ke kontrole práce koalice. Věra Jakubková na plénu přednesla otázky, kterými se na Martina Bursíka obrátili přírodovědci. Ten podrobné odpovědi nachystal, takže vystoupení před TV kamerami mělo pouze demonstrovat rozhádanost v SZ

XI. Požadování postů na jednotlivých resortech

Za podporu návrhů zákonů jednotlivých ministrů požadují poslankyně posty pro ostatní členy tzv. Demokratické výzvy.

Ministryni zdravotnictví předložen životopis Antonína Nechvátala a Martina Čáslavky

Min. obrany předložen životopis Jiřího Čáslavky.

XII. Tvrzení v tzv. dem. výzvě

V.J. + O.Z

O SZ:

„Nedodržujeme ani volební, ani politický program, ba ani koaliční dohodu.“

„Nejsme čitelní v boji s korupcí.“

„Téma menšin a lidských práv jsme nezvládli, především personálně“

všechna tvrzení ukazují SZ jako neúspěšnou a pochybnou

                 
Obsah vydání       10. 3. 2009
10. 3. 2009 Jak to chodí u Zelených při vylučování poslanců: Byl to mnohem větší rachot než z tanku
10. 3. 2009 Nahá konfrontace mezi čínským a americkým námořnictvem
10. 3. 2009 Stiglitz: Světovou banku a Mezinárodní měnový fond musí nahradit OSN
10. 3. 2009 Světová banka: USA táhnou svět do recese
10. 3. 2009 Greenpeace: Dejte prostředky rozvojovým zemím na boj proti globálnímu oteplování
10. 3. 2009 Těžko pochopitelné omyly Miloše Zemana Bohumil  Kartous
10. 3. 2009 Poklona géniovi... Ladislav  Žák
10. 3. 2009 Grázlové ve zlínské sociální demokracii prohráli - prozatím Štěpán  Kotrba
10. 3. 2009 Vládci vesmíru Irena  Ryšánková
10. 3. 2009 OSN: Británie tolerovala mučení
10. 3. 2009 Princ Charles: Na záchranu světa máme už jen 100 měsíců
10. 3. 2009 Jako "Východní Evropa" už jsi i na jídelníčku! Miloš  Dokulil
10. 3. 2009 Velbloud, ten se nemá, aneb leží Rumunsko ve střední Evropě? Karel  Dolejší
10. 3. 2009 V Severním Irsku byl zastřelen policista
10. 3. 2009 Kdo to řekne? Ivona  Novomestská
10. 3. 2009 Suvorov: SSSR prohrál II. světovou válku
10. 3. 2009 Nezaměstnanost ukazuje hloubku hospodářské krize Jiří  Paroubek
10. 3. 2009 Pročpak i Paroubek pravdu míti může Štěpán  Kotrba
10. 3. 2009 Konec dobrých mravů? Aleš  Uhlíř
10. 3. 2009 MDŽ v Americe: Obama slíbil bránit práva žen a vyzval je k aktivní účasti
10. 3. 2009 Rozmanitost jako princip Štěpán  Kotrba
10. 3. 2009 Kotrba se ve světě obchodu mýlí
10. 3. 2009 Jiný svět je nejen možný, ale i nutný Marek  Hrubec
10. 3. 2009 Investice do válek a vytváření nejistoty má přednost před investováním do míru, rozvoje a rovnosti pohlaví
9. 3. 2009 Kongres alterglobalizačního hnutí ATTAC v Berlíně: Dialektika úspěchu
6. 3. 2009 The Crisis of Czech Literature Štefan  Švec
9. 3. 2009 Zahraniční politika Spojených států a nová administrativa prezidenta Baracka Obamy
9. 3. 2009 Lavrov: Rusko navrhuje úplný zákaz raket středního a kratšího doletu Karel  Dolejší
9. 3. 2009 Čas kočárů a lamp, výročí Karla Kryla, Tichá válka o přežití, nejen ve Vile Primavesi Josef  Brož
9. 3. 2009 Jazzová sekce k 70. výročí roku 1939
10. 3. 2009 Zemřela zakladatelka ekologického centra Toulcův Dvůr Emílie Strejčková
10. 3. 2009 Daruj krev s Českým rozhlasem -- již 55. odběr
9. 3. 2009 Dnes vám vyplení peněženku -- zítra vás rozřežou skalpelem Miloslav  Štěrba
9. 3. 2009 O síle osobnosti zeleného předsedy Karel  Dolejší
9. 3. 2009 Bursík svou výhrou prohrál Zeleným co mohl Štěpán  Kotrba
9. 3. 2009 Zubová: "Se lháři ve vedení nezíská Strana zelených podporu voličů"
9. 3. 2009 Jakubková: Bursíkovi zůstane beznázorová a nevolitelná monokultura
9. 3. 2009 Ústřední revizní komise Strany zelených: Čáslavka a Šlegr budou zbaveni všech funkcí
9. 3. 2009 Jak na stranu "vyžírků uprdelených na teplé sesli" Milan  Daniel
9. 3. 2009 Jak mohou být zelení atraktivní pro voliče komunistů? Boris  Cvek
9. 3. 2009 Daniel Solis: Vystupuji ze Strany zelených
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009