24. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 1. 2008

O lučních kobylkách a rovných příležitostech aneb Jak se stát militantní feministkou

Na půdě Senátu České republiky se v úterý 22. ledna uskutečnilo veřejné slyšení na téma Rovnost příležitostí mužů a žen – přirozený vývoj nebo sociální konstrukce?, jež uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za organizačního přispění nezávislého senátora Martina Mejstříka (Cesta změny).

Slyšení si nekladlo za cíl prezentovat široké spektrum odpovědí na tuto otázku, naopak, Martin Mejstřík záměrně „nepozval militantní feministky“, ale takové diskutující, kteří by představili zejména křesťanský pohled na rovné příležitosti. Prý proto, že „diskuse je vedena jen jedním směrem“ (kterým? Kdo tento směr určuje a kdo onu diskusi podle něj vede?).

Organizátoři samozřejmě mají právo výběru mluvčích, podle předsedy organizujícího Výboru Karla Bartáka však senátoři a senátorky na základě prezentovaných názorů veřejného slyšení formulují jimi prosazované politiky. Trefně (smutný) způsob rozhodování o nejdůležitějších aspektech životů občanů a občanek České republiky vyjádřil Mejstřík v závěru veřejného slyšení: budování mateřských školek nepodporuje, protože se mu „nelíbí“ představa, že děti místo s matkou (sic!) vyrůstají v tomto zařízení. Konec argumentace. Tím je věc pro něj (a soudě podle dosavadních postupů české vlády při zavádění reforem i nedobrovolně pro zbytek obyvatel a obyvatelek České republiky)  vyřešena.

Nelze se domnívat, že by v Senátu většinová ODS měla zájem na poslechu záznamu ze slyšení na téma rovných příležitostí, když se jej jejich senátoři a senátorky až na výjimky nezúčastnili. Přesto je zcela na místě otázka, zda by na slyšení konající se za účelem získání argumentace k vytváření politik, navíc slyšení s názvem, který evokuje vyváženost názorů, neměly zaznít různorodější hlasy. Původní otázka po sociální konstrukci či přirozenosti rovných příležitostí proto už z podstaty akce nemohla být zodpovědně analyzována.

Slyšení přesto nabídlo vcelku široké spektrum názorů a témat. Začalo příspěvkem biskupky husitské církve Jany Šilerové, která hned na úvod prohlásila: „ Považuji za nedůstojné hovořit na této půdě o rovnosti, rovnocennosti a rovnoprávnosti, protože to v nás ženách vyvolává pocit, že se musíme obhajovat. Proč?“ A zeptala se zcela oprávněně. Farářka dále hovořila o tématu rovnosti v Písmu, o tom, že Bůh muže a ženy obdaroval různými dary biologického nebo společenského charakteru. Podle Šilerové však obdarování neznamená danost. „Ženou nejsem, když mám chlapa a děcko. Neznamená to, že mám mít přístup jen do určitých prostorů,“ vysvětlila rozdíl mezi daností a obdarováním a zdůraznila, že odlišnosti mezi muži a ženami podléhají společenským konvencím. Narážela tak na sociální konstrukci toho, co znamená muž a žena a jaké jsou charakteristiky s nimi spojené.

Na slyšení samozřejmě nechyběl hlas snad nejznámější české feministky Jiřiny Šiklové. Ta například zmínila argument Zuzany Uhde ze Sociologického ústavu AVAR, prezentovaný v časopise Gender, rovné příležitosti, výzkum o přesunu péče ze soukromé do veřejné sféry. Péče, kterou v obou sférách vykonávají zejména ženy. Podle Šiklové lze za pozitivní aspekt tohoto trendu považovat fakt, že dochází k uvědomění si nutnosti finančně ohodnotit pečovatelské služby. To se týká zejména práce v domácnosti, kdy si české domácnosti najímají na úklid ženy z Ukrajiny, Běloruska či odjinud.

Jan Jireš z Katedry sociální práce a Ústavu politologie FF UK poté představil proudy feministického hnutí a jejich různá východiska, cíle a nástroje k dosažení těchto cílů, které se ne vždy shodují a někdy stojí ostře proti sobě. Na základě jeho rozdělení by snad bylo možné zařadit Jiřinu Šiklovou do proudu diferenčního feminismu, který oceňuje odlišnosti mezi muži a ženami a zdůrazňuje komplementaritu jejich rolí. Zato o následujících příspěvcích Michaely Freiové a Vojtěcha Bellinga z konzervativního Občanského Institutu lze s jistotou říci, že nepatří do žádného feministického proudu. Oba velice ostře (a podle mého názoru také demagogicky) vystoupili nejen proti feminismu, ale také proti politice rovných příležitostí, prohlašujíce tuto politiku za nepřípustný zásah do privátní sféry (Belling), případně za návrat praktik komunistického režimu 50. let (Freiová). Zejména se jim nelíbila opatření na vyrovnávání šancí. Že stejnému konzervativnímu hlasu Vojtěcha Bellinga, poradce ministra Nečase, nevadí státní zásahy v podobě Nečasem nedávno zavedených reforem a nerovnosti z nich vyplývající, je s podivem. Ani jeden však dostatečně nevysvětlil, jaký je podle nich vztah politiky rovných příležitostí a feminismu či spíše různých feministických proudů.

Nejradikálněji proti politice rovných příležitostí a feminismu vystoupili poslední dva řečníci, Jiří Unger, prezident Evropské evangelické aliance a Dan Drápal, emeritní senior Křesťanských společenství (bývalý farář evangelického letničního sboru v Praze 7 Holešovicích, který se po roce 1989 pro nepřijatelné praktiky odloučil od ČCE – pozn. redakce BL). Ti, zjevně bez znalosti tematiky, ztotožnili politiku rovných příležitostí s radikálním nebo militantním feminismem. Politika rovných příležitostí chce podle Ungera homogenizovat ženy, ty však jako homogenní skupina neexistují. „Zdá se, že v jádru politiky rovných příležitostí je předpoklad, že si ženy zvolí kariéru nad dětmi,“ uvedl Unger a svůj dojem, o čem tato politika je, doplnil výsledky výzkumu Dr. Hakimové z London School of Economics. Podle tohoto výzkumu se ženy dělí do tří kategorií na základě toho, zda si zvolí děti nebo kariéru. Aniž by se Unger jakkoliv snažil objasnit motivy pro různé volby žen mezi dětmi a kariérou (například lze zmínit nejen genderové socializační teorie) či podobně vedené výzkumy mezi muži, nestálo mu ani za to zjistit si jádro politiky rovných příležitostí. Tím je kromě lidských práv zejména zvýšení ekonomického potenciálu státu, potažmo Evropské unie, a rozhodně v ní nejde o homogenizaci, jelikož přísně dbá na různé skupiny žen jako samoživitelky, imigrantky, atd.

„Feministky hlásají, že musíme neustále bojovat, prát se za práva, Písmo říká, že tu jsme k vzájemné kooperaci. Politika rovných příležitostí je vzpourou proti Bohu, pokusem zničit Boží dílo, kdy ženy nesnášejí své ženství a muži své mužství,“ hřímal na konci svého příspěvku Dan Drápal. Ano, zejména ženy, ale i muži za svá práva bojovat musí, protože společnost bohužel zatím není schopná je samospádem zaručit (mimochodem, právě proto vznikla a existuje například Listina základních práv a svobod...).

Víte, co mají společného konzumace lučních kobylek a rovné příležitosti? Zkrátím úvod a přejdu k pointě. V polovině 20. století prováděli psychologové mezi americkými středoškoláky a středoškolačkami pokus, v němž je různými finančními částkami motivovali ke konzumaci lučních kobylek. První skupina byla motivována pocitem libosti z konzumace, protože částka byla tak směšná, že by se jim to rozhodně nevyplatilo. Druhá skupina získala tak vysokou odměnu, že se jim konzumace kobylek „zalíbila“. Petr Šmolka působící v Asociaci manželských a rodinných poradců sice přiznal, že přirovnávat konzumaci kobylek k rovným příležitostem sice není úplně vhodné, hovořil však o souladu emocí a chování, který je pro život člověka nezbytný. „Pokud jsou rovné příležitosti v české společnosti vnímány s podobně nelibými pocity jako konzumace lučních kobylek, je jim třeba pomoci,“ vysvětlil své přirovnání. Petr Šmolka hovořil o tom, že rovné příležitosti jsou negativně vnímány nejen muži, ale i ženami, a to proto, že jsou v české společnosti stále zakořeněny archetypy „té správné“ matky a manželky.

Na slyšení se také neplánovaně dostavila ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková, která zúčastněným objasnila diskusi kolem antidiskriminačního zákona. Zastavila se zejména u tolik diskutovaných vyrovnávacích opatření. Ty podle ní nejsou v české společnosti ničím novým a rozhodně nepředstavují omezení svobody. Ministryně se podivila, že například na rozdíl od pozitivně přijímaných slev v prostředcích hromadné dopravy pro studující, důchodce a důchodkyně či držitele průkazů ZTP, pozitivní opatření zohledňující pohlaví naráží na velký odpor.

Veřejné slyšení na téma rovnost příležitostí zakončil Martin Mejstřík překvapivým výrokem: vyjádřil podporu senátní diskusi o pozitivních opatřeních na vyšší zastoupení žen v politice. Marketingový tah, anebo upřímný zájem? Pokud se jeho podpora diskusi o vyrovnávacích opatřeních bude ubírat podobným směrem jako jím zorganizované veřejné slyšení, nelze očekávat velký posun v diskusi. Když už je ale řeč o zastoupení žen, spočítali jste si, kolik z pozvaných mluvčích byly ženy?

zdroj gitA

                 
Obsah vydání       24. 1. 2008
24. 1. 2008 Jak je důležité porozumět psanému textu Darina  Martykánová
24. 1. 2008 Privilegovaní umělci podporující ODS... a pak ti ostatní... Monika  Binke
23. 1. 2008 Otevřený dopis Janu Švejnarovi: Čím se lišíte od Václava Klause? Petr  Schnur
24. 1. 2008 O lučních kobylkách a rovných příležitostech aneb Jak se stát militantní feministkou Michaela  Appeltová
24. 1. 2008 Nerovné šance žen a mužů v Senátu Zdeňka  Petáková
24. 1. 2008 Církve versus Náhrobní kámen Ženského klubu českého Mirek  Vodrážka
24. 1. 2008 Uvnitř automobilu je daleko víc zplodin, než kolik vdechují cyklisté Lukáš  Zádrapa
24. 1. 2008 Topolánek radí: Zadlužte se! Zdeněk  Roubal
24. 1. 2008 Immanuel Wallerstein: Keňa: stabilní demokracie nebo rozpad? Immanuel  Wallerstein
24. 1. 2008 O čem ví tesknota Jiří  Orten
24. 1. 2008 Přirozenou autoritu vajdů ani Čunek nenahradí... Pavel  Novotný
24. 1. 2008 Co je slušnost? František  Řezáč
24. 1. 2008 Neonacista zavraždil 18-letého mladíka, média zajímá kočka
24. 1. 2008 Kdo by se dnes divil posametovému vývoji...
24. 1. 2008 Kosovo jako příklad Michal  Vimmer
24. 1. 2008 Jak občané, kteří nejsou básníci, přicházejí o iluze Václav  David
24. 1. 2008 Generace, které dostávaly mizerné peníze v mizerném socialistickém hospodářství Boris  Cvek
24. 1. 2008 Děti nového režimu
24. 1. 2008 Můžeme se něčím inspirovat z amerických "primárek"? Miloš  Dokulil
24. 1. 2008 A co Ron Paul?
23. 1. 2008 Klvaňovi došly argumenty - má přehlcenou linku Štěpán  Kotrba
23. 1. 2008 O budoucím českém prezidentovi může rozhodnout i Kosovo Stanislav  Kliment
24. 1. 2008 Smrt za urážku islámu Lukáš  Lhoťan
18. 1. 2008 Případ Kosovo: Výzva k solidaritě s republikou Srbsko
23. 1. 2008 Rezoluce ke Kosovu v Radě Evropy prošla, ale jinak...
23. 1. 2008 Jestli se Rusko otočí východním směrem, bude to naše prohra, ne prohra Moskvy Oskar  Krejčí
24. 1. 2008 Památník písemnictví zůstane i nadále samostatnou institucí
24. 1. 2008 Pár bláznivých automobilistů chce silnice jen pro sebe
24. 1. 2008 Tříbení názorů v Česku bude dlouhé
24. 1. 2008 Oči velkého bratra
23. 1. 2008 NATO musí mít právo použít jaderných zbraní jako první
23. 1. 2008 DOKUMENT: Tachecí: "jestli ten tiskový mluvčí mluví za ministra dopravy..."
23. 1. 2008 Zkušenosti důchodce (nar. 1940)
22. 1. 2008 Britské listy jsme ze svých stránek odstranili, protože jsme je odstranili
4. 1. 2008 Témata Britských listů - nejen pro novoroční poučení
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
24. 1. 2008 O lučních kobylkách a rovných příležitostech aneb Jak se stát militantní feministkou Michaela  Appeltová
24. 1. 2008 Nerovné šance žen a mužů v Senátu Zdeňka  Petáková
17. 1. 2008 Feminismus a možnosti systémové změny katolické církve Mirek  Vodrážka
15. 1. 2008 Lidové noviny: Účelová lež ministrova redaktora také poškozuje ženy Anna  Čurdová
15. 1. 2008 Parlamentní výbor v Zimbabwe chce peníze pro ženské ministerstvo Irena  Ryšánková
14. 1. 2008 Britská policie hodlá experimentovat s kontroverzním americkým získáváním důkazů proti sexuálním násilníkům   
11. 1. 2008 Anorektiček přibývá, přidali se i muži Irena  Ryšánková
31. 12. 2007 Jak mě dohnaly Vánoce Anna  Čurdová
18. 12. 2007 Baby boom po česku aneb hloupá vláda a partner, který vás uživí Anna  Čurdová
30. 11. 2007 Jesle jako norma? Ne. Jesle a školky jako pomocná ruka Anna  Čurdová
29. 11. 2007 Násilí jako komunikační strategie "bezmocných" Jan  Paul
29. 11. 2007 Když kritizuju, mám něco i vymyslet aneb jak sladit pracovní a rodinný život jinak, než Topolánkova milenka? Anna  Čurdová
28. 11. 2007 Hledám služku pro Topolánka. Zn: Musím na schůzi výboru pro slaďování veřejného a rodinného života. Anna  Čurdová
26. 11. 2007 Gladiátoři v cirku se měli šanci bránit, ženy o tuto šanci musí ještě dnes bojovat Anna  Čurdová
15. 11. 2007 Idea princezny a masová manipulace Sandra  Wain