24. 5. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 5. 2007

Nejen v Americe...

Článek "Americké bestsellery, Ježíš a zabíjení všech nevěřících" od Grega Evanse, publikovaný nedávno v BL, otevřel zajímavé téma, které by nemělo zapadnout v proudu stále nových a nových aktuálních informací zde každodenně publikovaných.

V sekulárním Česku se většinová společnost o náboženské otázky nezajímá buď vůbec nebo jen okrajové a i křesťanství, v této zeměpisné oblasti tradiční, je vnímáno jako v podstatě uzavřená záležitost minulosti. Americký konzervativně křesťanský fundamentalismus stejně jako fundamentalismus islámský je pro našince něco zcela vzdáleného, co sice může zdejší prostor a náš život nějakým způsobem ovlivnit, ale v zásadě to zůstává za hranicemi naší republiky.

Dovolte mi tuto sladkou nevědomost trochu narušit.

Na našem území působí nejedna skupina, jejíž přesvědčení a aktivity jako by z oka vypadly (a ony nejspíš i vypadly) americkým konzervativně křesťanským fundamentalistům. Jako ukázka mohou sloužit například webové stránky uskupení nazvané "Národní tisková agentura" Z jejich obsahu vybírám:

Hlavní problém západní kultury: pohanství Prof. Dr. Ing. Libor Brom

Pohan je člověk, který nevěří v Boha - Všemohoucího Stvořitele, Pána a Spasitele.

Pohan nezná úctu k Bohu a lásku k Bohů - je nezna-boh. Středem jeho života není Bůh, ale on sám - pohan.

Pohan nevidí za sebou život podle Desatera Božích přikázání a před sebou věčnost Božího ráje. Za ním je jen čas požitku bez svědomí a před ním je konec času a vědomí.

Pohan není obklopen Svatým Duchem a nečiní dobro jako službu Bohu. Pohan je ve světském boji všech proti všem sám, docela sám - bez pomoci nebes a bez naděje na věčnost.

Pohan nezná chrámu, kde by s druhými vyznával vděčnost milosti Boží. Inspirací pohana jsou bohaprázdné školy, začmárané tabule, začouzená pracoviště, zalidněné ulice, zabydlené budovy, zasedací síně, zákonodárné haly a zaujatá masmédia, kde vzdávají hold jen občasným okolnostem a potentátům, světské slávě - polní trávě. Pohan mluví o vládě humanity a přitom nemá vztahů k jediné lidské duši. Pohan buduje nové instituce a při tom rozvrací autoritu až do anarchie. Pohan velebí demokracii jako vládu lidu a při tom zneužívá hlas lidu - hlas Boží ke své vlastní moci. Pohan horuje proti chudobě a při tom si cpe vlastní kapsy. Pohan bojuje za mír a při tom zapřádá nové války. Pohan prohlašuje úctu k životu a při tom ubíjí duše na potkání. Pohan mluví o vládě rozumu, neboť jen rozum prý přináší změnu, jen změna prý znamená pokrok a jen pokrok je prý důležitý na té naší zemské planetě - jaká to ironie! - na planetě, která podle všeho vědeckého rozumu je přece odsouzena k neodvratnému zániku. Pohan mluví o vládě nových idejí. Jen rozumem vymýšlené, pohanské ideje jako sekulární materialismus, etický relativismus či filosofický synkretismus mohou prý přinést pokrok. Ideje prý mají vždy následky. Ano, v pohanství přinášejí do západní kultury sobectví, otrlost. zmatek a beznaděj. Pohan mluví o pokroku bez Boha - všude. I v Americe, která byla jednou založena na křesťanských předpisech spravedlnosti, dobročinnosti, píle a víry v Boží prozřetelnost. I v Americe, jejíž Prohlášení nezávislosti obsahuje ne méně než pět zvláštních odvolání na Boha jako Stvořitele, Nejvyššího Zákonodárce, Pramen Práv, Ochránce a Patrona. Pohan mluví o vládě nového, rozumem vymýšleného božstva. A pohan má svého božstva opravdu plný krám. Takovým jeho božstvem je, na příklad, příroda, která je neosobní, bezcitná a krutá. Jiným pohanským božstvem je lidskost, která však v rukou pohanů je jen změtí protikladných teorií a situačních mravů; jiným božstvem je věda, která však v praxi pohanů muže být kdykoliv zvrácena a ospravedlňovat nejhroznější zla; jiným je politika, ve které pohané organisují životy druhých, třebaže často nedali do pořádku ani své životy vlastní; jiným je kultura, kterou pohané znetvořují etickými, rasovými, třídními a jinými předsudky, i genocidami; jiným je láska, která pro pohany znamená jen pohlavní obcování, promiskuitu a zvrácenost; jiným je vzdělání, ve kterém pohané odcizují člověka od Boha a indoktrinují tím, že člověk není vlastně nicím jiným než jepicím shluknutím jednoho oktilionu atomů. Atd.

Ano, pohané mají svá "božstva" ke zničení západní kultury. Jejich pantheism nabízí jich plno, ale všechna ta "božstva" jsou k lidem pasivní a nedávají žádnou naději či pomoc - jsou k ničemu.

Pohanství je návratem k dávnému a prázdnému primitivismu. Důležitým v živote není to, co se mění, ale to, co se nemění. Co po všechny věky zůstává stejným a dává jistotu. Co určuje dobro a zajišťuje rovnováhu, klid. Co naplňuje vezdejší existenci věčným smyslem.

Tím nejduůležitějším v živote je zachování víry, naděje a lásky, které na nás seslal Bůh - Všemohoucí Stvořitel, Pán a Spasitel.

Svědomí 1999, Výběr č.2

ZDE

Zároveň se na tomto webu dozvídáme, že "...Činnost občanského sdružení Akce 99 Národní Obnovy je v současnosti v souladu se záměry Svatováclavského národního sněmu..."

Občanské sdružení "Akce 99 Národní Obnovy" a "Svatováclavský národní sněm" nejsou jediní kdo v Česku působí, avšak takovíto aktivisté se radí spíše k okrajovým a extrémním politickým proudům. Naproti tomu organizace s naprosto sekulárním názvem Občanský institut je v této republice poměrně známá a dosti vlivná. Svedčí o tom relativně častá medializace jejích protagonistů na všech celoplošných TV kanálech, včetně veřejnoprávní ČT i v tisku. Přitom názorová orientace Občanského institutu vychází z nejkonzervativnějších křesťanských tezí a postojů a jejich aktivity jsou intenzivní. Na rozdíl od "poctivých" konzervativců typu Akce 99 Národní Obnovy však Občanský institut svoje skutečné zaměření maskuje názvem, který předstírá příslušnost k občanským a demokratickým principům. Proč asi?

Když k těmto faktům připočteme skutečnost, že publicistika veřejnoprávní ČT se za Jiřího Janečka stala stoprocentně poplatnou právě americkým konzervativcům a administrativě George Bushe a zároveň poskytuje více než štědrou propagaci katolicismu, myslím, že sekulárně a demokraticky orientovaní občané mají jistý důvod k obavám.

                 
Obsah vydání       24. 5. 2007
24. 5. 2007 Bush schválil nový tajný plán proti Íránu
24. 5. 2007 Chaos, nekonečná válka & ropná krádež století Jakub  Rolčík
24. 5. 2007 Celostátní demonstrace 26.května proti americké základně
24. 5. 2007 Ve smutku myslet na odpovědnost a ne na prospěchářství, aneb Neuvěřitelná reakce na smrt tří německých vojáků v Afghánistánu Uwe  Ladwig
24. 5. 2007 Země bez horizontu Michal  Giboda
24. 5. 2007 Pěšáci v cizí tvrdé hře Petr  Wagner
24. 5. 2007 Dobře, že jsem ještě nad ČT hůl nezlomil Daniel  Veselý
24. 5. 2007 Jak pomalu, ale jistě drolit balvan historie Bohumil  Kartous
24. 5. 2007 Maturanti za katedrou -- řešení, či zlevnění? Jana  Maříková
24. 5. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
24. 5. 2007 Strany mají soutěžit Boris  Cvek
24. 5. 2007 Činžák Ladislav  Landa
24. 5. 2007 Nejen v Americe... Vlasta  Leporská
23. 5. 2007 Světové emise CO2 jsou vyšší než nejhorší modelovaný scénář
23. 5. 2007 Pomozme iráckým občanům, aby si uchovali svoji ropu Miloš  Kaláb
23. 5. 2007 Bílí, černí, špinaví, čistí, zdraví, nemocní Petr  Wagner
23. 5. 2007 Zemřel filmový režisér Pavel Hobl
22. 5. 2007 Národ bez emocí -- není moc impotentní? Luděk  Toman
22. 5. 2007 Rostislav Roztočil opět na Svobodě Zdeněk  Jemelík
22. 5. 2007 Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby? Zdeněk  Bárta
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce