18. 12. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 12. 2001

Proč je Grossův návrh shromažďovacího zákona omezením občanských svobod

Připomínky k vládnímu návrhu zákona o právu shromažďovacím a o změně některých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 1163)

Pavel Černý, Martin Škop
Ekologický právní servis vypracoval rozbor návrhu nového Grossova shromažďovacího zákona, který je v některých ohledech nejasnější a přísnější než podobný zákon za Rakousko-Uherska. V této formě je novela zákona podstatným omezením shromažďovací svobody, mohla by se stát i obětí provokací. Ekologický právní servis navrhuje její přepracování a bude v tomto smyslu přesvědčovat jednotlivé poslance.

Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím představuje podle našeho názoru snahu o výrazné omezení práva pokojně se shromažďovat, zakotveného v čl. 19 Listiny základních práv a svobod oproti současné právní úpravě (zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, v platném znění). Jde částečně o otevřeně deklarovaný záměr navrhovatele (viz projev ministra Grosse v Poslanecké sněmovně), který ovšem považujeme za v demokratické společnosti zcela nepřijatelný, částečně o důsledek mnoha neurčitých a nepřesně formulovaných ustanovení, jež by vedly k dalšímu oslabení právní jistoty při aplikaci zákona.

Důvody svědčící pro vrácení návrhu předkladateli lze krátce shrnout do několika níže podrobněji rozvedených bodů.

1. zatížení svolavatele vágně formulovanými a zneužitelnými povinnostmi

2. "lhůta" pro oznámení shromáždění, zakládající právní nejistotu svolavatele a posilující možnost úřední libovůle

3. absence preciznější úpravy opravných prostředků proti zákazu či rozpuštění shromáždění;

4. celkově nedostatečná propracovanost návrhu, vyvolávající v případě jeho schválení aplikační nesnáze

AD 1.

Především nelze akceptovat absolutní odpovědnost svolavatele za pokojný průběh shromáždění, kterou konstruuje § 9 ve spojení s § 20 odst. 1 písm. b) návrhu. Svolavateli lze uložit povinnosti, které k pokojnému průběhu přispějí, ale primární odpovědnost za zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti se nemůže zbavit stát, resp. jeho příslušné orgány. Svolavatel, který nedisponuje donucovacími prostředky, nemá ani možnost účinně korigovat případný nežádoucí průběh shromáždění. Ustanovení o odpovědnosti svolavatele za pokojný průběh shromáždění sejímá odpovědnost z Policie ČR, mezi jejíž úkoly patří spolupůsobení při dodržování veřejného pořádku a byl-li porušen činit opatření k jeho nápravě (§ 2 odst. 1 písm b) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky) a přesouvá ji na osobu svolavatele.

Zcela neopodstatněná a nadsazená je odpovědnost svolavatele v situaci, kdy se účastníci pokojně nerozejdou po ukončení shromáždění, neboť v této situaci nemá jakoukoli faktickou či právní možnost chování účastníků ovlivňovat. Ještě absurdnější je formulace povinnosti "po skončení shromáždění zajistit úklid místa konání shromáždění a trasy průvodu", neboť případné znečištění těchto prostranství vůbec nemusí souviset s konaným shromážděním.

V § 8 písm d) není jasně stanoveno, jakým způsobem je svolavatel povinen umožnit zástupci úřadu sledování průběhu shromáždění. Výklad může být jak ten, že stačí pouhé nebránění ve výkonu tohoto oprávnění zástupci, tak ten, že s ním svolavatel musí aktivně spolupracovat. Takovýmto rozporným výkladům by však návrh měl předcházet. Takto svolavateli uložená povinnost je pak obtížně kontrolovatelná a rovněž obtížně splnitelná.

Nepřijatelná je rovněž navrhovaná pravomoc úřadu osobu svolavatele arbitrárně určit v případě shromáždění, která nejsou oznámena, nebo pokud osobu svolavatele "nelze zjistit" (§ 11 a § 17 odst. 2 návrhu). V postavení "svolavatele" se tak může ocitnout osoba, která pouze vzbuzuje v zástupci úřadu racionálně nepodložené antipatie. Takovéto určení, proti kterému v zákoně chybí možnost obrany, může vést i k uvalení sankcí stanovených v § 20.

AD 2

Délka "lhůty", v níž podle návrhu shromáždění musí být oznámeno (§ 4 odst. 2 návrhu), je nepřiměřená a neodůvodněná. Jen pro srovnání: Rakousko-uherský "zákon o právě shromažďovacím" z roku 1867 vyžadoval pro oznámení shromáždění lhůtu tří dnů (pro registrované spolky dokonce jen 24 hodin). V současné německé právní úpravě je lhůta 48 hodin před veřejným oznámením konání akce, ve spěšných případech okamžitě, kdy je to možné. Rakouská úprava je ještě progresivnější - oznámení stačí podat 24 hodin před zamýšleným započetím shromáždění. V Polsku postačuje oznámení podat tři dny před započetím shromáždění.

Kromě toho je úprava počítání této "lhůty" nelogická. Lhůta podle návrhu začíná běžet "dnem následujícím po dni doručení oznámení". Ve skutečnosti však tímto dnem lhůta pro oznámení podání končí. Pojem "lhůta" je tedy užit legislativně technicky nesprávně. Nejistotu zvyšuje vazba na pracovní dny a skutečnost, že ve skutečnosti je nutné připočíst k sedmi pracovním dnům ještě den konání shromáždění, pokud má svolavatel vyhovět požadavkům návrhu a oznámit shromáždění "včas". Celé toto ustanovení je koncipováno tak, že nechává oznamovatele v právní nejistotě co se týče počítání času.

Možnost oznamovat shromáždění i po uplynutí této "lhůty" (§ 4 odst. 4) nemusí být dostatečným řešením, protože úřad může přijetí takového oznámení bezdůvodně odmítnout. Institut "nepřijetí oznámení" tak může vést k podstatnému ztížení konání shromáždění k aktuálním událostem.

AD 3

Dosavadní právní úprava postrádá ucelenou úpravu odvolacích prostředků proti či rozpuštění shromáždění. Návrh tento problém neřeší, naopak postavení svolavatele i v tomto směru spíše zhoršuje. V návrhu chybí přesná lhůta pro rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí o zákazu shromáždění - místo toho je užit vágního termínu "o žalobě soud rozhodne přednostně a s největším urychlením". Takováto neurčitá ustanovení z procesních předpisů mizí - viz novou úpravu lhůty pro rozhodnutí soudu o předběžném opatření (§ 75 odst. 4 občanského soudního řádu) či rozhodování ve věcech volebních (§ 200v a § 200w o.s.ř.).

Nejasnosti by pro svolavatele přinesla i navrhovaná úprava náležitostí žaloby. Podle § 15 odst. 1 je nutno k žalobě připojit písemné vyhotovení rozhodnutí. Není zřejmé, zda jde o totéž vyhotovení, o kterém hovoří § 14 odst. 1 návrhu. Takového vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění totiž úřad zašle svolavateli "pro informaci", aniž je upraveno v jaké lhůtě. Lze si představit, že tak může učinit i po uplynutí lhůty 15 dnů, kterou návrh v § 15 odst. 1 stanoví pro podání žaloby. Žaloba tak nesplní zákonem stanovené požadavky, což může vyústit v její zamítnutí.

V případě soudního zrušení zákazu shromáždění se podle § 15 odst. 2 návrhu může shromáždění konat v náhradním termínu "po dohodě s úřadem", aniž by zákon jasně stanovil povinnost úřadu takovouto dohodu uzavřít.

Obdobné výhrady lze vznést i proti úpravě námitek proti rozpuštění shromáždění, která je ještě nedostatečnější (viz § 19).

AD 4

Návrh jako celek považujeme za nedostatečně propracovaný. Jeho případná aplikace může vést k mnoha nejasným a sporným situacím. Návrh postrádá ustanovení o tom, že ke shromáždění není třeba předchozího povolení státního orgánu (§ 1 odst. 1 platného shromažďovacího zákona resp. čl. 19 Listiny). Zavádí naopak složitou a nejasnou proceduru při oznamování shromáždění (viz výše ad 2), což může vést až k praktickému popření uvedené ústavní zásady

. Nejasnosti vyplývají dále ze spojení § 6 odst. 1 písmeno f) návrhu, který mezi náležitosti oznámení o konání shromáždění zahrnuje uvedení údajů o zmocněnci svolavatele shromáždění, a § 8 písm. a), podle nějž je zmocněncova přítomnost fakultativní

. Další nejasností je ustanovení § 8 písm. f) návrhu dotýkající se povinnosti uklidit místo konání shromáždění či trasy průvodu. Taková povinnost je namístě, pokud shromážděním došlo ke znečištění místa. Svolavatel má však podle znění návrhu povinnost místo uklidit, i když již znečištěno bylo a shromáždění bylo bez jakéhokoli vlivu na jeho čistotu. Narůstá tak opět množství nejasností a sporných momentů návrhu

. Sporný může být i výklad § 12 odst. 1 písm. c) a d) návrhu. Podle písm. c) úřad vyšle na shromáždění svého zástupce, ale podle písm. d) pomoc policie musí vyžádat pouze úřad. Chybí tak ustanovení delegace některých práv v souvislosti se shromažďováním v konkrétní situaci na zástupce úřadu, což může vést k průtahům ve zjednání pořádku a aplikačním nesnázím. Tato legislativně technická vada může ochromit činnost úřadu či zástupce.

Lze tedy uzavřít:

    Návrh nejenže nepřiměřeně ztěžuje výkon shromažďovacího práva, nejenže ani v nejmenším neřeší některé dílčí nejasnosti ve stávající úpravě zákona č. 84/1990 Sb., ale dokonce vytváří celou řadu dalších vlastních nepřesností, které by nebylo možné uspokojivé řešit ani výkladem.
Zakládá možnost účelového zneužívání proti státní i místní moci "nepohodlným" shromážděním (což mohou být téměř všechna). Lze si představit, že potlačována mohou být nejen shromáždění extremistů, ale i opozičních politiků na komunální úrovni. Političtí odpůrci mohou být ze strany úřadu šikanováni.

Návrh by se mohl stát i zbraní v rukou provokatérů. Vetře-li se maskovaný provokatér do pokojného shromáždění a začne-li rozdmýchávat nepokoje, povede to k rozpuštění shromáždění a k uvalení sankce na svolavatele. Návrh by tak mohl vést k obavě z pořádání pokojných shromáždění pro příliš velké s tím spojené riziko nejrůznějších nepříjemností.

Ze všech výše uvedeným důvodů je tedy, dle našeho názoru, namístě vrátit návrh předkladateli k přepracování.

za Ekologický právní servis
Mgr. Pavel Černý
Mgr. Martin Škop

                 
Obsah vydání       18. 12. 2001
18. 12. 2001 Afghánská pohádka o Vánocích
18. 12. 2001 Případ Majida Majeda v americkém listě Boston Globe: Tvrdý kurs ohrožuje v ČR emigranty z Blízkého východu
17. 12. 2001 Václav Žák: Privatizace Mladé fronty byla v pořádku! Nikdo ty noviny neukradl, protože když je kradli, nebyli si vědomi, že je to krádež... Tomáš  Pecina
17. 12. 2001 SPY UNIVERSITY: Zazvonil zvonec a pohádce o zpravodajských službách je (moc šťastný) konec Tomáš  Pecina
18. 12. 2001 Proč je Grossův návrh shromažďovacího zákona omezením občanských svobod Pavel  Černý, Martin  Škop
18. 12. 2001 Vývoj médií v demokracii
18. 12. 2001 Přispěji na práci Tomáše Peciny částkou 10 000 Kč Pavel  Trtík
17. 12. 2001 Vytvořme petici za Tomáše Pecinu - za svobodu projevu v České republice
18. 12. 2001 Hysterie Josefa Fronka Josef  Fronek
18. 12. 2001 CME požaduje od České republiky 526,9 milionů dolarů a úroky
18. 12. 2001 Kdo smí být na Harvardu
18. 12. 2001 Fakta ČT o Svědcích Jehovových: další hrubá manipulace Pavel  Kočička
27. 11. 2001 ÚOOÚ ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 12. 2001 Afghánská pohádka o Vánocích   
18. 12. 2001 Případ Majida Majeda v americkém listě Boston Globe: Tvrdý kurs ohrožuje v ČR emigranty z Blízkého východu   
18. 12. 2001 Proč je Grossův návrh shromažďovacího zákona omezením občanských svobod Pavel  Černý, Martin Škop
18. 12. 2001 Vývoj médií v demokracii   
17. 12. 2001 Václav Žák: Privatizace Mladé fronty byla v pořádku! Nikdo ty noviny neukradl, protože když je kradli, nebyli si vědomi, že je to krádež... Tomáš  Pecina
17. 12. 2001 Blairova New Labour: primitivové u moci   
17. 12. 2001 O nadávce politické korektnosti   
17. 12. 2001 Působí al Qaeda i mezi Albánci v UCK na Balkáně?   
16. 12. 2001 Poslední Osamovo video je "výsledkem akce CIA"   
14. 12. 2001 Postscript z pátku dopoledne: Naučíme se logicky uvažovat? Jan  Čulík
14. 12. 2001 O svobodě projevu a o právu na samostatný názor Jan  Čulík
14. 12. 2001 Záhady kolem nového Osamova videa   
14. 12. 2001 Výročí: Jak se stal George W. Bush za pouhých 365 dní pánem vesmíru   
13. 12. 2001 Jiří Potužník z ČT o Billu Gatesovi: "Rád se přiučím, nic revidovat nehodlám" Petr  Nachtmann