Poněkud svérázné pojetí integrace versus segregace romského etnika

7. 2. 2011 / Jiří Baťa

Ani jsem netušil, že existuje nějaká vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, spadající do sekce pro lidská práva Úřadu vlády, a na Agenturu navazující monitorovací výbor. V níže zmíněném případě se tento "monitorovací výbor" skládá ze dvou desítek "expertů" z romských sdružení, ministerstev, krajských úřadů a radnic. Je mi známo, že jistou dobu podobnou funkci pro lidská práva vykonával "kandidát" na Nobelovu cenu M. Kocáb (!), ale další organizační schéma tohoto útvaru se dosud nikde (alespoň si to myslím), nezveřejňovalo. Ale prosím, dá se to zkousnout, všechno potřebuje své, i monitorování potřebuje své lidi. Co je ovšem zarážející, je reakce zmíněného monitorovacího výboru, který s okamžitou platností končí své působení v Holešově! Důvod? Město v řešení této problematiky "prý" uplatňuje namísto integračních segregační praktiky.

Tento poněkud nepatřičný názor je nejspíše odrazem skutečnosti, že zase jiní "experti" rozhodli o vystěhování, lépe řečeno o přestěhování více než sedmi desítek romských obyvatel z ulice Školní na okraj města Holešova do kontejnerových domů.

Tato skutečnost má dva poněkud rozcházející se aspekty: první je, že všech cca sedmdesát zmíněných romských občanů, nedávno žijících pohromadě v lokalitě ulice Školní, byli všichni přestěhování do zmíněných kontejnerových domů, což nesvědčí o nějaké segregaci.. Snad jen potud, pokud nebudeme respektovat opodstatněné důvody jak města, tak i občanů majority, poněvadž Zastupitelstvo města rozhodlo řešit specifickou problematiku tohoto etnika ve Školní ulici, jejímž konečným řešením bylo rozhodnutí o demolici těchto starých a nevyhovujících bytových domů. O tom, koneckonců, byla Agentura a monitorovací výbor vyrozuměni. Za další, podle starosty Z. Janalíka zástupcům Agentury ještě v dubnu 2010 připadalo navržené řešení jako příkladné. Podle jednoho člena Agentury pro sociální začleňování prý však měla být tato varianta přestěhování Romů do kontejnerových domů jen "dočasnou adresou, ze které se bude možné dostat zpátky do města!" Opravdu svérázné pojetí, něco ve stylu "škatule, škatule, hejbejte se!"

Zmíněný člen Agentury zdá se, nežije na zemi, tím méně v ČR. Jeho představy byly či jsou zřejmě takové, že po dokončení asanace a následné výstavbě ve zmíněné lokalitě ve Školní ulici, budou Romové vyzváni, aby se laskavě vrátili do bývalého teritoria své působnosti, tj. do nově vystavěných domů a bytů ve Školní ulici! Samozřejmě bez jakýchkoliv finančních a jiných požadavků. Což by zřejmě podle představ monitorovacího výboru byla ta správná integrace!

Na druhé straně je známo, že starosta města Z. Janalík jasně konstatoval, že pokud bude ze strany Romů zájem o bydlení (kdekoliv) ve městě, nikdo jim bránit nebude. Ovšem za obecně platných a standardních podmínek jako u každého jiného občana, mající zájem o byt v centru města. Což ovšem jaksi členovi Agentury nepřijde jako férové, z čehož nejen dedukuje, ale i oficielně deklaruje, že se jedná o "segregační praktiky". Co tím chtěl "básník" (člen Agentury) říci, už nesdělil. Tedy kromě toho, že monitorovací výbor okamžitě končí svou činnost.

Neznám podrobnosti dohod, které byly uzavřeny mezi Agenturou a představiteli města Holešova, starosta Janalík to však komentuje, cituji: "Skončilo období, na které jsme měli dohodu. Takto to chápu já. Na ukončení spolupráce se dohodly obě strany." Agentura, která začala v r. 2008 působit na 12 místech, posléze k nim přibyla další desítka měst. Jakkoliv se zdá rozhodnutí okamžitého ukončení působení monitorovacího výboru v Holešově poněkud striktní a nestandardní, na druhé straně bez velkého humbuku došlo podle plánu k ukončení činnosti monitorovacího výboru v šesti městech -- a to v Brně, Broumově, Přerově, Slezské Ostravě, Roudnici nad Labem a na Jesenicku. S jakými výsledky není známo, v každém případě ukončení činnosti v Holešově je demonstrováno způsobem, jakoby pouze v Holešově a nikde jinde, došlo k jakémusi nedorozumění, dá-li se to takto chápat. Pokud ano, pak bohužel především ze strany monitorovacího výboru Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.

Nelze nezmínit, že na přestěhování romských občanů do zmíněné lokality kontejnerových domů byly ze strany občanů dva protichůdné názory. Skupina občanů žijící v bezprostřední blízkosti příbytků romských občanů ve Školní ulici a okolí, po svých zkušenostech s nimi, jejich stěhování přivítala, zatímco skupina obyvatel žijících v bezprostřední blízkosti nových kontejnerových domů dávala dost silně najevo svou nevoli. No, není se čemu divit. Jak vidno, jiné řešení nalezeno nebylo a jen stěží by se také, ke spokojenosti obou skupin občanů, našlo. Zda tyto skutečnosti monitorovací výbor rovněž "zamonitoroval" není známo, ale jeho reakce na tyto skutečnosti by mohly být velmi zajímavé.

Na tomto příkladu je obecně vidět, že výsledky Agentury, resp. jejího monitorovacího výboru nejsou nijak zvlášť oslnivé, jestli vůbec nějaké byly dosaženy. Tedy přesněji řečeno, ony nejspíše dosaženy byly, ovšem podle hodnocení "expertů" výboru to není "to pravé ořechové", takže výhrady a nespokojenost budou nejspíše i nadále pokračovat. Představy a jejich reálnost jsou si hodně vzdáleny. Je tedy otázka, zda činnost jak Agentury, tak monitorovacího výboru nejsou jen jakousi formální nutností nejen k domácím, ale i evropským institucím a jestli efektivnost a výsledky jsou adekvátní vynaloženým finančním prostředkům na jejich činnost. Což v tomto případě není zřejmě rozhodující.

(Pozn. red.: Segregace patří do kontextu fenoménu sociálního vyloučení. Kterýkoliv slovník cizích slov uvádí, že segregace je "oddělování, rozdělování, vylučování", a tedy je zřejmé, že holešovský případ skutečně segregaci představuje. Vystěhování nějaké skupiny na základě etnického klíče samozřejmě segregací je vždy a všude.

A také je v ČR zcela běžné, že ač se v podobných případech navenek deklaruje, že segregovaní mají přece možnost stěhovat se dle vlastního uvážení, skutečnost je často taková, že podle podmínek platných pro jiné např. obecní byt přidělen nikdy nedostanou. Nemluvě už o takových případech, kdy např. město Brno čerpalo evropské dotace na sociální bydlení (pro Romy), aby v takto rekonstruovaných bytech v centru města nakonec ubytovalo městské policisty...)

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 7.2. 2011