15. 8. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 8. 2005

CzechTek 2005: záležitost občanskoprávní

Jestliže by uspořádáním Czechteku 2005 na pozemcích společnosti Italinvest s.r.o. na základě souhlasu uděleného jejím jednatelem došlo k poškození sousedních pozemků, mohli by se jejich vlastníci domáhat náhrady takové škody vůči Italinvestu na základě ustanovení § 127 odst. 1 Občanského zákoníku, jakožto škody vzniklé činností, kterou soused na svém pozemku dovolil. Je otázkou, zda nebylo ze strany policie správnější trestní oznámení vlastníků sousedních pozemků odložit s tím, že jde o záležitost občanskoprávní.

Důvody jsou pro tuto domněnku ryze právní.

Štěpán Kotrba ve svém článku CzechTek 2005: Hranice pozemku Italinvestu nebyla hranicí zásahu uvádí:

"Orgán státu nemůže nevědět, kde končí jeho pověření k zásahu, dané trestním oznámením majitele jiného pozemku. Policie měla jediný důvod k zásahu: ochranu majetku ostatních majitelů. Tak to sama uvedla. Policie zasáhla - podle tiskové mluvčí - "na ochranu zájmů majitelů ostatních pozemků" - i když například Pozemkový fond České republiky žádné trestní oznámení nepodal a k žádnému se nepřipojil. Zasáhla i na jeho pozemku. Zasáhla na VŠECH pozemcích JEDNÉ LOUKY, ale na pozemcích DRUHÉ LOUKY (přes polní cestu k vysílači GSM), kde parkovala stovka nákladních i osobních aut, už NE."

K tomu by stálo za to uvést:

 • Chránit bezpečnost osob a majetku je povinností policie podle § 2 odst. 1 písm. a) Zákona o policii ČR. Jestliže policie zjistí poškozování majetku, je povinna přiměřeně zakročit vždy, když nelze předpokládat, že vlastník s takovým poškozováním souhlasí. Policisté však při tom musí dodržovat ustanovení § 6 Zákona o Policii ČR:
  • Při provádění služebních zákroků a služebních úkonů je policista povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného služebním zákrokem nebo služebním úkonem.
  • Policista je povinen při provádění služebního zákroku a služebního úkonu spojeného se zásahem do práv nebo svobod osob poučit je o jejich právech, pokud to povaha a okolnosti služebního zákroku nebo služebního úkonu dovolují; v opačném případě je poučí dodatečně.
 • Trestní oznámení je neformálním podnětem občana, který může policii nebo státnímu zastupitelství podat každý, kdo má za to, že byl spáchán či je páchán trestný čin, případně, že někdo spáchání trestného činu připravuje . Ten, kdo podává trestní oznámení, nemusí být sám poškozeným. Rozdíl je v tom, že poškozený má postavení účastníka řízení podle trestního řádu, kdežto jiný oznamovatel má pouze právo, aby mu na jeho žádost orgán, který trestní oznámení prošetřuje, sdělil, jaká opatření na jeho základě učinil. Povinností orgánu, který trestní oznámení přijal, je zajistit jeho prošetření policejním orgánem místně a věcně příslušným.
 • V případě, že zjištěné skutečnosti dostatečně odůvodňují závěr, že byl spáchán trestný čin, a je-li dostatečně odůvodněn i závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného, není-li trestní stíhání nepřípustné nebo neúčelné a nejsou dány podmínky pro podmíněné odložení trestního stíhání. Povinností oznamovatele, který trestní oznámení podal písemně, je na vyžádání policejního orgánu, který věc prošetřuje, poskytnout mu k němu potřebná vysvětlení, přičemž povinností policejního orgánu je oznamovatele upozornit na právní následky hrozící mu v případě, že by uváděl nepravdivé informace nebo podstatné informace úmyslně zamlčoval (podává-li oznamovatel trestní oznámení ústně, musí být takto poučen před sepsáním záznamu).
 • Policejní orgány však jsou povinny konat i bez trestního oznámení, jestliže skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán či je páchán trestný čin, případně, že někdo připravuje spáchání závažného trestného, zjistí jinak (viz § 7 Zákona o Policii ČR).
 • Policie není povinna za podmínek, že vstoupit na soukromý pozemek je nezbytné k dosažení účelu sledovaného služebním zákrokem a že jde o naléhavou situaci, zjišťovat vlastníka a žádat ho o souhlas, neboť vlastník má povinnost toto strpět podle ustanovení § 128 odst. 1 Občanského zákoníku.
 • Zároveň má však vlastník pozemku podle téhož ustanovení vůči policii nárok na náhradu veškeré újmy, která mu tím prokazatelně vznikla, a to i v případě, že šlo o zákrok oprávněný a přiměřený, nejde-li o újmu způsobenou mu v důsledku jeho vlastního protiprávního jednání nebo o zákrok v jeho zájmu, kdy škoda zákrokem způsobená není větší než hrozící škoda zákrokem odvrácená.
 • Trestný čin poškozování cizí věci (§ 257 tr. zák.) je trestným činem úmyslným, muselo by tedy být důvodné podezření, že někdo chtěl škodu vyšší než 5000,- Kč způsobit nebo byl srozuměn s tím, že jeho jednáním taková škoda vznikne. Pak ovšem by bylo spíše namístě vést zákrok vůči konkrétním osobám, nikoli paušálně. V případě nedbalostního jednání by se jednalo o trestný čin (obecné ohrožení z nedbalosti dle § 180 tr. zák.) jen tehdy, pokud by hrozilo, že celková škoda může přesáhnout 5 000 000,- Kč.

Autor je advokát

                 
Obsah vydání       15. 8. 2005
15. 8. 2005 Smrt v Stockwellu: Nezodpovězené otázky
15. 8. 2005 Uniformovaná zvůle je následkem infiltrace deprivantů mezi policisty Jan  Paul
15. 8. 2005 Pět zásadních bodů, které žádná česká strana kupodivu neprosazuje Boris  Cvek
15. 8. 2005 Michael  Marčák
15. 8. 2005 Proč přijímají "malé strany" vnucovaný status quo? Ondřej  Slačálek
15. 8. 2005 Za trochu lásky... Jaroslav  Vrchlický
15. 8. 2005 Scénáře ropného šoku - mediální odezva Jindřich  Kalous
15. 8. 2005 Mobilní budoucnost Štěpán  Kotrba
15. 8. 2005 Máte zajímavé fotografie, videozáběry, audiodokumentaci?
12. 8. 2005 Michael  Marčák
15. 8. 2005 Blažek popírá, že by mystifikoval, BIS neví nic o teroristické hrozbě Štěpán  Kotrba
14. 8. 2005 U Athén havarovalo kyperské letadlo, které mělo letět do Prahy
15. 8. 2005 Záhada katastrofy kyperského letadla
15. 8. 2005 "Už zase bijou děti... Ondřej  Slačálek
15. 8. 2005 Michael  Marčák
15. 8. 2005 Nežijeme v policejním státě... Ondřej  Slačálek
15. 8. 2005 Vzpomínání v čase nula Václav  Dušek
15. 8. 2005 CzechTek 2005: výpar odpadu Jan "zedd" Knitl
15. 8. 2005 Nečakaná smrť Politika Radovan  Geist
13. 8. 2005 Britská policie o usmrceném Brazilci lhala Fabiano  Golgo
15. 8. 2005 Jak jsem dostal lekci z politiky Jiří  Bakala
15. 8. 2005 Michael  Marčák
15. 8. 2005 Vzkaz "českého lidu" Kubáncům Zdeněk  Jemelík
15. 8. 2005 CzechTek 2005: záležitost občanskoprávní Jaroslav  Štemberk
15. 8. 2005 K dalším souvislostem současné teroristické vlny Petr  Kužvart
15. 8. 2005 Tak trochu o dopingu, tak trochu o pokrytectví Petr  Wagner
13. 8. 2005 CzechTek 2005: Vyvážená informace není zmatečná informace Štěpán  Kotrba
13. 8. 2005 Visí nad Prahou hrozba islámského terorismu, Blažka, nebo neschopných policistů?
13. 8. 2005 CzechTek 2005: Policie zahájila trestní stíhání Václava Šrouba
13. 8. 2005 Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat Štěpán  Kotrba
12. 8. 2005 ČEK TEK MEK II. Alex  Koenigsmark
12. 8. 2005 Pražští Zelení za Pražskou výzvou nestojí Petr  Uhl
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce