16. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
John Rawls
15. 9. 2003

Jedno z posledných, ak nie posledné, interview s Johnom Rawlsom, známym teoretikom spravodlivosti

Aj argumenty verejného rozumu môžu byť dobré alebo zlé

Johna Rawlsa sa pýtal Bernard Prusak
V registri vašej knihy Teória spravodlivosti (A Theory of Justice) heslo náboženstvo nenájdeme. Ak sa však pozrieme do vašich ostatných prác, či už to je Politický liberalizmus (Political Liberalism) alebo "Prepracovaná myšlienka verejného rozumu" ("The Idea of Public Reason Revisited"), zistíme, že náboženstvo sa stalo, ak nie ústrednou, tak aspoň jednou z vašich hlavných tém. Kde pramení tento obrat a čo vás motivovalo sústrediť svoj záujem novým smerom?
Dobrá otázka. Jednoduchým vysvetlením by mohlo byť, že mám záujem o to, aby ústavná demokracia prežila. Žijem v krajine, v ktorej sa deväťdesiatpäť alebo deväťdesiat percent populácie hlási k náboženstvu, a možno sú to aj skutočne nábožní ľudia, aj keď moja vlastná skúsenosť s náboženstvom mi hovorí, že len veľmi málo z nich chápe svoju nábožnosť v inom než konvenčnom zmysle.
V každom prípade však náboženské presvedčenie tvorí významnú súčasť americkej kultúry a je realitou amerického politického života. Otázka preto stojí: Ako môžu v ústavnej demokracii spolu vychádzať rôznorodé náboženské a sekulárne doktríny a kooperovať pri rozumne spravodlivom a efektívnom spravovaní krajiny? Aké požiadavky musíme vzniesť na náboženské a sekulárne doktríny a politickú sféru, aby mohli navzájom spolupracovať?
Problém vo vašej ostatnej práci sa teda líši od problému v Teórii spravodlivosti.
Myslím, že áno. Teória spravodlivosti bola komprehenzívnou doktrínou liberalizmu, ktorá mala za cieľ rozvinúť klasickú teóriu spravodlivosti -- teóriu spoločenskej zmluvy -- a urobiť ju odolnou voči tradičným námietkam rôznych druhov. V Politickom liberalizme sa problémom stala otázka: ako sa náboženstvo a komprehenzívne sekulárne doktríny dajú zlúčiť so základnými inštitúciami ústavného režimu a ako ho môžu podopierať. V tom spočíva rozdiel.
Ostaňme pri tomto novom probléme, pri otázke, ako urobiť liberálnu ústavnú demokraciu nielen prístupnou, ale aj príťažlivou pre nábožensky založených ľudí, pre ľudí, ktorí sa sami charakterizujú v prvom rade ako liberáli, pre ľudí žijúcich podľa nejakej komprehenzívnej doktríny. Rozdiel medzi komprehenzívnou doktrínou a politickou koncepciou, vo vašom jazyku, bol pre mnohých ľudí ťažko pochopiteľný. Mohli by ste ho objasniť?
Komprehenzívna doktrína, či už náboženská, alebo sekulárna, si nárokuje postihnúť celý život. Ak ide o náboženskú doktrínu, hovorí teda o našom vzťahu k Bohu a k vesmíru a všetky cnosti, nielen politické, ale aj morálne, vrátane tých, ktoré sa týkajú súkromného života a iných oblastí, má dôkladne zoradené. Filozoficky by sme mohli namietať, že ani komprehenzívna doktrína v skutočnosti nepokrýva naozaj všetky oblasti života. No jej cieľom je obsiahnuť všetko a sekulárne doktríny sa usilujú presne o to isté. Dosah politickej koncepcie, tak ako používam tento pojem ja, je však omnoho užší: vzťahuje sa len na základnú štruktúru spoločnosti, jej inštitúcie, kľúčové prvky ústavnosti, otázky základnej spravodlivosti a vlastníctva, a tak ďalej. Zahŕňa aj hlasovacie právo, politické cnosti a dobro politického života, ale nemá zámer presiahnuť tieto oblasti. Pokúšam sa ukázať, že na politickú koncepciu možno pozerať ako na samostatne stojacu zložku, ktorá sa dá vložiť do rozličných komprehenzívnych doktrín.
Dobro politického života je veľké politické dobro. Nie je to sekulárne dobro presne stanovené nejakou komprehenzívnou doktrínou, napríklad Kanta alebo J. S. Milla. Toto politické dobro by sme mohli charakterizovať ako dobro slobodných a rovných občanov vedomých si povinnosti vzájomného preukazovania úcty -- povinnosti dávať občanom verejné rozumy k ich politickým činom.
Skúsme tento rozdiel trochu osvetliť a možno aj skonkrétniť: mohli by ste sa bližšie vyjadriť o problémoch spojených s asistovanou samovraždou? Boli ste spolusignatárom spisu Philosophers' Brief doručeného Najvyššiemu súdu USA minulý rok. V tomto spise tvrdíte, že ľudia vnímajú utrpenie rozličným spôsobom a že v ústavnej demokracii by nemala nijaká filozofická alebo náboženská autorita dostať priestor hovoriť do toho, ako má osoba stráviť svoje posledné dni. Ako sa váš argument prejavuje v otázke eutanázie?
Chceli sme, aby Najvyšší súd USA rozhodol v súlade s tým, čo považujeme za základné ústavné právo. Toto nie je záležitosť týkajúca sa slobody vyznania, je to ústavný princíp. Možnosť rozhodnúť ako slobodný občan o týchto zásadných otázkach sa pokladá za súčasť amerických slobôd. Samozrejme, vieme, že nie každý súhlasí s eutanáziou, ale ľudia sa môžu zhodnúť na tom, že jestvuje takéto právo, aj keď ho sami nikdy neuplatnia.
Myslím, že dobrým argumentom proti tomuto pohľadu by mohol byť ten, aký zaujal Cass Sunstein. Hovorí, že by bolo veľmi nemúdre, ak by najvyšší súd ustanovil právo, ako je toto, ktoré je veľmi kontroverzné. Rozhodnutie súdu by vychádzalo z filozofickej argumentácie ústavného práva a pripustilo by právo, s ktorým by nesúhlasilo množstvo ľudí. To by bol môj kandidát na dobrý politický argument proti spisu Philosophers' Brief. Argumentovať proti spisu by sa teda mohlo práve tým, že najvyšší súd by sa v tomto štádiu nemal prikloniť ani na jednu stranu. Mal by povedať -- a myslím, že správanie súdu môžeme aj takto interpretovať: Nie, nerozhodneme o tejto otázke, diskutuje sa o nej, môže sa o nej rokovať v rámci jednotlivých štátov, štáty môžu zaujať rozdielne stanoviská, no my by sme si nemali prednostne privlastniť túto ústavnú otázku, keď nemusíme. Myslím, že čiastočne mal súd na pamäti prípad Roe verzus Wade. Toto je komplikovaná záležitosť, v súvislosti s ktorou neviem povedať, či by sa veci pohli smerom k lepšiemu alebo horšiemu, ak by súd nebol rozhodol. Niektorí hovoria, že by sa zlepšili, iní, že zhoršili. Sunstein patrí k tej prvej skupine, keď tvrdí, že súd svojím rozhodnutím ustanovil právo v skutočne kontroverznej veci, keď to nemusel urobiť. Najvyšší súd mal nechať diskusiu bežať trocha dlhšie.
Váš výsledný argument má teda skutočne do činenia s takými druhmi argumentácie, aké by sa mali robiť v rámci ústavnej demokracie. "Verejný rozum" -- váš technický výraz pre takéto druhy argumentov -- nie je monolitný.
Presne tak. Myšlienka verejného rozumu sa týka toho, ako sa má rozhodovať o otázkach, no nepovie vám, čo sú dobré alebo rozumne správne rozhodnutia. Vidíte, argument vo Philosophers' Brie, tak ako to chápem ja, bol politický argument. Sunsteinov argument je tiež politický. Ten jeho je však založený na povahe súdu: súdy nevynikajú vo filozofickej argumentácii a nemali by sa o ňu pokúšať, podľa možností by sa mali skôr usilovať o užšie koncipované rozhodnutia. V opačnom prípade si najvyšší súd otvára dvere do veľmi veľkých kontroverzií.
Ďalší argument proti asistovanej samovražde by mohol byť ten, s ktorým prišiel Michael Walzer. Zraniteľná časť populácie -- starí, chudobní, opustení -- by bola priveľká, prinajmenšom v našej dobe, aby jej mohlo byť toto právo udelené. Toto právo je výborné a vhodné pre ľudí, ktorí disponujú prostriedkami na používanie práva ako nástroja slobody, ale pre ostatných ľudí by to v skutočnosti mohlo byť naozaj nebezpečné. A toto je len jeden z mnohých argumentov v rámci verejného rozumu.
Presne tak. Nie som si síce istý, či to je dobrý argument, ale to je iná otázka. Argumenty verejného rozumu môžu byť dobré alebo zlé, presne tak ako všetky ostatné argumenty. V rámci verejného rozumu jestvuje mnoho argumentov a to je vec, ktorú treba zdôrazniť. Vidíte, dostatočne som to neprízvukoval. Práve revidujem Politický liberalizmus tak, aby bol v súlade s Prepracovanou myšlienkou verejného rozumu, kde je tento aspekt úplne jasný.
Chcel by som na tomto mieste povedať niečo o tom, čo v spomínanom článku nazývam "podmienka", pretože si myslím, že to je dôležité. Táto podmienka sa dá sformulovať asi takto: každá komprehenzívna doktrína, náboženská alebo sekulárna, môže byť v každom okamihu uvedená do akéhokoľvek politického argumentu. Ja však tvrdím, že ľudia, ktorí s nimi takto narábajú, by tiež mali predstaviť, čo pokladajú za verejné rozumy pre svoj argument. Ich názor tým prestáva byť stanoviskom jednej konkrétnej skupiny a stáva sa názorom, s ktorým všetci členovia spoločnosti môžu (no nevyhnutne nemusia) rozumne súhlasiť. Dôležité je, že ľudia predkladajú také druhy rozumných dôvodov, ktoré sa dajú pochopiť a oceniť nezávisle od ich partikulárnych komprehenzívnych doktrín. A tak myšlienka verejného rozumu nemá nič spoločné so správnymi odpoveďami na všetky tieto otázky, ale týka sa druhov rozumných dôvodov, ktorými by otázky mali byť zodpovedané.
Kritici vám vyčítajú, že aj keď ste otvorený k takým nábožensky založeným argumentom, ktoré možno pretlmočiť do všeobecných pojmov zrozumiteľných všetkým ľuďom, pod povrchom argumentujete v prospech sekularizmu. Teraz niečo také popierate.
Áno, rozhodne to popieram. Môj argument nie je o nič viac v prospech sekularizmu ako v prospech náboženstva. Len si to uvedomme: sú dva druhy komprehenzívnych doktrín, náboženské a sekulárne. Prívrženci náboženskej viery povedia, že skryto argumentujem v prospech sekularizmu, a tí druhí budú hovoriť, že v prospech náboženstva. Popieram oboje. Každá zo strán predpokladá základné myšlienky ústavnej demokracie, a tak podľa mňa môžeme používať naše politické argumenty v zmysle verejného rozumu. Ak to robíme, nachádzame sa na spoločnej pôde. Takýmto spôsobom sa môžeme navzájom porozumieť a spolupracovať.
Dovoľte mi to preformulovať. Otázkou by bolo, kto určuje podmienky verejného rozumu? Veriaca osoba môže povedať: Pozrite, zjavenie nie je len osobná záležitosť -- je tu, v tejto knihe. Prečo by som nemohol použiť takýto argument? Alebo skúsme ísť ešte bližšie k jadru problému: z akého dôvodu musím argumentovať takým spôsobom, aby s tým každý súhlasil alebo mohol súhlasiť? Vzhľadom na to, s kým mám diskutovať, sa zdá, že tieto podmienky skĺzavajú do sekularizmu. Zoberme si argument za posvätený život. Veriaci človek môže povedať, že mu to bolo zjavené. No keby sa od neho požadovali argumenty, ktorým by mal každý porozumieť, žiadali by ste ho zriecť sa pravdy tak, ako ju on pozná...
Samozrejme, že od vás nikto nechce, aby ste sa vzdali svojej pravdy. Máme tu však jeden problém, ktorý treba vyriešiť. Koľko je v Spojených štátoch cirkví a náboženských skupín? Ako môžu spolu vychádzať? Jeden spôsob, ktorý bol v histórii veľmi častý, je, svoje pozície si vybojovať -- tak ako vo Francúzsku v šestnástom storočí. Ako sa tomu dá vyhnúť?
Mohol by som sa teraz poobzerať dookola a spýtať sa, či neexistuje nejaké lepšie riešenie či návrh. No nevidím nijaké iné riešenie. Toto riešenie sa v Spojených štátoch uplatňovalo od prvého dodatku k ústave. Ako viete, dovtedy plnila funkciu "štátnej cirkvi" v Novom Anglicku kongregacionalistická cirkev a na Juhu to bola anglikánska cirkev. Ako dosiahol Madison odluku štátu a cirkvi najskôr vo Virgínii a potom aj v Kongrese? Baptisti, presbyteriáni a malé denominácie nenávideli Jeffersona, ktorý podľa nich predstavoval stúpenca sekularizmu najhoršieho druhu. No Madisonovi sa podarilo presadiť prijatie Jeffersonovho zákona, pretože baptisti, presbyteriáni a príslušníci malých denominácií, ktorí boli vylúčení v Novom Anglicku a na Juhu, sa spojili v záujme svojej vlastnej ochrany.
Ak chcú, ľudia môžu používať argumenty z Biblie. Mojím cieľom však je, aby si uvedomili, že by tiež mali ponúkať také argumenty, s ktorými by mohli súhlasiť všetci rozumní občania. Opäť sa pýtam, aká tu je alternatíva. Ako možno v ústavnom režime vyjsť so všetkými ostatnými komprehenzívnymi doktrínami? Predstavme si to v takomto svetle.
Môže náboženstvo prosperovať, môže náboženstvo prežiť v takomto druhu spoločnosti?
Povedal by som, že odpoveď je jasná: Áno. Vezmime si Spojené štáty a Európu. Podľa môjho názoru Európania úplne prestali dôverovať cirkvi, pretože tá držala s monarchami. Inštitucionalizovala inkvizíciu a stala sa súčasťou represívneho štátneho aparátu. Niečo také sa u nás nikdy nestalo. Takáto skúsenosť je nám cudzia. Ak možno hovoriť o niečom takom ako potvrdenie históriou, tak naša skúsenosť dáva jednoznačne kladnú odpoveď. Predkladám historickú odpoveď, nie teoretickú, myslím si však, že si môžeme položiť otázku, či sa napríklad katolicizmu darí lepšie tu, v Brazílii alebo vo Francúzsku. Tocqueville hovorí o rovnakej veci. Precestoval túto krajinu a rozprával sa s mnohými katolíckymi kňazmi, ktorí boli v tom čase vo výraznej menšine. Keď sa ich pýtal, prečo je náboženstvo v tejto krajine také slobodné a prekvitajúce, dostal odpoveď, že vďaka odluke štátu a cirkvi.
Hovoríte o svojej alternatíve. Čo tým chcete dosiahnuť? Svojím spôsobom to skoro znie, ako keby ste hovorili: Pozrite, toto je najlepší spôsob, ako spolu dobre vychádzať, toto je najlepší modus vivendi. Zároveň však idete vo svojich tvrdeniach omnoho ďalej: chcete "stabilitu zo správnych rozumných dôvodov". Aké rozumné dôvody, okrem mieru, ktorý by bol veľmi dobrým dôvodom, by ste ešte spomenuli?
Mier je určite najlepší dôvod. Existuje však veľa iných rozumných dôvodov. Už som spomenul dobro politického života: dobro slobodných a rovných občanov rozpoznávajúcich povinnosť preukazovať si navzájom úctu a podporujúcich inštitúcie ústavného režimu. Predpokladám, že v súlade s II. vatikánskym koncilom rímski katolíci odobrujú tieto politické inštitúcie. Rovnako ako mnohí protestanti, židia a moslimovia.
Znie to, ako keby ste naozaj obhajovali argument v prospech dôstojnosti jednotlivca. Skúsim to obrátiť. Istým spôsobom to znie skoro ako náboženský argument.
V poriadku. Prečo by som to mal popierať? Ak chcete povedať, že to prichádza z posvätenosti jednotlivca Bibliou, výborne, nemusím to popierať.
Zároveň však nechcete argumentovať na tradičnom základe. Namiesto toho vychádza váš argument za uznanie dôstojnosti jednotlivca z fungovania liberálnej ústavnej demokracie.
Liberálna ústavná demokracia by mala zabezpečiť každému občanovi slobodu a rovnosť a ochraňovať jeho základné práva a slobody. Vidíte, nepoužívam iné argumenty, pretože na svoj cieľ ich naozaj nepotrebujem, a ak by som to robil, už od začiatku by to vyvolalo rozpory. Občania môžu mať svoje vlastné ukotvenie vo vlastných komprehenzívnych doktrínach, nech už sú akékoľvek. V Politickom liberalizme si dávam záležať na tom, pokiaľ je to možné, naozaj nič nerozdiskutovávať, čím by som sa mohol dostať do sporu s akýmkoľvek teológom alebo filozofom.
Ako ste vo svojej práci prepracovali myšlienku verejného dobra? Je to ešte stále verejné dobro? Ako by ste o ňom hovorili v liberálnej ústavnej demokracii, kde pluralizmus je skutočnosťou? Je odložené bokom alebo nanovo koncipované?
Rozličné politické názory, aj keď sú liberálne, v zmysle podpory liberálnej ústavnej demokracie, bezpochyby majú istú predstavu verejného dobra vo forme prostriedkov na zabezpečenie toho, aby ľudia mohli využívať svoje slobody. Existujú rozličné spôsoby ako definovať verejné dobro, ale to by bol jeden spôsob, ako by ste to mohli urobiť.
Verejné dobro je teda skôr dobro, ktoré je spoločné všetkým občanom, dobro každého občana, ako dobro klenúce sa ponad všetko.
V tejto súvislosti by som rád zdôraznil jednu vec. Počúvame, že liberalizmu chýba myšlienka verejného dobra, ale myslím si, že to je chyba. Napríklad, môžete povedať, že ak občania konajú v ústavnom režime podľa správnych rozumných dôvodov, potom bez ohľadu na svoje komprehenzívne doktríny, chcú spravodlivosť pre všetkých ostatných občanov. Možno povedať, že všetci pracujú spolu na jednej veci, ktorou je zabezpečiť spravodlivosť pre každého jedného občana. To, samozrejme, nie je ich jediný spoločný záujem, ale je to jediná vec, o ktorú sa všetci spoločne snažia. V mojom jazyku, usilujú sa o jeden cieľ, cieľ spravodlivosti pre všetkých občanov.
Vy sa teda pokúšate uzmieriť postupy ústavnej demokracie a prezentovať to presvedčivým a podmanivým spôsobom.
Áno -- dúfam, že to je podmanivé. Pokúšam sa ukázať, že táto forma režimu, za istých okolností, je možná a má svoje vlastné verejné formy diskurzu. Toto nezodpovedá nijakú partikulárnu otázku, iba hovorí, ako by sa mali politické otázky prediskutovávať. Ja naozaj vysvetľujem to, čo by podľa mňa mala byť verejná filozofia v rozumne spravodlivom ústavnom režime.

Johna Rawlsa sa za liberálny katolícky časopis Commonweal pýtal v januári 1998 Bernard Prusak
Preložila Kamila Štullerová

Poznámka prekladateľky:

Rawls, J.: Politický liberalizmus, prel. Pavol Štekauer, Prešov, Slovacontact 1997.

Slovenskú terminológiu Rawlsových filozofických termínov preberám z tohto vydania. Aj keď si uvedomujem, že centrálny pojem `verejný rozum'(anglicky public reason, nemecký preklad ffentliche Vernunft) v slovenskom preklade neumožňuje celý významový rad použitý v origináli (public reason, public reasons, reasonably, reasonable) významovo oscilujúci medzi rozumom, rozvážnosťou, dôvodmi a logikou, prikláňam sa k Štekauerovmu riešeniu, ktoré pokladám za najprijateľnejšie.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       16. 9. 2003
16. 9. 2003 Slaný: namísto smírného řešení "koncentrák" Štěpán  Kotrba
16. 9. 2003 Slánský starosta: Je to tak prosté... Ivo  Rubík
15. 9. 2003 Slaný: "Máme takového starostu, jakého jsme si už podruhé zvolili..." Štěpán  Kotrba
16. 9. 2003 Šance pro mladé: dvanáct z osmdesáti František  Roček
16. 9. 2003 Nejlepší i nejpopulárnější české divadlo: Ostrava, Hradec Králové a Jára da Cimrman Jan  Čulík
16. 9. 2003 Nepromyšlená americká koncepce v Iráku se hroutí Emil  Souleimanov
16. 9. 2003 Je Bělohradský na cestě stát se "užitečným idiotem"? Ondřej  Čapek
16. 9. 2003 Želarům by nepomohl seberazantnější sestřih
15. 9. 2003 Želary: Málčik znájet darógu! Jan  Čulík
12. 9. 2003 ČT: Ombudsmanova PR agentura nebo Goebbelsova propagandistická mašinérie? Štěpán  Kotrba
13. 9. 2003 Britské listy a Amaro Gendalos podaly stížnost generálnímu řediteli ČT na Události a Večerníky
15. 9. 2003 Kandidátske krajiny Európskej únie a voľný pohyb osôb
15. 9. 2003 Amerika ako impérium: globálny líder, či darebácka ríša?
15. 9. 2003 Zrušiť dotácie poľnohospodárstvu? Nie je to také jednoduché...
15. 9. 2003 Aj argumenty verejného rozumu môžu byť dobré alebo zlé
15. 9. 2003 Bush sa topí v irackej krvi Zolo  Mikeš
15. 9. 2003 Blair se prý rozhodl zaútočit na Irák už na jaře 2002
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech