18. 11. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 11. 2008

Zamyšlení nad globálním vládnutím podle G20: regulace a volný trh

Víkendové setkání skupiny představitelů nejsilnějších ekonomik světa, které mělo nalézt společné řešení současné finanční krize, zklamalo. Zklamalo očekávání těch, kteří doufali v zázračný léčebný prostředek a v druhou Brettonwoodskou konferenci. Neurčitá závěrečná prohlášení však přece jen přinesla určitou jistotu pro světovou ekonomiku: zastánci regulace na nadnárodní úrovni k ní přistoupí pouze na základě volného trhu. Světovému obchodu a všem, kteří jsou do něho zapojeni (a kdo není?), spadl kámen ze srdce. Doufejme jen, že tato zásada přežije i nástup nového amerického prezidenta do funkce.

Globální vládnutí může dospět k výsledku, který bude moci být interpretován jako liberální nebo omezující. Vždycky se však bude jednat o určitá pravidla, regulaci, závazky, které k výsledku vedou. Zabývám se především mezinárodním obchodem - právě na této oblasti je možno ukázat, že výsledek globálního vládnutí by mohl být předkládán jako odstranění překážek obchodu (a tedy liberalizace) stejně tak jako jeho sešněrování. V tomto případě záleží na úhlu pohledu – co je z jednoho hlediska zavedením přísných a omezujících pravidel v mezinárodním obchodě (například regulace vývozních dotací, technických a hygienických norem, ochranných opatření), je z druhého pohledu přijetím pravidel, které zjednodušují a harmonizují překážky obchodu a tím usnadňují volný nebo volnější pohyb zboží. Bez ohledu na hledisko je však jasné, že se jedná o regulaci, na které se shodly všechny nebo rozhodující většina vlád světa, a omezily v této oblasti svou moc stanovit podle svého uvážení a vnitřního vývoje podmínky pro vstup a pohyb cizího zboží nebo služeb na svém území. Bude stačit shoda států G20, aby se ke sjednaným pravidlům připojil i zbytek světa?

Jestliže začnu tím, kam může vést prohlášení G20 o globálním vládnutí, aniž bych nutně musela být expertem na finanční trhy nebo vědět, co se na nich v příštím půl roce stane: Přenést část státní suverenity na nadnárodní úroveň s cílem dosáhnout společného prospěchu je podstatou globálního vládnutí v jakékoli oblasti. Vlády však obecně nejsou příliš ochotny omezit svou suverenitu, děje se to většinou po dlouhých jednáních a zvažováních, v zásadě pouze tehdy, je-li společný prospěch v daném historickém okamžiku přesvědčivě definován. Jestliže příznivým historickým okamžikem pro stanovení většinově přijatelného společného prospěchu bylo období na konci druhé světové války, kdy doznívaly zkušenosti z velké deprese třicátých let a světová ekonomika nebyla v nejlepší kondici (kromě USA), težko lze za podobný historický okamžik považovat současnou finanční a hospodářskou krizi. Kromě toho, že se přes nás nyní nepřehnala světová válka, současná krize nepřinesla zvýšenou vlnu protekcionismu v mezinárodním obchodě a neoslabila tak jeden ze základních předpokladů pro hospodářský růst /(tj. nacházet odbytiště pro produkci). Vývozci sice ztrácejí svá odbytiště, ale nikoli v důsledku zvyšujících se překážek obchodu nebo zavírajících se trhů. Je to spíše z důvodu nižší absorbce trhů v důsledku finančních potíží odběratelů. Žádný stát prozatím nevystoupil ze Světové obchodní organizace s cílem zavést plošně přísnější ochranu svého trhu před zahraniční konkurencí, ochránit domácí průmysl a poskytnout mu vývozní subvence. Protože míra kritičnosti situace je prozatím pro různé státy, průmysl a jednotlivce různá, je definice společného prospěchu, v jehož jméně se mají vlády vzdát části své suverenity, velmi neurčitá. Podaří se G20 najít lepší definici, kterou za svou přijmou všechny vlády?

Pokusy o globální vládnutí si suverénní státy světa vyzkoušely za posledních šedesát let v rámci řady mezinárodních organizací a řady mezinárodních smluv. I když se zdá, že práce těchto organizací vyústila v přemíru mezinárodních ustanovení, většina z nich není respektována a promítnuta do národních legislativ států světa tak, aby bylo možno hovořit o globální regulaci. Globální vládnutí totiž vždy naráželo na zřejmý problém – vynutitelnost závazků a sjednaných pravidel (a s tím i na otázku hlubky a míry jejich skutečné závaznosti). Proto bude zajímavé, jak se s tímto aspektem vyrovnají představitelé G20, až se na jaře příštího roku znovu sejdou k nalezení spásného regulačního mechanismu pro finanční a hospodářskou krizi. Musí se shodnout na takovém, které by za prospěšný považovaly všechny státy, ať už jsou jejich vlády lobbovány jakýmikoliv finančními nebo průmyslovými skupinami, ať už se ke svým finančním sektorům zachovaly více či méně ochranářsky, ať se jejich ekonomiky s krizí vyrovnávají lépe nebo hůře. Je však možné, že konsensuální přijetí reforem nezaručí její doslovné uplatnění. Nakonec, při podrobném pohledu na dodržování pravidel mezinárodního obchodu je zřejmé, že ani konsensus nezaručí dodržení závazku – svědčí o tom řada obchodních sporů ve Světové obchodní organizaci. Bude proto G20 hledat nějaký mezinárodní mechanismus řešení sporů, plynoucích z nedodržení jimi navržených reforem?

Jak jsem podotkla v úvodu, skepse, kterou po jednání G20 odrazily světové trhy, není – alespoň prozatím - tak zcela na místě. G20 sice uvažuje o globálním vládnutí a globálních reformách, které by zabránily opakování současných hospodářských problémů, avšak zdůrazňuje přitom jako základ volný trh. Volný trh je bezpochyby myšlen jako existující souhrn mnohostranných pravidel a závazků států v rámci Světové obchodní organizace spolu se závazky v regionálních obchodních dohodách, nikoli jako neexistence pravidel obchodu. V této souvislosti se zdá paradoxem, že myšlenku zachování volného trhu prosazuje představitel USA, které v současném kole mezinárodních obchodních jednání WTO přispěly k jeho průtahům. V srpnu tohoto roku to byly právě USA, které se nedohodly s Indií (a Čínou) na principech zvláštního ochranného mechanismu pro rozvojové země, a celé jednání bylo přerušeno. USA navíc (stejně jako EU i další státy) z mnohostranného obchodního systému „unikají“ prostřednictvím řady regionálních obchodních dohod, které více než mnohostranný systém umožňují zohlednit politické cíle. Obchodní politika USA také obsahuje celou řadu protekcionistických opatření, jako jsou například zemědělské podpory a vývozní dotace, takže ve svém souhrnu je obtížné ji charakterizovat jako liberální. Jestliže nastupující prezident USA Barack Obama navíc zamýšlí nastartovat americkou ekonomiku za cenu větších zásahů do fungování trhu, vzbuzuje to obavu nejen ohledně dodržení zásady volného obchodu z prohlášení G20, ale i ohledně budoucnosti současných mnohostranných obchodních jednání.

Pevně věřím, a se mnou pravděpodobně i všichni výrobci, obchodníci a spotřebitelé, že si v jarním zamyšlení na téma prohlášení G20 nebudu muset klást otázku o další existenci mezinárodních pravidel obchodu a o budoucnosti mezinárodního obchodu samotného.

                 
Obsah vydání       18. 11. 2008
18. 11. 2008 Čeští občané se nenechají zastrašit
18. 11. 2008 Akademická jatka 2008, aneb Gaudeamus Igitur Josef  Švéda
18. 11. 2008 Akademický senát FFUK žádá o navýšení rozpočtu vysokých škol
18. 11. 2008 Jeden z nejvýznačnějších britských soudců odsoudil válku v Iráku jako protizákonnou
17. 11. 2008 Nedokončitelná revoluce Karel  Dolejší
18. 11. 2008 Václav Havel promluvil jako Mongol Ivan  Větvička
18. 11. 2008 O bankách, jež se změnily v latríny Alex  Koenigsmark
18. 11. 2008 Utkejte se se svým náckem Milan  Daniel
18. 11. 2008 Zamyšlení nad globálním vládnutím podle G20: regulace a volný trh Ludmila  Štěrbová
18. 11. 2008 O vlivu ekonomické "vědy" na globální energetické prognózy a jak z toho ven Jindřich  Kalous
18. 11. 2008 Dilema finančních institucí Jan  Mertl
17. 11. 2008 Vláda zastavila "žluté nebezpečí" Milan  Daniel
17. 11. 2008 Sarkozy ustoupil od kritiky protiraketové obrany
17. 11. 2008 Národní raketová obrana USA -- obrana nebo útok? Jan  Tamáš
18. 11. 2008 Pitomost socialismu. Král demagogů a princové -- pohled na jejich díla. Radar Tomáš  Pečený
18. 11. 2008 Proč se Bohumínské usnesení ČSSD tolik utajuje? Jan  Piegl st.
18. 11. 2008 Bohumínské usnesení je výmluva Štěpán  Kotrba
18. 11. 2008 Zasedání G20 bylo úspěchem, neboli Topolánek jako budoucí představitel EU Uwe  Ladwig
18. 11. 2008 Já tě z tý střechy sestřelím!
18. 11. 2008 Sedmdesát let od "Dekretu na obranu italské rasy" Richard  Seemann
18. 11. 2008 Immanuel Wallerstein: Obamovo vítězství -- strach a naděje Immanuel  Wallerstein
15. 11. 2008 Pomáhat a chránit, aneb logika výroků "no, tak vidíte" a "udělali jsme nějaký zákrok..." Michal "Wolf" Vlk
15. 11. 2008 Pokud existuje soudní příkaz, zásah proti squatterům byl oprávněný Alexandr  Vojta
17. 11. 2008 Jen je nechte, ať si hrají - aneb studenti s pseudoproblémy Ivan  David
18. 11. 2008 Kríza je šancou prijať lepšie pravidlá Poul Nyrup Rasmussen
17. 11. 2008 Rudá hvězda na vlajce státu Kalifornie Ivan  Sommer
9. 11. 2008 Hospodaření OSBL za říjen 2008