29. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 6. 2004

Arzeniková doba

Hledání viru násilí se po staletí věnují umělci i politici, ale dobrat se účinného léku nemohou. V lidském těle je lety zakódovaná přesná dávka zla, která někdy bez větších vzruchů a podnětů, vybuchne, smete okolí a rozpoutá masové šílenství. Beránci boží, lačnící po krvi, vraždí bratry a sestry, potom vystřízliví a sami nemohou pochopit, co je posedlo takovou silou, že nemohli nehodnému konání zabránit. Citové příhody vedle srdečních a mozkových hrají ve světě prim. Násilí v rodinách, školách a na ulicích dostává nebezpečné rozměry a v budoucnu nás může překvapit neúčinnost filosofických a demokratických výkladů o svobodě ducha. Už zřejmě neplatí slova - skromnost, cit, láska, přátelství, družnost, ochota a trpělivost.

Nejeden mizera chtěl by pít ze ztraceného grálu. Možná je to příliš fantaskní uvažování, ale ztráta Svatého grálu může do jisté míry naznačovat lidskou slabost. Nádoba, kterou Kristus použil při poslední večeři a do něhož Josef Arimatejský zachytil krev a vodu vytékající z rány na Kristově boku, kterou mu způsobil zlořečený centurio Longin, nenávratně zmizela. Svět se otřásl. Nastaly časy různé i hrůzné, jak říkával trefně jeden klasik a milenec života. Lidská obludnost nezná hranic.

Duchovní alchymie v místech zlořečených, kde by i vrána chcípla, využije vždy a za každých okolností bídných bídáků, falešných básníků a pěvců, špatných herců i úplatných popisovatelů. Nastaly i krize života, lidi zavřeli lidi a jiní jedinci raději strkali hlavy do písku. Svět stejně nezachráníš, pravil novodobý Rasputin demokratického spolku. Mediálně nastavované kaše nabádají k bičování nepohodlných a vybraných prodejnými ničemy ducha lotříky úplatnými, krvelačnými, podvádějícími a lačnícími po uznání a třiceti stříbrných. Každá moc má přichystány špinavé klacky pro přežití a pacholky schopné čehokoli. Tvůrčí odvaha nebo impotence nebolí, kromě autora, naštěstí nikoho. Podlost, namířená hrotem k obětině však poškodí nejen odsouzence, ale i jeho okolí, potomky, kteří nezapomínají a koloběh zvráceností a krvelačných hrubostí se točí v tempu tornád.

Dobře si pamatujeme horlivost katanů a bestií v bývalé Jugoslávii, kde říkávali nima problema, aby náhle utrženi ze socialistického řetězu vykonávali na vyhlédnutých obětech skutky z dob pravěkých. Dřímající nenávist a prožitek z ponížení, mohou v budoucnu nastartovat opět zběsilosti nebývalých rozměrů. Chudí nemívají mnoho přátel, ale mohou být svobodnější, jak vidno, nic není všeplatné. V Rakousku-Uhersku byla každých deset let naprogramovaná politická krize, aby se vyjasnilo, škůdci byli odhaleni a napadené stromky vyřezány z úspěšného sadu. Poučení z historie pokulhávalo a pokulhávat bude, dokud historii píšou lidské bytosti, trpící nepřesností, zaujatostí, pýchou vzdělanosti a neúctou k faktům, byť ona fakta nemusejí konvenovat s jejich rádoby vševěděním.

Arzeniková doba nedává příliš šancí k duchovní zralosti. Iniciace a tajné společnosti přibývají v zájmu jediného dobra, ale na základech nesnášenlivosti a výjimečnosti nelze stavět. Kulty zasvěcenců lákají k následování a násilí trhá svobodného ducha na cucky. Tajné společnosti vystupují s paví suverenitou, zasvěcence ukovávají za pomoci přísah a rituálů do nesvobody, vytvářejí násilí možná nefyzické, ale v každém případě duchovní. Odpudivost některých dnešních spravedlivých apoštolů volá přímo do nebe.

Skupina důstojníků jižanské armády kdysi založila Ku-klux-klan, neviditelnou říši jihu, v Nashvillu stát Tennessee. Iniciační rituál, kutny, kápě, velekněz generál Forest. Nastal krvavý rasový očistec. Nakonec výjimečnost černokošiláčů v Německu vycházela z nadpozemského vnuknutí o jedinečnosti biologicky nezávadné krve, buněčné vydělování přinášelo veleknězům nejen radost, ale hlavně přesvědčení, že jejich učení je jediné správné a nedělali si těžkou hlavu se selekcí údajně nečistých. Dosvědčuje to mimo jiné mravní nízkost a chabý duch, který se musel z nedostatku uvažování uchýlit k modlářství založenému na domněnkách a zvrácené fantazii.

Musíme důrazně odmítat sultanáty, jsou hrozbou a smrtí pokroku. Náboženství nemůže a nemělo by ovlivňovat národy. Církve nemají politické programy a mají se věnovat pastoračním činnostem, morálce ducha, posilování pokory a služby potřebnějším, v žádném případě nemohou posvěcovat zbraně a souhlasně konat modlitby za čistky odlišně věřících nebo nevěřících! Nejvyšší morální autorita světu chybí. Pravda, snaživci vystupují kreativně, ale jejich vzdělanost, duchovnost a pochopení lidského pokolení je pramalé a někdy zavádějící. Kazisvětství v kultuře nabírá tryskových podobenství. Jalovost skupinových sešlostí vyvolává pocit ve společnosti, že kdesi je pohyb vedoucí do ráje, ale ve skutečnosti se zmítáme na místě a přihlížíme násilí rodinnému, armádnímu policejnímu, morálnímu, světovému - voláme lapte teroristy a sami v duchu jsme malými drobnými teroristy volajícími po krvi a odplatě pro druhé, pro ty, kteří k nám jaksi nepatří.

Trvalá sociální nestabilita může v lidech vyvolat falešný dojem, že je potřeba vzít řízení do vlastních rukou -- malověrní padnou do osidel teroristů a sociál rudých gardistů majících jednoduché plány, jak skoncovat s trvalou sociální nerovností za pomoci síly a teoretických pouček založených na hrubé síle, trvalém bezpráví a neukojitelném násilí.

Hrubost společně s bezmocí vládních úředníků motivuje v dobrodružných povahách přesvědčení, jak snadno lze dospět k univerzálním zákonům a pokřiveným pravdám. Cesta do pekel je otevřena pro každého, cesta do ráje prý zmizela.

                 
Obsah vydání       29. 6. 2004
29. 6. 2004 "Sociální demokracie se nám rozpadá pod rukama"
28. 6. 2004 Zajatci v zálivu Guantánamo se mohou odvolávat k americkým soudům
29. 6. 2004 Útlak za německé okupace byl brutální Jan  Gruntorád
29. 6. 2004 Pád Špidlovy vlády a krize levice Milan  Valach
29. 6. 2004 Přes Putim do Budějovic Tomáš  Koloc
29. 6. 2004 Arzeniková doba Václav  Dušek
28. 6. 2004 Pád strůjce pádu Ivan  David
28. 6. 2004 David kope do mrtvoly
28. 6. 2004 Špidlu jsem kritizoval, ale nepřál jsem si pád vlády Ivan  David
29. 6. 2004 Pokusy zakázat vysílání filmu Fahrenheit 9/11 jsou útokem na svobodu slova Jiří  Kratochvíl
29. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 20. - 23. června 2004
28. 6. 2004 Tak nám zabili Ferdinanda Jiří  Bakala
28. 6. 2004 EU odsoudila "bigotnost Vatikánu"
28. 6. 2004 Adélka Vražednice v pasti paragrafů i politiky Zdeněk  Jemelík
28. 6. 2004 Právo na příjmení se nezaručuje... Jan  Sýkora
28. 6. 2004 CIA suspendovala "drsné vyšetřovací techniky"
28. 6. 2004 Viagra "ostře snižuje mužskou plodnost"
28. 6. 2004 Mobilní telefony mohou snížit plodnost mužů až o třetinu
28. 6. 2004 Jak se rodí outsideři Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech